Al^emeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Ylaanderen. PUBtlCATIE. PUBLICATIE. 16* Jaargang IHNNENLAM1 o Dit blad verschijnt Dinsdag- en Yrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. SCHOUWING OYER DE BUURTWEGEN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ZAAMSLAG, provincie Zeeland; gelet op art. 76 van het Reglement op het beheer en onderhoud en de politie der buurtwegen en voetpaden in deze provincie, van den 6den Juli 1838, brengen ter kennis van de belanghebbenden, dat op Diusilag den 3 Mei 1876, door hen eene sell oil wing zal worden gehouden over de in deze gemeente gelegen buurtwegen, en noodigen de onderhoudsplichtigen uit orn te zorgen, dat de wegen, waarover deze schouwing plaats heeft, be- hoorlijk zijn geeffend. Gedaan ten gemeente huize van Zaamslag den 14 April 1876. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. VAN DIXHOORN, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. TABLEAU DER YOETPADEN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Zaamslag, provincie Zeeland; ontvangen hebbende eene missive van Gedepu- teerde Staten dezer provincie, dd. '31 Maart 11., no 11408, ten geleide van het nader door hen opge- maakt en voorloopig vastgesteld tableau der ter alge- meenen gebruike bestaande voetpaden in deze gemeente, benevens de daarbij behoorende kaart, en zulks tot het einde daarbij voormeld brengen bij deze, voor tie eerste niaal, ter alge- meene kennis, dat voormeld tableau en kaart, ter inzage van belanghebbenden, zal zijn nedergelegd ter Secretarie der gemeente, van af Maandag den 24 dezer maand tot en met Zaterdag den 13 Mei e. k., en dat zij gedurende dien tijd liunne bezwaren daaromtrent, bij burgemeester en wethou ders kunnen inleveren. Gedaan ten gemeentehuize van Zaamslag den 14 April 1876. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. YAN DIXHOORN Yoorzitter E. H. WORTMAN Secretaris. I*olitiel£ Overzielit. De Spaansche Cortes heeft met meerderheid van stemmen besloten, de artikelen van het ontwerp grondwet, die over het koningschap en de erfop- volging handelen, zonder beraadslaging aan te nemen. In eene verklaring van den president-minister zette deze uiteen, dat de koning niet kan worden gelegitimeerd door de Cortes, welke door hem zel- ven zijn bijeengeroepen. Toen de heer Castelar het gezag aanvaardde, zeide de minister, verlangde Spanje niet de republikeinsehe dictatuur, maar de monarchie, welke laatste alleen in staat was, de natie het leven terug te geven. Hij betoogde, dat de abdicatie der vorsten nimmer een onderwerp van discussie in de Cortes had uitgemaakt. De abdi catie der koningin was vrijwillig en zonder eenige nevenbedoeling. Door te emigreeren heeft de konink- lijke familie voor de overmacht moeten bukken. De Fransche kamers houden zich nog altijd bezig met het onderzoek der geloofsbrieven van de nieuw verkozene leden en hier en daar wordt eene verkiezing ongeldig verklaard. De commissie, belast met de amnestie voorstellen, heeft eene vergadering gehouden en beslist, dat noch eene algemeene noch gedeeltelijke amnestie wen- schelijk moet worden geacht. Zij beveelt de regee- ring aan, uitti litend gebruik te maken van het recht van gratie. 't Is nog onzeker, of deze aan- gelegenheid voor het Paasch-reces zal worden uit gemaakt. De Times, den Turkschen toestand besprekende, zegt, dat het interessant is, aan het Turksche rijk de gevolgen waar te nemen van een totaal verlies van reputatie. Er is waarschijnlijk geen voorbeeld, dat een staat zoo snel in mis-crediet is geraakt. Een jaar geleden bestond de illusie van de macht, de vastheid en de solidariteit van Turkije nog. Maar nauwelijks drie maanden nadat de opstand in de Noorder-Provincien begonnen was, verklaarde de Porte zich insolvent. Het geschiedde met de grootste schaamteloosheid, met eene volslagene onver- schilligheid voor plechtige pas gegevene verzekeringen en met inhouding van verpande inkomsten. Hier- door heeft Turkije de beschaafde wereld van zich vervreemdmen gelooft niet meer aan de wedergeboorte of den vooruitgang van de heer- schende kaste en zou liaar gaarne zien verdwijnen, indien hierdoor niet de gevaarlijkste eerzucht vrij spel kreeg. In hoever die verandering van practisch belang is voor de toekomst van Turkije, is voor den staats- man een hoogst gewichtig punt van overweging. De Turken schijnen het ernstige er van nog niet in te zien. Van den hoogste in ambt of aanzien tot lastdragers en schuitvoerders voelt niemand zich bezwaard door woordbreuk tegenover de Europesche schuldeischers integendeel, het doet hun genoe- gen, dat zij hun verlies berokkend hebben. De pacha's zien in, dat er geen kans meer is, nieuwe leeningen in Europe te sluiten, en waarom zouden zij dan nog intrest betalen? Deze redenering za veld wiunen, tenzij door een wonderdadigen loop van zaken de hoop geldelijken onderstand uit het buitenland herleeft. De berichten over den opsiand blijven nog altijd ongunstig. Het schijnt wel, dat het geheele vrede- werk op touw is gezet met de overtuiging, dat het toch tot niets zou leiden, en dat men slechts voor den vorm gehandeld heeft. De loop des opstands kan niet meer worden gestuit en alles, wat er tegen gedaan wordt, is slechts komedie. In het Engelsche lagerhuis heeft de heer Boerke in antwoord op eene vraag van den heer Ritchie gezegd, dat de afschaffing van den suikeraccijns door Nederland de gescliikste weg zou zijn, om een einde te maken aan de premien op den uitvoer, en dat Engeland bereid is, elk voorstel van Neder land met betrekking tot de suiker-conventie in overweging te nemen. Het voorstel van den heer Far we, n. 1. tot de koningin een verzoek te rich ten, om af te zien ran den keizerstitel, zal eerst na het Paasch-re?es in behandeling komen. Bij den Duitschen bondsraad is ingediend het ontwerp eener rijkswet op het onderzoek van zee- ram pen. Neuzen, 14 April. De heer Jacobus Schilleman, sinds 13 Februari 1849 hoofdonderwijzer aan de gesubsidieerde bijzon- dere school te Sluiskil, gemeente Neuzen, heeft met den 1 dezer zijne betrekking nedergelegd, en is in andere functie overgegaan te Rousselaetfe, in Belgie. Westdorpe, 13 April. De alhier plaats gehad hebbende eollecte voor de noodlijdenden door den watersnood heeft opgebracht f 115,51. Door de schooljeugd was gezamentlijk voor het- zelfde doel aan den hoofdonderwijzer ter hand ge- steld f 6,85hetgeen te zamen aan de hoofd-com- missie te Amsterdam is overgemaakt. Bij de Chr. Geref. gemeente te Alblasserdam is beroepen ds. F. A. Bergsma, pred. bij die ge meente te Zaamslag. De arrondissements-rechtbank te Goes, heeft bij vonnis, ter openbare terechtzitting van jl. Woens- dag uitgesproken, Alexander August Vermandel uit zijne bediening van notaris te Sas van Gent ontzet en zulks, naar aanleiding van het arrest van het provinciaal gerechtshof van Zeeland van 4 October 1875, waarbij hij ter zake van misbruik van ver- trouwen is veroordeeld en waartegen het beroep in cassatie is verworpen. De gedeputeerde staten van Zeeland, gelet op hun besluit van 7 dezer, waarbij de provinciate veearts der 3e klasse, P. F. Vermast, met ingang van 15 dezer op zijn verzoek eervol is ontslagen, hebben besloten dat de provinciale veearts der 2e klasse, M. Luteijn Mazure, ter standplaats Oostburg, voorloopig wordt belast met de veeartsenijkundige dienst in den werkkring, bij letter m van het laatst vermelde besluit opgedragen aan den eervol ontslagen provincialen veearts der 3e klasse, P. F. Vermast. Aan de uitstekende dijken bij de sluis te Wemeldinge heeft Zondag 11. eene oeverafschuiving plaats gehad ter lengte van ongeveer 120 M. bij eene breedte van 30 M. op een afstand van 20 M. van den kant af is de diepte 16 M. Nog voortdu- rend zakte den dijk w«g. Ten gevolge van het gemis van hulponder- wijzer. worden de 3 klassen van leerlingen thans elk afzonderlijk op onderscheidene uren van den dag in de school op Oud-Sabbinge, gem. Wolfaarts- dijk, toegelaten tot het ontvangen van onderwijs, door welke regeling bij de ouders niet alleen groote ontevredenheid is verwekt, maar waarover zij zelfs, met vermelding hunner bezwaren, eene klacht hebben ingediend. De minister van Fin. heeft bij resolutie van 31 Maart jl. bepaald, „dat gezegelde briefomslagen, welke in lianden der belanghebbenden in dier voege beschadigd of bedorven zijn, dat zij niet gebruikt kunnen worden, op de postkantoreu zonder eenige bijbetaling tegen nieuwe kunnen verruild worden," ABONNEMENT. ADVERTEXTIEN. Per drie maanden binnen Neu.en f 1,Door het S |C j 1 regela/0,40. Voor elke regel meer 0,19 geheelc Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Zaterdagf 15 AOTI 1o70. Grootereletters worden naar plaatsruimte berekend. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- K i AdvertenDen gelieve men aan den Uitgever in te zenden tenren en Brievcnbushouders. ulterllJk DmsdaK en Vnjdag namiddag DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1