Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Y laanderen. No. 1128. 16e Jaargang. Woensdag 15 Maart 1876. PUBL1CATIE. Hoofdelijken Omslag, BINNEN LAND. Neuzen, 14 Maart. MZEME COURANT. Dit blad verschijnt Dinsclag- en Yrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie/ 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVEHTENTIEN. Van ltot4regel« f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE ure. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Zaainslag, provincie Zeeland, doen te weten, dat bet kohier van den voor het dienstjaar 1876, zoo als het door den Gemeenteraad is vastgesteld, gedurende tien dagen, te rekenen van Maauilag den 13 en alzoo tot Woensdag den 22 dezer inaand Maart, vooreen ieder ter lezing is nedergelegd ter secretarie der gemeente, en dat binnen dien tijd, elk aangesla- gene, tegen zijnen aanslag bezwarcn kan inbrengen bij Gedeputeerde Staten dezer provincie, bij een verzoekschrift, hetwelk op ongezegeld papier kan worden gesteld. Zaainslag den 10 Maart 1876. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. van DIXHOORN, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. Folitiels: Overzicht. Baron Rodich, de stadhouder van Dalmatie, is, op last van Andrassy, op nieutv naar de opstande- lingen vertrokken. Hij verzocht den vorst van Montenegro, den doortocht der insurgenten door zijn land te beletten; maar het antwoord van den vorst was, dat hij de opstand niet zou ondersleunen, maar evenmin in staat was, de grenzen van zijn land af te sluiten. Yerschillende hoofden der insurgenten hebben verklaard, de wapenen niet te zullen nederleggen, voor de mogendheden den waarborg hebben gegeven, dat de Sultan de gedane beloften zal nakomen. In Spanje begint, nu eindelijk de feesten bij h'et bericht van den vrede en de daarmee samenge- vallen carnavalsvreugde eenigzins beginnen te be- darenhet parlementaire leven weder op den voorgrond te treden. De Cortes heeft zich onledig gehouden met het adres van antwoord op de troonrede. Daarin straalt een geest van hooge ingenomenheid met koning Alphonsus door, terwijl op scherp afkeurenden toon wordtgesprokenover den kalstarrigen en eerzuchtigen prins, die de Pyreneen weer is overgetrokken. De kamer verheugt zich over de vriendschappelijke betrekkingen van Spanje met het buitenland en drukt de hoop uit, dat de moeilijkheden met de vereenigde staten van Noord-Amerika gerezen, zullen geschikt worden op eene wijze, even vereerend voor beide natien, die gelijken tred houden op den weg van vooruitgang en vrijheid. Den tegenwooraigen financieelen toestand betreu- rende, verklaart de kamer, naar middelen te zullen zoeken, om het evenwicht tusschen de ontvangsten en uitgaven te herstellen, zonder de rechten van de staatsschuldeischers uit het oog te verliezen. Het adres eindigt met den wensch, dat de zegening van een duurzamen vrede, de banden, welke koning en natie vereenigen, nauwer mogen toe halen en daardoor het overwinnen van alle toekomstige be- zwaren mogelijk worde gemaakt. Als de Cortes zelf deze theorie maar niet onmo- gelijk maakt. De reeds ter tafel gebrachte adressen zullen menig hoofd warm maken en koning Alphon sus doen ondervinden, dat een koningskussen niet altijd zacht geschud is. De ministerieele crisis in Erankrijk schijnt einde lijk tot eene oplossing te zijn gekomen. Het nieuwe kabinet is samengesteld en bestaat bijna uitsluitend uit het meest gematigde deel der linkermiddenpartij De Rep. Eran<?. noemt echter de nieuwe samen- stelling van het kabinet onaanneembaar, omdat het niet een ministerie van de meerderheid is. De familie van graaf von Arnim heeft een verzoek om gratie ingediend. De keizor heeft daarop afwij- zend. beschikt. De storm van jl. Zondag namiddag heeft ook in deze plaats en omstreken zijne uitwerking doeD gevoelen, ofschoon wij echter geene bijzondere on- gevallen in onze omstreken hebben te vermelden. Aan enkele in aanbouw zijnde huizen alhier heeft men schade bekomen door het omver vallen van muren enz., terwijl van enkele daken pannen en bekleedsels afvielen. Een Italiaansch barkschip, dat voor Ylissingen deszelfs ankers had verloren, werd in het hevigst van den storm hier door sleepbooten binnen gesleept, en werd door dit schip in zijne vaart een der loodssloepen van het Nederlandsch loodswezen als het ware door midden gebroken. In het kanaal werden eenige binnen- schepen van deszelfs ankers geslagen en tegen den wal gezet. Aan de telegraafdienst werd mede eenige ver- traging veroorzaakt, doch zulks was Maandag voor- middag reeds verholpen. Aan den Eendragtpolder werd in den dijkval over 50 meter lengte de dijk tot de halve hoogte van het buitenbeloop wegge- slagen. Axel, 13 Maart. De storm van 11. Zondag hesft zich hier ook hevig doen gevoelen; huizen werden van dakpannen en schoorsteenen beroofdheiningen omvergeworpen en zelfs boomen ontworteld. De schade hierdoor veroorzaakt is dan ook zeer groot. Het meest hadden het huis van den gemeente- secretaris, de steenbakkerij van den heer Onghena en de graanark van den landbouwer Wolfert te lijden. Te midden van dit alles ontstond er brand in eenen ouden olmenboom in de lange kerkstraat, achter de woning van den heer L. van Yessem. De oorzaak van dit vreemd verschijnsel is alsnog onbekend. Hoofdplaat, 12 Maart. De heer G. van Wijhe, predikant alhier, heeft een beroep naar Willemsoord gehad en tevens toezegging van beroep naar Greven- bicht ontvangen. Op den 10 dezer heeft aan het gebouw van het provinciaal bestuur, te Middelburg, de aanbe- steding plaats gehad voor: Het herstellen van eenige rijzen hoofden op de oevers wederzijds de havendijken van het kanaal van Neuzen. Minste inschrijver de heer P. J. van Remortel, te Hontenisse, voor f 7192,60; het vernieuwen van de houten trap in de bui- tenhaven te Hansweert, ten dienste van de ambte- naren der in- en uitgaande rechten aldaar. Minste inschrijver de heer W. Ringhout, te Walsoorden, voor 745. Op den 6 Maart te St. Jan Steen gehouden jaarlijksche veemarkt werden aangebracht 10 paar- den, 53 stuks rundvee en 25 varkens; de uitge- loofde premien werden toegekend, voor het grootste getal paarden, van eenen eigenaar ter markt ge- bracht, P. J. van Dorsselaar landbouwer te St. Jan Steen, 5,alsvoren voor het grootste ge tal rundvee, L. W. d'Hooghe, koopman in vee te St. Jan Steen, f 5,voor het schoonste werk- paard, R. Blommaert landbouwer teClinge,/5, voor de schoonste baatgeveude of kalfdragende koe, van Dorsselaar voornoemd, f 5,en voor het grootste getal varkens, boven de 10 stuks, van eenen eigenaar ter markt gebracht, L. de Wilde, koopman te St. Gilles (Waes) f 4,Over het algemeen werd er weinig van het aangebrachte vee verkocht. Bij de ingediende 9 ontwerpen van wet, betreffende de inrichting en het rechtsgebied der arroudissements- rechtbanken en kantongerechten, wordt voorgesteld de opheffing der volgende arr.-rechtbankenEindhoven, Nij- megen, Deventer, Leiden, Brielle, Gorinchem, Goes, Hoorn, Amersfoort, Sneek, en Appingedam. Het aantal der 150 bestaande kantongerechten wordt nu teruggebracht tot 107, en de tegenwoordige 5 klassen door 4 vervangen. Alzoo worden voorgesteldkantongerechten le kl.: 's Hertogenbosch, Maastricht, Arnhem, Zwolle, 's Graven- hage, Rotterdam (2 kant.), Amsterdam (4 kant.), Haarlem, Utrecht, Leeuwarden, Groningen, Assen. Jaarwedde kantonrechter 3000; griffier f 600. 2e kl. Breda Bergen-op-Zoom, Roermond, Nijmegen, Zutfen, Deventer, Tiel, Delft, Leiden, Schiedam, Dordrecht, Goes, Alk- maar, Amersfoort, Harlingen, Winschoten. Jaarwedde /2200 en /500. 3e kl.Oss, Heusden, Waalwijk, Veghel, Boxmeer, Eindhoven, Oirschot, Oosterhout, Oudenbosch, Tilburg, Sittard, Venlo, Weert, Helmond, Wageningen, Doesborg, Terborgh, Apeldoorn, Culenborg, Geldermalsem, Zaltbommel, Kampen, Harderwijk, Almelo Enschede, Alfen, Gouda, Schoonhoven,Brielle, Gorinchem, Oostburg, Ter Neuzen, Zierikzee.Naarden, Helder, Hoorn, Zaandam, Purmerend, Lisse, Breukelen-Nyenrode, Wijk- bij-Duurstede, Woerden, Dokkum, Sneek, Bolsward, Heerenveen, Beetsterzwaag, Steenwijk, Zuidhorn, Ap pingedam, Zuidbroek, Hoogeveen, Meppel. Jaarwedde f 1800 en500. Kantongerechten 4e kl.Heerlen, Gul- pen, Elst, Groenlo, Druten, Vianen, Ommen, Goor, Oud- Beierland, Sliedrecht, Hulst, Tholeu, Sommelsdijk, Scha- gen, Medenblik, IJselsteiu, Berlikum, Bergum, Lemmer, Onderdendam, Emmen. Jaarwedde f 1400 en f 500. Bij elk kantongerecht een ambtenaar van het O. M. met eene jaarwedde van f 1200, en hoogstens4kantonrechters plaatsvervangers. Het rechtsgebied van de kantongerechten in Zeeland strekt zich over de volgende gemeenten uit Middelburg: Middelburg, Nieuw- en St. Joosland, Arnemuiden, Veere, St. Laurens, Grijpskerke, Seroos- kerke, Vrouwepolder, Oostkapelle, Domburg, Aagtekerke, Westkapelle, Meliskerke, Zoutelande, Biggekerke, Vlis- singen, Ritthem, Oost- en West-Souburg. GoesGoes, 's Heer Abtskerke, Nisse, 's Gravenpol- der, Hoedekenskerke, Baarland, Oudelande, Ellewouts- dijk, Driewegen, Ovezande, Borsselen, 's Heerenhoek, Heinkenszand, 's Heer Arendskerke, Wolphaartsdijk, Cortgene, Wissekerke, Colijnsplaat, Cats, Kattendijke, Kloetinge, Kapelle, Wemeldinge, Yerseke, Schore, Krui- ningen, Waarde, Krabbendijke, Rilland, Port-Bath. Oostburg: Oostburg, Waterlandkerkje, IJzendijke, Biervlret, Hoofdplaat, Schoondijke, Breskens, Groede, Nieuwvliet, Zuidzande, Cadzaud, Retranchement, St. Anna ter Muiden, Sluis, Heille, Aardenburg, Eede, St. Kruis. Ter Neuzen. Ter Neuzen, Hoek, Philippine, Sas van Gent, Westdorpe, Axel, Zaainslag.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1