Alffemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1127. 16e Jaargang. Zaterdag 11 Maart 1876. BINNEN LAND. o Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. Politiek Overziclit. De verkiezingen heeft men alzoo in Frank rijk achter den rug. De omkeering die heeft plaats ge- had is niet van geringen aard; doch of zij ten goede of ten kwade van het land moet bescbouwd wor den zal spoedig blijken. Er zijn er echter nu reeds die de beste verwachtingen voor de toekomst koeste- ren en het tijdperk dat nu aanbreekt, als een tijd- perk van rust en voorspoed voor Frankrijk be- schouwen. De republikeinen gelooven een 350tal van de 532 leden als hunne geestverwanten te mogen be- groeten en toonen zich op dat punt zoo overmoe- dig, dat het wel eens zeer goed zou kunnen ge- schieden, dat die droom geheel verkeerd uitkomt. De minister-crisis duurt nog steeds voort, en nu blijkt het, dat niet Mac-Mahon deze verwarring heeft teweeggebracht, maar Dufaure. Werd eerst bij gerucht gemeld, dat Mac-Mahon het ministerieel programma slechts in zooverre goedgekeurd had, dat bij enkele namen van het oude ministerie wilde behouden zien, thans blijkt het werkelijk dat de president hoegenaamd geen schuld heeft, want dat bij zelfs aan Casimir Perier verzekerd heeft voor zich geen bezwaar te liebben tegen het voor- gestelde programma. Dufaure is hier dus de man hij zou bepaaldelijk er op hehben aangedrongen de Montaignac als minister van marine te behou den, terwijl Casimier Perier hier van niets wilde weten. De termijn binnen welke het kabinet moest zijn samengesteld is echter verdaagd geworden, zoo- dat men nu tot na de sameustelling van de bureelen der kamers tijd heeft om tot een resultaat te komen. H. M. de koningin van Engeland begint in den laatsten tijd, tot groote vreugde harer onder- danen, zich wat meer in het openbaar te vertoonen. Dinsdag 11. bracht ze b. v., vergezeld van een tal- rijk gevolg, een bezoek aan een nieuw hospitaal, dat in een der armenwijken van Londen is opgericht. Met geestdrift werd H. M. allerwege toegejuicht. T Is nog altijd niet beslist, welken titel H. M. als belieerscheres van Indie zal aannemen. Don Carlos is te Londen aangekomen en heeft zijn intrek genomen in Browns hotel, Doverstreet. De Spaansche regeering gaat geregeld voort met de onderwerping der Carlisten, zoo bij geheele af- deelingen als bij kleine troepen. Volgens een telegram aan het Handbl.uit Hendaye, dd. 6 Maart, ,/hebben 5000 Castellaansche Carlisten, die in Frankrijk geinterneerd waren, het indulto gevraagd en zijn weder naar Spanje geko- men. De overwonnene gewesten zijn rustig en er zijn geen benden." Bijna 9000 geweren en 3 kanonnen zijn in de omstreken van Ecula gevonden. Omtent den Turkschen burgeroorlog luiden de berichten steeds meer en meer gunstig, terwijl de omliggende rijken met de Europeesche mogend- lieden de handen aan het werk slaan om den vrede aldaar te doen terugkeeren. Zoo ontving de Mor- ningpost dd. 7 dezer uit Berlijn een telegram, volgens hetwelk de vorsten van Servie en Montenegro zich tegenover de drie keizerrijken verbonden zouden hebben verder alle hulp den opstandelingen te ont- liouden en het lierstel dr.- vredes te bevorderen, indien de mogendheden hen voor revolutie vrij- waarden. Neuzen, 10 Maart. Op den 9 dezer zijn de wetsontwerpen (met toelichtingen) tot vaststelling van het rechtsgebied en de zetels der arrondissements-rechtbanken en kantongerechten verscbenen Daaruit blijkt o. a., dat wordt voorgesteld in Zeeland slechts twee rechtbanken te vestigen als te Middelburg en te Zierikzee, en dat in het voor- malig 5e di: trict een kantongereclit te Hulst en een te Neuzen zal gevestigd worden. Omtrent den dijkval van den Eendragtpolder, gemeente Zaamslag, vernemen wij r.ader: Het beloop van den dijkval was sints Zaterdag jl. reeds bezet met noodslag, zoodat dezelve voorloopig tegen verder afslaan is gewaarborgdofschoon men bij hevigen storm ook die gemaakte werken zou kunnen verliezen, en men alzoo nog niet buiten gevaar is. IJverig is men bezig achter den dijkval eene inlaagkade aan te brengen, die spoedig tot de ver- eischte hoogte zal zijn opgevoerd. Sas van Gent, 10 Maart. Jl. Maandag 6 dezer zag men hier eene potsierlijke vertooning door een soort van surnumerair, die ruim aan Bachus ge- offerd hebbende, en op eenen bruinen beer zittende, over de straten reed, de voorbijgangers groette en door zijnen geleider, een Bosnier, werd bestuurd. Men wenscht hem geluk met zijne vertooning, ter wijl men daaruit de overt uiging heeft, dat hij de zwakke punten onzer belasting aanwees, daar de beer nog niet als rijdier in dezelve is opgenomen. Herbenoemd tot burgemeestersvan Cadzand de heer A. Erasmus; van Retranchement de heer Iz. Risseeuw Jz., en van Zuidzande de heer A. J. Risseeuw. Gedep. staten van Zeeland hebben geweigerd hunne goedkeuring te verleenen aan liet onlangs door het polderbestuur van Walcheren genomen besluit tot het aangaan eener geldleening van f 100,000 voor het maken van nieuwe werken, daar zij van oordeel zijn, dat er geen dadelijke behoefte aan dit kapitaal bestaat. Thans is be- sloten tot een leening in twee series, waarvan de eerste serie ad f 56,000, tot welk bedrag werken zijn aangewezen, dadelijk zal worden uitgegeven. Van goed onderriehte zijde vemeemt de Amst. Ct., dat op eene vergadering van de stoom- vaart-maatschappij Zealand," te 's Hage, ten pa- leize van liaren eere-voorzitter Z. K. H. prins Hendrik, gehouden, besloten is de dienst op 15 Mei a. s. te hervatten, in het vaste vertrouwen dat alsdan het hoofd te Queensborough gereed zal zijn. Tot lid van de tweede kamer der staten- generaal in het kiesdistrict Rotterdam, is gekozen de heer mr. H. C. Verniers van der Loeff. De verkiezing van een lid der tweede kamer in het hoofdkiesdistrict Eindhoven, ter vervulling der vacature, ontstaan door het bedanken van mr. A. J. H. van Baar, zal plaats hebben Donderdag 23 Maart e. k., en herstemming, zoo noodig, Don derdag 6 April daaraanvolgende. De heer van Loon, lid van de tweede kamer, is jl. Dinsdag avond aan eene beroerte overleden. Op nieuw is thans aan de tweede kamer ter bekrachtiging voorgedragen een belasting op paarden en andere trekdieren in de provincie Noord- Brabant. Bij de regeling dier heffing is thans het hoofd bezwaar weggenomen, dat tegen een vroeger wetsontwerp van dien aard bestond. De paarden van landbouwende personen, die voor gemengd ge- biuik gebezigd, ten getale van een of twee, naar gelang der uitgestrektheid van het land, hetwelk de belastingschuldige in gebruik heeft, worden in plaats van in de derde, thans in de tweede catego- rie gerangschikt, zoodat voor deze paarden de be lasting nu van 15 tot 9 teruggebracht wordt. Hiermede zegt de minister, schijnt het belang, waarvoor de tweede kamer, zich bezorgd betoonde, voldoende in 't oog gehouden te zijn. De arrondissements-rechtbank te Middelburg lieeft Woensdag jl. betreft'ende bet proces over de aan- varing van een tjalk door de Phoenix op de Schelde, bepaald: Dat de incidenteele eisch van de Phoe nix afgewezen en veroordeeld in de kosten van het incident. Toegewezen de incidenteele conclusie de Bruijn, en mitsdien bevolen een onderzoek van deskundi- gen zal plaats hebben, omtrent de vraag aangaande de plaats der ligging der schepen. Als deskundigen zijn benoemd, de heeren: Schuilenburg, luitenant ter zee, Luteijn en W. Alberts, worden beeedigd 27 Maart, en moetenna 30 dagen rapport uitbrengen. H. M. de koningin zal, naar wij vernemen den 15 dezer maand Cannes verlaten en, na zich elders nog eenigen tijd te liebben opgeliouden, in het laatst dezer of in bet begin der volgende maand in de residentie terugkeeren. Z. M. heeft het besluit van den gemeente- raad te Heerjansdam, waarbij de jaarwedde van een hulponderwijzer, die ongesteld was geweest, voor een deel werd verminderd, als strijdig met de bepaling der wet vernietigd. Het water heeft in Eriesland eene ongekende hoogte bereikt. Het staat ongeveer 2-J- voet hooger dan gewoonlijk. Tusschen Heerenveen en Akkrum loopt het over den straatweg, alsmede tusschen Heerenveen en Wolvega. Wanneer de sterke Wes- tenwind blijft aanhouden en daardoor het water wassen, worden ongelukken tegemoet gezien. Op vele plaatsen golft het water over het land evenals in de zee. V oor de tweede maal zijn de havenbewoners van 's Hertogenbosch door het water in hunne huizen opgesloten. Het wast nog steeds. Het Bossche veld gelijkt een onstuimige zee, waarop wel een boot zou kunnen vergaan. L^niidlioiAw-bei-icliten. Het uit het Hoogduitsch overgenomen rijmpje: Een pachter zonder geld, vermagert wis liet veld," staat ook in verband met den in ons vorig nom- mer aangewezen regel, dat elk gebruiker eener boerderij, liij zij eigenaar of pachter, een genoeg- zaam bedrijfs-kapitaal behoort te bezitten, ten einde een zooveel mogelijk innerlijk krachtigen landbouw uit te oefenen. Van daar ook het nut van het COL RANT. ABONNEMENT. ADVERTENTIEN. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. Van ltot4regelB f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgeyer in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1