Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1125. 16® Jaargang. Zaterdag 4 Maart 1876. BINNEN LAND. Dit blad Terschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. Politieli Overziclit. De tactiek der anti-republikeinsche partij is thans, Frankrijk vrces in te boezeinen voor eene herhaling der commune, en het schijnt, dat dit niet geheel zonder succes blijft. Zelfs onder het verstandige gedeelte der Parijsche bevolking bemerkt men eenigen angst, die zich verraadt op de beurs. Verachillende dagbladen echter trachten de goede burgerij gerust te stellen en verklaren, dat de commune op dit oogenblik niet te vreezen is en ook niet te vreezen zal zijn, als de republiek zich niet aan politieke droomerijen overgeeft, de waarachtige belan en van het volk behartigt en de hulp van het volk .inroept, waar die nuttig kan zijn, om de publieke welvaart en tevredenheid te verhoogen. Men hoopt, dat Dufaure, die, naar men wil, na den 8 Maart de definitieve opvolger van Buffet zal worden, thai\s, als waar- nemend vice-president van den ministerraad, de noodige stappen zal doen, om den president der republiek tot het aannemen van eene met de grond- wet overeenkomende liberale staatkunde te bewegen. Zulk eene houding van Mac-Mahon is voorzeker in het belang van den Europeeschen vrede. Niemand zal ontkennen, dat de gematigd-liberale richting in Frankrijk een zegen zou wezen voor geheel Europa, dewijl zij tot versterking van het vertrou- wen en tot aanmoediging van den handel zou bij- dragen. De laatste berichten, welke de telegraaf uit Spanje ons meldt, beginnen zich te bevestigen. Don Carlos heeft den strijd opgegeven en het land verlaten, waar hij zooveel onrust verwekte, duizenden slacht- offers maakte en millioenen schats verspilde; hij heeft eene proelamatie uitgevaardigd, waarin hij verklaart, er van af te zien, de Spanjaarden ge- lukkig te maken. Vergezeld van graaf Caserta verliet hij Spanjes grondgebied. Het gerucht wil, dat hij zich naar Engeland zal begeven. De Carlistische opstand is alzoo als geeindigd te beschouwen. Wat zullen daarvan de vruchten zijn voor dit steeds onder partijschappen gebukt gaande land? Zal de slang der verdeeldheid, die zoolang om dit rijkste en vruchtbaarste land onzes wereld- deels zich kronkelde eindelijk de kop worden iuge- drukt? Het moet erkend worden, dat het bewind van Alphonsus op den goeden weg is; maar de vraag, of hij zich zal kunnen handhaven, is nog niet te be- antwoorden. Wei juichte het Spaansche volk, toen de depeche, waarin gemeld is, dat don Carlos naar Frankrijk de wijk heeft genomen, openbaar werd gemaakt; wel worden feesten georganiseerd, om koning Alphonsus bij zijn terugkeer in Madrid met luister te verwelkomen, maar de herinneringen van Amadeus en diens tweejarig bewind leeren ons, dat het „hosanna" van heden dikwijls morgen ont- aardt in het „kruisigt hem" Mst den val van don Carlos is voor Spanje nog slechts eene moeielijkheid uit den weg geruimd, en blijven nog zoovele over. De opstand op Cuba, de finantieele kwestie, enz. zullen de regeering nog handen vol werk geven. Ook is nog geenszins de rust in het noorden voor goed liersteld. Men wil zelfs, dat in de provincie Castellar onderscheidene personen in 't geheim trachten den opstand te doen herleven en de Carlisten, die de wapenen hebben nedergelegd, aanmoedigen, om zich tot nieuwe bendentevereenigen. Moge de regeering door krachtige maatregelen alles aanwenden, om deze kuiperijen tegen te gaan, en zoo- doende den opstand met wortel en tak uit te roeien. Uit de Herzegowina verneemt men in den laat- sten tijd weinig nieuws. De vijandelijke stemming der Mohammedanen tegen de jongste hervormingen, schijnt echter toe te nemen. De vreemde consuls te Mostar hebben den last ontvangen, zoo spoedig mogelijk een rapport over de houding der Moham medanen samen te stellen. Oostenrijk heeft het voomemen met het einde van Maart op te houden, de naar zijn gebied gevluchte Herzegowiners te on- dersteunen en deze zullen weer naar hun land moe- ten terugkeeren. De onderhandelingen over de scheiding van het Zuider-spoorwegnet in Hongarije zijn afgeloopen. De Hongaarsche regeering heeft daarbij gehandeld in voile overeenstemming met de Oostenrijksche, en men houdt zich thans bezig met het opstellen der gemeenschappelijke overeenkomst, betreffende de af- scheiding van alle Italiaansche lijnen. De onder- teekening dezer overeenkomst tusschen Oostenrijk, Hongarije en Italie zal plaats hebben na de aan- neming van het Bazeler verdrag. Uit Bucharest wordt gemeld, dat de minister van finantien eene leening van 30 millioen heeft voor- gesteld, om het te kort van 50 millioen op de spoorwegen ten deele te dekken. Dit voorstel heeft echter niet veel kans om aangenomen te worden. Neuzen, 3 Maart. Gedurende de 2e helft der maand Januari 11. zijn door het postkantoor alhier de navolgeiide brieven verzonden, gericht aan onbekende personen als J. Dielman, GockeH. Knol, Vroomshoop en W. van der Klooster, Rijnland. Door den gouverneur-generaal van Ned. Indie is aan den veearts T. van Aerde een tweejarig ver- lof naar Nederland verleend. Yoor het beroep naar St. Kruis is bedankt door ds. H. G. Oudegeest, predikant te Ossen- drecht c. a. en te Breskens is, als vierde poging, beroepen ds. J. F. W. Kleber, predikant te An- keveen. In de tweede kamer zijn ingekomen 9 ont- werpen, betreffende de inrichting en het rechtsgebied der arrondissements-rechtbanken en kantongerechten, en een wetsvoorstel de Bruijn Kops tot opheffing van den suikeraccijns. Yolgens eerstgenoemde wordt voorgesteld de op heffing der rechtbanken te Goes, Leiden, Gorin- chem, Brielle, Hoorn, Amersfoort, Nijmegen, De- venter, Sneek, Appingadam en Eindhoven. Blijkens een bij het dep. van kol. ontvangen telegram van den gouverneur-generaal van Nederl. Indie zal de gen.-majoor Wiggers van Kerchem den 3 dezer van Java naar Atchin vertrekken om als militair en civiel bevelhebber op tetreden, en heeft hij in last de operation met kracht voort te zetten. Voorts houdt het telegram eene tijding in, die den gouv.-generaal waarschijnlijk uit Atchin isge- worden, namelijk dat op den 13 Febr. (dus op den dag toen met de operation tegen de XXYT Moekim een aanvang is gemaakt) een detachement van 3 officieren en 57 man, waarvan 10 ongewapend, tusschen de op 3 en 4 Febr. bezette posten Pager Ajer en Atoa door den vijand is overvallen, met het ongelukkig gevolg dat 2 officieren (de kap. van Swieten en de luit. Baudoin en 42 man sneuvel- den. Een bij het departement van kolonien ontvangen telegram van den gouv.-gen. van Nederl. Indie bevat de reeds medegedeelde tijding van het plotseling overlijden van den generaal-majoor Pel, militair »n civiel bevelhebber in Atchin, in den nacht van den 24 op den 25 dezer. Het vaderland heeft een zwaar verlies geleden door het overlijden van den generaal-majoor Pel; wie zal het betwijfelen. Langzamerhand tot de hoogste rangen opgeklommen, heeft hij, om zijne niet alledaagsche fermeteit en doortasten, vooral een welverdienden naam gemaakt. In 1839 in militaire dienst getreden, werd hij in 1848 in Indie luitenant, in 1857 kapitein, in 1865 majoor, in 1870 luitenant-kolonel. Toen werd hem het militair kommando in Palembang opgedragen. In 1871 keerde hij om gezondheidsredenen voor een tweetal jaren naar het vaderland. Teruggekeerd werd hij ingedeeld bij het 14e bataillon te Soerabaija. Te Atchin den 9 Dec. gedebarkeerd, was dit bataillon een der eersten dat met den vijand kennis maakte. De vijandelijke positie werd veroverd, nadat men gqnoodzaakt was geworden tot aan de bor»t door de breede lagune te waden. Hij was later bijna bij alle gevechten. In plaats van den gekwetstea kolonel de Roij van Zuidewijn voerde hij daarop het kommando der tweede brigade en leverde het gevecht bij Ketepang-Doea. Kolonel geworden werd hij kommandant en chef der troepen, die achterbleven toen de tweede expeditie naar Java terugkeerde. Buitengewoon benoemd tot generaal-majoor werd hij weder door den staat van zijne gezondheid genood- zaakt eenige maanden naar Java te gaan. De overledene was versierd met het komman- deurs-kruis der militaire Willemsorde, het eere- teeken voor belangrijke krijgsverrigtingen en het eereteeken van 25-jarige dienst als officier. Hij is voorloopig vervangen door den luitenant- kolonel Engel, die allergunstigst bekend staat. Zijne majesteit de koning heeft aan den gouver neur-generaal van Nederlandsch Indie hoogstdeszelfs zeer groot leedwezen doen betuigen wegens het overlijden van den generaal majoor Pel. De akten-examens voor het lager onderwijs zullen op 19 April e. k. een aanvang nemen. Het harden van glas heeft in Leerdam een concurrent gevonden en wel in zekeren F. Kool, aan wien het gelukt is stukken glas even hard te maken als het vervaardigde op de fabriek van den heer Jeekel. Men zegt, dat hij voomemens is een groote keet te doen bouwen, onder de zinspreuk Waarheid doet blijken. Men schrijft uit 's Hertogenbosch, 27 Fe- bruari: Sedert gister is het water hier weder 10 centimeter gewassen en heeft thans eene hoogte be- reikt van 5,79 meter boven A. P. Yerscheidene lage ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door bet geheele Rijk J 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- tenren en BrievenbuBhonders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Adrertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIP! ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1