Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voop Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1124. 16e Jaargang. Woensdag 1 Maart 1876. BINNEN LAND. Dit blad verschijnt Dinsdag- en VrijdaSavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. JPolitiek Overzicht. Omtrent de bewegingen in Spanje verneemt men nog weinig naders. Wei dringen de regeerings- troepen nog steeds voorwaarts, maar des te moeielij- ker wordt ook hunne taak, naarmate de Carlisten hunne krachten meer en meer samentrekken. De hoofdmacht der Carlisten schijnt te Ateasua te zijn, eene sterke stelling, van waar het de regeeringstroe- pen slechts gelukken zal hen te verdrijven, indien met veel beleid wordt te werk gegaan en zij hunne taak niet opvatten met die onzorgvuldigheid, den Spaanschen krijgslieden zoo eigen. Officieel wordt gemeld, dat in een krijgsraad onder voor- zitting van koning Alfonsus is besloten, de Car- listen aan alle zijden aan te 'asten. Generaal Primo de Rivero rukt reeds op Zumaragaaan. De pretendent is nog steeds te midden zijner troepen. Wanneer men hem te dicht op het lijf dringt, zal hij zich begeven naar den kant van Lecumberri en Croquieta, de plek, waar zijne partijgangers hunne eerste voordeelen hebben behaald. Daar aange- komen, zal hij zijne troepen moeten ontbinden en allien het Fransche grondgebied trachten te berei- ken, indien hij zijnen overwinnaars niet in handen wil vallen. Andere berichten melden, dat don Carlos en Lizzaraga met 24,000 man, zonder levensmiddelen en geschut, zich in de Amescuus hebben terug- getrokken en reeds pogingen doen, om naar Frank rijk te vluchten. Koningin Isabella zal zich eerstdaags naar de Spaansche grens begeven, om, zoodra de oorlog geeindigd is, in Spanje terug te keeren. Het ste- delijke bestuur van Madrid heeft eene som van 100,000 frs. toegestaan, om, bij den terugkeer des konings aldaar, de stad prachtig te rerlichten. Blijkens berichten uit Parijs is de minister Du- faure thans officieel benoemd, om Buffet ad interim als vice-president van den ministerraad en minister van binnenlandsche zaken te vervangen. Yoorloopig schijnt men zeker te kunnen zijn, dat voor de bijeenkomst der kamers geen verdere wijzi- gingen in het kabinet zullen worden gebracht. In Duitschland en Oostenrijk heeft de uitslag der verkiezingen een zeer gunstigen indruk gemaakt. Eveneens is het oordeel der Engelsche bladen gunstig. De Weser Ztg., zegt dat men, de tegenstellingen liberaal en conservatief tot maatstaf nemende, be- vindt, dat de kamer nagenoeg in twee helften is verdeeld, De Orleanisten zijn als partij geheel verdwenen, de Buonapartisten hebben het tot 62, de legitimisten tot 25 vertegenwoordigers gebracht. Het resultaat der herstemmingen kan echter nog groote wijzigingen aanbrengen, daar niet minder dan 108 verkiezingen onbeslist zijn gebleven. De uitgewekene gezinnen der Herzegowijnsche opstandelingen schijnen minder dan ooit van plan te zijn, naar hunne haardsteden terug te keeren. Aan de Weener Presse wordt gemeld, dat de ge zinnen, die zich in Dalmatie in veiligheid hebben gebracht, waar ze zich vrij wat ontberingen moeten getroosten, verklaard hebben, liever te willen ver- hongeren, dan zich nogmaals aan de Turksclie regeering toe te vertrouwen. Die gezinnen bestaan uit ongereer 28,000 zielen. Ilubmayer, een der hoofdaanvoerders van de op standelingen, heeft afstand gedaan van zijn bevel- hebberschap. Geldgebrek en kuiperijen van tegen- standers zouden hem tot dit besluit gebracht hebben. Hij heeft zijne troepen naar huis gezonden en be- geeft zich naar Zwitserland. Een ander aanvoerder zal, meent men, spoedig dit voorbeeld volgen. Neuzen, 29 Februari. Tengevolae van het dagelijksche spuien op het kanaal alhier, noodzakelijk door den buitengewoon hoogen waterstand in Oost-Vlaanderen, is de onlangs gemaakte aanlegplaats voor de provinciate stoom- booten, in de Westerhaven alhier, doordewegspoeling van den grond in elkander gezakt en onbruikbaar geworden. Ter voorkoming van meerdere bescha- diging worden de noodige maatregelen genomen, alzoo men thans aidaar bij laag water eene diepte vindt van 7 meters. Zaamslag 28 Februari. Aan den Eendrachtpol- der is jl. Zondag een zeer belangrijke dijkval ont- staan over eene lengte van 180 M. en eene breedte van 90 M. De buitenberm der zeedijk is voor een gedeelte geheel weggevalleu. Men schrijft ons uit Breskens het volgende, hoogst treurige bericht: De heer R., aannemer alhier, met eenig werkvolk zich naar de fortifica- tien begevende, viel, even buiten deze gemeente gekomen, eensklaps levenloos ter neder. Veel deel- neming verwekt deze zoo droevige gebeurtenis. Naar men verneemt komeu er bij het leger hier te lande op dit oogenblik 30 officieren van gezondheid te kort. Te Utrecht is tot doctor in de rechten be- vorderd de heer P. C. J. Hennequin, van Sluis. De rechtbank te te Bosch deed Donderdagjl. uitspraak in den gruwelijken moord gepleegd door den persoon, bij den burgerlijken stand bekend onder den naain van Maria van der Linden, oud 15 jaar, wonende te Reek, thans aldaar gedetineerd, en verklaarde hem schuldig aan lo moedwilligen doodslag 2o. diefstalen 3°. moedwillige doodslag die strekken moest om de ontdekking van den eersten doodslag te voorkomen, gepleegd met oordeel des onderscheids door een jongen beneden de 16 jaren oud. Zij veroordeelde hem tot eene 15 jarige gevangenzetting in een verbeterhuis. De verdachte had na den eersten moord zich van het geld, zijnde 8 centen en eene portemannaie, hetwelk zich bij het lijk bevond, meester (gemaakt en het in den grond verborgen. Uit het 49e verslag over den arbeid van den heer van 't Lindenhout te Neerbosch en Nijmegen, loopende van October tot ultimo December des afge- loopen jaars, vernemen wij, dat, met inbegrip van de opbrengst der drukkerij, behalve wat aan goede- ren voor de wees-inriebting werd toegezonden, in geld ontvangen is: f 26,720,171 het getal der ver- pleegde weezen bedraagt thans 412, terwijl het verslag van voortdurenden, vaak verrassenden zegen getuigt. In het jongst verschenen nommer van het maandschrift //de Navorscher", wordt de vraag ge daan, of, overeenkomstig de bepaling der kerkver- gadering van Nice'a, ten jare 325, Paschen in dit jaar niet zou moeten invallen op Zondag 9 April, naardien het op Zaterdag 8 April volte maan is, in plaats van op 16 April, zooals de almanakken ons aanwijzen; of de reden dezer afwijking sums hierin ligt, dat het christelijke Paaschfeest anders zou zamen vallen met dat der Israeliten, voor het welk ditmaal den 9 April is aangewezen, en welke oorzaak er alsdan voor aangegeven kan worden, om het christelijke Paaschfeest niet te gelijk met het Joodsche te vieren. Blijkens een overzicht van de pokken-epidemie, die sedert 1870 Nederland teisterde, opgemaakt door dr. de Meijer en dr. Cantes en door het depart, van binnenl. zaken uitgegeven, zijn door deze epideinie weggerukt 20,575 personen. Het aantal aange- tasten kan niet met zekerheid worden medegedeeld gewoonlijk stelt men 1 doode op 5 zieken, en naar dien maatstaf zouden meer dan 100,000 personen aan pokken geleden hebben. Men schijnt zich weder op het maken van valsche banknoten toe te leggen. Eenige dagen geleden is op een der handelskantoren te Amsterdam een valsche banknoot van /100 ontvangen. Hoewel het biljet vrij gebrekkig nagemaakt was, is het met anderen in betaling aangenomen. De bedrieger is niet bekend. Ook te Venlo heeft men getracht valsche bankbiljetten in omloop te brengen. Een vreemdeling, die te Simpelveld op kamers woonde, begaf zich dezer dagen met zijn huisbaas naar Venlo. Hier deed hij verschillende inkoopen, die hij met valsche bankbiljetten betaalde. De politie was hen spoedig op 5t spoor en bracht hen in vei- zekerde bewaring. In de afgeloopene week is te Amsterdam de met roem bekende volksdichter, dr. J. P. Heije, overleden, wiens gemis zich bijzonder zal doen ge- voelen bij de //maatschappij tot bevordering der toonkunst", zoo mede bij de //vereeniging voor Nederlandsche muziekgeschiedenis", welker belangen hij met zooveel vuur behartigde, en door wiens ijverige nasporingen reeds een tal van hoogst be langrijke bijzonderheden aan het licht gebracht zijn tot roem van ons vaderland op het gebied der toonkunst. Blijkens een bij het dep. van kolonien ont vangen telegram van den gouv-gen. van Ned. Indie, is door den gen.-maj. Pel het navolgende uit Atchin aan de Indische regeering geseind Den 13 Febr. werd opgerukt tegen de XXVI Moekim. Nadat twee bentings, na veel tegenstand en met een verlies van 13 gesneuvelden waren genomen, werd doorgegaan tot Pongo, dat ver- meesterd werd met een verlies van 3 dooden en 10 gewonden. Den 14 Febr. werd voortgerukt langs de Atcliin-rivierMiroe met de daarbij be- hoorende Moskee en Lamterny werd genomen2 minderen sneuvelden en de luitenants ter Beek en Opperman en 10 minderen werden gewond. Het 13 bat. infanterie en twee sekties artillerie werden naar de grens tusschen de XXII en IX Moekim gezonden. Deze kolonne bezette Kajoelo. Den 15 Febr. werd Tjapoetoe, eene sterk met geschut bewapende benting, na hevigen tegenstand genomen MEI\SCHE OW .1 t COUR A1MT. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Neuien f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaara Poatdirec- teureu en Brievenbushouders. ADVERTEJJTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel Hirer f 0,10, Grootere letters worden naar plaatsruimte berekencf Advertentien geliere men aan den Uitgever in te zendeo uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIB ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1