BRANDSCHOUWIHG Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1123. 16e Jaargang. BINNENLAND. ^4 Dit blad verschijnt Dinsdag- en VrijdaSavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NEUZEN maken bekend dat, ingevolge bet bepaalde bij art. 21 der ver- ordening op de brandweer in deze gemeente, van wege het bestuur over de brandweereene BRANDSCHOUWING aan de huizen der ingezetenen in de kom der gemeente zal plaats hebbenin den loop der volgende week. Neuzen, den 23 Eebruari 1876. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. A. VAN BOYEN. De oecretaris J. DIELEMAN. F»olitiel£ Overzicht. De uitslag der verkiezingen in Erankrijk schijnt zeer zeker ten voordeele der republikeinen te zijn. De aanhangers van Buffet, die zich van de invoe- ring der arrondisseinentsgewijze stemming, in plaats het Srutin de liste zooveel voordeel hadden van voorspeld, hebben zich alzoo deerlijk in hunne ver- wachtingen bedrogen. Wei is waar zal eerst, nadat de uitslag der herstemmingen bekend is, met vol- komene zekerheid kunnen worden geoordeeldmaar het groote bewijs, dat deze partij eene gevoelige nederlaag heeft geleden, is wel, dat Buffet op geen der vier plaatsen, waar hij zich candidaat had ge- steld, is gekozen. Gambetta daarentegen, die als vertegenwoordiger der gematigde liberalen mag wor den beschouwd, beliaalde vier overwinningen. Buffet heeft dientengevolge reeds zijn ontslag als minister ingediend. Men verwacht, dat Mac-Mahon, die zoo hoog op heeft met den gevallen man en ter wille van dezen met zijn politieken naam speelde, hem zal verzoeken, tot na de bijeenroeping der ka- mers nog aan het bewind te blijven. Het verkiezingswerk heeft overigens met de meeste kalmte plaats gehad. Wel was de toevloed der kiezers naar de stembus jl. zondag groot, maar de politie, gendarmerie en troepen, met het geweer bij den voet en de paarden gezadeld, noodzaakten het volk wel, de hartstocliten, gedurende den ver- kiezingsstrijd bovenmatig opgewekt, tijdens de stem ming te onderdrukken. Het is te hopen, dat de republikeinen met de- zelfde gematigdheid mogen blijven handelen, die hun tlians de overwinning heeft bezorgd. Bij de groote menigte is eene groote voorliefde opgewekt voor de republikeinsche beginselen, door den bloei en de welvaart, die het deze regeering inoclit gelukken te verwekken, zoo spoedig na de rampen van den oorlogen, op denzelfden weg voortgaande, mag zij er op rekenen, den steun daarvan te zullen be- houden. De toevoeging van den titel van ,/keizerin van Indie" aan koningin Victoria heeft in het Eng. lagerhuis aanleiding gegeven tot ernstige critiek. Het schijnt dat het Engelsche volk algemeen wenscht dat de koningin den titel aanneme van //konin gin van Groot-Brittannie en lerland en Indie." De onderstelling, dat de Hindoes zich gestreeld zul len gevoelen met de bemv dug van //keizerin van Indie", is minstens voorbn.ig te noemen, ofschoon de regeering verklaarde, dat Indie gaarne de ko ningin met een Endischen titel zou bestempeld zien. De minister Boerke heeft, in antwoord op eene vraag van den heer Botchie, gezegd, dat Neder- land, tengevolge van oppositie der raffinadeurs, de suikerconventie nog niet heeft geratificeerd. Hij hoopte echter, dat dit zou plaats hebben. De berichten uit Spanje, gedurende de laatste dagen ontvangen, getuigen meer en meer, dat het einde van den strijd nabij is. Nu Estella gevallen en Vera ingenomen is, blijft den Carlisten bijna geen eukel steunpunt meer over. De Carlistische junta, die te Verra haar zetel had, is op Eransch grondgebied gevlucht, vergezeld van vele Carlisti sche officieren en soldaten. Neuzen, 25 Februari. Het kerkgebouw der hervormde gemeente te Axel is nu sinds eene eeuw in het bezit van een orgel. Bekostigd uit vrijwillige bijdragen der ge- goedste gemeenteleden, werd het, na nauwkeurig onderzocht te zijn door den kundigen organist Johan Michael Heinrichs uit Goes, des Dinsdags den 27 Februari 1776 op plechtige wijze ingewijd door den predikant Abraham Ruysch met eene feestrede naar Ezra 7 27. De voorzang was Ps. 150 en de nazang Ps. 33 1 en 2. Voor en na deze godsdienstoefening, werd de gemeente vergast op een heerlijk orgelmuziek, door andere speeltuigen begeleid, terwijl de feestelijke stemming van dien dag besloten werd met eenen maaltijd op het stadhuis, waaraan de beide predikanten der gemeente mede deelnamen. Hontenisse, 23 Februari. Gedurende het jaar 1875 zijn aan het postkantoor alliier voor postwissels gestort f 6851,01-y voor postwissels uitbetaald 12931,46^ en op kwitantien ontvangen a 1008,56. Philippine, 24 Februari. Nauwelijks een school- schandaal te Sas van Gent liebbende beleetd, ver wacht men misschien een nog grooter alliier, het- geen men zoude kunnen opmaken uit de feiten, die op verscheidene dagen in Februari hebben plaats gegrepen, en bestonden in het met kreukelschelpen ingooien van glasruiten, het opensmijten der deur van de school en het dreigen van dezelve open te stampen enz. enz., al hetwelk zeer hinderlijk voor het onderwijs is, ja hetzelve niet zelden doet eindigen. Te wenschen ware het, dat de bestaande auto- riteiten liieraan een einde maakten, en daardoor de onzedelijke handelingen alhier werden gefnuikt. Er is te Vlissingen door een 8tal heeren eene vereeniging gesticht tot het oprichten eener vischreederij, met een kapitaal van f 20,000 a 30,000. Men heeft plan een sloep der le klasse te laten bouwen of te koopen voor de beug- en kolvaart en als de zaak vooruitgaat een 2e van kleiner afmeting, bepaald voor het schrobnet, gelijk men dat te Ostende en Arnemuiden in het werk stelt. Het wetsontwerp van den heer Moens tot wijziging der schoolwet bevat, naar men verneemt, de volgende hoofdbepalingen 1. Het kweekelingstelsel vervaltjongelingen van 16 tot 19 jaren zullen in de school onder toezicht van een onderwijzer werkzaam mogen zijn, maar alleen tot eigenoefening; als overgangsmaatregel zullen kweekelingen boven 16 jaar nog gedurende 10 jaar als onderwijskracht in de school mogen werkzaam zijn met een getuigschrift van hoofdonder- wijzer en schoolopziener. 2. Er zullen minstens 20 rijkskweekscholen en 20 normaallessen van rijkswege komen; waar ge- meenten kweekscholen enz. oprichten, wordtminstens de helft uit 's rijks kas bekostigd. 3. Art. 20 der schoolwet, waarbij bepaald is, dat hulponderwijzers aan het hoofd van buurtscholen mogen staan, vervalt. 4. De sterkte van het onderwijzend personeel zal worden als volgt: fa. voor 30 leerl. 1 hulp- onderw.b. voor 60 leerl. 2 hulponderw.c. tot 120 leerl. 3 hulponderw.d. voor 120 en voor elk 40-tal of gedeelten daarvan een hulponderw. e. in een school met meer dan 120 leerl. minstens 1 hulponderw. met hoofdonderwijzersakte. 5. De traktementen zullen geregeld worden als volgthet minimum-traktem. van een hulponderw. 500 dat van een hulponderw. met hoofonderw.- akte /800 dat van een hoofdonderwijzer /"1000 met vrije woning. 6. De kosten der minimum-uitgaven zullen voor de helft worden gevonden uit 's rijks kas, met behoud van art. 36 in dien zin gewijzigd, dat de provincie in geen geval tot bijdragen verplicht is. 7. Voor het onder 4 genoemde is in het ontwerp een overgangstijd bepaald van 10 jaar. Men schrijft uit Ellewoutsdijk Veertien dagen geleden kwam bij den molenaar alhier een jong mensch in dienst om het malen te leeren. Nadat hij eenige dagen in dienst was ge- weest, ging hij op een morgen de hoenders eten geven, en had de onvoorzichtigheid te dicht onder den molen te loopen, zoodat de roede hem een slag gaf. Aan de gevolgen daarvan is hij jl. Vrijdag overleden. Men schrijft uit Js Heer Arendskerke Naar ik verneem, zijn de plannen gereed en zal weldra een aanvang met de uitvoering gemaakt worden, om de eerste hofstede in den nieuw bedijkten Schenge-polder te bouwen onder de gemeenten Wolfaartsdijk en 's Heer Arendskerke en wel op de grouden, aangekocht door den heer F. de Ram. Genoemde heer is eigenaar van ruim vijftig hec- taren in dien polder, en de gebouwen zullen ge sticht worden op een perceel, gelegen onder de gemeente 's Heer Arendskerke, Aan het centraalbureau der maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen zal op Donderdag 27 April e. k. het vergelijkend examen van aspi- ranten naar de betrekking van surnumerair voor genoemde spoorwegen plaats hebben. Aan dit examen willende deelnemen, is men ver plicht bij gefrankeerden brief aan den secretaris der maatschappij over te leggen: Eene verklaring van ongehuwden staat en van goed zedelijk gedrag, benevens eene geboorteakte, waaruit blijkt dat de kandidaat den leeftijd van 16 jaren heeft bereikt en dien van 35 niet heeft over- schreden. Voorts zal het examen in de volgende vakken plaats hebben: NEUZENSGHE COIRANT. ABONNEMENT. ADVERTENTIEN. Per drie mnanden binnen Neuien 1,—. Door het I Van 1 tot 4regels0,40. Voor elite regel meer/0,10. geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie1,40. /_7\XQV(JLc!L££ I GDrUaPI l070. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men abonneert rich bij alle Boekhandelaars Postdirec- Advertentien gelieve men aau den Uitgever in te zendem teuren en Brievenbushouders. uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1