Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1120. 16° Jaargang. Woensdag 16 Februari 1876. BINNENLAND. Dit blad verscliijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. abonnement. I?olitiel£ Overzichc. Dat er veel dusgenaamd gewichtig nieuws aan de politieke markt wordt aangevoerd, wat later blijkt louter het product te zijn van politieke tinnegieterij, beursmanoeuvre of van nog vele andere bedoelingen, is bekend. Wij Nederlanders herinneren ons maar al te zeer de menigvuldige berichten van oorlogs- gevaar, waarmede Pruisen ons zoude bedreigen. En het zijn inderdaad niet de kleinste bladen, die zich daaraan schuldig maken, maar wel de grootere of zoogenaam.de officieuse. Graaf v. Bismarck heeft in zijne jongste in den rijksraad gehoudene rede op dit euvel gewezen en met zijne gewone lielderheid t.ui taal, op zijn veelal ironischen toon, daaromtrent het volgende medegedeeld Laat mij kortelijk, dus zegt bij, eens de oorlogs- leugens opsommen, die sedert twaalf jaren, ja langer, de gemoederen verontrusten en de groote oorzaak zijn van den tegenwoordigen toestand des bandels. Niet omdat door deze bescliouwingen de oorlog werkelijk zou kunnen ontstaan, maar zoo lichtge- loovig zijn de lezers en zoo groot is steeds de vrees van degenen, die iets te verliezen liebben, dat zulke geruchten gereedelijk ingang vinden en aldus de leugen bijna even grooten indruk maakt- als de werkelijkheid. Toevallig zag ik dezer dagen hoe oud reeds deze oorlogsleugen is. In 1863 las men in een Belgisch blad: //Men zal eene nieuwe quadruple alliantie zien ontstaan. Pruisen, Prank rijk, Italie en Zweden zullen die vormen. De toe- stemming van Denemarken zal men verkrijgen door het Sleeswijk en Holstein te geven. Zweden krijgt Finland, Polen de grenzen van 1870, Italie erlangt Venetie, Prankrijk Mentz, Keulen en misscliien Brussel, Pruisen slokt gansch Duitscbland op, misschien ook Holland." Daar hebt ge den eersten oorsprong van al deze praatjes betrelfende Nederland, dat met ons op zeer vriendscbappelijken voet staat en door wederzijdsche vriendschappelijke gezindheid is beschermd." Jaren lang heeft deze leugen in verschillende bladen het leven gehouden en ofschoon ze nog al wat omvatte, bet is er niet bij gebleven. Spoedig na den vrede met Oostenrijk kwam de oorlog met Prankrijk, een oorlog dien wij toch niet zijn be- gonnen en sedert werden wij onophoudelijk in ver- denking gebracht. In 1871 vertelde men, dat wij aan Rusland de Oostzee-gewesten zouden ontnemen. Dat kwam uit Poolsche bladen, die zicli al ver- kneukelden in bet vooruitzicht) van een oorlog tusschen Rusland en Duitscbland. Toen kwam het praatje, dat wij voornemens waren Oostenrijk op nieuw den oorlog aan te doen. In het jongste voorjaar bereikte de leugen zijn toppunt. We dachten aan een oorlog met Prankrijk en alleen op grond van eenige dagblad-artikelen werd dit aangenomen met eene allerverrassendste lichtge- loovigheid. Zijne zienswijze verder uitdrukkende, zegt de rijkskanselier dat de vrede nooit door courant- artikelen wordt verstoord, altiiaus in den jongsten tijd niet. De oorlog van 1&70, die schijnbaar grootendeels op rekening van de pers moet worden gesteld en inzonderheid van de Pransebe regeerings- pers, is volstrekt niet door die bladen ontstaan, maar gelieel te wijten aan de keizerlijk Pransche camerillas. Niemand die werkelijk brand wil, zal beginnen brand te roepen. Yan Duitscblands keizer, zegt v. Bismarck, dat hij is op een leeftijd op welke men doorgaans geen twist zoekt, dat hij gedwon- gen was oorlog te voeren en bet hem veel gekost heeft daartoe te besluiten. Aan het slot dezer toespraak vemeemt men nog de woorden: Wij hebben niets te veroveren, wij kunnen niets winnen, wij zijn tevreden met het- geen wij bezitten en het is lastig, wanneer men beschuldigd wordt van zucht tot verovering, tot verdere uitb-eiding van gebied! In de tr ;<>nrede der koningin van Engeland, heeft H. M. het parlement bekend gemaakt met den aankoop der Suez-aandeelen. Veel nieuws wordt over deze v«el besproken Engelsch-politieke daad niet medegedeeld, dan alleen dat men liaar vooraf aan graaf v. Bismarck heeft medegedeeld, die er zijne goedkeuring en ingenomenlieid over bad te kennen gegeven. Omtrent de zaak zelve zijn 56 stukken gewisseld, zoo tusschen Rotscbild, lord Derby, lord Lyons, de Lesseps en den Egyptiscben onderhandelaar. Het te kennen gegeven verlangen van den Khedive, om alle overige zuivere recliten op liet kanaal te verkoopen, was afgewezen uit oogpunt dat deze overdracht onvereenigbaar zou zijn met de zelfstandigheid van het Ottomanische rijk. Nog wordt bij dit stuk voorgesteld, tot nieuwen luister voor de Engelsche kroon, aan koningin Victoria den titel toe te voegen van kei- zerin van Indie. De krijgsoperaties in bet noorden van Spanje worden steeds door de sneeuw vertraagd. De gene- neraals Loma en Quesada hebben eene conferentie gehouden over de verdere plannen. De Alphonsisten hebben inmiddels post gevat Zorneca, Guernica, Durango en Urquiola in te Biscaye en te Villareal en Arleban in de Alava. Moriones is wegens het slechte weder naar Guetaria teruggekeerd. Martinez Campos bevindt zich in de vallei van Bastan en teVera. Volgens den berichtgever der Indep. Beige, zijn twintig Carlistische bataljons, onder de bevelen van den graaf van Caserta, van Perula en van Larumbe, in de vallei van Bastan bijeengetrokken, om hem aldaar aan te tasten. Overigens wordt getneld dat de deserties onder de Carlisten blijven aanhouden. Men te!t er dertig per dag. De Carlistische inwoners blijven in hunne dorpen. Neuzen, 15 Februari- Voor het gerechtshof te 's Gravenhage werd den 10 dezer behandeld de zaak van J. de D.; ter zake, dat hij op 23 September jl. was gegaan in de woning van zijn buurman, te Neuzen, waar- toe bij zich den toegang bad verschaft door de voordeur te openen met den sleutel, daartoe bestemd, hij wist waar die door den eigenaar werd gebangen. Met een beitel bad bij de kist van L. II. D. open- gebroken en daaruit drie rijksdaalders gestolen. De qualificatie aan dit feit gegeven wasdiefstal in een bewoond huis met behulp van binnenbrank. De adv.-generaal mr. van Manen requireerde oplegging van correctioneele gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar en van ten minste zes maanden. De uitspraak is bepaald op Donderdag den 17 Pebruari a. s. Bij arrest, dd. 14 dezer, door den hoogen raad gewezen, is verworpen de voorziening in cassatie van den notaris A. A. Vermandel uit Sas van Gent, die door bet hof van Zeeland is veroordeeld tot een jaar celstraf wegens de verduistering van gelden, die hem tot een betaald wordende arbeid, het doen inscbrijven ter registratie eener acte van hypotheek voor hem verleden, waren ter band gesteld. De arrondissements-rechtbank te Goes heeft gisteren behandeld de zaak van dr. Th. P. S. te Kapelle, aangeklaagd ter zake, dat bij, als genees- kundige, tot bet alleveren van geneesmiddelen be- voegd, in het begin van December jl. en eenigen tijd te voren lieeft onder behandeling gebad de tweejarige Adriana Jacomina van't Veer te Bieze- linge, dat bij dat kind heeft voorgeschreven Tinc- tura ferri cijdoniata en heeft afgeleverd een fleschje, dat hij heeft gevuld met eene vloeistof uit eene in zijn apotheek zich bevindende flesch met het op- schrift Tinct. Perri. Cijd. Tinct. Mart. Cydon, welke vloeistof bij niet vooraf heeft onderzocht en die hij meende te zijn Tinctura ferri cijdoniata, zooals hij had voorgeschreven, doch die grootendeels bestond uit zwavelzuur; dat dat kind uit dat fleschje in den avond van 4 December jl. eene kleine hoe veelheid heeft gebruikt, tengevolge waarvan bet den volgenden dag is overleden. Het O. M., waargenomen door mr. J. Jespers, substituut-officier van justitie, eischte 15 dagen cellulaire gevangenisstraf en f 25 boete. Als verdediger trad de heer mr. J. H. de Laat de Kanter op, die betoogde, dat in deze geen strafbare onvoorzichtiglieid of nalatigheid bad plaats gehad en op dien grond tot ontslag van rechts- vervolging concludeerde. Uitspraak over acbt dagen. De onlangs beroepene pred. te Axel, ds. J. Brummelkamp, van Veenendaal, is den 7n dezer te Amsterdam beroepen. Men meldt uit Hulst van 12 dezer: LI. zondag namiddag is, naar men zegt, onder de gemeente Stekene (Belgie) bij een bejaard jong- man, terwijl deze zich in eene naburige berberg met bet kaartspel onledig hield, ingebroken en eene som van 8000 francs ontvreemd. Tot dusverre mocht zelfs het nauwkeurigst onderzoek tot geen gevolg leiden. Men schrijft uit Wissenkerke aan de Zier. Nieuwsb.De landverhuizing naar Noord-Amerika is, wat deze streken betreft, afgeloopen, doch nu begint eene plaatsverhuizing naar den Haarlemmer- meerpolder. Verscheidene gezinnen zijn reeds uit deze gemeente vertrokken, vooral van het hieronder gelegen Camperland en meerdere hebben het plan gevormd om deze te volgen. Het scliijnt, dat daar gebrek aan arbeiders is daardoor de loonen hoog zijn. Zeker is bet, en dat de van bier vertrokkenen alle reden hebben om tevreden te zijn, daar bunne omstandigheden merkelijk zijn verbeterd. Voor de niet vertrekkenden is bet ook een voor- MZENSCHE COGRANT. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,—. Door bet geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie/ 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdireo— tenren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot i regels 0,40. Voor elke repel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1