PUBLICATIE. No. 1118. Algemeen jNicuws- cn AdvertGnticblafl voor ZcGuvvsch-Vlaanderen. BINE EN LAND. 16° Jaargang. Zaterdag 29 Januari 1876. Hoofdelijken Omslag Dit blad verschijnt Dinsdag- en Yrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen "De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Zaamslag, provincie Zeeland, doen te weten, dat het kobier van den voor het dienstjaar 1876, zooals het door hen voorloopig is vastgesteld, gedurende veertien dagen, te rekenen van Uaaiidag den 31 dezer niaaiul en alzoo tot Maandag den 14 Februari aanstaande, voor een ieder ter lezing is nedergelegd ter secretarie der gemebnte, en dat binnen dien tijd, elk aan- geslagene, tegen zijnen aanslag, bezwaren kan inbrengen bij den gemeenternad, bij een verzoek- scbrift betwelk op ongezegeld papier kan worden gesteld. Gedaan ten gemeentehuize van Zaamslag, den 28 Januari 1876. De Burgemeesrer en Wethouders voornoemd, L. van DIXHOORN, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. F»olitielc Overzielit. De verwikkelingen in het oosten nemen toe steeds dreigender wordt de houding der kleinere staatjes tegenover Tarkije, Montenegro en Servie, gaan in vijandelijke houding vooruit en men deelt zelfs mede dat de vorst van laatstgenoemd land het denkbeeld koestert van af te treden, daar bij geen meester over de oorlogzuchtige stemming der volks- vertegenwoordiging kan worden, terwijl Montenegro den grootsten lust gevoelt, om met de opstandelingen van Herzegowenie gemeene zaak te maken. Hier komt bij, dat de Turksche wapenen in de laatste weken herhaaldelijk de nederlaag leden, iets wat natuurlijk den opstand niet weinig aanwakkert. Tegenover diendroevigen stand van zaken, die, wierd ze aan zich zelven overgelaten, op een einde- loozeu strijd en een gruwelijk moordtooneel (zooals dat in dergelijke Turksche aangelegenheden zoo dikwerf bleek) bepaaldelijk zou uitloopen, staat thans de eendraehtige samenwerking der zes Euro- peesche mogendheden Rusland, Oostenrijk, Rruisen, Frankr.'jk, Engeland en Italie, eene coalitie, sterk genoeg, om aan de eene zijde Turkije tot gema- tigdheid, de opstandelingen ter audere tot onder- werping te dwingen. Intusscben bepaalt men zich vooralsnog tot diplo- matische pogingen. Andrassy's nota zal met al den eerbied, aan het gezag van een regeerend vorst ver- bonden, den sultan worden bekend gemaakt; wat echter den bepaalden inhoud dier nota zijn zal, blijft tot nog toe bet geheim der diplomatie. Tusschen Amerika en Spanje, hoe dikwerf ook bemanteld, schijnt bet over Cuba nog altijd niet in bet reine te zijn. Zfker, dat reizigers en han- delaars op Cuba, Amerikanen van afkomst, niet altijd onschuldig aan den opstand zijn, misschien ook omdat onder zulke oinstandigheden door den Yankee de meeste voordeelen worden bebaald, en de Spaansche overheid op Cuba tegen de zoodanigen vaak met groote gestren;;heid te werk gaat. In eene nota, uitgegaan van bet kabiuet van Washington eischt de Amerikaansche regeering, dat de personen en eigendommen der Amerikaansche onderdanen zullen worden geeerbiedigd en zij voor ondervondene nadeelen zullen worden schadeloos gesteld. Ook beschuldigt men in dat staatsstuk het Spaansche koloniaal bestuur van slecbte admi- nistratie, van het beboud der slavernij en eischt bet eindigen van den oorlog in naam der belangen van Amerika en der menscliheid. Voor het geval, dat Spanje den opstand niet zou kunnen dempen, denkt de Amerikaansche regeering aan eene interventie en zou van dat vooriiemen aan de Europeesche mogendheden kennis zijn gegeven met verzoek om ondersteuning. Ofschoon de Amerikaansche staatsstukken ge- woonlijk een hoogdravenden toon aannemen, zoo blijkt tocb wederom hieruit, hoe dringend nood- zakelijk het bedwingen van den Carlisten-opstand is, omdat eerst dan eene meer bebeerschende hand op Cuba zal kunnen worden gelegd. De telegraaf meldt dat generaal Jo velar op Cuba is aangekomen en eene verzoenende maar tevens krachtige proclamatie beeft uitgevaardigd. De thans in werkelijkheid begonnen nieuwe veld- tocht levert tot nog toe sobere uitkomsten op. Men verneemt niets dan eenige voorwaartscbe bewegingen en het bezetten van eenige kantonnementen, door de Carlisten verlaten die zich in de loopgraven terug trekken. Overigens moet erkend worden, dat de toestand in Spanje zich veel verbetert. De rustig afgeloopene verkiezingen hebben der regeering eene groote meer- derheid verschaft en de uiterste partijen schijnen alien te zijn geweerd, of liever, door droevige ervaring geleerd, heeft een groot deel des volks den ouden strijd laten varen. Zelfs Castelar, de wel- sprekendste en misschien meest oprechte staatsman van Spanje, maar hardnekkig republikein, heeft slechts eene plaats in de Cortes kunnen veroveren door de edelmoedigbeid der Sagasta-partij, door haren candidaat bij de herstemming terug te trekken. Inderdaad niet vereerend voor een man, die een paar jaar geleden nog de eerste gebieder van zijn land was. Ook in Erankrijk zijn de verkiezingen tot dusver heel rustig afgeloopen. Parijs verkoos Victor Hugo, Louis Bianc en Tolain tot kandidaten voor den° senaat. Ook komt een kleermakersknecht Godrin in aanmerking. Als men al den nonsens, nog kort geleden door Victor Hugo uitgekraamd, in aanmerking neemt, dan vraagt men naar't gezonde verstand der vroolijke Parijzenaars. Ook de andere bierboven genoemde kandidaten getuigen, dat bet radicalisme nog niet is uitgestorven. Zijn triumf is bet gevaarlijkste wapen tegen de republiek van Erankrijk, omdat daardoor de weigezinde bevolkiug schrik aangejaagd wordt en deze zich liever in de armen van het despotisme werpt, dan gevaar te loopen eener hernieuwing van de dagen der commune. Intusscben is H gelukkig, dat de verstandige poli- tiek van Thiers en zijne geestverwanten nog altijd eene mime ondersteuning geniet. Gedurende het jaar 1875 zijn aan het rijks-tele- graafkantoor alhier 14736 berichten behandeld; dit cijfer zou belangrijk hooger zijn, indien de vaart op bet kanaal naar Gent door attapping niet gestremd ware geweest van 15 April tot 1 Juni, tengevolge waarvan het verkeer gedurende de maanden April, Mei en Juni ongeveer 30 percent lager bleef dan dat der overige maanden. Dat ondanks deze belem- mering, scheepvaart en handel zich blijven ontwik- kelen, blijkt o. a. ook hieruit dat in het jaar 1865 slechts 3187 berichten werden behandeld. Wij twijfelen niet of de gunstige ligging der haven van Neuzen, die onze naburen al zoo veel vrees heeft aangejaagd, zal door de energieke pogingen der hier gevestigde firma's, meer en meer geexploiteerd wordende, bloei en welvaart der plaats onzer inwo- ning in gelijke mate doen klimmen. Indien wij goed zijn ingelicbt, zou men voornemens zijn bij de liooge regeering pogingen aan te wenden, om eenige wijzigingen te krijgen in de bepalingen van het vestingstelsel, door welke de verdere uitbreiding der gemeente zoo zeer wordt tegen gehouden en het bouwen in de verboden kring zoo wordt be- moeielijkt. Bij den publieken verkoop op den 26 dezer van twee perceelen bouwland, gelegen in den Vlooswijk- polder, bleek het welke buitengewoon hooge prijzen voor landerijen ook in deze omstreken besteed worden. In massa werd de partij, groot 3 hectaren 58 aren 10 centiaren (oude 8 gemeten 9 roeden) verkocht voor/11,609,of per hectare omstreeks f 3250, (per oud gemet f 1435). Naar men verneemt kon dit bouwland voor on geveer een 10 tal jaren de helft van den nu ver- kregen prijs niet opbrengen. Zaamslag, 25 Januari. De heden alhier gehou den verkooping eener hofstede met bouw- en weiland en dijk, staande en gelegen in den polder Aan- en Genderdijke, in deze gemeente, is als volgt afge loopen: le perceel. De hofstede, bestaande in woon- liuis, scbuur en verdere aanhoorigheden, met 2 hectaren 38 aren 20 centiaren erf, tuin, wei- en bouwland, verkocht voor f 6468,of/1210, per oud gemet, bedragende den boomprijs/200, 2e en 3e perceel gecombineerd 26 hectaren 97 aren 40 centiaren bouwland, verkocht voor/42,373, of f 700,per oud gemet. 4e perceel. 3 hectaren 10 aren dijk, verkocht voor /4130,bedragende den boomprijs van dit perceel f 600, Uit Middelburg meldt menDe minister van justitie heeft aan bet hoofdbestuur der kooperatieve- voorschot-vereeniging en spaarbank, op bet verzoek om erkenning als rechtspersoon van die vereeniging geantwoord, dat bij tot zijn leedwezen Z. M. den koning niet tot eene gunstige beschikking heeft kunnen adviseeren omdat hij van oordeel is, dat een kooperatieve-voorschot-vereeniging niet is eene vereeniging van personen als bedoeld is bij art. 5 der wet van 22 April 1855 (Stbl. no. 32), maar veeleer is te beschouwen als eene vennootschap, waarop volgens art. 14 dier wet, bare aan dat art. voorafgaande bepalingen, niet van toepassing zijn Nenzen, 28 Januari. Z. M. beeft benoemd tot burg, van Breskens D. Mulder. Volgens vertrouwbare berichten is bet der hervatting van den maildienst Vlissingen Queensboro op medio April vastgesteld. Uit Vlissingen worden een paar treurige voorvalleu gemeld denkelijk als gevolgen van bet misbruik van MffiCHE COUIt VNT. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie/ 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec— teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters woraen naar plaatsrni mte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag ERIE ur6.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1