ONS STIUViN. MMVEN-B0BSTS1R00P I8 KWALITEIT PERU-GUANO. LANOBOUW-WERKTUIGEN. Weekblai voor Yroowen en Meisjes, EBNId llim WAARBQR& VBQR Te bekomen bij: Er wordt gevraagd VEIIIiEIEK ESGELSCIIE cn MBRIEAMSCIIE AUG"*. DUTRY-COLSOIS, GROOTE FA8RIEK STOELEN, SLAPINGEN enz. MET FENKSLHONING. REMY DE WINTER, TERNEUZEN. "Voordeeligfe prijs, met primo Mei of eerder een bekwnme B.4K- KERSKNECHT, zich te adresseeren bij W. A. SITE RING te Neuzen, doch liefst in persoon. Op aandringen van verschillende per- sonen zullen de alleen- en sanien- sprnken, luimigc voordraehtenzangstukken enz., die bij gelegenheid der prijsuitdeeling in de school aan de VEERSTRAAT, gem. Stoppeldijk, door de leerlingen uitgevoerd zijn, nogmaals voor- gedragen worden, ten voordeele van den alg'e- meenen armeu van Stoppeldijk, op Zondag den 23 Jaiuiari 18~t»Aanvang des nam. te 3 ure. Entree le plaats. 2e 3e n 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. f 0,50. 0,25. u 0,15. Programma. Welkomstgroet. Alleen- en samenspraken. De reis van Jurriaan, Zang. Alleenspraken. Vaarwel aan 't woud, Zang. Samenspraak. O, God! verlaat mijn Neerland niet, Zang. P A U Z F. Lied voor onze Breeders en Zuster de armen. Naar Sebastepol! Soldaatje-spelen. Driestemmig Jagerkoor. De gefopte advocaat, tooneelstukje in 2 bedrijven. De Zwitser, Zang. Die Natur, Zang. De Wonderdokter, tooneelstukje in een bedrijf. Slotzang. De hoofdonderwijzer, P. STROECKEN. Veldstraat (12 GENT Belgie). S(ooin(uigeii S.ocomobiienITIa- «i«>j>i€»i>, I$or9cEiluig(>ir, Moortel en Meel- moleus, Graanscheiders en Sclioonders, Kaarns- Zaklichters, Ploegen Eggen Rollen Exterpa - tors, Zaai-, Maai- en InoogstingstuigenPaards- harken en Hooikeerders, StroosnijdersPlet en Raapmolens Zaadkoekbrekers Wortelwasschers Ylasbrekers en ZwingelmolensBrand-, Aal en Waterpornytn Basculen voor bet veeSpaden Vorken, Rieken enz. enz. Meest alle toestellen steeds in magazijn voorradig Allerlei Hovingbouw-werktuigen en Toestellen. Behalve deze specialiteiten heeft het huis altijd eenen volledigen en grooten voorraad in maga- zijnen van allerlei Eornuizen, Vuurmakers en alle soort van andere Schoppen en Spaden, Rond, Lint en Machienzagen, Dommekrachten, Winden, Katrol- len van Weston, Moore Eades, Manometers, Balansen, Basculen, Slijp en Molensteenen, Yerf- molens, Aanbijlen, Blaasbalgen, Ventilatoren, Draag- bare Sineden, Oliekannen, Boormekanieken, Smelt- kroezen, Kachels- en Stoven, Yentilatoren voor Schoorsteenen, Gaskooktoestellen, Keuken- en Huis- gerief, Nagels en Punten, Staal, Yijlen, Ketens in alle soort, specialiteiten voor ondernemers, timmer- mans, meubelmakers, beeldhouwers, smeden, sloten- makers mekaniekmakers zeilmakers behangers schoenmakers, zadelmakers, blikslagers en verdere beroepen, kortom alles wat men kan verstaan onder de benaming van IJZERH ANDEL. onder Redactie van AGATHA, met medewerking van bekwame Letterkundigea 7e jaargang. Prijs per kwnrtanl f 1,80. Bestellingen worden aanjenoinen bij alle Boek handelaars, Postdirecteuren en bij den uitgever J. ODE. Schiedam, Januari 1876. 9 Huis Hte. FEZANT-GOETHALS, Vpijdnguinpkt \o. 40 GENT, recht over het standbeeld van J. van Artevelde. EERE-DIPLOMA van verdiensten, gewonnen op de groote kunst-tentoonstelling, gehouden te Gent, voor het beste en schoonste werk. Assortement van nieuwen MEUBELEN en STOELEN in acajou, kerselaar, nottelaar, olmen, eiken en ander bout. BEDDEGOED, SPIEGELS, PENDULEN enz. De meubels zijn uit schoon en droog hout gemaakt, door goede werklieden en onder mijn bestuur. Verkoop met waarborg en het goedkoopst van Gent. EABRIKANTEN VAN Platte en Gewone Pannen, Tegels en Muurtegeltjes ALPIIEN a/tl Rijn. Berichten liunne geeerde begunstigers en vrien- den dat de PANNEN- en TEG ELFABRIK ANTEN in Rijnland, Woerde, Utrecht, de Vecht en Fries- land, tengevolge der geringen voorraad en steeds hooger wordende arbeidsloonen de JPrijzeii der Ftmnen met f en der Te* fjfels met f 1,per duizend verlioogd liebben. /nivprmu mpdieinnlo I pvortraan Uet is orerbo,lis nog n«r t. ««ggen_orr a. «iga- CJ- Bij artibel is eenc uilvoerige gebruiksaatiwijziiig;. EERSTE AFDEELING. TWEEDE AFDEELING. TAN c. nuns mi TB DE HIJP (Noordholland), 9 Febr. 1875. Mijn Heer Aanvankelijk kan ik mij in een redelijk goeden verkoop van den Rijnl. Druiven-Borsthoning verhcngen, want ik ben bijna uitverkocht. Bij een paar personen is de hoest, die hun des nachts den slaap onthield, verdwencn, ofschoon al eenige jaren daarmede begsbt. Zend mij zoo spoedig eene nieuwe bezending enz. B. CATON. De door verre over de 4000 erkenningen en dankbetuigingen van gcnezen personen uit alle standen als uitmuntend aangeprezen Druiven-Borsthoning uit de eenige bestaande Fabriek van W. II. Zickenheimer te Mainz is steeds voorhanden te Neuzen, bij J. I onze Az.Axel, J. Wieland Aardenburg, J. W. v. d. Plassche de MunckBreke ns, W. Wemelsfelder Biervliet, L. de Smet; Groede J. Serle Hollestelle, Hontenisse, C. Fassaertt Hulst, J. Borghstijn Oostburg, B. de lie; Philippine, J. B. h'Hooge; Schoondijke, J. Schijve Sas van Gent, Wed. P. J. Pauwels Sluis, J. P. Leijssenaar Noest; IJzendijke, 1). J. Hollestelle; Zaam- slagWed. A. van Fraeijenhove. Dit is gecn zoogenaamd geheimmiddelhet bestaat uit druivensuiker cn Zwitscrschen honing met een aftrcksel van mo ii rrange-bloesem en feukel. Het werkt fpoediger en is aangenamer in het gebruik dan de andeie ra.ddelen, die tpgco borst- aandoeningen aangewend worden, als borstthee, drop, malz-extract, bor9t-' onbons, ei z Doze borslsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpijn, h.©6sclih.0id, Hoest, p\jn in da borst, kramph.08st en kuch.lio33t. De flescb met gebruiksaanwijziiig 60 cents en 1, II1 v 1 ulo 11J 11 H111 ci 1 LiV/v\I II (lull* rneene aanwending van levertraan bij borstKwalcn kliergezwellen, bleekzucbt enz. Het i9 alleen de onaangoname smaak van de gewone leveilraan, die aan een nicer algemeen gebruik in den weg staat. Daarom is bet mijn streven geweest de fijuste levertraan in den bandel le brengen, d een gi.eden smaak heeft, daar ik de versche traan aai stond9 filtreer, op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten. la elk invgazijn, zelfs in de beste apoth ken, moet de levertiaan ranzig worden, vvanneer zij langzamerband, woken en inaandea iang, van een vat afgetapt vordt. lu flesscheu van 3D en 50 ceuts. I X'ffrV I O \T£* I* I P4l n 's van a'£eraeece bekeodheid, dit ljzer een onmisbaar bestnnldeel van ons bloed 1' Li L Y L I II cIciEl* Waar het in te geringe hoeveelhcid voorhanden is, zijn kwaadsappigheid bl ekzueht cn klierziekten de natuurlijke gevolgcn. Vail alle zoogeuaam ie ijzei praeparaten is di ze opluss'ng v.in ijzer in levntraaji de gcschil ste. Een eetlepel 1 evat 0,15 gram ijzer in een licbt verteerbaren v^rm. De flac-n ko>t 50 ceuts. Buvenstaande artikelen zijn te bekomen in de btkende depots, voornamenlijk: Te Neuzen: G. W. HOIJTZaGEK, Apoth.Aardenburg: J. W. den Deekcr Ax 1: Wed. J. Veenbuizen; Biervliet: P Lut 'ijn Hulst J. Borghsteijn Mi ldelburg F. B. den Boer, boek markt cn bij H. J. Martijn, k-wte Noordstr.Oostburg, A. J. Bronswijk; Sas van Gent: G H. Stubbe SluisA. Abrahams; Viissingeu: Gez. Scb ffer IJzendijke: L. J. B.v n, I n in de andere plaatsen in de bekende depots. EMMEHIK. H. VON GIMBOBN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 4