Kufist-leststoffen en Guano. advertentiEn. OPENBARE VERKOOPING Ssu ltecht el lerieiijl WOOHHUIS, SUP HER PHOSPHAAT L Openbare Verkooping. Dagelijks wachtende [|ulsL te een zeer goeil onderhouden JACHTKOTTER, loos als ge zijt, hoopdet ge u door haar den kost te laten verdienen!" ,/Yraag wel excuus, meneer," klinkt het steeds even waardig. //Ik heb wel degelijk gewerkt, steenen gebikt, dat 'teen liefhebberij was. Eens heb ik mijn vrouw zelfs twintig gulden te huis gebracht. Doch dacht u, dat dit genoeg was? 'tMocht wat! Altijd nieuwe herrie, en steeds over de kinderen „Gij werkte sleclits bij uitzondering. Meestal voerdet gij niets uit en laagt ge in de kroegen. Of kunt ge ontkennen, dat gedronkt?" ,/Nou herneemt de beklaagde, op zonderlinge wijze met de oogen knippend. ,/Wat zal ikuzeggen? Yoor de zwijnen is het niet gebrouwen, en een enkel drupje is balsem voor een arme menschenziel Het requisitoir van 'tO. M. luidt: 15 dagen celstraf en 't vonnis der rechtbank, denzelfden dag gewezen, veroordeelt den beklaagde inderdaad tot die straf. Met onverholen verbazing luistert de man naar de uitspraak. Yijftien dagen eel voor //een enkel drupje" en eenige ,/tikjes" op 'tgelaat zijner vrouw een vrouw met vierderlei soort van kinderen! blijkbaar gaat dit zijn begrip te boven. Gelukkig zal hij er thans op zijn gemak over kunnen nadenken. De 93jarige H. J. Kuipers, van Wolvega, maakte dezer dagen een reisje op schaatsen naar Echten, een afstand van drie uren, heen en terug, om zijn jongeren broeder, van 89 jaar een bezoek te brengen. Te Oosterhout heeft een jongmensch wegens versmade liefde een pistoolschot gelost op een meisje, dat dientengevolge in levensgevaar verkeert. De jongeling is in heclitenis genomen. Het feest van de „gecostuineerde ijsclub" te Leeuwarden is uitstekend geslaagd. In een gecostu- meerden optoclit werd de intocht van graaf Ernst Casimir binnen Leeuwarden in het jaar 1620 voorge- *teld. Eene hardrijderij volgde er op, en niettegen- staande de dooi ingevallen was, slaagde alles uit stekend. Yoor sommige gedeelten des lands was de jongste vorst een ware bezoeking. Het eiland Over- flakkee bijv. leed gebrek aan gistbrood of beschuit was dientengevolge niet meer te krijgen. Een Tanta- lusproef was het voor de bewoners, zoo dikwijls de boot met gist poogde Middelharnis te bereiken, maar telkens onverrichterzake rnoest terugkeeren, hoewel zij soms zoo nabij was dat men elkander kon aanroepen. De gist is er nu. voor een zelfregistreerende peilschaal op de suatiesluis aan de Wielingen. Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving, volgens sehriften. 434 der Algemeene Yoor- Zeetijdingen. De ondergeteekende bericht bij deze yv zijne geeerde begunstigers dat zijn voor- nemen is Vrijdag 28 ilezer te vertrekken van Neuzen naar Rotterdam. J. LEUNIS. - De Notaris C. .J. A. Fercken, te Neu zen, zal op Maandag', den 31 Januari, 1876, in het openbaar te koop aanbieden: des voormiddags 10 ure, op de hofstede bewoond bij MARINUS RIEMENS Jz., tegen den Reuzenhoek, gemeente Zaamslag: 50 extra zware KOPPEN van OLMEN BOOMEN. 2, des uamiddags 2 ure, op de hofstede be woond bij D. E. WOLEERT, in den Othen- sclie hoek, gemeente Zaamslag: 34 koppen van ESSCHEN BOOMEN. en HANDELSBERICHTEN. 'rijzen <Iei* lilTecten. Amsterdam, 20 Januari. Bij een melkkeuring op de markt te Ant werpen, was er van de 70 melkboerinnen niet eene strafbaar. Nochtans heeft men bij de meeste hunner koperen kannen met water gevuld, gevonden. Op de vraag, waarvoor dit water diende, antwoordden zij dat dit was voor de klanten, die slecht water hebben Yolgens een overzicht van het postverkeer in de geheele wereld in 1874 zijn in dit jaar de vol gende hoeveelheden brieven en briefkaarten verzon- den in Groot-Brittannie en Ierland 1,046,000,000, Denemarken 16,487,777, Noorwegeu 6,318,922, Zweden 16,037,600, Rusland (behalve Einland) 55,775,175Oostenrijk-llongarije282,650,583, Zwit- serland 63,252,884, het Duitsche rijk 591,204,477, Nederland 51,888,357, Luxemburg 2,067,244, Bel gie 64,956,879, Erankrijk 366,506,169, Italie 102,810,600, Griekenland 2,163,046, Tur- kije 2,399,000, Rumenie 3,938,325, stuks. Op iederen inwoner komen alzoo in Engeland 32,8, in Oostenrijk 10,8, in Hongarije 4, in Zwitserland 23,7, in het Duitsche rijk 14,4 in Nederland bijna 14, in Belgie 12,4, in Erankrijk 10,2, in Italie 3,8 en in Turkije 0,2 brieven en briefkaarten. Derge- lijke cijfers zijn tot zekere hoogte een maatstaf voor het standpunt van ontwikkeling waarop de verschil- lende naties staan. Aanbestedingen. Op Yrijdag, 4 Eebruari 1876, des voormiddags ten 10 ure, aan het gebouw van het provinciaal bestuur te Middelburg: Het maken van een peilkoker met gebouwtje H T E AXEL. De Notaris S. A. <1 e S in i d t te Axel, zal ten verzoeke van HUBERTUS KRAMER, herber- bier te Axel en de erfgenamen van zijne overle- dene huisvrouw, op Donderdag den 17 Februari 1876, des namiddags ten half drie uren, in de te verkoopen herberg in het openbaar presenteeren te verkoopen zijnde eene I I ID At 13 ID It Cjt met SCHUUR, ERE en GEVOLGE VAN DIEN, staande binnen Axel op de Kaaiwal met eene uitgang in de Korte Weststraat, kadastraal be- kend sectie G no. 898, alles ter grootte van 3 aren 16 centiaren. Het beroep van her- bergier wordt daarin steeds met goed gevolg uitgeoefend. Ook is het zeer geschikt tot de uitoefening van andere beroepen. Om aan het gebruik te komen den 1 Mei 1876' 1 18 Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van bovengenoemden Notaris de SMIDT. ELK ZEGGE HET VOORT. ter bemesting van klavers bij D. J. OGGEL te AXEL. Blauwe Superpliosphaat GUANO om over de Klaverveldente strooien, als ook voor het winnen van ERWTEN, BOONEN en alle andere PEULVRUCHTEN, te bekomen hij Frijzen van Coupons. Dordrecht 20 Januari. Hoewel de vorst in de laatste dagen is afgenomen was er nog geene aanvoer van granen. Wegens geene gelegenheid om t te jagen wordt te koop aange- boden door den lieer E. HARRIS, scheepsmakelaar te Neuzen tegen eenen civielen prijs i groot zeven ton, met twee bijbehoorende JACHT- SLOEPEN, twee Engelsche KANON GEWEREN, en een JACHTGEWEER, benevens een goed onder houden ZEILSLOEP, lang 15 voet. Van 14 tot en met 20 Jan. zijn in deze haven binnengeko- men, bestemd voor Gent, de volgende zeeschepen als 14 Jan. Eng. stoomb. Richard Moxon, kap. J. Wright, van Goole met stukg. 16 Jan. Belg. stoomb. Flecba, kap. II. Seeuwen, van Londen met stukg. 18 Jan. Eng. stoomb. Re solute kap. J. Woodhead, van Louden met stukg. Eng. stoomb. Commercial, kap. H. Burns, van Londen met creosoot. 19 Jan. Eng. stoomb. Colletis, kap. J. Ellwood, van Goole met stukg. Van 14 tot en met 20 Jan. zijn uit deze haven weggeraren, komende van Gent, de volgende zeesc' epen als 14 Jan. Eng. stoomb. Colletis, kap. J. Ellwood, naar Goole met stukg. 18 Jan. Eng. stoomb. Richard Moxon, kap. J. Wright, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. Lorely, kap. M. S. Ford, naar Goole met stukg. 19 Jan. Noordsche bark Flmanuel, kap. J. Ch Gundersen, op avonture in ballast. In deze haven zijn binnengekomen, bestemd om aan den ijzeren weg te lossen en te laden, de volgende zeeschepen als 17 Jan. Eng. stoomb. Dagmar, kap. J. Dyson, van Louden met stukg. 19 Jan. Eng. stoomb Apollo, kap. A. Blacklock, van Barron met minerai. Dit deze haven zijn weggevaren, na aan den ijzeren weg te hebben gelust en geladen, de volgende zeeschepen als 14 Jan. Eng. stoomb. Galeed, kap. Th. Young, naar New- Castle in ballast. 15 Jan. Eng. stoomb. Torn John Taylor, kap. J. Drew, naar New-Castle in ballast. Eng. stoomb. Stannington, kap. Th. Pritchard, naar Londen met stukg. 18 Jan. Eng. stoomb. Londos, kap. J. Eyre, naar Goole met stukg. 14 Jan. Eng. schooner Kenmore kap. C. Hendry, van Du blin met zout. Dit schip is op dien datum voor de vorst hier binnengekomen, ofschoon bestemd voor Antwerpen, werwaarts het 20 Januari is vertrokken. VAN EENE Nederland. Certific. Werkelijke schuld dito dito dito dito dito dito Aandeel Handelmaatschappij. dito cxploitatie Ned. staatsspoorw. Belgie. Certificaten bij Rotschild Frankrijk. Inschrijvingen dito Rusland. Obligation 1798/1816 dito Hope Co. 1855 6e serie dito f 1000 1864 dito L. 100 1872 dito L. 100 1873 Loten 1866 Ob ig. Hope Co. Leening 1860 Certific. dito Inscript. Stieglitz Co. 2e a 4e L. Obligation 18671869 Certificaten Aandeel spoorweg Gr. Maatsch. Oblig. dito A and. Baltische spoorweg dito spoorweg PotiTiflis dito dito Jelez Orel dito dito Charkow Azow Polen. Schatkist obligation Oostenrijk. Oblig. metall. in zilver Jan./Julij. dito dito April Oct. dito in papier Mei/Nov. dito dito Febr./Ang. Aand. Nation, bank Hongarije. Schatkistbilletten. Italie Certific. Amsterdam Spanje. Obligation Buitenl. dito Binnenlandsche Portugal. Obligation Turkijb. Inschrijving Alg. schuld Egtpte. dito 1868 Amerika. dito dito dito (1904) dito dito dito (1885) dito Illinois Amsterdam dito dito Redemption dito Central Pacific dito St. Paul Pac. Spw. lesec. dito dito dito 2e sec. Brazilir. Oblig. 1863 dito 1865 2} pet. 631 3 75J 4 3 5 5 5 5 5 5 5 41 4 4 4 6 5 41 3 5 5 5 4 5 3 6 5 3 3 3 5 7 5 6 6 6 7 7 41 - TiT 1081 87 581 63 1011 1011 971 345 911 761 76 2471 871 1371 100 100 95f 811 0311 631 591 581 929 901 161 521 1»* 100 861 911 211 971 Amsterdam, 20 Januari. Metail. f 21,70dito zilver 22,871; Div. Eng. per 11,85. Eng. Portugal per 11,971Spaansche piasters 1,24Amerikaansche dollars (in goud) f 2,421. Amsterdam, 19 Januari. Metall. f 21,70dito zilver f 22,871; Div. Eng. per 11,85 Eng. Russen per 11,85; Eng. Portugal per 11,971Frans. 47,50 Belg. 47,50"; Pruis. 58,80 Hamb. Russen/32f; Russen in Z. R. f 30| Poolsche per fl Poolsche per Z. R. Spaansche piasters 1,24 Spaansche binnenlandsche 0,99 Amerik. dollars 2,421papier f 2,11.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 3