Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1115. 16e Jaargang. Zaterdag 22 Januari 1876. BINNEN LAND. abonnement. Bit blad verschijnt Dinsdag- en Yrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen J advertentien. Folitielc Overzicht. Er is, vooral in de laatste maanden, een treurig tafereel van Turkije en zijne wingewcsten opgehan- gen. De gruwelijke onderdrukking, waaraan zijne christen-onderdanen door de Turksche ambtenaren ten doel staan, die als ware roofzuclitigen de arme bewoners soms als tot het hemd uitkleeden, zonder dat men in staat is, hieraan eenigen paal of perk te stellen, toont voldoende den bedorveu en verrotten toestand aan, en dit te meer daar die afpersingen niet eens strekken tot stijvi van de berooide schatkist, maar integendeel voor 4/5 in de handen van verscbillende bureaulisten blijven liangen. Die onderdrukking of liever regeeringloosheid is de voortdurende kanker, waaraan het voorheen zoo schitterende rijk van de halve maan lijdende is en waann zich ook bet raadsel oplost, lioe menig bekwaam staatsman, die met opgewekten moed en goede bedoelingen het roer van staat in handen nam, gedwarsboomd en teleurgesteld, het weldra weer liet glippen en in andere handen overgaf. Wil men Turkije's bestaan handhaven, dan zal het de taak zijn der thans opgetredene staatkundige geneesheeren, het geheele inwendige raderwerk des bestuurs niet alleen te zuiveren, maar ook in vele opzichten geheel te vernieuwen. In zich zelve te zwak, zal het werk der lierstelling door anderen moeten gedaan worden. Maar ook hierin ligt de groote moeilijkheid der weer opgevatte taak, ter- wijl men bovendien nog met een trotschen en hoog- liartigen patient te doen heeft, wiens ziekte tot eene tweede natuur is geworden en daarom voor zich zelven er ook minder onder te doen heeit. „Nooit, zegt de Times, verkeerde de Porte in zulk een hachelijken toestand, als in dit oogenblik. Zij is bankroet en door alle effectenbeurzen van Europa verlaten. Twee van hare provincien zijn in opstand en andere zijn ontstoken in ontevreden- heid en wrevel. Het leger is zoo ellendig, dat 100,000 man nagenoeg geen vorderingen maken tegen half gewapende opstandelingen. Montenegro wil niets liever, dan deelnemen in den strijd, en is volmaakt in staat, om den opstand grootere uit- breiding te doen aannemen. Engeland hec.t geleerd, dat de wedergeboorte van Turkije in een bescliaafden, gevestigden staat, eene bepaalde omnoge- lijkheid is. Wil men dus dit deel onzes werelddeels niet aan volslagene anarchie overgeven, dan most de opstand beteugeld en bedwongen worden en wil men het gevaar, wegnemen dat voortdurend dreigt, dan is tusschenkomst in het inwendige bestuur des lands onvermijdelijk. Hoe dit te bewerkstelligen, is de thans onder- nomene taak, de eerste schrede door Andrassy's nota aan de Porte gedaan. De voorstellen van den Oostenrijksclien minister, zegt genoemd blad, zijn voldoende, zoo maar niet de uitvoering aan Turkije wordt overgelaten. Er moet. pressie worden ungeoefend door de groote mogendheden. Turkije mo.t zich tegenover de groote inogendheden verbinden /.ijue beuleii-ambtenaars te verwijderen. De benoemmg van een onafzetbaren gouverneur met de kracht, o n zich door de Mah. ambtenaren te doen gehoorza>..en, zou een waarborg kunnen zijn, wij gelooven echter al een zeer zwakke waarborg. De Oostersche zaken, al mogeu ze in den tegen- woordigen stand gelukkig met geen Europeschen oorlog dreigen, zullen nog lang de Gordiaansche knoop blijven, voor welks ontwikkeling nog menig scherpzinnig staatsbrein zich zal kunnen inspannen, zoo niet stomp slijpen. Zij toch is de zaak, waaraan de algemeene Europesche belangen zich het naast vasthechtenliaar dat verloop te geven, dat ze, evenals de Italiaansche gebeurtenissen, misschien na een tw i tigtal jaren op vasten grond zal gelegd zijn, dat is het, waarvan thans de aanvang moet geschieden. Engeland, dat zich te goeder uur het kanaal van Suez gereserveerd heeft, trekt zich overigens kenne- lijk terug. De strenge winter en de groote hoeveelheden sneeuw, die in het zuidelijke gedeelte van I rankrijk zijn gevallen, hebben het verkeer zeer belemmerd, vooral in de departcmenten Herault, Aude, Aveyron en de Pyreneen, zoodat zelfs de verkiezingen hier en daar belemmerd zijn. Voor zoover thans bekend is, zijn de republi- keinen of voorstanders van Erankrijks tegenwoor- digen regeeringsvorm in de meerderheid. Parijs koos zelfs den heetbloedigen, doch dichterlijken Victor Hugo; maar het dichterlijke vuur is niet altijd van de gevaarlijkste soort en daarenboven begint Victor Hugo op jaren te komen en heeft liij lever.servaringen opgedaan, wel in staat, om het gloeiendste enthusiasme te temperen. Men kibbelt nog altijd over het in ous vorig numroer besproken woord van Mac-Mahon. Men beweert, dat het een staatkundige miszet is, eene echt constitutioneele ketterij, wanneer het hoofd van een staat, aan den voor-avond van een verkie- zingsstrijd, door zijn woord aan deze of gene rich- ting eenigen doorslag wil geven. Hoe het ook zij, de uitslag dezer verkiezingen is voor Erankrijk van het lioogste belang. Het zal nu moeten blijken, wat de eigenlijke politieke kaart van het land is, en, of Erankrijk op den nu vier jaren lang met zoo goed gevolg betreden weg zal voortgaan of blijven stilstaan, teruggaan mis schien naar? een nieuwen oorlog en hoogst denkelijk nieuwe nederlagen. De groote politieke omkeering onzer dagen is te krachtig, te volledig geweest, dan dat het aan een enkcl land, al is dat ook I rankrijk, zou gelukken, liaar te verijdelen. Dat dan vrij Erankrijk zijne Chambords, Or- leansen en Napoleons late varen, om den weg, waarop I het thans zoo welgaat, te blijven vervolgen en vasthouden. De sneeuwstormen woeden niet alleen 111 net zuiden van Erankrijk. Ook nit Spanje meldt men, dat bijna al de posten van Madrid naar de Pyreneen vertraging ondervinden, en dat aan geen tioepen- bewegingen te denken vH.lt. Zulks heeft evenwel de Spaansche regeering niet belet, strenge orders uit te vaardigen, om te beletten, dat de troepen het Neuzen, 21 Januari. Eransche grondgebied schenden of reden geven tot klachten aan de Eransche overheid, gelijk dezer dagen werden ingebracht, wijl eene vrouw, die in bet Eransche dorp Biriaton voor het venster zat, bij eene scliermutseling met de CarHsten, door e.n -1 ogel doodelijk werd getroffen. In de Staats-courant van gisteren is opge- nomen een koninklijk besluit van den 11 Januari 1876, houdende vaststelling van eenige bepalingen betrekkelijk de voor zeeschepen op het kanaal van Neuzen verschuldigde kanaalgelden. Gedurende de maanden October,. November en December 1875, zijn van het postkantoor alhier, de navolgende brieven vcrzonden, waarvan de ge- adresseerdeti onbekend zijn: Naar Noord-AmerikaW. E. Schutz, Grand Rapids. Naar Belgie: van der Veeken, Antwerpen; E. de Meijer, Brnssel. Naar Duitschland: E. Steinhofsl, Ziegenorth. Naar Engeland: Remmer, South-Shields. Iloek, 18 Januari. De publieke verkooping eener hofstede, bestaande in woonhuis, schuur, stalling, wagenhuis enz., met 36 hectaren 21 aren 80 cen- tiaren bouw- en weiland, erf, tuin, boomgaard, zee- dijk enz., gelegen in den Koudenpolder, op heden alhier gehouden in vier perceelen, heeft gecombineerd opgebracht de som van f 69,493, of per 44 aren 56 centiaren (oud gemet) 855. Het tijdstip, waarop de herijk der mateii en gewichten in 1876 zal plaats hebben, wordt bepaald als volgt Groede, ook voor Nieuwvliet, 9 en 10 Mei. Cadzand 11 Mei. Zuidzande en Retrauehement 12 Mei. Sluis, ook voor St. Anna ter Muiden, 13 en 15 Mei. Aardenburg, ook voor Eede, Heille en St. Kruis, 16 en 17 Mei. Oostburg 18 en 19 Mei. Schoondijke, 20 Mei. Biervliet, 22 Mei. IJzendijke, ook voor Waterlandkerkje, 23 en 24 Mei. Hoofdplaat, 26 Mei. Breskens, 27 Mei. Neuzen, 26 tot 29 Juni. Hoek, 30 Juni. Sas van Gent, ook voor Philippine, 1 en 3 Juli. Westdorpe, 4 Juli. Zuiddorpe, ook voor Overslag, 5 Juli, des voormiddags. Koewacht, 5 Juli, des namiddags. Zaamslag, 6 Juli. Axel, 7 en 8 Juli. Hulst ook voor Clinge en St. Jan Steen, 11 Juli, des namiddags en 12, 13 en 14 Juli. Stoppeldijk, Boschkapelle en Hengstdijk (op het dorp Rapenburg,) 15 Juli. Graauw 17 Juli. Hontenisse en Osseuisse (op het dorp Kloosterzande,) 18 en 19 Juli. Van de 20 hervormde gemeenten in Zeeland, welke zich reeds bereid verklaard hebben tot deel- neming voor hare predikantsplaatsen in het hulp- pensioenfonds, zijn er 9 uit Zeeuwsch-Vlaanderen, ill. Sluis, Aardenburg, Breskens, St. Anna ter Mui den, Groede, Hulst, Sas van Gent, Schoondijke en Oostburg met toezegging eener jaarlijksche bijdrage van 25 gulden. In de classis van IJzendijke is ten jare 1875 bij de 23 Herv. gemeenten gecollecteerd, ten be- hoeve van het fonds voor noodlijdende kerken en personen, eene som van f 237,16E waarbij nog 40 geschonken is van 1 kerkvoogdijen. Voor het fonds ter verbeteriug der schraalste predikants- tractementcn is door 6 kerkvoogdijen 30 bijge- dragen; voor het fonds ter voorzicning in de gees- NEEZENSCHE COU R AIMT. Per drie maanden binnen Neuzen f 1, Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel mesr f 0,10 Door het eeheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- teuren en Brievenbushonders. Grootere letters worden naar plaat9rnimte berekend. Advertentien gelieve men aau den Uitgever in te aenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIB ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1