J Abemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-VIaanderen. No. 1112. 16e Jaargang. Woensdag 19 Januari 1876. BINNEN LAND. o Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. ABONNEMENT. JPolitieL: Overzicht. Den loop der gebeurtenissen te voorspellen, is altijd een moeilijk en gevaarlijk werk, maar als Turksclie wapenen te zwak zullen bevonden worden, om de orde te hers tell en., als T nrksche hooghartig- heid iedere tusschenkomst blijft afweren, dan kan er wellicht geen andere uitkomst gevonden worden, dan een nieuwen staat van vereenigde gewesten daar te stellen, onder de hoede der mogendheden, krachtig genoeg, om zich staande te houdenmaar dan ook is de eerste schrede gedaan, om het wankele Otto- manische rijk zijne algeheelc oplossing tegemoet te voeren. De vele beweging op het binnenlandsch Eransch politiek terrein is eindelijk bezworen door het vol- gende woord van president Mac-Mahon, tot zijn volk gericht: r/Wij hebben behoefte aan orde en rust en aan de loyale toepassing der constitutioneele instellingen, doch daartoe is de werkelijk liberaal-conservatieve politiek onmisbaar. Ik doe een beroep op alien, om de verdediging der maatschappelijke orde, den eerbied voor de wet en de toewijding aan het vaderland te stellen boven de herinneringen en de verbindtenissen der partijen. Niet slechts moeten zij ontwapend worden, die de tegenwoordige orde zouden verstoren, maar ook zij, die de toekoinst bedreigen door anti-sociale leerstellingen en door revolutionaire programma's. Ik heb het gezag niet gezocht, maar zal het zonder zwakheid weten uit te oefenen. Ik hoop op de hulp van God en de medewerking der natie." Titels, en wij Nederlanders weten er van, heb ben altijd veel invloed. W ij weten het van een ruim aantal jaren her, hoe de titels liberaal en conservatief elkander volkomen uitsloten, hoe deze beide beginsels, als de meest heterogene substantien, als de uiterste polen van staatkundig geloot werden beschouwd, en daar zien wij nu door Erankrijks president de beginsels liberaal en conservatief in bovenstaand woord, niet alleen in eenen adem uit- spreken, maar ze zoo zusterlijk samenvlechten, als waren ze iinmer en alom als een teeder tweelingpaar ver'oonden geweest. Zullen we ons ook nog eenmaal tot het gelo'h van Mac-Mahon bekeeren? Daagt er niet eenig liclit? Wij gelooven, dat elk eenigszins nauwlet- tend toeschouwer onzer politiek hier niet geheel ontkennend zal durven antwoorden. De Spaansche burgeroorlog, die met zooveel weder waardigheden te kampen heelt, voor weinig tijds bijkans dagelijks zijne legerhoofden zag verwisselen, nu eens de beste gelegenheid, om een goeden sla. te slaan, onverschillig liet voorbij gaan, dan weer met ijver optrad, om daarna in eene aangename landstreek weer van de vermoeienissen uit te rusten; dat leger wordt dezen winter in zijne operation erg gedwarsboomd door het vriezende en sneeuwachtige weder. Het leger van don Carlos, op de hoogte van het oorlogstooneel verblijf houdende, heeft daardoor veel van de koude te lijden. Het schijnt echter, dat er nog altijd een genoegzaam aantal overblijft, om den koning-titulair te volgen, die daarenboven maar al te sued van wapenen en am- munitie voorzien schijnt, getuige de schrik, dien hij op de noordelijke zeekusten ODder de schepen, zelfs van vreemde natien, verspreidt. De Madridsche Gaceta heeft een besluit afge- kondigd, waarbij niet verkiesbaar voor den senaat en de kamer van afgevaardigden worden verklaard te zijn alle openbare ambtenaren, die een inkomen rebben van minder dan 6000 en alle militairen, die den rang niet bezitten van hoofd-generaal. Voorts heeft de regeering vergunning verleend tot de uitgave van veertien nieuwe dagbladen. In een brief uit Jaen wordt verzekerd, dat de maarschalk Serrano elke candidatuur voor den senaat heeft afge izen, en vocrnemens is, zich uit het publieke lev on terug te trekken. Het boinbardement van San Sebastian en Guetaria wordt voortgezet, doch zonder resultaat. De Carlisten hebben te Bassan hunne batterijen weder opgesteld tegen Hernani. Uit Berlijn meldt men aan de Timesde Oosten- rijksche regeering is op het punt, eene nieuwe leening uit te geven, tot dekking van het tekort. Daar de onderhandelingen met de bankiers zijn mislukt, zal de leening publiek worden uitgeschreven. Neuzen, 18 Januari- Staat van de toenemende bevolking der gemeente Neuzen op onderstaande tijdstippen: Op 31 Dec. 1819 bedroeg het getal 1620 zielen 1829. 1839. 1849 1859 1869 1875 1903 2618 2772 3254 3806 4316 Opgave van de te Neuzen binnengekomen en het kanaal opgevaren schepen, gedurende de laatst verloopene vier jaren 1872 583 3490 1873 113 553 3359 1874 209 496 3558 1875 171 412 4117 In de gisteren gehouden zitting van den Imogen raad heeft het openbaar ministerie conclusie geno- men in het beroep in cassatie van den notaris Yermandel, te Sas van Gent, die door het provin- ciaal gerechtshof in Zeeland, met bevestiging van een vonnis der- rechtbank te Goes, tot eene maand celstraf en t/25 boete is veroordeeld ter zake van misbruik van vertrouwen, door het verduisteren van gelden, die hem waren ter hand gesteld voor een betaald wordenden arbeid en om er een be- paald gebruik van te maken. De conclusie strekt tot verwerping van het be roep in cassatie. Den 14 Eebruari a. s. zal de hooge raad uit- spraak doen. Hontcuisse, 18 Januari. Alhier is eene afdee- ling van de anti-dienstvervangingbond geconstitueerd. Tot voorzitter werd gekozen baron Collot d'Escury tot secretaris W. Goedhart en tot penningmeester A. van der Beek. In de eerste vergadering zijn gekozen de 15 leden voor het hoofdbestuur. De eerste kamer heeft in hare zitting van gisteren o. a. aangenomen het wetsontwerp tot verkoop van tot het kroondomein b»hoorende percee- len in de gemeente Hontenisse. De kamer ging vervolgens in comite-generaal tot bespreking van het geschil met Venezuela. Zuiddorpe, 18 Januari. Alhier zijn in 1875 geboren, mann. 21, vrouw. 19. Te samen 40. In de gemeente gevestigd mann. 13, vrouw. 11. Te samen 24. Overleden mann. 14, vrouw. 8. Te samen 22. De gemeente verlaten mann. 23, vrouw. 24. Te samen 47. Bevolking op 31 December 1875, mann. 455, vrouw. 465. Te samen 920. Tweeling-geboorte 1. Levenloos 4. Huwelijken 9. Graauw, 18 Januari. Alhier zijn in 1875 geboren: mann. 33, vrouw. 50. Te samen 83. Waarvan 6 onwettig. Levenloos ingeschreven 6. Overleden: ongehuwd mann. 14, vrouw. 25, gehuwd mann. 6, vrouw. 2, weduwnaars 2, weduwen 5. Te samen 54. Gehuwdjongmans en jonge dochters 14. Jongmans en weduwen 1. Weduwnaars en jonge dochters 1. Weduwnaars en weduwen 1. Te samen 17. Cliiig'e, 18 Januari. Gedurende het jaar 1875 zijn in deze gemeente geborenmann. 48, vrouw. 47. Overleden: mann. 23, vrouw. 29. Levenloos aan- gegeven: mann. 3, vrouw. 6. Er hebben zich gevestigd mann. 35, vrouw. 35. Er zijn vertrokken mann. 54, vrouw. 45. De geheele bevolking bestond op 1 Januari uit: mann. 1028, vrouw. 1052. Totaal 2080 zielen. De eenige sollicitant, de heer J. Blackstone uit Leiden, is op de voordracht geplaatst als hoofd- onderwijzer aan de nieuw op te richten openbare school in de wemeente Heille. De gemeenteraad van Middelburg, Goes en ook die van Deventer hebben zich bereids tot den minister gewend met het verzoek, dat eene der drie nieuwe rijkskweekscholen voor onderwijzers in hunne gemeente moge gevestigd worden. Het ontbreekt op dit punt alzoo mede niet aan con- currentie. In tegenspraak met de in omloop zijnde berichten in de dagbladen, verneemt de St. uit zeer vertrouwbare bron, dat de nieuwe aanlegplaats te Queensborough, voor de booten der maatschappij Zeeland waarschijnlijk niet voor 31 Maart e. k. gereed zal kunnen zijn. Met het oog hierop en in verband met de aanstaande zomerdienstregeling der spoorwegen, zou de hervatting van den dienst tusschen Vlissingen en Engeland bepaald worden op 15 April 1876. Ds. J. G. Ormel, predikant te St. Maartens- dijk en bevorens te Zaamslag, is te Scherpenisse beroepen. Het inusschengilde te Wolfaartsdijk, dat den 29 Januari 1875 zijn SOjarig bestaan vierde, heeft in zijne bijeenkomst van den 13 dezer den molenaar Willem van Strien Cz., tot hoofdman benoemd, in plaats van wijlen G. Zoutendam, bij welke gele- COURANT. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaara Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsrnirate berekend. Advertentien gelievb men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DB,I£I ure. Naar Belgie Aan het station Jaren. gelost of geladen zeeschepen. opgevaren zeeschepen. Binnen- schepen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1