A L I a L 11 i ii 11 lllilililJ i ||PPi No. 11(10. Woensdag 29 December 1875 15de Jaanr. Binnenlandsche Berifften. Buitenlandsche Rcri^ten. Nieuwjaars-Advertentien. a 40 centen. i! De bijvalwelkea het adverteren van heil wenschen bij den aauvang van eenen nieuwen jaarkring aan vrienden bekenden en begunsti gers meer en meer ondervindtzoo binnen als buiten deze gemeente, beeft den ondergeteekende doen besluiten in bet nnmmer dezer conrant uittegeven op 1 January 1876, nieuwjaars adver tentien op te neraen Van dat nummer zullen 1500 exemplaien verzonden worden alleen in dit district. De advertentien worden ingewacbt v66r Vrijdag 31 December a. s. des namiddags 5 ure. De uitgever J. K. G. DHONT. IPoiitieLr Overzigt. - zeer de vraag of de bevolkingen van Herzegowina en Bosnie zich met die bepalingen zullen tevre- den stellen, in welk geval kracbt van wapenen zullen moeten doen, wat woorden of protocollen te vergeefs trachten te bewerken. o Niet dan hoogst langzaam en bezwaarlijk ont- wikkelt zich Erankrijk aan de jammerlijke ge- beurtenissen van 1870 en 1871. De groote moeijelijkheid, oin door gewone volksstemming tot nieuwe volksvertegenwoordiging te komen, is daarvan wel het sterkste bevvijs. En nog lang zullen die gebeurtenissen eene breede slag- schaduw op 't toekomstig pad van dit voorma- lig eerste land onzes werelddeels werpen. Hoe menig nuttig huisvader is der maatschappij en aan het gezin onttrokken, meegesleept als hij was in de gebeurtenissen van den communetijd. Een breede rij ongelukkigen zucht op het ver verwij- derde Calcdonie, verbannen van vaderland, be- trekkingen en vrienden, want hoeveel schuitn der Parijsche maatschappij in die dagen ook is bovengedreven, er waren ook wier bekrompen middelen van bestaan, wier donkere maatschap- pelijke vooruitzigten hen dreven naar die zoo zij meenden betere toekomst voor de minder gezegenden in het land. De maatschappij heeft zich gewroken, maar is het wonder dat het lijden dier ongelukkigen nog niet vergeten is in den boezem van velen, wonder dat de herinnering daaraan nu en dan nog tot de hoogste kringen en regerings-colle- gien doordripgt en een moedig kampioen op- treedt voor de treurige slagtoffers der verblinding van een veelbewogen tijd, al is het dan ook dat onder hen zich vele inisdadigers bevinden, die het geregte loon hunner gruweldaden ontvangen. Een diergelijk voorval heeft in de nationale vergadering der afgeloopene week nog al sensatie verwekt. De afgevaardigde Naquet trok eene lans voor die ongelukkigen en beschuldigde de regering met stukken in de hand van wreede bejegening der bannelingen, o. a., dat men een gedeporteerde eenige dagen zonder voedsel en daarna een snikheet brood gegeven had, waaraan hij gestorven was. De regering heeft ontkend en de behandeling der zaak is zes maanden uitgesteld, om zoo ujogelijk dood te Zwijgen. Een minister, die niet wil heengaan, is wel eens in Nederland gezegd, blijft lang zitten. Dit gezegde is van volkomen toepassing op den Eranschen president-minister Buffet. Niettegen- staande de verkiezingen geheel in anti-tninis- terielen zin zijn uitgevallen, zal hij een rege- rings-programma aan zijn collega's bloot leggen. In vier departementen wordt de staat van be- leg gehandhaafd. De bisschop van Orleans, mgr. Dupanloup, heeft in een brief aan een vriend zijne aan- raading van den senaats-zetel vergeleken met het zich begeven van Daniel in den vurigen oven van Babel." Thans is gereed het Oostenrijksche ontwerp van hervormingen in de oproerige Turksche gewesten, hetwelk reeds de goedkeuring van Kusland en Duitschland moet hebben wegge- dragen en de regten der verschillende volksstam- men en godsdiensten volkomen erkent. 't Is echter Neiizen, 28 December. In de op den 22 dezer gehonden openbare vergadering van den raad van state (afdeeling voor de geschillen van best u or) is mcdedeeling gedaan van een kon. besluit van den 8 Dec. no. 23, waarbijin zake bet beroep van A. Binderstegen een besluit van gedeputeerde staten van Zeeland handbavende een besluit van den gemeenteraad van Breskeus tot niet- toelating van adressant als raadslid dat besluit woidt bekrachtig en bet daartegen ingesteld beroep wordt verklaard ongegrond. De minister van binnenlandsche zaken ovenvegende dat tengevolge van het aannemen door jhr. mr. C. J. C. H. van Nispen tot Zeve- naei jhr. mr. H. A. ridder van Rappard en mr. J. M. B. J. van der Does de Wiltebois hunner respective benoemingen tot raadsheer inhetge- legtsbol te Arnliem proenreur-generaal bij het geregtshof te Arnhem en president van bet ge regtshof te 's ilertogenboscb de verkiezing voor ecu lid van de tweede kamer der staten gene raal^ in elk der hoofdkiesdistricten Nijmegetq Tiel en 's Ilertogenboscb moet plaats bebben Ileeft goedgevonden te hepaien le. dat die verkiezing in gernclde hoofdkiesdistricten zal plaats hebben op dingsdag 11 Januarij 1876; 2e. dat, zoo eene herstemming noodig is die zal geschicdeu op dingsdag 25 Januarij daa'raanvol- gende. Niet alleen het departcment van oorlog ondeischeidt zich door het groot aantal personen, in wier handen de portefeuille sedert 1848 is overgegaau. Wij hebben namelijk van dat jaar af, dns in den tijd van 27 jaren gonad 1. Buiteul. zaken 16 ministers en 6 t 2. Juslitie: 18, en 1 tijdelijk. 3. Binuenl. zaken: 14, en 1 4. Marine: 12, en 2 tijdelijk. 5. Finanlien 13, en 3 tijdelijk. 6 Oorlog14. 7. Kolonien: 16, en 3 voorloopig. Het merkwaardige is echterdat, terwijl er sedert 1870 slecbts 4 ministers van justitie, binnenlandsche zaken, finantien en kolonien, 3 van buiteulandsche zaken en 2 van mariue zijn geweest, aan bet oorlogsdepartement thans de acbtste wordt verwacht, in den tijd van 5 jaar. 4* raauw, 20 December. Heden had alhier het vergelijkend examen plaats voor de betrckking van hoofdonderwijzer aan de oj)enbare lagere school dezer gemeente. Van dc vjjf solicitanten, welke zich daarvoor hadden aangeineldnamcn v iei aan het examen deel Na den afloop werden dooi burgemeester en wethouders in overleg met deu^ heer district schoolopzienerop de voordragt geplaatst de heeren J. W. Cremerhoofdouder wijzer te Icrbole (gem. Houtenisse) W, C. Imandt liooi'dondenvijzer te Heugstdijk, en W. Janssen hulpoiulcnvijzer te Oosterhout. Daarna werd door den gemeenteraad met algemeene stemmen benoemd de heer W. Janssen. - De heer Franse.n van de Putte in leven J id der eerste kamer, gedureode een reeks van jaren te Goes woonachtig, maar in zijn laatste ievensjaren elders metterwoon gevestigdheeft aan de annen van eerstgenoemdc gemeente ge legateerd de som van 500 De Koln. Ztg. bevat eene tamelijk hei'tig geschrcven artike! over dc nadcelen van het tegen woordige Rijnvaart-tractaat tnsschen NedeiTand en Duitschland. Het bla 1 dringt aan op opzeg ging van het bestaande tractaat en vaststellinf>- van meer billijke bepalingen. Naar wij 'vernemen beeft de directie der Nedorlandsche Rbijnspoorwegmaatschappij eene overeenkomst ges'oteri met de heeren Copijn boomkweekers aan de Groenekan hij Utrecht, tot het. beplanten van hermen en andere grondstuk- ken bangs de spoorweglijn van Gouda naar s Gia\ cnhagc. De beplanting zal geschieden met appel en perenboomen, aardbezien struiken populieren en grienrlhout. Zoo deze proof naar wenscb nitvalt, moet bet de bedoeli'ng der direc tie zijn later ook gelijke beplantiog langs hare andere lijuen to doen plaats bebhen. De ijsberin in de Rotterdamsche diergaarde beeft verlcden week twee jongen geworpeu het eene duod en zeer misvomidhet andere levend. Die bcvalliug is voor haar niet de eerste. Reeds verledcn jaar in December h.-d zij een jong tor wcreld gebragthetwelk echter, hetzij door haarhetzij door den beer is opgepeuzeld. Tot p.ogtoe is het, voor zoover hekeud, behalve te Rotterdam, nog siechts tweernaal gebenrd dat eene ijsbenn in eene Europeesche diergaarde jongdc Die beide keeren had het plaats te Londen. Verlcdene week is, in de St. Janssteeg buiten de Wittevrouwen barriere te Utrecht, een bevvoond huis ingestort, Een man en een vrouw bevonden zich met twee kinderen in de woning. Zij wisten zich bij tijds te redden. De schade aan den inboedel toegebragt zeer belangrijk. In de omstrekeu van Enkbuizen werd ongeveer veertig jaar geledeu een stuk land te koop aangeboden voor eene som van duizend gulden Voor datzelfdo stuk werd dezer dagen to vergeefs een huurprijs geboden van veertien konderd gulden per jaar In de maand September 11. kreeg eene vrouw te Deveuter des avonds laat op den open- baren weg twist met haren man. Zij wicrp hem tegen den grond, ging op hem zitten en trok haren pantoffel uitom hem daarmede eenige geducbte slagen op het hoofd toe te brengen betgeen zij nog eenige rnalen herhaalde Op bet hulpgeschrei van den mau kwam een poli tieagent opdagen die de woedende vrouw met groote moeite van baren man afweerdewaarop j zijop aandrang van den agentnaar bare woning ging. Tehuis werd de man nog eens afgeranseld. De vrouw stond dingsdag jl, wegens deze lieflijke feiten voor de regtbank te Doventcr teregt. Met o. in eiscbte 3 maanden celstraf en 8 bocte. Te Deveuter is een koopman bekenrd wegens het in zijne bergplaats van doorloopend crediet te veel in voorraad hebben van 40 hec- toliter gedistilleerd De boete bedraagt ruim f 10,000. Dezelfde firma is, wegens het onge- dekt vervoer van gedistilleerd, een paar dagen later opnieuw bekenrd. Een zeer rijke, zeer excenfrieke Holland- schc dame, wier naam niet onbekend is, is op een muilezel naar de Herzegowina gekoinen. Daar werd zij met krijgseer ontvangen. De troep scnaarde zich in slagorde en presenteerde de wapensl IJe dame hield altjjd op haar muilozel een revue en strooide regts en links bankbiljetten Na de waperischon'wing is zij op wat stroo in een hut gaan uitrusten. Deze dame Jbeweert hinnen kortcn tijd in drie mnariden zegt zij de Tnrken uit Europa te zullen verjagen. Zij zegt zelve een Jeanne d'Arc te zijn en al haar eigenschappen to bezitten. Zij heeft ook een Hollandscbe vlag medegebragtdie zij achter zich op den inuile/e! laat wapperen. Een cijferaar maakt de volgende berekening: Een rooker van fijne si'garen rookt door etkaar 10 sigaren daags a 10 cent - I en betaalt daarvan 1 cent belasting. Ecu rooker van zeer ordinaire sigaren rookt ook 10 sigaren a 1 cent f 0.10 en betaalt daarvan ook 1 cent. Eerstgenoemde rooker eonsumeert niet zijn gezin 20 pd. vleesch s weeks en geniet nit de afscbaffing van vleeschaccijus 10 cent per pd. f 2,— Af 7 dagen rooken a 1 cent 0 07 Men Jeest in bet Utrechtseh Prov. en Sted. Dagblad: Over den bundel gedichtcq die tor aankon- 'g'^g voor ons ligt, valt iets liizonders to SDj. D^.®nteur van DISTELS EN BLOE- MEN K. Willemsen wiens uitstekende aanle<- opgcwekt door uitnemend lager onderwijs, aan- gemocdigd door belangstellenden maar ook niet weinig door degelijke studie van cigen taal cm yreemde talen werd ontwikkeld en besehaafd is geboren te Zaamslag. I)e hr. Willemsen bekleed^ thans eene landsbetrekking en heeft zijne eciste dicatproeven onlangs uitgegeven, llij oraagt zc op aan de vro.uwen en kicst to. inleidir.g van den titelMusset's woorden lie me condamne qu'en somme. Mes premiers vers sont d'un enfant. Les seconds d'un adolescent, Les derniers a peine d'un liomme. Wij wenschen met den uitgever, die Neder land ecu d i c h t. e r boopt te Iceren kennen dat de ontvangst dozer Distels en Bloc' men bemoedigend mqge zijn en dat de Jonge Zangei oj> t waarom zingt gij" zal morren blijven antwoorden. Ik zing, omdat de bloesein geurt; Omdat de vogel zingt; Omdat des levens rijkdom steeds Mijn hart tot zingen dwingt. Ik zing, omdat de winter steeds Gevolgd wordt door de lent'; Omdat mijn hart in elke bloem Een teedre zuster kent. Ik zing, omdat zoo rilenigmaal De rijke erinnering Aan vroeger vreugd mij denkon doet. Ik zing, omdat ik zing! Blijft1.93 De rooker der ordinaire sigaren gebruikt siechts onbelast vleesch en is voor de 7 dagen rooken zonder compensate 7 centen kwijt. Er zijn alzoo 27^ arme rookcrs noodig om de belasting op te brengen, die een rijke rooker aan vleoscbaceijns nitwiut. De belasting wordt dns siechts verlegd, maar van bemiddeiden op onbemiddelden. Of dit een goede verwisseliug is, wordt aan ieders oordeel overgelaten. n Meer dan 5000 werkliedeu Ixondeu zich te Parijs bezig met bet vcrvaanligen van specigoed. Dat (lit artikcl zoo goedkooj) is zal men kunnen hcgiijpen indicn men de grondstoffen van eenige nagaat. De loopen der kindergcwcren worden ge maakt van doozen waarin ^Sardines A l'buile" zijn geweest. Het sink voor- de keukengerecd- schappen komt van oudc goten of daken°of wel van het afval der zinkwerkers. De poppenlaarsjes worden van het leder van onde portemonnaies gemaakt. De wicltjcs van trommelcnde konijntjes zijn ronde stukjes bout, die uit. de olie en azijustellen gezaagd worden, om er dc flesschen in te plaatsen. De bordprtpicren popjicn worden door menschen gemaakt, die buiten Parijs in eigeu gebouwde houtcn huisjes woneu terwijl zij voor de huur van den grond gemiddeld vijf francs's jaars betalen. Te Parijs woi-dcn jaarlijks zeshonderd duizend lotto spelen vervaardigd. De looden soldaatjes worden meestal te Ncurenberg gemaakt van het overschot van looden dood" kisten nit oude kerkboven. Een Duitscher, Hirschwas in Belgie wegens diefstal tot drie jaren gevangenisstraf veroordeeld hij werd van Brussel naar Leuveu vervoerdom daar zijue straf te ondergaan in den wagen met een landgenoot die als Iandlooper over de grenzen zou worden gebragt Hirsch haalde dezen over om voor de bagage, die hij hij zich bad, in zijne plaats gcvangen te zitten 't was maar voor drie maanden zijde hijte Leuven steeg de Iandlooper nit, toen Hirsch geroepen werd. Den volgenden dag vernam hij, dat de straftijd niet drie maandenmaar drie jaar was Hij maakfe het bedrog bekend maar moet daar thans voor teregt staan. Hirsch was over de grenzen gebragt en is nog niet terug- gevonden. Vol gens den te Rome gevestigden hcrigt gever van de Temps, heeft een aldaar wonende weduwemevrouw Gismondiaan Pius IXper- soonlijk in erfenis nagelaten een som van 500 000 frs. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN van tiO tot 36 December. I HuwEHJKS-AANGiPTKPr. 24 Dec. Daniel van de Wege, ond 28 j., jm en Helena Bolleman, oud 33 j., jd. Huwelijks-Voltbekkingen. 24 Dec. Boudewijn Frcderjk- sen, oud 30 j., jm. en Johanna Habijn, oud 27 j., jd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1