ALGEMEEN No. 1102. Woensdag 15 December 1875. !5de Jaarg. TABLEAU PER VOETPADEN. Binnenlandsche Beri^ten. 5reL TP*"* et Nic jsjsi litie BERIGT Sf T 'Ve verseefs"- De meid wei'd set BmBenmatKmsa ;tezal van de GENT, aenbaar AAN GEABONNEERDEN EN LEZERS. zal deze Met 1 January 1876 Uoz,c Courant in vergroot formaat verschij- nende titel, tot heden Aigemeen IVieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-V laanderen," zal van bovengenoemd tijdstip af naar veler verlangen alsdan gewijzigd worden in: ,Neuzensohe Courant. Aigemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen Wegens het toenemende aantal van advertentien en lezers wordt de prijs niet verhoog-d, maar blijft 1. per post f 1.10voor Belgie IA0-, Neuzen, Dec. 1875. De TJitgever, J. K. G. DHONT BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge- meente HONTENISSE, Ontvangen hebbeude eene missive van Gede- puteerde Staten dezer provincie, d. d. 4 Novembe- II no. 5553 13 ten geieide van een uittreksel voor zooveel deze gemeente betreft, nit het door ben opgemaakt en voorloopig vasigesteid alge meen tableau der ten algemeenen gebruike be staande voetpaden in deze gemeente, benevens de daarbij behoorende kaarten zulks tot bet rlenmnrl>'' vermeldbrengen bij deze voor de T\t REDE MAAL ter algemeene kennis dat voormeld tableau en kaart, ter inzage van belang- hebbenden zullen zijn nedergelegd ter Seeretarie dezer gemeente, van af DONDERDAG DEN 16 DECEMBER e. k. tot en met D1NGSDAG DEN 4;JANUARIJ 1876, en dat zij gedurende dien tfld bunne bezwaren daaromtrent schriftelijk bij Burgemeester en Wetbouders kunnen inleveren. Hontenisse, den 4 December 1875. Burgemeester en Wetbouders voornoemd COLLOI d'ESCURY, Burgemeester. J. VAN BRABAND, Secretaris. wilke tot resultaat zouden hebben. I. Konstan- tinopel aan Rusland te geven, 2. Egjpte aan Enge- toe te voegen, 3. De Duitsche provincien van Oostenrijk met Duitschland te vereenigen, De Slavisch-Turksche gewesten aan Oostenrijk te hechten en ten slotte nog, Elzas en Lotharin- gen aan Erankrijk terug te geven. Het blad reserveert echter, dat dit naar zijn inzien plannen zijn, die in de lucht bangen en de practische uitvoering volstrekt niet verze- kerd is. Wij Zouden ook zeggen al genoeg. Bij de veelvuldige vredcklanken, past zulk een verdeelen van landen en volken al weinig Be- balve nog, dat, de groote beredders en uitdeelers a ligt onecnig zouden kunnen worden, is het ook nog de vraag, of de verschillende volksstamraen zoo maar goedschiks de beslissing over bun lot en hunne toekomst zouden toestaan. loch, zegt genoemd blad, zijn die 'oerigten mar van drie verschillende zijden, uit Rome, Petersburg en Parijs meegedeeld. Rusland zou let initiatief genomen hebben en de terugkomst van den Oostenrijkschen aartshertog Albrecht te Berlijn worden afgewacht, oin de laatste hand aan de vaststelling dier plannen te leggen. Nu de pohtieke zijde van Engelands handel met Egypteland wat meer op den achtergrond treedt, of ten minste genoegzaam in 't licht is gesteld, nu begint men ook eens te denken aan de handels- en finantiele belangen. De j vragen, welke verpligtingen heeft Engeland daar- bij op zich genomen, en welke voor'deelen staan 1 daartegen over, treden meer op den voorgrond. De Spaansche legerhoofden, zoo van re°-e- rings- als Carhstische zijde, vechten tegenwoor- dig als met proclamation, die natuurljk alien gloeijende vaderlandsliefde, dapperheid en'onwrik- j baren moed ademen; maar wat het zonderlingste is, die oorlogzuchtige ontboezemingen der gene- ralen worden door de soldaten soms beantwoord met den kreet: „leve de vrede." Voor zulke contrasten moet men dan ook in Spanje wezen. De winter moet in het noorderi van Spanje me eene voor dat land buitengewone gestreno-- heid heerschen. Een Eransch blad berigt, dat 4 soldaten zijn doodgevroren. Op sommige plaat- sen zou de sneeuw twee meters hoog liggen en het spoorwegverkeer daardoor in sommige streken zijn afgebroken. El**ar;n«d.e <]lt ki»Terfeest werd besloten. Moge het doel, hiermede beoogd, bereikt, mogen de wenscben daarbij geuitvervuld worden Waar het ouderwijs bloeitis welvaarthetgeen daai aan ten koste wordt gelegdvloeit met hondeidvoudige renten terug en wordt niet zelden aan gevangemsseu uitgespaard daarom hopen vvij dat bet geen vcrgeefseh woord zal zijn: Juderszendt uwe kinderen tronw ter school en werkt medezooveel in u is, tot bevordering eener goede opvoeding, eener zedelijke en ver- geslacht!6 °ntWlkkelinS van opkomende De afdeeling Neuzen vau het anti-dienstver- vangsbond hield gisteren avond eene vergaderiug tOL voorloopige vaststelling van een huishoudeiijk reglementwij vernemen dat het aantal leden dier atdeeiing tot 45 is aatigegroeid en er plan bestaat tot bet houden vau volksvoordrachten om bet doel meer aigemeen bekend te maken en daardoor te bevorderen. Jl. zaturdagmorgen begaf zich het 9 iarig zoontje van Jacob de Doelder alhier met een zijner kameraadjos op het ijs in de Oostelijke gracht der vesting met het ongelukkig gevolg dat by er doorzakte en verdronk g\ Politieti Overzigt. De keizer van Rusland heeft de gelegenheid van het Georgefeest te Petersburg dienstbaar gemaakt, om der wereld op nieuw te verkon- digen, dat het is: vrede, vrede, en geen gevaar." Een toast instellende op de keizers van Duitsch land en Oostenrijk, sprak hij: „Ik acht mij gelukkig, bij deze gelegenheid te kunnen verklaren, dat het innige bondge- nootschap tussehen onze drie keizerrijken en °nze drie legers, door onze doorluchtige voor- gangers voor de verdediging van dezelfde zaak gesticht, op dit oogenblik nog in zijne voile kracht bestaat. Dat bondgenootschap heeft slechts het behoud van rust en vrede in Europa ten oe Tk koester het voile vertrouwen, dat, met de hulp der voorzienigheid, onze gemeen- schappelijke pogingen het doel zullen bereiken, hetwelk wij ons voor oogen stellen, dat door geheel Europa wordt gewenscht en waaraan alle staten behoefte hebben; God beware beide keizers, voor net geluk van hun volk De aartshertog Albrecht van Oostenrijk dankte namens beide vorslen. Hij zeide: „Zij deelen volkomen de gevoelens, door U. M. geuit." Zoo haalt men bij aanhoudendheid de vrede- vlag omhoog en wil toch, dat er in de laatste gewigtige dagen politieke onderhandelingen zou- en zijn gevoerd, die eene belangrijke wijziging m den 'oestaanden stand van zaken zouden brengen. [let Belgische blad de Independance is de overbrengster dier kabinets werkzaamheden, Neuzen, 14 December. Gisteren werd op de openbare school te Neuzen eene prijsuitdeehng gehouden ter belooniug van getiouw schoolbezoek in 1874. De voorzifter der plaatselijke schoolcommissie, de beer J Sturm fi,-steneafrk0rt,Vei?augJVan de mfEomsten der hjsten, die gediend haddeu tot aanteekening van schoolverzuimkierbij bleekdat slechts twee leeilingen geen enkelen schooltijd hadden ver- zuimd dat slechts 167 leerlingen minder dan dat ?i:°°r Ve'nU,m Waren aangetcekeud en tn t J u ^''en dlJe,meer (laa 300 aanteekenin- gen tot bun last hadden. Voorwaar een treurig verschijnsel 1 Het schijnt, dat de gemeeTte Neuzen in dit opzicht het ongunstigst in dit district staat aaugeteekend Nadat aan genoemde 167 leerlingen allerliefste boekgeschenken waren uitgereiktwerden de 2 mirf M 1 0,nhangen met eene zilvereu ai e en nog in het bizonder toegesproken ani/dm)''''!"6! track! ^ank der coramissie toe aan den districts-schoolopzienerdie opzettelijk oveigekomen was, om dit schoolfeest bij te wonen zoomede aan burgemeester en raads'ledendie door eene belangrijke bijdrage krachtig hadden medegewerkt en door hunne tegenwoordigheid eene hooggewaardeerde belangstellingin hetonder- vvps oetoonden hi, wekte de ouders op tot medewerking en - belangstelling en de leerlingen vcd,-a 0nWi,SCi ZOek tot vliil en ordelijk gediag. Ook de toespraken van de heeren school- opziener en burgemeester getuigden van bartelijke deelneming en innige belangstelling. Na deu middag deden de leerlingen met de ouderwijzers kweekelingen eene wandeling door de ge. Door de regermg is bij de staten-generaal een wetsontwerp ingediendom raagtiging tot den opeubaren verkoop van tot het kroon^domein behoorende perceelen in de gemeente Hontenisse. In de memone van toelichting vindt men hier- omtrent het volgendeen bij de dorpen Kloosterzanoe en Groenendijk is groote behoefte (aan bouwgrondterwijl bijoa alle grond welke voor huisplaatsen gescbikt is tot bet kroondomein I behooit. Herhaalde verzoeken omvoor den bouw van woningen perceelen te koopen of in ertpacht te verkrijgen moesten op grond der wet van 1 Me. 1863 (Staatsbl. no. 43) worden afge wezen Dit gebrek aan bouwgrond belemmert i de, ontwikkeling dezer dorpen en kan slechts ophouden, wanueer grond, welke nu tot het kroon domein behoortverkocbt of in erfpacht gegeven 1 W°, Yfrkoop en wel iu hetopenbaar, schijnt vei-kieselijkwaardoor ook de kroon als vrucht- j gebruikster direct en indirect zal gebaat worden. Directomdat de renten der te bedingen koop. sommen veel hooger zullen zijn dan de pachten welke de te verkoopen grond in zijnen tegen- woordigen toestand opbrengt. Die pacht bedroeg dusver gemiddeld per hectare 37,50 's jaars en is bij de laatste verpachting in Maart il' gestegen tot 47 's jaars. Indirectomdat de ontwikkeling dergemelde dorpen eenen gunstigen invloed za! hebben op de pachtwaarde der uitge- strekte omliggende kroondomeinen. Na overfeg met den administrateur van het kroondomein zijn de gronden welker verkoop wordt voorgesteld voor aanbouw^ van woningen het geschiktst be- vonden en zijn zjj verkaveld in de perceelen welke bet wetsontwerp noemt. Elk dier perceelen zal een koop uitmakeo tenzij split,sing van som- migen raadzaam mogt blijken. Het perceel, sectie C, no. 8.35, huis en erf, is onder de te veileD perceelen opgenomen omdat het voor den pachter der landerijen waarmede het verpacht is, eerder een lastpost dan een voordeel is. Hoewe! niet al de in het wetsontwerp genoemde perceelen zamen groot 5,9099 hectaren, terstond voor bouw grond noodig zijn, en de bedoeling is, ze bij kleine partijen naar gelang van de behoefte, te doeu veilen, heeft de minister gemeend, ze alien in 66n wetsontwerp te moeten opnemen liever dan telkens voor elke veiling eene afzonderlijke wet te provoceren. Aan de tweede kamer is van wege de regermg bekend gemaakt, dat in 1876 weer eene bed,,king in Z.-Vlaanderen zal kunnen plaats hebben. Trouwensv66r den in 1861 bedijkten polder Willem III liggen in het Hellegat ongeveer liO hectaren n,pe schorren van uitmuntende hoedanigheid welke door eenen weinig kostbaren dwarsdijk mgepolderd kunnen worden. Het onder Stoppeldijk en Boschkapelle gelegen deel daarvan is gemeen eigendom van den staat en de gods- huizen van Gent. Het overige onder Zaamslag gelegen behoort voor een deel aan den staat en voor een deel aan particulieren. Voorloopig wor- den de waarde van den bedijkbaren grond op oOO duizend gld, en de bedijkingskosten op 50 o°ie»°eergV, 5'"1, "c s!aat ™r ougeveei deelen. Indien met de mede-eiire- naieu en met de besturen van belendende polders .poedig kan worden overeengekomen over aide gSchMeD '876 gescnieaen. Gaat intusschen met de onderk m moh^^h1^?' t!'d V0°rb"' dan men het werk toch in bet iaatst van 1876 te kunnen aanbestSu en in het voorjaar van 1877 uit te voeren. te "Sin?6 de Ridder' boofdonderwijzer November isTh ">cb0oldio„st den 18 Hpn .n i aldaar reeds aanving, mo»t on den 10 dezer, als lemand in kracbtvollen leeftiid zijnen 75e veijaardag viereo. Het is te honen hp 1Gm,boogst zeldzame voorregt moge te dienst tgldenken™ 18 N°V" 1876 60^ plaats gehad van lekkers. Ieder behoeftig kind kreeg daarenboven een hemd. -- Bij bet trouwen op een der Zeeuwschfl Sad" h?adnenezin| Schoer,raaker' die *es vrouwen p naa aad en zich nu met de zevende verhnnd koos de prediker bij do kerkehjke inze-enin- den volgendeu tekst uit het boek van Jolm TJit zes benaauwdheden heeft de Heere u gered en in de zevende zal n geen onheil treffen." - Een huisgezin te Delft is in rep en roer geweest over een bankbiilet van /60 De iuf vrouw bad 't aan de meid te wisselen gegev n alvorens aan dien last te voldoen bad het meisie een bord met hntspot aan den bewoner der waOs SeT^dLrf Cn i toen zii terugkwam va s het billet spoorloos verdwenen. Oven visiteeid; zonder eemg resultaat. De kuech van den voorkamerbewoner, met dezelfde uitkomst Toen herinnerde de bewoner van de voorkamer zich dat hij met zijn hntspot iets vreemds had doorgeshkt; zou 't het bankbiilet zijn? Een braakmidde! werd gchaald en ingenomen doch de zellopoffenng was nutteloos het billet ver- scbeen met Tot men bet ten slotte on- gevouwen vond onder hie ballon van de lamp - de meid had bet voor op tafel gelegd de ballon' stona met stevig en het eerste het beste papiertje was er onder gelegd zonder te zien wat het waS en zoo ontstond de intrigue voor deze comedie! - ,Te Klaas^aal in Z.-Hollandhebben de school,ongens bi, den gemeenteraad een request ingediend, waarbj zij hunnen nood klagen over de onvohloende verwarmmg van het schoollokaal. Een der wetbouders heeft intusschen in eene openbare vergaderiug, te hunnen aanhoore, ge wezen op het boogst ongepaste vau de handel- wijze dezer jengdige requestanten. In het blad de Week leest men het volgende versje over de belasting: s uae Wat tal van lasten is er hier niet uitgeschreven I tls ais ik t wel bedenk bijna om van te beven. e andel wordt daarbij gedwarsboomd en verdrukt Betalen is het woord, hoe 't volk ook gaat gebSt Belasting op de turf, belasting op de kolenj Belasting op den weg, waar 'k op verslijt niijn zolen- Be as mg voor 't patent, belasting op bet zout, Be asting op den steen, belasting op het bout, Belasting om de rook de woning uit te leiden- Belastinf °P Be asting op bet bier, op zeep en op azijn; Belasting op de deur, belasting op den wijn. Belasting op den grond, op polders en op waarden- Be astmg op tgeslagt, belasting op de paarden- Be asting op het raam dat licht geeft in mijn wonhiff Belasting op den hond voor zijne hulpbetooning- Belasting op het huis voor d'eig'naar en gebruiker- Be as ing op de thee, op sterken drank en suiker Belas mg 0p de kunst belasting op 't Vermaak..'.. J a tis een zeldzaamheid een niet belaste zaak, HeT t,men',°m Seen scha zich op den hals te halen Het zegel bovendien aan s Rijks kantoor betalen En nu nog op tabak! Als ik minister was, M-nr hfeen iplan°'- Vnj"' Veel minder bloemenkas. Maar bovenal, gewis, moesten ook niet ontbreken, Die t Ueve Hollandsch geld in vreemde fondsen steken. Het barre weer of de een of andere vergissing doet het wild allerlei zonderliuge dingen begaan Men leest van een bonten.p, die ,,S(S ae miten in een woonkamer vloog en daar tot goeden prijs verklaard werd; van hazendie boerenwomngen binnenliepen en daar een zee mew;

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1