algemeen eF sWSltts'.ia: ti SKrs 'kzoodat huct in 1874 reed§ niet fe tenssfjsss"- kan gemaai<i- RTG. No. 1101. Zaturdag 11 December 1875. 15de Jaarg;. en, AND. d Binnenlandsche Beri^ten. SiXS'op )men, I en. PAN 5EN. ZZ nTf ZferJeUgdig V00rko^a bad en edei onbekende haar slechts voor de helft van o„~u°!<,6°a,s in altoifr ZZr benaaawdbeder». zoodatmen die na n P 7an en geneesheer iuriep TCrklaarde ,hl ek, ,ot al,er O.Uclting herSofd dT'ZI- ifV-ad|er- Van bUn li6Veling EN, te i 14 D e- i afloop ■stratc, :oeke van wonende staande lepolder, iCHEELE, KOK. ekomen ■rerende goed Te R'S JLES zijn te II, ullen VIL- a. s. raar- irkje igen laar, zen IV>litiel< Overzigt. Wat zal er van Turkije worden? Dat is de hoofdvraag, die in deze dagen de politiek beheerscht. Om haar met eenigen grond te beantwoorden moet men een twintigtal jaren terug en de ge- beurtenissen dier tijden nagaan. Toen keizer Ni- colaas, zoo het scheen, in bet begin dezer halve eeuw tot de beslissing kwam, dat de tijd daar was, om het wankele Turksehe rijk met het groote Russische te verbinden, toen trad er een bondge- nootschap op, sterk genoeg, om hem te overtuigen dat hij in de eerste jaren althans dat denkbeeld gerust ter zijde kon zetten. Sedert is Turkije, wat men ook gedaan heeft, om het te verheffen, door wanbestuur nog dieper gezonken. Een werkelijk staatsbankroet is inge- treden, vvaarvan men nog het einde niet kan zien zijne volksstammen slaan tot oproer over en zou- den, waren ze niet door de omliggende mogend- heden beteugeld, misschien nu reeds zieh hebben losgescheurd, om weldra door anderen te worden gevolgden wederom treed het oude Oostersche vraagstuk met nieuwe kraeht op den voorgrond wederom geldt de vraag: wat nu met Turkije? Maar wat in 1854 gebeurde, heeft ook nu weer plaats nl. men betwist elkander den buit. Men is thans echter gelukkig tot de overtuiging se- komen dat een nieuwen oorlog de zaak niet we"- ruimt, maar alleen eene leidende politiek dit deel onzes werelddeels de wenschelijke rust en positie kan geven. Men zal dus traehtenhet rijk weder op te hellen; misschien zal men ook nogmaals de on°-e- looflijke pogingen van Engeland herhalen en "de verwarde finantien zoeken te herstellen. Voor alles echter gaat eene hervorming van het inwen- dige bestuur. De leus is thans: Turkije blijve be- staan, maar met onderlinge verstandhouding der Europesche mogendheden. Dat er in dit plan veel avontuurlijks schuilt, dat het niet gemakkelijk is, eene inwendig be- orvene huishouding tot een geregelden en goe- den gang van zaken te brengen, zal de toekomst leeren en hiervan zal het dus natuurlijk afhangen, of de tegenwoordige plannen tot werkelijkheid komen, met a. w., of het Turksehe rijk met zijne verschillende gewesten tot eenheid zal komen en als een zelfstandig rijk kan blijven bestaan. Het gebeurde met het Suez-kanaal is zeker in dezen een gewigtig feit en als zoodanig wordt het door velen beschouwd. Er zijn er echter ook, die beweren, dat Engeland enkel en alleen door handelsbelangen werd gedreven. Het best van alien vat het op de stichter en Pranschman de Lesseps die met het oog op het kanaal ze 1 de zaak toejuicht. Menigvuldige rampen hebben bewezen, dat het kanaal nog verre van een veihg stroomgebied is; dat er nog veel moet worden verbeterd, zal de scheepvaart er de reo-te vruchten van plukken. In de handen van de Engelschen, van de regering althans, verwacht men, dat die verbeteringen met kracht zullen wor den aangebragt. Bereids zijn Engelsche ingenieurs afgezonden, om het kanaal te onderzoeken. Bovendien heeft de Engelsche regering reeds de verzekering gegeven, dat het kanaal voor de geheele wereld onder dezelfde vrijheid van com- mumcatie zal geopend blijven. Ook wjl men, dat Engeland in Egypte als hervormer van het geheele staatswezen zal op- treden. 1 Het Oosten zal op deze wijze den Europe- schen bescherm- en geneesheeren nog al wat te doen geven. Dezer dagen hadden de bladen een kort tele gram, behelzende, dat de graaf zu Eulenberg de verloofde van de eenige dochter des graven v. Bismarck is overledeii. Men deelt mede, dat het meisje reeds zoo vele aanzoeken had afgeslagen, dat men haast uacnt, dat ze nimmer zou huwen. Welk een weedom moet die gebeurtenis niet in het gezin van v. Bismarck verwekken. Ook de magtigen der aarde hebben hunne binnenka- mers en in de binnenkamers wordt ook geleden gestreden; ook daar is de hoogst geplaatste mensc en de rampen des levens treffen ook uaar diep m het menschelijk gemoed. s let wonder, dat v. Bismarck onder die omstandigheden de lust verging de festiviteiten van bet koninklijke bezoek in Italie bij te wonen. e geliarde staatsman is echter thans weer S? rouw 0p zijn post, om de wetten te verde- igen die naar zijn stelsel de kracht van den s aa egen alien invloed van binnen en buiten moe en handhaven en zijne overredende kracht -enjn nog niets te hebben verloren, waar hij met onverstoorbare kalmte zijn weg vervolgt. o Neuzen, 10 December. Volgens eene particuliere correspondentie deelt men ons mede, dat in de gemeente Rbijos- burg btj Leiden de schade door de ingeva'llen nnnSt de late bIoerak°o' veroorzaakt op 80 000 wordt begroot, en dat in de omstreken aiuaar boeren zijn, die daardoor tot f 2000 ver- lies hebben. December. In eene berberg van het nabunge W. hadden zich eenige vroljjke snaken verzameld, van welken de een boven plnDrl»an1er i1D kvv.,nkslagec wilde uitrnunten, ten einae de lachspieren in beweging te brengen. Onder dit alles begaven zich een paar van het gezelscbap onopgemerkt naar den zolder en e en, van daar door den luchtkoker een touw naar beneden zakken, terwijl een paar anderen hetzehe om het midden van een hunner knoopte en op het geroep: „haal op!" hem tegen den' zoder opheischtenwaarop een oorverdoovend Hal -ea ??'"a vo,£den- Het unr van sluiten daar zijnde, klopten de marechaussees aan, waar- op aUes verstomde; men verborg zich overal zell tot onder de stelling der biervaten. Bij de binnenkomst der mardchaussdesvonden zi'j den aan den zolder hangende, die door loe.UDd md e" "il 2Sne° "'OeijelSkeu i« 1,n!illlipi?i!rie'u9 December- Heden middag fRel^r hP i nabun° Sebuchtde Postboorn Be gie) brand ontstaan in de schunr van den landbouwer en veearts Gijselwelke met den oogst totaal is afgebrand. De oorzaak is onbekend Boschkapelle, 6 December. Heden Cat hap n B nil's iDSezetene Maria Anna Latnarma Buijs weduwe van de Lavoir Ge boren den 1 Januarij 1785, mogt zij alzoo het zeldzame voorregt gemeten van, op weinige dasen n», d«o„de,d„m v,„ 91 jaaj leUS tot on he l Ve;'meldinS' daJ de overledene op het laatst haars levens nog een gezond t,haDS bei'eihten leeftijd zou hebben aaogezien ziiiT cidoor,8enn;onKdi8srents-regtbank' teGoes> nilgeaprokeo -voige.de v„.,„sSe„ 1. a. L. J. E 13 jaar, koewachter, geboren en wonende te Hulsf, defaillant H. J. E., zoon van Pieter, 13 jaar geboren KeZn 6 he, HU!iet' beklaagd vaa eenvogudigen le staliloch ten deze gehandeld hebbende zon der ooi deel des onderscheidsmitsdien vrijge sproken de kosten te dragen door den staat a G r zoon vaa Norbertus, 45 jaar, vis- scher, geboren en wonende te Philippine, schuldig ve.klaard aan 1 laster en 2 beleediging met woor do wI!D eCD e-r der gewapende magt, in eene cprRn!n-De Van zlJn dienst- Veroordeeld tot eene cellulaire gevangemsstraf van vijftien dagen en eene ge dboete van vjjf en twintig gulden subsidiair cellulaire gevangenisstraf van drie da gen, en in de kosten van het regtsgeding, desnoods in voiderbaar bij lijfsdwang. b aesnoods 3. Ch L. N. zoon van Francies, 17 jaar boerenzoon geboren en wonende te Meerdonk' (Belgie), schuldig verklaard aan beleedigino- met beZte i„enp drei^™»"° va. ee„ bS.end beambte in de waarneming van zijn dienst. Ver- oo deeld tot eene geldboete van vijf en twintig gulden, subs.dair gevangenisstraf van zeven eu ln de kosten van het regtsgeding desnoods invorderbaar bij lijfsdwang. ,den 28 dezer nmand zal door het ge- nieentebestuur van IJzendjjke, voor de nienw aldaar !!!DiS u"de zoogenaamde Klakbaan sphnnii' i aanbesteed het bouwen van een schoollokaal met onderwjjzerswoning. -- Bjj de herv. gemeente te St. Krnis heeft as. L j. van de Roerner (jen nov. u na ^dSer le" a?C'leif gePredikt en'is'den nred tp R .^'f'^waal door ds. W. Mekking, pied, te Buelscli-Nienwlandbevestigd. Deze gemeente welke sinds 1652 door 27 predi- kanten acbtervolgens bediend is gewordenis i°,° ,nuf wede'; vacant en dat in eene tijd rprnf0 .V00r kIeine gemeenten hoogst bezwa- rend maakt om de vacatuien vervuld tekrijgen. Z. M. heeft benoemd tot ontv. der in en i g" regte"haven- en schutgelden on het kunaal van Waleheren voor alle vaartuigen, C. T. knottenhelt, thans controleur der dir, bel. in- en uitg. regten eu accijnsen te Maastricht. v/T. Glatrent de aanvaring der Phonix schrijft de het volgende van 8 dezer: bank" thpedMvfi0mUden zitdnS der arrondissementsregt- bank te Middelburg werd de behandeling voort^ezet der procedure tusschen M. de Bruijn, schipper van het na aanvaring met de Deensche stoomboot Phbnk gezonken tjalkschip ;/Drie Gebroeders", en den geza- voerdei dier Deensche stoomboot. hize lezers zullen zich herinneren dat nadat het tw« if T ink door het stellen eener cautie van teo-eii dat'^besb gulden was °Pgeheven, onder protest te en dat beslag namens M. de Bruijn, bij conclusie tan eisch was gevraagd .-veroordeeling vrn den gezag gefeden geleden ter zake der colhsie der beide vaartuio-en deef der SchelH 1 T'" °P het ^rlandsch sluitend tp t 'f6 P ,ge a hebbende collisie uit- uitenct te wijten aan de schuld van de Deensche stoomboot, die het tjalkschip niet behoorlijk en met Door t, reSlementea zou hebben gemeden Door den eischer werd daarbij tevens beweerd dat de gezagvoerder der Phonix de schuld van de bemamnn zyner stoomboot zou hebben erkend door aan schippet- //Als 7kJ op deDh'T b°0rd kwam' te verklai-e": j P biughad gestaan, was het niet o'ebeurd terwijl bovendien de Phonix naar zee zou zKXd zonder verder iets van zich te laten hooren^dan na eihaalde schnftelijke aanmaning eene aanbiedina- ,Wai ,il0,t °P de Phonix ter reede van Vlissins-en gelegd beslag betreft, werd overigens door den eischer geconcludeerd tot van waarde verklaring daarvan voor °7eI nood' met magtiging op den heer griffier der ».rih:Lt°rSTOer,ier ier Deensehe stoomboot were! heden conclusie van antwoord genomen Daarhii werd, met ontkentenis der door den eischer aan den gezagvoerder der Phonix toegeschreven erkentenTs van sehuM, de voorstelling door schipper de Bxnhn teIe- ven van de collisie op 25 Maart betwist, zijnde deze volgens den gedaagde het gevolg hiervan dat toen het LTkslh011 ln-'j1,Stln8' waren om elk®ar te ontgaan het tjalkschip middenvaarwaters onverhoeds over stas^ gmg en voor den boeg der Phonix kwam De le 1 adf legde de correspondentie over van de Neder he en Belgische commissarissen voor het loods wezen 0p de Schelde, waaruit blijken zon dat naar het ooi deel der Belgische loodsautoriteiten maar in misslrir hef g6V°el?n de" Nederlandschen com- missans, het ongeval met aan den loods van het —ip mogt .ord geweten_ De reeders dei_ Phonix hebben dan ook, onder uitdrukkelijk protest va.n ongehoudenheid, bij schrijven van 5 Mei 11 den sclnppei alleen nit medelijden duizend gulden o-eboden terwijl met zij niets van zich hebben hooren' maar de schipper hun laatste schi-ijven, op 19 October heeft geantwoord par coups de can^n Pendoor het nemen van de stoomboot in arrest. eischTrf ™6tnde alZ°° t0t/fvWjs der vordering des eischeis viaagt de gezagvoerder der Phonix ziinerziids in reconventie, vergoeding van alle schade ter zlke van het conservator arrest op 19 October geleo-d zulks e da' "e "CT "Sto.nl ST eilof heeft gegeven penoulo patentis (ten pericule schonwdZ?erS,) 611 dit b6sla8 m°et worden be- ner T R 'eene °nre8tmatlge daad, vermits lo. schip- aanvarhio- of^tnt f? °f aCtie had ter zake d« gelen en 2o d t nemen van conservatoire maatre- wet de Ph f P1f de Bruijn in striJd met de den znl£ Sedare"de haar reis heeft tegengehou- den, zulks nog wel buiten „de reede" van Vlissino-en 3n veriofnft I®1' ,PlaatSe d°°r den keer voorzitter bij at beslag aangewezen eene' rem; n6men t'61 °°Ilclusie is aan den eischer lemise van drie weken verleend om voor te 'toU™llldBd2£ bUjtt ov.rig„„, aanLir iimrxiei mau van't Veer aldaar een aescb)e gezonden en des avonds eaf men heT SSi? Duar gewoonte de medicijn in. Onmid 1 d, ®Penbuarden zich bij het kind onbeschriife- zich veil', fad hoH h" °f 2Sn zunr RppHc, i i descb)e hevatte zwavel- dien e" r°lgCnde ocbtead waren de gemaakt. b'J d° Justlt,e aaabaagig me^tentebRmnnti^e kerkgebouw der herv. ge- een belan.0 k GD heeft raen dezer dekt. Va° Gene n,uai'8childering out- vice-nreeidenten mededfeltz",!en de presidenten, het onephmr !aadfbeereu. ambtenaren van 1 JanPe k nmiDL8£ent 60 griffiers dei' ®et hnvpnwerlung komende nieuwe gereo-tst- van hrn6 f!er Heera1skei;k' die simls het optreden president fgCn|W00nl,g kab'netde functie van piesident van den ministerraad vervulde is dezer fen 8 Z°0danig VGn aUgeQ do°r den heer van Lynden minister van justitie. in 187Mnt\rV1rb|rni5 Va" 8tei'ken draak bedroe" dat verh Nederland Per omstreeks 7>L kan*- dat verbrink is sedert dien tijd voo-tdurend 9 kan per hoofd bedroeg. B| bet, 'ossen vac het te Nieuwedieo li®. h I" f yQge'scbe schip Cambay vond men voor Jet laadruim den hoorn van een zwaardvisch d e ongevee,- 10 duin, in het schip wasint' was afeehroke3311 <ie,baitenhuid van het schip nHgabakt worden. Z0°da' h°0"1 Bjj bet legrlooijen zal, naar het schijnt de e kenschors weldra door de Western Tanninplant van beSn D Pe''Cent looizilllr' worden ver- boeSelheid f W°rdt in Missouri in groote 4,en bewijze van deu nog steeds stijgenden dat in de 7Te| e,gend0mmeDmoge d'enen dat in de afgeloopen week een Westlandsche turn onder Naaldwijk met inbegrip van den opsfil der druivenmuren en voor het gebeel gZt 4 hectaien 61 aren 90 centiaren in het openbaar is verkocht voor /24.293.26, buiten de Postern Het diner, dat den majoor Komswinekel namens een 35tal leden der socidteit de Harmonic den 7ag®niagen zou i'aangeboden worden heeft tZ I ezer P'ftS gehaa Des avond* werd hem eene serenade met fakkellicht gebragf In het Alg. Dagbl. van Ned.-Indie wordt nog het volgende medegedeeld nit KottaRadja- lei Lohong-Znid moest men 's nachts om den vijand wat tot bedaren te brengen nit den coehoorn - mortier van 12 centini. eenige worpen met gra- naten doen; door een niet te verklaren omstau- dygheid vatte de bins van de granaatjuist toen zij in de mortier was geplaatstvunr; de adjn- dant, dienstdoende officier der artillerie, smijt den mortier omzoodat de granaat er uitrolt grijpt de granaat en werpt haar over de borst- wering, waar zij springt zonder ongelukken te hebben veroorzaakt. Men zegt dat de chefs gunstig gerapporteerd hebben over het moedi- gedrag van den dienstdoenden officier. 3D mmet. I spSthoo - Ule R, welk, - bijzonder 2 i/a en ai» af 90 :den van e in met Hoate- E. Mesti' 4.45 5.09 5 20 5.35 5.55 7.10 6.10 8.05 8.22 8.50 9.12 9.30

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1