algemeen No. 1098. oensdag 1 DecembeM87^ 15de Jaarg. PUBLICATIE. Bsnnenlandsche Berigten. Buitenlandsche Berigten. TABLEAU PER VOETPADEN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ZAAMSLAGprovincie Zeeland Ontvangen hebbende eene missive van Gede- pnteerde Staten dezer provinciedd. 4 dezer maand uo. 5553 13, ten geleide van een uit- treksel voor zooveel deze gemeente betreftuit het door ben opgemaakt en voorloopig vastge- steld algemeen tableau der ten algemeenen gebruike bestaande voetpaden in het voormalig 5de districtbenevens de daarbij beboorende kaarten zulks tot het einde daarbij vermeld brengen bij deze VOOR DE TWEEDE MAAL, ter algemeene kennisdat voormeld tableau en kaart, ter inzage van belanghebbenden, zal zijn nedergelegd ter secretarie der gemeentevan af WOENSDAG, DEN 1 DECEMBER e. k. tot en met MAANDAG DEN 20 DIER MAAND, en dat zij gednrende dien tijd hunne bezwaren daaromtrent schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders kunnen inleveren. Gedaan ten gemeentehuize van Zaamslag, den 30 November 1875. j lukken, indien maar waarlijk met de noodige activiteit en kracht gehandeld wordt, maar men weet hoe weinig in dit opzigt op de regerings- troepen te rekenen valt en de beste gelegenlie- den soms door onbegrijpelijke tverkeloosheid wer- den verzaakt. Frankrijk zal, naar het zich laat aanzien, dan eindelijk in een kieswet en na vier jaren strijds zich in eene nieuwe volksvertegenwoordiging mogen verheugen. Wat al moeite, inspanning en partij-strijd heeft dit niet gekost. En het is waar, veel hangt voor Frankrijk van den uitslag dezer verkiezingen af. De hoofdvraag der De Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. VAN DIXHOORNVoorzitter. E. H. WORTMAN Secretaris. Politiek Overzigt. Er begint over de verschillende, meest inter- resserende buitenlandsche toestanden een geest van kalmte te zweven. De Oostersche zaken, voor weinige dagen zoo men algemeen meende, zoo dreigend voor den vrede van Europa, ze worden van den kant van Rusland en Oosten rijk, de meest belanghebbende rijken, met het beste vertrouwen voortgezet en dus voortgaande, zal het hun vrij zeker gelukken den sultan uit den tegenwoordig politieken brand te redden. En men mag zich hiermee geluk wenschen. Wanneer was er oofit schoonere tijd voor den Russischen Czaar om Turkije te onderwerpen Naauw verbonden aan het thans zoo magtige Duitsche rijk, had hij van dien kant weinig te vreezen. Frankrijk geisoleerd in de Europesche staatkunde, zal vooreerst genoeg met zijne in- wendige rust te doen hebben, om daadwerkelijk in buitenlandsche aangelegenheden op te treden, en het waren alleen Oostenrijk en Engeland, die ja, het wagen zouden zich tegen den Russischen al- leenheerscher te verzetten, maar of ze in staat zouden zijn tegen zijne magt eene andere in de plaats te stellen, valt te betwijfelen, als men zich de inspanning en de offers herinnert door den Krim-oorlog van de vier verbondene mogend- heden, Frankrijk, Engeland, Oostenrijk en ltalie geeischt. Voor dit oogenblik mag men het spook van een Europeschen oorlog om de Oostersche zaken verdreven achten. Ook bpanje s toekomst, die zoolang een groot vraagpunt is geweest, wijst op het einde van een burgeroorlog en eene vaste regering onder Alphon- sus XII, want na de ervaringen der laatste jaren is het haast niet denkbaar, dat de politieke par- tijen na de verdrijving van don Carlos, op nieuw het land in een verderfelijk inwendigen strijd zullen voeren. 'tis waar, het republikeinisme is in Spanje sterk rertegenwoordigd; het telt zijne edelste zonen, als Castelar, Figueras en anderen onder zijne aanhangers, maar de ervaring heeft ook geleerd hoe zwaar, ja onmogelijk die rege- ringstoestand, ook met de ijverigste bemoeijingen, met de edelste bedoelingen is vol te houden. Don Carlos houdt nu nog eene enkele noor- delijke provincie bezet, waar zijne benden rond- i zwerven. Die troepen zooveel doenlijk te ver- deelen en ze bij gedeelten tot de overgaaf te dwingen, of op Franschen bodem te dringen, dat schijnt de taktiek der Alphonsistische legerhoof- den te zijn. 't Lijdt geen twijfel of dit zal ge- I ransch binnenlandsche politiekis nog maar repu- bliek of keizerrijk en de uitslag dezer verkiezin gen, ze is als de uitspraak over deze beginselen. De ijverige Napolitaan, Paul de Cassagnac, is reeds druk in de weer den weg naar de nationale vergadering voor de Buonapartisten voor te be- reiden. Het beruchte Belle-ville, de bakerplaats der commune, is door hen gekozen om eene groote schare om zich te vereenigen en om al de nadeelen der republiek en al de zegehin°-en des keizernjks te verkondigen. Het keizerrijkTielooft, vo gens hen, de afschaffing der accijnsen, ver- ligting van successie, wijziging van belastingen ten behoeve van de minder gegoeden enz. Het volk van Frankrijk, dat is het keizerrijk, gekroond in een enkel man. Vraag aan de natie en ze zal de republiek verwerpen voor het keizerrijk. Wij vroegen, zegt hij, een volksuitspraak of ple- biscit onder Thiers, wij vragen het weder onder Mac-Mahon. Deze redevoering van den op zijne wijze wel- sprekenden Buonapartist werd luide toegejuicht, ja overschreeuwd, want wanneer een enkele het waagde hem in de reden te vallen, werd hij dadelijk tot zwijgen gebragt. Aan het einde werd den redenaar door velen de handen ge- drukt en hoorde men uitroepenVive l'Empire De rust bleef echter volkomen gehandhaafd, zoo^ dat deze eerste demonstratie in 1875 op Belle ville gehouden, als volkomen gelukt mag worden beschouwd. Tusschen de gouvernementen van ltalie en Iruisen zijn de banden der vriendschap naauwer aangehaald door de verheffing der wederzijdsche gezantschappen, wat men wil, dat ook met Oos tenrijk zal geschieden. De Italiaansche president- minister, hiervan kennis gevende, beweerde op dien grond dat de vrede van Europa zeer ver- zekerd was. Die vredesverklaringen zijn dus nu door Rus land, Oostenrijk, Pruisen en ltalie uitgesproken, waaraan Engeland zijne, hoezeer minder ondub- belzinnige instemming, heeft gegeven. De persoon die onlangs te Gapinge een papieren tienguldenstuk in betaling heeft ge geven, is donderdagnacht in het huis van ver- zekermg te Middelburg overgebragt. Naar men mededeelt begaven zich jl. zondag cam id dag een bandelaar in suikerpenen met zijn geleider van Kapelle naar Hoedekenskerke. Des avonds te 11 uren moet de handelaar alleen te Kapelle teruggekomen zijn. Volgens zijne verklanng is de geleider onder weg in een sloot geraakt en verdronkenzonder dat het u i -fa !a?r mo8t gelukken hem te redden. Het hjk schijnt heden morgen gevonden tezijn. Wij hopen in de gelegenheid gesteld te worden over deze zaak nadere bijzonderheden mede te deelen, h)e minister van finautien brengt ter kennis dat in Maart aanstaande, in het lokaal van het depaitement van finantien, een vergelijkend onder- zoek zal plaats hebben van adspiranten voor de betrekking van surnumerair bij het vakderpos- terijen vvaartoe twaalf plaatsen ter vervullin°- zijn opengesteld, De adspiranten behooren zich v66r 1 Febru- arij aanstaandebij een op zegel geschreven request, tot den minister te wenden. Na dien tijd inkomende verzoeken worden buiten aan- merking gelaten. Voor verdere bijzonderheden zie men de Staats-courant van zaturdag. INeuzen, 29 November. Voor het beroep naar de Christelijk gerefor meerde gemeente te Hazerswoude is door den heer A. Brink, predikant alhier, bedankt. liontenisse, 29 November. De alhier sedert 1865 bestaande Harmonie St. Cecilia be- reult zich voor, om op zondag den 12 December eerstkomende haar tiecjarig bestaan door het geven van een feestconcertte vieren. Naar men verneemt is ook de directie van die Harmonie er op bedacht aan die feestviering alien moge- hjken luister bij te zettenmen spreekt van Bengaalsche verlichting, vuurwerkhet oplaten van een ballon enz Men schrijft ous uit Biervliet Ook in deze gemeente en wel in het Nieuw lacd 10 a 15 minuten van Yzendijke, beginnen de mazelen in verschillende huisgezinnen zich to vertoouen, Hoezeer ze daar, nl. te Yzendijke, geheerscbt hebbenblijkt hieruitdat er een tachtigtal briefjes met het opsehrift,,besmette lijke ziekte dit najaar aan de huizen geplakt pV.n 8eweest- Hoewel een enkel geval een doode- lijken ahoop hadwas de ziekte overigens van geen verontrustenden aard. -- Vrijdagavond werd te Rotterdam eene ver gadering gehouden van belanghebbenden bij het artikel „tabak naar aanleiding van het inge- diende wetsontwerp tot heffing van een accijns op tabak. Er werd besloten eene commissie te benoemendie zich in betrekking zou stellen met de kamer van koophandel eu met andere comraissien die voor hetzelfde doel zich in ons land zouden vormenen die verder adressen zou ontwerpen en al die inaatregelen nemen die kunnen strekken om deze, handel en indu- strie aoodende ramp af te wenden. De moeder van Jut, die woensdag weder voor den officier van instruetie te Rotterdam had^ moeten compareerenis dingsdagavond te 's ilage op straat zijnde.ophet oogenblik dat haar geleider zich even verwjjderd had, op den grond gevallen en aan het hoofd bloe' dende opgenomen. Men weet niet of men hier aan mishandeiingdan wel aan een val moet denken; zij zelve kan daaromtrent geen inlichtim* gevendoonlieu zij dadelijk bewusteloos was gevonden de reis naar Rotterdam is tengevolge van de bekomen kwetsuren moeten worden uitgesteld. Op eene bevolking van 40,000 zielen werd te Leiden gedurende 1873 verbruikt 465,100 liter jenever. En dit ougerekend rum, cognac brandewijn likeur enz - Volgens het N v. d, D. gaf kapitein Boy- ton zaturdag de eerste van de zes voorstellingeu welke hij in de zwemschool aan den westerdok dijk te Amsterdam zal geven, om de deugde- lijkheid van het door hem uitgevonden reddings- k'eed te bewijzen. 't Was verrassend te zien met welk een gemakkelijkheid Boyton zich in t water voortbewoog, staande en liggende, met en zonder pagaai, In een drijvende blikken bus bevonden zich o. a. ook de materialen waar mede hij zeer spoedig van eenige stukken hout een vlot zameustelde, waarop hij staande alle sigualen uitvoerde, waardoor schipbreukelingen kunnen gered worden. Na weder in het wafer gesprocgen te zijn maakte hij zich op 't zelfde vlot een lunch gereed en bakte de visch welke hij in 't water zoogenaamd gevaugen had Voorts toonde hij nog aan, welke diensten het reddings- kleed in geval van eeu oorlog ter zee.alsmede bij t over boord vallen van personen kan be wijzen. Te Ilpendam is eene vrouw van bijna zeventig jaren, die aan den wal eenig werk verrigtedoor de sneeuw uitgegleden en in de rmgvaart gevallen waar zij verdronk. De ontvlugte vermoedelijke dader van den moord op den boschwater te Stein gepleegd zekere J. Vaesenoud 23 jaren, geboren en wonende te Elsloo heeft zich vrijwillig ter be- schikking der justitie gesteld. Men meldt uit het noorden des lands dat aldaar vrijdagnacht een buitengewoon groote massa sneeuw is gevallen zoodat hier en daar de sneeuw zelf l(/2 voet hoog ligt. Dingsdagnacht zijn in de Westerkerk te Harlmgen vrij groote stukken van het plafond neergevallen. Het klankbord en eene bank zijn eenigszins besehadigd. Gelukkig dat het ongeval met twee dagen vroeger onder de godsdienst- oexening plaats greep. De Landbouw Ct. bevat een advertentie onder het motto: Landbouw - Egyptewaarin gevraagd wordt een landbouwer (beter „boer") die in dienst zal komen van den onderkoning van Egypte. Ingenorneu als deze is met onzen .andbouwwenscht hij vooral in de omgeving van zijn paleis te Gizet bij Cairo zich te ve£ lustigen in op Nederlandsche wijze, met Neder- landschen vlijt en vooral met Nederlandsch overle0- bearbeide akkers. Na een proefjaar voor beide paitijen gewenscht, is de onderkoning bereid op zeer aannemelijke voorwaarden de voorloopige verbintenis in een blijveode te doen overgaan. Te Antwerpenin de Schuitstraathad maandag nacht een vreeselijk feit plaats Zekere Piet van Dyck 21 jaren oud, werd'door zijn 18jangen broeder Philip doodelijk getroffen. De oorzaak, die aanleiding gaf totdezen broedermoord was eene nietigheid. Piet van Dyck was reeds' te bed toen zijn broeder Philip min of rneer in dronken toestand te huis kwam. Deze zette zich aan tafel en begon smakeljjk te eten. Vrouw van Dyck had eene portie vleesch gereed gezet die haar echtgenoot s anderen daags 's morgecs zou meenemen aangezien de man die in eene zijdefabriek werkt's middags den tijd niet heeft om naar huis te komen. Toen nu Philip zijn aaudeel had gebruiktbegon hij ook 's vaders maal aan te spreken. Piet, dieditzau, maakte opmerkingen. Philip sloeg die opmerkingeu in den wind, tot eindelijk Piet uit het bed sproug en het stuk vleesch aan zijnen broeder poogde te ontnemen. Die poging betaalde de jongeling met zijn leven want Philip wierp zich met het mes, dat diende om het vleesch te snijden op zijn broeder en bragt hem twee steken in de borst toe. Een dezer wonden liep in de rigting van let hart en veroorzaakte een bijoa onmiddelijken dood. Het mes was tot aan het hecht in de borst gedrongen. Aan het siagtoffer bleef enkel kracht genoeg over om een doffen kreet te uiten. Met strakke oogen staarde hij zijn broeder aan die de oorzaak werd van zijnen vroegtijdigen dood en weinige oogenblikken later zakte hij levenloos In een. De moordenaar is na het plegen zijner misdaad naar bed gegaan alsof er niets gebenrd ware, en toen de politie hem kwam arresteren Bliep hij gerust. Bij zijn aanhouding beweerde Philip dat zijn bioedei zich ze 1 f doorstoken had, doch later heeft hij volledige bekentenis afgelegd. In den cursus te Parijs werden eenige dagen voorstellingen gegeven door een man, die zich uit een kanon in de lucht liet schieten een trapeze pakte en dan daaraan zijne toeren deed. Bij de derde voorstelling ruiste de kanon-man de trapeze en bij vielbuiten het gespannen net naar beneden. Hoewel bewusteloos en gekwetst weggedragen boezemt zijn toestand geen bezorgd- heid meer in. Daar bij elken storm op nieuw blijkt aan hoeveel invloeden de telegraaf boven den grond onderhevig is, wenscht de Duitsche regering een proet te nemen met den onderaardschen telegraaf; voldoet deze proefdan zou het stelsel algemeen worden ingevoerd. Dr. Stephan dringt er zeer op aan Te Barmen is de prachtige nieuwe stads- schouwburg afgebrandwaarbij 3 personen het leven verloren. Arthur Davis en zijne vrouw zullen door den dood niet worden gescheiden want beiden zullen den 8 Dec. a. s. te New-York te gelijk worden opgehangen. Er komen in den jongsten tijd in Europa nog al eens belangrijke bankroeten voor, ook o uuuruvittug uri

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1