algemeen No. 1095. Zaturdag 20 November 1875. 15de Jaarg. Binnenlandsche Berigten. Buitenlandsclie Berigten. Wie genegen zijn deel te nemen in eene aeldleening- tec laste der gemeente Nenzengroot f T^OO,— rentende 4'/^ ten bonderd en aflosbaar met 250,- in bet jaar, gelieven zich v66r 1 December a. s. te wenden tot den Bnrgemeester dier gemeente. Neuzen, den 17 November 1875. Bnrgemeester en Wethonders van Nenzen J. A. VAN BOVEN. De Secretaris, J. DIELEMAN. 1'olitiek Overzigt. Onder de maatschappelijke inrigtingen en be- hoeften van den nieuweren tijd, is er zeker wpI geen, die meer verandering aanbragt, meer nood zakelijk is geworden, dan de telegraphie. Wat al verschil in het grooie onderlinge verkeer van de kabinetten der staatslieden, van bewoners van verschillende landen, van handelaren, industrielen, van de nederigste burgers onder elkander. Waar koeriers weken en maanden reisden tot over- brenging hunner depeches, daar is 't thans de bliksemslag van den telegraafdraad, die van het eene uiterste der werelddeelen tot het andere de belangrijkste zaken overbrengt; waar familie-leden in ver verwijderde gewesten vroeger zich van elkander gescheiden dachten, daar weet men thans, dat er eene gehoorzame dienares is, die ieder oogenblik gereed staat, om hun elkanders wezen en zijn te vermelden. Werd de handel vroeger vaak belemmerd door gebrek aan goede berigten van eenig verwijderd oord, thans slechts een oogwenk, en men is geholpen en weet hoe het elders ge- schapen staat. Zoo heeft die schoonste aller vindingen alom genot en voordeel aangebragt en breidt steeds dagelijks hare beschermende en helpende vleuge- len verder uit. Maar het is ook hier, als met allesnevens de lichtzijde, staat eene schaduwzijde't is ook hier, het beste kan tot het kwade misbruikt wordenhet is ook hier, als met de zoo nuttige ljzererts, waarvan het eene wordt gebruikt voor den spoorweg-rail, het andere voor de enkel en alleen tot vernieling bestemde kanonnen en wapenen. Die schaduw-zijde der telegraphie hebben in de laatste dagen velen ondervonden, toen deze allerlei oorlogs-geruchten verspreidde. Rusland zou reeds zijne legers hebben opgeroepen, om dan nu eindelijk zijn ideaal tot inlijving van Turkije te volvoeren. En Engeland? 't Land, dat meer dan twintig jaren lang den zwakken vorst van lurkije onder zijne bescherming ge- houden, de schatten zijner onderdanen had uit- gelokt, om diens ledige schatkist te vullen, nooit zou Engeland rustig en werkeloos aanzien, dat die toeleg van den Noordschen colossus gelukte Daarom, nevens den bond der drie keizers van Rusland, Oostenrijk en Duitschland, eene andere coalitie van Engeland, Frankrijk, Italie en wie weet meer. Dat is de hoofdinhoud der berigten, waarmee de haast al te gedienstige telegraaf in de laatste dagen de wereld heeft verschrikt; maargelukkig ook, dat veel er van onwaar, gelukkig ook, dat integendee! van alle zijden teekenen aanwezig zijn, dat een dergelijk uiterste, vooreerst al- thans, volstrekt niet is te vreezen. Het is waar, met het vermolmde en aan alle kanten zwakke Turkije, valt misschien weinig anders, aan te vangen dan eene eindelijke op- heffing; maar, zooals de zaken thans staan, laat het zich denken, dat men het in de kabinetten heeft ingezien en er toe besloten is, om, wat te dezen opzigte moet geschieden, met onder-' linge overeenstemming te volbrengen; m. a. w- de lang dreigende Oostersche kwestie een vreed zaam verloop te doen hebben. Omtrent de gebeurtenissen in de oproerige gewesten loopen de berigten zeer uiteen. Dan eens verneemt men, dat de opstandelingen den weg der onderhandelingen inslaan, het program- ma hunner grieven en wenschen voor de vier- sc laar der drie keizers hebben gebragt; dan weer, at ze in hun verzet voiharden en er gedurige vechtpartijen plaats hebben. De Times behelst een laatste berigt, waarbij wordt medegedeeld, at tusschen Gatscho en Goramka een bloedig gevecht tusschen de Herzegowiniers en Turken heeft plaats gehad, waarbij de Turken 800 h 1000 dooden bekwamen, honderd gevangenen verloren en veel bagage en wagensaan den vijand moesten laten. Wij houden het er voor, dat ook hier weer de overdrijving in het spel zal zijn, evenals met andere dergelijke tijdingen reeds zoo dikwerf gebleken is. Uit Petersburg wordt thans officieel medege- deeld, dat er nimmer meer kans bestond, om de Oostersch'e kwestie vreedzaam op te lossen, dan thans, en, dat zoowel de drie keizers, als Enge land, Frankrijk en Italie de handen ineen slaan, om de rust in de Turksch-SIavische gewesten te herstellen. De gang van zaken in Frankrijk loopt niet ten voordeele der republikeinen De stemming bij arrondissementen, aangenomen zijnde, kan de regering door haren invloed op de verkiezingen veel invloed uitoefenen. Wilde men het Fran- sche volk, vooral de ontwikkelden en onafhan- kelijken zelven uitspraak laten doen, er ware geen twijfel aan, of de voorstanders der republiek zonden in de toekomstige volksvertegenwoordiging den republikeinen eene krachtige meerderheid. Alle waarschuwingen van mannen, als Gambetta, Thiers enz. hebben schipbreuk geleden. IVeuzen, 19 November. Aan de memorie van antwoord op he' verslag over hoofdstuk V der staatsbegrootin- ontleenen wij voorloopig de volgende feiteliike pnnten. J Een wetsontwerp tot wijziging der grensschei- ding van de Znid-Hollandsche en Zeeuwscbe gemeenten, tengevolge van de in 1869gewijzigde grensregeling tusschen die beide provincien kan spoedig worden te gemoet gezien. Eene wlJZIS,ng der grensscheiding van de gemeenten aan de Westerscbelde gelegen is ontworpen en bij gedeputeerde staten van Zeeland in onder - zoek. Bij het departement yan finaDtien is een voor- stel van gedeputeerde staten van Zeeland in ovcrweging om. met betrekking tot hetgebruik er gelden van het fonds der calamiteuse pol ders, eene wijziging in de wet te bevorderen. De minister stelt nader voor aan de haven te Ii88ingen een groote loskraan te doen plaat sen met een vermogen van 50 ton. De kosien daarvan zijn geraamd globaal op f 35,000, met welke som de begrooting is verhoogd. de zi'ting der 2e kamer van gisteren zyn ingekomen de volgende wetsontwerpeu tot herziening van bet tariefvan regten bij den in en uitvoer tot afschaffing der leges- en andere emolu menten van de ambtenaren der belastingen tot nadere regeling van den accjjns op het gedistilleerd tot invoering eener belasting op den tabak tot afschaffing der belasting op het vleesch.' Vervolgens werden de beide hoofdstukken der begrooting (uitgaveu in Nederland en in Indie) aangenomen en werd met 33 tegen 31 stemmen besloten de behandeling der conclusie omtrent de overeenkomst met de Rijuspoorwegmaatschappij aanstaanden woensdag en daarna de staatsbe grooting aan de orde te stellen. vtin Grent, 18 November. De inder- tijd aibier zooveel gerucht makende Julius Hein- ricb 8>ebnebbelieontslagen hoofdonderwijzer heett in den afgeloopen nacht wederdeonbewoonde onderwijzerswoning en het scboollokaal in bezit genomen en eene lamp daarin doen branden. Daar heden morgen te 9 ure de dear van ge- noemd schoollokaal nog ge8loten was, kon de hoofd onderwijzer dezer gemeente ten gevolge van dien met binnenkomen waardoor op nieuw het onder- wij8 werd gestaakt. Ruim 9 ure verliet Schnebbelie het weder die zich in de rigting van Assenede naar Belgie begaf, en werd alzoo in den namiddag weder met het onderwijs een aanvang genomen. 'u8ang van den 18en dezer zal het rykstelegraafkantoor te Hulst op werkdagen open zijn van 8jireu voor tot 3 ureu namiddags en van 6 tot 7 uren namiddags. De diensttijd op zon- en feestdagen bljjft onveracderd. --- In de vergadering van den raad van state van II. woensdag werd o. a. door den staatsraad mr. C. J van Vladeraeken rapport uitgebragt over het beroep van E Remmers tegen een besluit van gedeputeerde staten van Zeeland waarbij beslo ten werd hem niet toe te laten als lid van den geraeenteraad van Breskens. De koninklijke beslissing omtrent deze zaak zal later mede gedeeld worden. De directie der stoomvaartmaatschappij Zeeland heeft in eene circulaire aan bare aan deelhouders nader de redenen uiteengezetdie tot de voorloopige staking der vaart aanleiding gegeven hebben. De min gunstige indruk door die staking teweeg gebragt zal, naar de directe vertrouvvtwijken wanneer over eenigen tijd de dienst met de gerepareerde stoomschepen op de meest bevredigende wijze, en wel metQueenboro als eindstation in Engelandzal worden hervat. Inmiildels wordt door de directie in overweging genomen of het niet mogeiijk is voorloopig een of tweemalen per week reizen naar Londen zelf te doen plaats hebben voor het vervoer van personen. goederen en vee, teneinde den handel en het verkeer aan dien weg te gewennen. Het stoomschip Vesuvius van Vlissingen naai Constantinopel en Odessa den 8 dezer van Dartmouth vertrokkenis den 14 teruggekeerd met verlies van booten nachthuis, kompassen reelings, kaartenbut, lantarensstuurrad en andere schade. Vier man der equipage waren gewond. De wetten nopens de opheffing der provin- ciale geregtshoven en de vestiging van uieuwe hoven alsmede die tot aanleg van staatsspoor- wegen zijn reeds door den koning bekrachtigd en in het Staatsblad opgenomen. Reeds zijn de voordereidende werkzaamheden tot uitvoering van die wetten aangevaDgen. Bij de eerste wet is bepaald dat er zijn vijf geregtshoven waarvan de zetels zjju te 'a Her togenbosch, te Arnhem te 's Gravenbagete Amsterdam en te Leeuwarden, Met ingang van 15 dezer geschiedt de schatting der telegrammen naar Noord-Amerika bij verzending over Engeland over den geheelen afstand per woord. De tariefsprjjs per woord bedraagt van alle Nederlandscbe kantoren naar New York 2 09, naar de overige kantoren in Noord-Amerika van 1 60 tot 2 85. De tele grammen welke over denzelfden weg naar Cuba en West-Indie worden verzonden zijn tot New York aan de schatting per woord onderworpen, doch worden voor den verderen afstand nog als telegrammen van 10 woorden met opklimming per woord berekend. Het prov. kerkbestuur van Zuid-Holland berigt dat de beer P. J R. Laau die iodertijd wegens redenen van krankzinuigheideervol ontslag heeft bekomennog altijd onbevoegd is tot uitoefening der evangeliebediening. Zondagochtend is bij een sraid te Amster dam tijdens deze met zijn vrouw naar de kerk wasongeveer twee auizend gulden gestolen. Als eene bij/onderheid wordt uit Berg- 8chenhoek gemeld dat dezen zomer aldaar een roode mangel wortel is gegroeid ter zwaarte van 19 kilogrammeu. Naar aanleiding van eene mededeeling in de Arnb Ct- en andere bladen, dat thans aan den nachtelijken hemel vele vallende sterren zpuden zjjn te verwachtenschrjjft Sibru in genoem^ blad dat er in dit jaar op de verschijning van vele vallende sterren in het midden van November zeer weinig kans bestaat. 1QQorSt in. den nacht van den 14 op 15 November taha et? ln van denzelfden datum van 1900 za. men (bij leven en welzijn) na midder- naebt denkeljjk een groot aantal vallende sterren unr--e,n L»aarnemetJ- VestiS vooral uwe hoop, schrijft by, op het jaar 1900, in 1899 zal de Dijna voile maan u waarscbijnhjk bij uwe obser vaties hinderljjk zijn. De Laikeche bladeo melden droeviee bii* zonderheden betreffende de vreeselijke ontploffing in de koleomijn Maryhaye bij Seraiug. Reeds waren 42 lijken en 10 gewonde werklieden onder welke 3 zeer zwaar te voorschjju gehaald onmogeljjk kon men echter in allegangen van de mijn doordringen en verscheidenen worden no°- vermist. Op bet oogenblik der ontploffing bevom den zich 275 personen in de mijn het cijfer der geredden en vermisten wordt in geen der da<*- bladen opgegevcn. De berigten over de stormen welke ver- leden week op zoo vele plaatsen gewoed bebben houaen aan. Volgens de avond-uitgave van bet 1' ransche regericgsblad zijn er van zondagavond tot woensdag ochtend te Parijs ongeveer 10,000 schoorsteenen omgewaaid160 daken min of meer besehadigd80,000 ruiten gebroken 200 boomen geknakt of ontworteld. De schade wordt in bet geheel op 500,000 francs geraamd. In Zwitserland waren naar men van den 12n uit Bern schrijft, de ingestorte gebouwen en om<'e waaide boomen outelbaar. Eene meuigte telegraaf- Pa'en waren omvergeworpen en ook despoorwegen hebben veel geleden. De rivieren waren zeer gezwollendeswege men voor grootere rampen beducht was. Volgens mededeeliDgen van den tweeden geredden der schipbreukelingen die zich op de stoomboot Pacific bevonden waren 250 menschen aan boordtoen het schip op een klip stootte en zonk. Er heerschte de grootste verwarring: de reizigers drongen elkander van het dek "af en vulden de booten in strijd met de bevelen. Een der booten, waarin 15 vrouwen, sloegom. Een andere bootmet den eersten stuurman en acht matrozen, roeide weg. Het scbip zonk snel en liet een massa met drijvende menschen achter die spoedig verdwenen. Eenige lijken zijn op- gevischt. Van het lot der bemanning en de passagiers der City of Waco, verleden dingsdag ochtend ter hoogte van Galveston (Texas) verbrandis evenmio iets bekend. In Eugeland wordt er ernstig over geklaagd dat het klein gevogelte tegenwoordig met massa's wordt gedoodten behoeve vau de modisten die zich niet aan de boutjes vergasten maar er de dameshoeden mede versieren. Te Glasgow zjjn jl. maandag de katoenspin- nerijen van Robertson A Co. en van Young Strong Co verbrand. De schade wordt op 300,000 geschat1200 man ziju zonder werk. De Daily Telegraph beweert, dat welhaast al de groote ljzerfabrieken in Engeland en Wales zullen moeten stilstaan, omdat zij zonder winst werken, Te Dundee werd dezer dagen een verdiens- telijk ambtenaar met eeu zilveren servies ver- eerd ter waarde van 600 p. st. Tot opluistering van de plegtigheid was ander zilverwerk en kost- baarheden geleend. Den dag ua het feest kwam den jubilaris eerst tot de zeer droeve ervaring dat zijn cadeau, met al de overige kostbaarbeden des nachts outvreemd was. De politie werd na- tunrlijk van het gebeurde ingelicbt. Een befaamde dief werd in hechtenis genomen. De man be- tuigde zijn onschuldmaar hij beloofde het ge- stolene voor den dag te zullen brengen als m en hem zekere som betaalde en beloofde hem niet te vervolgen Het geld werd betaaldde belo'te gegeven. Men kwam tot de ontdekkiug van het gestolene en „de onschuldige geniet natHuriijk zijn vrijheid."

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1