T ALGEMEEN No. 1093 Zaturdag 13 November 1875. 15de Jaarg. Binnenlandsche Beri^ten. titr1 "i"J -f L :rspv„ Politiek Overzigt. Nadat jl. zondag in alle Fransche kerken de bij de constitutie voorgeschrevene gebeden, om zegen af te smeeken op de werkzaamheden der na'ionale vergadering, waren gebouden, zijn jl. maandag de beiaadslagingen over de kieswefc geopend. W elke der beide wijzen van stemming, scrutin de liste of d'arrondissement de meeste kans heeft, van I door de vergadering te xvorden aangenonien, is vooralsnog moeijelijk te beslissen. In fraction der I linker/ijde en zelfs in een gedeelte van de groep Lavergne en van bet liberale regter-centruin koestei t men de hoop, dat er op de eene of andere wijze een cotnprotnis of middenweg tusschen beide stelsels zal worden aangenomen. Het regter-centruin heeft eenstemmig besloten, de regering bij de behandeling der kieswet te steutien, waar het geldt het scrutin d'arrondis sement. De Duitsche rijksdag heeft het onderwerp eener nieuwe wet op de faillissementen gesteld in han- den eener cominissie van 14 leden Keizer Wilhelm heeft zijn leedwezen te kennen gegeven, dat hij wegens ongesteldheid verhinderd is geweest, den rijksdag in persoon te openen en tevens zijn gevoelen medegedeeld o'er den staat der werkzaamheden van den rijksdag. Onitrent de krijgsverrigtingen in Spanje wordt berigt, dat generaal Quesada op 4 en 5 dezer aan de Car listen, in de nabijheid van Penacer- rada (provincie Alava) eene volkomene nederlaag heeft toegebrast. Ook hebben de Alphonsisten het fort San Leon en vijf dorpeu Rioja-Alavaisa ingenomen. Blij- kens eene officiele depeche van generaal Quesada heeft hij daarbij drie kanonnen buit gemaakt en het geheele garnizoen van San Leon (Alava) ge- vangen genomen. j Weder hebben drie hoofdofficieren, twee rnin- dere officieren en bijna 700 Carlistische vrywii- ligers, op verschillende punteu van Catalonie zich ter onderwerping aangemeld. Dorregaray bevindt zich nog in de gevangenis van Elorio. De inagteloosheid der porte, om den opstand in Herzegowina te detnpen en in de toekoinst verdere ojilusten te voorkomen, door hervormin- gen, waarvan zij zelve de noodzakelijkheid heeft erkend; de jaminerlijke toestand der christencn, die op Oostenrijksch, Montenegrijnsch of Servisch grondgebied zijn gevlugt, om te ontsnappen aan de gruwzatne behandeling der Turksche soldaten en aan de knevelarijen en uitpersingen der Turksche pacha's en aga's en eindelijk de ontredderde toestand der Turksche sehatkist en de schandelijke wijze, waarop over de inkomsten van den staat wordt ge- waakt, hebben de oogen voor het onherstelbare verval van Turkije geopend. Dagelijks neemt het aantal dagbladen toe, dat zich van de politiek van Palmerston en Stradfort de Redcliffe los inaakt, die altijd tegen elken prijs het Turksche rijk, als ware het een deel van Engeland, willen hand- haven. Men zou nog sterker tegen die politiek opkomen, ware het niet, dat men nog eenigzins beducht was voor Rusland, hetwelk men te Lou den verdenkt van het plan, oin te Konstantinopel het gezag van den czaar in plaats te stellen van dat des sultans. Tusschen die twee uitersten: de val van het Turksche rijk en de uitbreiding van het Russische rijk tot aan den Bosphorus, hegint Engeland thans een uitvveg te z'ien in de ontwikkelmg van de jeugdige staten, als Rumenie, Servie, Montenegro, Griekenland en Egypte, die in staat zijn, onafhankelijk te leven, zich te orga- niseren, te administreren en te verdedigen, en, die door liun streven naar beschaving en hunne vatbaarheid, oin te oordeelen, daarvan te genieten, zich meer dan Turkije, de bescherming, den raad, den steun en de offers van ltluropa hebben waar- dig gemaakt. o Neuzen, 12 November. De nnjaars paarden- en veemarkt albier was slecbt voorzien, vooral ten gevolge van het storm weder, waardoor een 40tal runderen, nit Zuid- Beveiand naar bier bestemdverhinderd was Ml dig over te komen. Ei waren aan de 1 jjn 25 stnks runderen en w paaideu, terwijl een 60tal varkeus was aangevoerd. Preuiien werden uitgereikt aan J I Scheele te Neuzen voor den schoonsten hengst J de Rree te Iloek voor het scboonste ruin ol merriepaard I* Dielernan Pz. te Hoek voor de meeste paarden Pieter van Tatenhove te Neuzen voor het scboonste stnk rundvee; Jan Dielernan Az.te Neuzen voor de meeste runderen en Wed. Daems te Neuzen voor het grootste ge- tal aangebragte varkens. Met 1 Mei a. wordt het garnizoen van .Neuzen naar Vlissingen overgeplaatst, en danren- tegen de 3e en 4e eompaguieu van het Vlissincsche garnizoen naar Neu/.en. In de Stoatscournnt van gisteren is opgenomen bet kontnklijk besluit van 27 October jl waarbij het tarief vastgetfleld bij art. 1 der wei, van 18 April 1874 (Staatblad no. 65), regelde de con sulaaireglen teu aanzien van vaartnigen gemeten vo.gens bet koninkljjk besluit van 21 Augustus 1875 (Staatsblad uo. 146) wordt gewjjzigd, en zulks tei uitvoering van de slotbepaling van art. 4 der wet van 3 Juaij 1875 (Staatsblad no. 101) tot afsebaffiug van vuur-, ton en bakengeld' en nadere regeling der meting van zeescbepen'. Sas van Gent, 12 November. De beer Louis Stevens heelt op maandag 1 Novem her j I aan de hooge school te Leiden bet can- didaais-examen in de regten afgelegd; magna cum laude. b 1 &'aats couraut bevat het volgende bul letm. van bedoeld rapport om in een volgende ver gadering een praedvies uit te brengen. Een ander niet onbelangrijk besluit was dit waarbij bepaald werd dat door bet bureau voor scbeikundige onderzoekingeu voortaan op kosteu van den geneeskundigen raad teu beboeve van minvermogenden voorwerpen zullen kunnen on derzocht worden, de analyse van welke door de gemeente gencesheeren in het belang vau den openbareu gezontlheidstoestand weuschelijk geoor- deeld wordt. Eindelijk verdient vermelding de aan eene commissie van drie leden verstrekte opdragt. om te onderzoeken en te rapporleeren onitrent1 gewigtige vraag: Hoe gescliiedt de afvoer van faecal ten in Zeeland en: Welke waarde becbt dc lanubouwer in Zeeland aan die faeca lien Aan de cbristelijke burgersehool van dun beer J. H. van Linseboten te Middelbnrg is als le hulponderwjjzer aangesteld de beer M. J. Spaan van Zierikzee, in plaats van J. A Eij bergen die naar 's Hage vertrekt, en de beer A. J. Laermoes, van Vlissingen, als 2ein plaats van P. J. Houmesdie naar Doetinchein is vertrokkeu s Gravenhage10 Nov,des rnorgens 10 ure. e inajesteit heeft den ganscben naeht zeer gerust geslapen. De hoest vern.inderd de koorts wijkt. De koningin gevoelt zich veel beter boezeer de vermoeidbeid bljjft aauhouden. Heden meldt men „Nu een rnstigen naeht is de toestand der koningin zeer gunstig. De beterschap neemt allengs toe. HIijkens ontvangen berigt is het lid der eerste kamer voor Zeeland de heer J. Fransen van de Putte, te 's-Gravenhage overleden. -i -, ^e eers':e Earner heeft in bare zitting van jl. dmgsdag de wet tot aanleg vac spoorwegen aaDgenomen met algemeene stemmen op twee na, die van de beeren Viruly en Villers de Pite Op de staatsbegrooting voor 1876 zijn, als toegekende nieuwe tractementen uitgetrokken voor den dessevant A. Korenmans vandenieuw opgengte parochie Zeenwsch Clinge 400 gulden en voor den viearis C. Claassen aldaar 100 gulden alsmede voor den viearis C. A A de Leemv te Hoof'dplaat 100 gnldec. De gemeenteraad van Groede heeft de jaar wedde van den hoofdonderwjjzer J A. Bliek aan de school te Kruisdijkmet 100 gulden sjaars verhoogd. In de jl. maandag fe Middelbnrg gebouden najaarszittfng van deu geneeskutrdigen raad in Zeeland is een uitvoerig en zeer belangrijk rapport nitgebragt van deu in de vorige verga dering daartoe gecommitteerden beer dr. A.^P hokker, te Goes, betreffeude de vraag of het wenscbeUjk en zoo ja rnogelijk zou zijn in°Zeelaud een krankzir.nigengesticbt op te rigten. Die vraag werd in alle opzigten bevestigend beant woord. Het ligt in den aard der zaakdat in eene zoo hoogst gewigtige aangelegenheid niet aanstonds een beslissing kon gcnomen worden vandaar dat besloten werd eene commissie van drie leden uit den raad te belasteu met eeu onderzoek le Middelburg is een gevangene ontsnapt, i die weldra naar de celgevangenis te Goes zou worden overgebragt. De man ontsuapie in zijn geiangeupak gekleed blootsboolds en op kouseu, ny loopt nog. Naar wij vernemen is de commissie voor de weezenverpleging op het platteland van Z.- en N.-Bevelaud met de statuten gerecd zoodat aaa Z; VI- koning ter goedkeuring aangeboden kunneu worden. Blijkens een bij de regering ontvangen telegram uit Atchin van den 1 dezer, was de vyaud over bet algemeen bijzonder rustighet hooid van Langsar, oP de oostkust, had stappen tot toenadenug gedaan. De spoorweg te Atchin was over eene leugte van 1200 meter vollooid en de gezoudheidstoestand gunstig. Op de staatsbegrooting voor 1875 werd als uitgetrokkenaan groudbelasting 10,688,438aan persoueel f 8,652,000 en aau paten teu 3,750,400. Op de begrootiug voor 1876 wordt genoteerd, J'""(' 'daSliUb 10,441,242aan persoueel 8,8o8,U00 en aan patenten 3,750 400. De vrees, door velen gekoesterd, als of'de plaats gebad bebbende herziening tot verhooging der aanslagen voor grondbelasting in bet eerstvol fe "zij^ 'aar Z0U 'eiden bl^k,; alz°° onSeS''ond Op de staatsbegrooting voor 1876 is aan tractementen uitgetrokken voor 1519 predikac v?>,.Va« z de h,e!'v'0l'm(,e kei'k f 1,138,591,89!/*; /T7 4ef?p;nPI'ed,kante° Van de Kv- lutherscbe 30485,50; voor 11 pred, van de herst. Ev. utberscbe 4325; voor 39 pred. vandedoops- geziude f 11,800, voor 22 pred van de remon strant,che 19,100; voor 1716 geestelijken by de roomsch katbo .eke 520,704,77'/* en voor 8 geestelijken bij de oud-bisscboppelijke clerecy <500; untsgaders aan tractemeuien toela^eu enz. voor 7 opper-rabbijnen van bet Nedcrlandach en voor 1 van bet Portugeescb Israeliliscb kerk- genootschap 7150. wTter'8 lird I"''' 0,1 'lk' "ijZU l,ie'de" Zij Zidl l,uven o'ok sTaaldT0'" rrr ,0t red,,i"S !,a"^W",ul rr'rdtZICh,he' berigt-'U Je SemeCDlC' dBt er een schip oi de4 Noordergronden was gez.en, waarvan kort daarna niets meer in a'L,0rhreJren,,rChtrd zes"enfhalf nren zeileade gezien brijzeld zHn M Dt cn omstreeks aeht urea moet het ver- ,eve"9gevoar door ,,e Aan boord van het schip Haabet, vac Snndswa! naar Nieuwediep bestemd en thans in bet V lie binnen bevinden zich de vier kaloni Men, die voor eemgen tijd met een vlet uit Hnisduinen zyn ontvlugt. Zij zijn in zee opge- eu Madden veel gebrek en gevaardoorge- Volgens later berigt zijn zij met het sehip te Nieuwediep aangekomen gedebarkeerd en onder voerd po e'geleide Daar het Kijkduin go- Als eene bijzonderbeid verdient vermeld e worden dat, nn ds. VV. Krayenbelt. predi- kant by de bervormde gemeente te Bo lewraven dezer dagen bedankt heeft voor een beroep naar Dussen hemgedurende zijne bijna 39jarige kerkelyke loopbaan niet minder dan 83 beroe- pen zijn toegekomen waarvan hij er 7 aange nomen heeft en alzoo 76 afgeslagen. Zondag 11 gingeu te Langeveenonder de gemeente 3 ubbergen twee jongens van 14 tot 16 )aar nit stroopen. Bij ongeluk ging het schot van deu jongsten af en trof zijn ma'kker die reeds den volgenden naeht aan zijne wonderi steld justitie heeft een onderzoek inge- Eene bijdrage tot de matigheidsbewegine on7,er dagen In bet Heerenveensch Adverten- tieolad van heden komt de volgende advertentie voor Attentie. De ondergeteekende die sedert eemge jaren rmsbruik van sterken drank gemaakt en op publieke plaatsen dezen en gene particulier meerma.en in gesprekken als auderszins'beleedigd heeft, heeft het vaste vooruemen opgevat in t vervolg zoo min mogeljjk sterken drank te gebruiken. Hy hoopt daardoor zich het vertrouwen van het publiek waapdig te makenen verzoekt vau alien gunst en recommandatie. Tjallerberd n\v aller dienaarK. G. Schipper," zeetijdiingenT r,e!ii r"i 11 n,';t I1 "kL'M- N.du tsehe bark Palis- man, kap Sch.rli.i van li,ga met balken. - Eug stnoinboot Komeo, kap. It. Sehofie.d. van Gnole met s'nkg. ill XJV N duitsche schooner Anna .V.em i» k.p J. I|ej,.„ vnn o O Men meMt nit de Lcinmer van 7 dezer* Een if-hip .net steenkolen geladen genakte gisteren na den m ddag de nabyheid de7.,-r navea door den l. vig n wind on s rand. let sebi,,. te hms baboorendo le lloogeVeoa, is gezooken en zal neg zija. De selupper, met zijn vrouiv en kneclit zijn gcrcd en bier aan wal gebragt. zijn Uit Brninisse wordt van ti November gemeld: Een mossel. v.sse er van do Baal, bed, nmiddag mo, z^n ledig vaartu-ig Lis arts keerende, werd nan den ingang vau de Zijpo door een hev.ge windvlaag overvallen, waardoor zijn vr.ar.uig omsloeg Dc visseber klam onder het omvallen op den bodem van het vaa.lu.g en zip knecht klemde zicl, aan den bctvenknnt van bet ater Door den selnpper van een la de nabijheid voar anker ligirend vaariuig eo dour cenige ingraetennn dezer gemoenie nog slaa de. M.t veel mspanning mngt ook bet vaariuig beh.iu- den worden; het is me gebroken musltop en ve4ies vau eeni-e loveutans in d> zc haven (Hfuen^ebragt. n Men meldt nil N.enweaiep van 7 November: HedenochlenJ was opgemerkt; men meende de masten te hebben zien vallen (een r, "Z" 'an den vuurtoren was uitgestoken velen lb t -VLr, reddln?8bQ0t ter hulpe te sueilenf wilden SrooetB,ch1pn zijn geweest" V°°rSChip Het m0et wrakjes en b ut bedek, „p ecu,gen U,.;K ™'b 'v'en water, die aau lets scli en beves ig l te ziia i ;;l i -diragt. was sb-ebts me, een b Lakl eLLnk ^LL' L" beeft'^Lild '"Tl'I' /"Vk V"r""-";l"k"' nl *weiniiieii le J" 'Irenkehag wis oogensehijulyk g.P„ Vr"^ **it> "as liaog, w* eirseh jnbjV eene stelihi \l n I r '"el, "J"Z'ai b"l" 'ea ,i,r t'-terd be ne nen. •uwL■d,l,'.r »,rt' z,k<'r' ''i^runtreiit k „,„eu ,er- ondcz iek op de plaT. zcl' e VnsLli.'-'L' '°e' "ajLr I 11 Nijkerk wordt van Woven b r aesehreven G is I ere n morge ,s „p JL. boogte van D.rgerdam iudaZuider zee van een albier le hum bebooen l seb p over!,no, I ,e !a.,n en verdronkeu een scbippe.-ski, ebt i„ deze ge„,een,c wo uaebii-. Be hiigel,e le stoombuot lortb, van l.onden oar It,Iter lam bestemd, is jl maandag op de boogle ,1. n l,0 g v,„ H(ll. land geslr.Mii. I let sehip is gebroken en z,l gelmvl weg ,Mn StflclU bnota,1ia Nov. zijn in deze haven binnengekomen bestemd voor Gent, de volgende zeescbepen als 5 Nov Eng. stoomb liichard Moxon, ksp. J. Wright, van Goo e met stukrg. 7 Nov. Eng. stoomb. I hi,He, kbp. Burns, van Goole net slukg. -J Vov. Nell g,!j.,„ fieerdina, kip. M. ^tnut van Si. Ma o i met gnrst. - Noordsehe brik Columbns, k.p. in N 'urdscb - sehnoner Ellida, kap. I'ellerscn. \di\ Kiga mot lijiizatd. Van 5 tot en met II November zijn nit dez- haven varen komende van Gent de vn'g.-nd- z-eseh nen als- P'ech8- k»l»- -eeu.s.n n r I on I, n met s.ukg. l-iansohe «*cho»no brik r»<is|.,ve k-tr. Mirh .i* avonture m ba.l.st -5 lNov. Zwe.dselie sebaanr In "Sufii, kap I I n.ssnn, op i.venture in balla.t. 7 Nov. E„, k 'I'- cer Gnule met slukg. - t I, r. stnumb Colle.is, k.,p. J. Eilwobd, naar K nlc m ts ukg. - [L.sln mb Musgrave. kap. IV. Lomlry. naar I,on I a, mil s ukg. a N„v Eng. stnoin i. Diehard Almon kap. J Arab naar G ,,'e m't slukg. .sov. Deen-ebe lilirk Elizib th, kap Kib-'iv op avonture in ballast. - Rus, sebe driem istsebner Gesina! kap. etterson op nvun are in ballast. ,0 Xov Eng.stoomb. thistle, kap Burns, naar Goole met stukg. In deze haven zijn binnengekomen, bes.cini om aan Jen iizo- ren weg te lossen en to ladeo, de volgende zaescliepoa als.-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1