ALGEMEEN n No. 1091 Zaturdag 6 November 1875. 15de Jaar£. va^'Nkret t Fv-4 t w*egse' liandelsberiglen. Buitenlandsche B^rio^ten. Binnenlandsche Beris:ten. cies av'onds ten acht ire, door den voorzitter in KAS- HEL ;n ora i zich n Ja- mente RT. e tot sleen e bjj de de 1840. 30L- on- eel- k op s van A u llll •eea, - en 52Sf Jz- O naa,n des konings geopend. Neuzen, 5 November. j Z-'n de yolgende voorstellen van gede- Door bet postkantoor albier zijn in de eerste h'ih Staten in de zitting vaa gisteren be- helft van October de volgende brieven verzonden n® waarvan de geadresseerden ter plaatse van bestem fan J de Feu"ter c. s. en vier andere rning onhekend zijn: Anna ZwalnSchiedam- lugelanden vaa (1en Willemskerkepolder te ken B. Van KeulebroekKoewacht, P61' geven dat niet kan getreden worden in Uit een tweetai sollicitanten is door decom- i met den"0? °mP!>lderdie t0t dusver missie der bijzocdere school albier tot holponder- eeni*d is onder °f /n bestaur ver wijzer aan genoemde school gekozen de beer Sen afzonderhJk S. J. van Wjjck tbans te Amersfoort Tnb v T> "auu ,uet e(iU naaer ingekomen adres Voor het beroep naar de christelijk gerefor- j van de Feijter c. s. is op voorstel van gedeou meerde gemeente te Steenwijk is door den beer teerde staten beslotendeze zaak aan telouden A.Brink, predikantbydiegemeentealbier, bedankt. j 1°' de a. s. zomervergadering. Heden morgen is aan het strand bezjjden den Zonder boofdeljjke stemming werd goedgekeurd, Westbavendijk albier aangedreven een in deze Pm aan de rege'-ing te kennen te geven, dat 1 11 _i i net. vftrznekfir»hfifY rmn en anderen ook doen om de vrijwillige dienst- neming te bevorderen door sommige regiments- o >.i ai lonskommandanten die pogingen worden egengewetkt Zoo bjjv. bepalen de reglementen en aanschrijvmgen voor bet M. v. 0.dat kor- tmgen op bet tractement slechts zeldsaamen Uan nog zoo min bezwarend mogelijk moeten zijn De kommandant van bet Je bataillon 6e hef'o 'h1 'e er ccbtei" anders over en beett de korting zoodanig geregeld dat van de 100 manschappen er nog geen 10 aan ontsnap- In verband met een nader ingekomen adres I in de^ijfdaSi tractement n de Fenter c. s. s on voorstel J g. "°".1(Ja 15 centen tot aan niet behoort te worden ingewilligd. Het voorstel van den beer Vis om f 800. beschikbaar te stellen voor het doen houden van landbouwlezmgen werd met algemeene stemmen aangenomen. De heer van Citters heeft namens gedeputeerde staten, op de in de vorige zitting door den heer Fransen van de Putte gedane vraaggeantwoord dat gedepateerde staten niet voornemens zijn om naar aanleiding van den vergelijkenden staat mco, 50 lie N. huis irort ziiivermg van bun schuld op bet kleedingfonds. moeten afzonderen. 1 Bli datze'fde bataillon is, voor bet geringste feit, shilling in de boeijen regel gewordeo en dan »»ug«nu-cveu een in cieze f T 'v6r,uB kcuucu te geven, aat wordt de deliuoent «e«ioten a eu aan streken zeldzaain voorkomende zeeviscb deoke- L yerzoekschritt van den gemeenteraad van kel zoodat hii mi! i i derden scba- lijk een zoogenaamde Noordkaper. Dezelve heeft I Horfdphat vemieawde toepassing van artikel dezelfde plants ge romden r"S steeds op rnim ontdekte, is het echter spoedig gestorven. De tweede kamer is tot hervatting barer werkzaambeden bijeengeroepen tegen 9November. Het regerings antwoord op het jongste verslag der kiestabel is verscbeuen. De minister bestrjjdt het voorstel der corumissie van rapporteurs en brengt nog enkele wijzigingen in het ontwerp Tengevolge van het afbreken der diploma tieke betrekkingen met de Nederlandsche rege- ring door den VeOeznlaauschen gezant bjj bet Nederlandsche bof, is de vertegenwoordiger van Zr. Ms. regering uit Caracas teruggeroep°en. Hii heeft Venezuela reeds verlaten. De arrondissements-regtbank te Goes heeft, dd. 27 September II. de navolgende vonnissen uitgesprokeu 1. C. d. K., 28 jaar, geboren en vvonendete Axel, defaillante, schuldig verklaard aan laster, gepleegd onder verzachtende omstandigheden] Veroordeeld tot eene geldboete van f 25,—sub- sidiair gevangenisstraf van zeven dagen en in de kosten van het regtsgeding. desnoods invor derbaar bij lijfsdwang. 2. P. J. D.zoon van Thomas Johannes27 jaar, werkmangeboren en wonende te Sas'van Gent, schuldig verklaard aan moedwillige mis- handelingonder verzachtende omstandigheden gepleegd. Veroordeeld tot eene geldboete van f 8,—, subsidiair gevangenisstraf van drie dagen en in de kosten van het regtsgeding, desnoods invorderbaar bij lijfsdwang. vaa Goole met sfe" J, Wright ^ooruKaper. uezelve heeft "J i'—" ",u .c.uicuwue repassing van artikel dezelfde plaats moet bliivpn liLl i H lengte van ruim 6 meters en meet in omvantr er wet °P het la8er onderwijs ten behoeve buln zich riot ho,,. 7 gg®n eu zonder 3'/, meter.. Nog leveode ,oeD me„ b«1 eeoo bergpiai t00r Z J S dergeli e m t"S°. kte, is bet echter snoedie- zestorven. stofen '.n het menwe gebouwde schoollokaal met verachting voo- den die„It w n tegenzin onderwijzcrswoning op bet gehncht de Slijknlaat tredacht dat het i °r,dt er niet aan met behoort te worden ingewilligd. Laid dat Ha of 'egleiI'ent van krijgstucht be- Paaldjlat stratfen geevenredigd moeten zijn aan het misdrijf en dat bet b. v. niet aangaat om manschappendie voor het eerst van bun leven een paar unr te laat op het avondappel brood0m ,)oeiJen te sluiten met water en Men klaagt over den slecbten en ongezonden toe- stand der ka/erne albier maar indien de kazerne an weikehjk zoo ongezoud is, vvaarorn wordt Jan aan onderofficieren en manschappen verbo- van den uitslag der jongste schatting van de den ^bra kT 7anschaPPe" verbo- gronden in de calamiteuse poldets eenewfzi°-ingin de kazerne waaJ ten Van bet °Pea Pieio,je v6dr n vii6,o'ugin uc Rdzeine, waai ten minste gezonde Incht kan de wet op de calamiteuse polders of waterschannen voor te stellen. Verder niets meer aan de ordezijnde, is deze najaarvergadering gesloten. In eene jl. donderdag geboudene vergade- vai, iauu. bouw en veeteelt in de provincie Zeeland is de beer mr, C. J. Pick6 als voorzitter herkozen worden ingeademd MIk, ,WIi tDI7 te,.veel van «we ruimte vergen en zal het dus hierbij laten. Het aangehaalde 7'nr,°°P V°01' de be70egde autoriteiteu vol t 7 Lv Z,pa, 0in, ee,n onderzoek in te stellen. Men t'l-ijzen Get- lifTecten. AiiHtcrtlim,, 4 November. Bij den land boa wer C. in de gemeente Yzendijke zijn al de koeijen, 10 in getal, onver- wacbts ziek gevvorden en reeds vier daaraan gestorven. Men schrijtt dit zonderlinge geval aan moedwillige vergiftiging toe, men zegt met arsenicum. De justitie wordt aldaar verwacht om het schandelijke feit te onderzoeken. -- De bekende zaak van de Phonix die i'- n n za7rdag voor 7e regtbank te Middelburg zou 3 C. P. d. B., zoon van Pieter, 54 jaar, oehandeld worden, is op verzoek van de fee- landbonwer en herbergiergeboren te Westdorpe, S zes weken nitgesteld. wonende te Sas van Gentschuldig verklaard Door het ministerie van finantien is aan aan boon. Veroordeeld tot eene geldboete van j het domeinbestuur van Zeeland den last verstrekt -ces JEN hec 8,—, subsidiair gevangenisstraf van drie dageu en in de kosten van het regtsgedingdesnoods invorderbaar bij lijfsdwang. 4. A. N.zoon van Levinus, 43 jaar, tim- merman geboren te Lokeren (Belgie)wonende te Sas van Gent, schuldig verklaard aan boon. Veroordeeld tot eene geldboete van f 8,—, sub sidiair gevangenisstraf van drie dagen en in de kosten van her regtsgeding, desnoods invorder baar bij lijfsdwang 5. E. V., 35 jaar, koopman te Hulst.defail lantschuldig verklaard aan hoon. Veroordeeld bij verstek tot eene geldboete van 25,—sub om een daartoe aaugewezen gebouw te Vlissin«-en teD dienste der aldaar gestationeerde marine af te staan. Daarin zullen verscbillende localen tot den dienst benoodigdworden in gereedheid gebragt, waartoe een som van p. m. f 500 is aaugewezen Dr. A, P. Fokkerte Goes is benoemd tot geneesheer aan de bad-inrigting te LaagSoeren. Bij de verkiezing van een lid der 2e kamer voor het hoofdkiesdistrict flaarlemrnermeer is gekozen Mr. F J. J baron van ^Heerustra, De vereeniging voor volksgezondheid te pt, sten ;n le ■riisi zen sidiair gevangenisstraf van zeven dagen en in Rotterdam waarschuwt het publiek en vooinameliik de kosten van het regtsgeding, desnoods invor-de broodbakkers aldaar, tegen bet gebruik van eene stofdie onder den naam van kunstmeel ot kunstwit door eene firma te dier stede in den hande wordt gebragt. Bjj chemisch onderzoek is gebleken dat dit zoogenaamde kunstmeel be derbaar bjj ijjfsdwang. 6. A. d. V., zoon van Benedictns, 24 jaar, arbeidergeboren en wonende te IStekene (Bel gie) thans gedetineerd in het huis van arrest te Goes, schuldig verklaard aan bet als gevan- genen ontkomen der gevangenis door middel van nitbreking. Veroordeeld tot eene cellulaire ge vangenisstraf van drie maanden en in de kosten van bet regtsgeding, desnoods invorderbaar bjj Ijjfsdwang. 7 M. A. V., 28 jaar, leurster te Clinge schuldig verklaard aan het niet verscbjjnen ter teregtzitting. Veroordeeld tot eene geldboete van f 10.subsidiair gevangenisstraf van drie dagen en in de kosten dezer uitspraakdesnoods bij lijfsdwang te verhalen. De najaarsvergadering der provinciate staten van Zeeland werd op dingsdag 2 November staat uit gipseen geheel onverteerbare stof. Wordt het meel met deze stof vermengd dan bezit bet daaruit gebakken brood niet alieen minder voedingswaarde dan onvervalscht brood maar bet zou ook bjj voortgezet gebruik een nadeeligen invloed op de gezondheid der gebruikers kunnen uitoefenen. De N. R. ct. bevatte dezer dageu bet volgende mgezonden stuk uit Bergen op Zoom Hoe men d e v r jj w i 11 i g e i n d i e n s t- t r e d i n g tegenwerkt. Schrjjver dezes is het volkomen eens met den inzender van het ingezonden stuk uit Breda, in de N. R. Ct. van 25 Oct dat, wat de minister van do Iaatste 4 maanden op te7ragen 0rn S van de gegrondheid van het bier vermelde te overtuigen en dan zal opuieuw bljjken hoe sorns al het mogelijke gedaan wordt om de vrjjwillige dienstnemmg tegen te werken. S Men scbrjjft uit Breda: bjj het monument ter eere van de gesneuvolden op de Citadel van Antvverpen op het Ginuekensche kerkhof, is na o.eni°Qntgfe 7 ai7 Pleotigheid een houten kruis geplaatstdat indertijd door de op de Citadel belegerde soldaten zelf is vervaardigd. Het is door bijzondere welwiliendheid van bet Belzrisch gonvernement met het opgegraven gebeente'eaar heiwaaits overgevoerd, zoodat het thans het graf siei t van hen die bet met eigen band het aanzijn hebben gegeven. u 'lJn Naar men verzekert zjju de vier kolonialen die voor eenige dagen met een vlet van bet Hnisduiner strand zijn ontvlugt, te Antwerpen aangekornen, terwijl zjj de vlet van de Schelde hebben laten afdrijven. Twee Fransche velocipedisten zijn van Parijs naar Weenen gereden in twaalf dagen. De Hon gaarsche luitenant deed eenige maanden geleden den afstaud te paard in veertien dageu. De sehil ier Alma Tadema vraagt 8000 d st schadevergoedmg voor het nadeeldoor hem bij de ontploffing van een kruidscbip in Regentspark verleden jaar geleden. Waarscbjjnlijk zal het echter tot een proces komen. Tengevolge van den Fransch-Dnitschen oor- 'og ™oet door Duitschland aan niet minder dan personen ouderstenning worden verstrekt betgeen bhjkt uit de bjj den rjjksdag ingediende begrootmg van bet invalidenfonds. In Amerika is vveder een uieuw goudland ontdekt althans wordt nit Alaska gemelddat zich aldaar zooveel goud bevindt dat bet' een tweede Cahfornie kan genoemd worden. I 162 I 821 i-n ZEETIJD1NGEN. 10 «ia s* Clii afel i zeei kaas boors than ter A V 51 1 I Pn tllloloni /Inn it. n -vU v/tuioti ioL aan- eene lena-!e van rnim fi m»ti>po on mootI oo der wet on het lncor nnilfli'mno fnn U 1li i met balken. Th. Andersen, van Lulen mei N°°rdfh« br,k Kritjhof, kap. Thistle, kap. Burns, van Goole mrtrtK- 81Ort St°0mh i.omeo, kap. R. Schofield van Poole ii-na:. stoomb Hark Nauna, kap Jen en va^ S'Ukg' ^oordsche Nov. Belg. stoomb. Vlecha k '0" met gezaa"d 1 stukg. - Eng. stoomb. Killarneij kan c"prZ' J*" mH stuk^. 4 Nov Fno- 0fftn l A P C/. Powell, van Goole met »ov. Aoordsche schooner Enos kan I r„ 1st - iv L. P- -■ H-avsen op avon- rlftn D-phrmlr fza i ture i„ ballast. - N.-Duitsche "scho^rXd^eTa? 7a op avontnre m ballast. 31 Oct Pn^ .1 t P" ohd6 W. Lumley, naar Londen met ,tnk7 7mb" ,Mllsfrave, kap. kap- Th. Bond naar H„li s' 8toorab- Nestor, Richard Moron' kan J w!i7 n IV°1'- liag' 8toom,>- Uuitsche bark Paladin ka^ G V7 77 S'ukg" N"~ baMash - Noordsche' bark Mabeila fip J™ New-Castle in ballast 9 M.. m Henriksen. naar Bottcher, kap C S Tei-hnff e schooner Franz Noordsehe b,?k Soridde^en Lba"a3t- 3 NoT- Eng. sloomh Tbl.il. 1. E' Hansen- °P avontnre in ballast Eng. stoomb Thistle kanR °P ai,°nture in ball Nov F„ n,sLtle- kaP- Barns, naar Goole met stuko- o- stoomb. Romeo, kan. R Selm«.i.i 7m™- ^aP- |{- Schofield',6 naar Goofe'met St00mb' billarney, kap. C. Powell, naar Goole stnk^ met stnkg. 29 Oct. Eng. stoomb. MargueriteYap®'E Chnlf den met stukg. 30 Oct Pn,. '.f k tL van Eon- van Sunderland met stLk "h' Sherbura-kaP- Benson den met Nov. EngLTn "'i ^'7 <;hild' vaa ^n. naar Snnderlaud in ballast. °0"' kap"1<-Benson Ivvut; IUjL: 1U Hap mnt)tcpl)>mibii f/-sf k.-,..1_ j gcukiuuene vergaae- /JlJU een onaerzoek in te stcllpn Ur,„ ring der maatschappij tot bevordering van land- l)eh"eft slechts de dagelijksche rapporten en order bouw en veetee t m de nmvinAio van He lnntof,. a i_. oideis NlDUgLiND. .aoi vcimic&l r on8 "uik loop j, gcuuiuwc vrtu j ,suo vciceuigmg voor volksgezondheid te Beloie. Ehankbijk. Sll8T,*MD. fOLEN. OOSTESIRIJK. Honqabije. TALIE. ?PAHJE. I'OHTUGA L Tubkijb. Egypte. Aukbika. Certific. Werlcelijke sehulj d'.to dit0 Jito 3~' lt0 H'to ditu i Aandeel Handelmantschnjipij. 4. yHo ejploitatie Ned. ita .Uspoorw! Gertificaten bij llotschild. 21 lnaehrijvingen ditog Obligatien 17UR/1S1B. 5 dito Hope Co. 1855 6e° ^e'rie." 5 dito f 1O00 18fl* - dito L 100 1872 - dito L. 100 1873 j 5 Loten 18615 Oblig. Hope Co. I.eening i860 Certific. dito4" fnscript. Stieglitz Co. 2e j <e L 1 Obligstien 1887-1869 Certificaten Aandeel spoorweg Gr. Maataeh Oblig. dito A and. Baltische spoorweg dito spoorweg Poti-Tiflis. dito dito Jelej Orel. dito dito Charkow Azow Schatkist obligatien. Oblig. metal], in silver Jan./Jnlij. 5 dito dito A pril/Oct. 5 dito in papier Mei/Nov. 5 8,11:0 dito Febr./Aug. 5 Asnd. ition. bank Schatkistbilletten5 Certific. Amsterdam 5 Obligatien Buitenl dito Binnenlandscheg Obligatien 3 Bbazilie 1 nschrijving Alg. schuld dito 1868 dito dito dito (1904) dito dito dito (1SS2) dito dito dito (1885) dito Illinois Amsterdam dito dito Redemption dito Central Pacificw dito St. Paul Pac. Spw. le sec. 7 dito dito dito 2e sec. 7 Obi. 1863 dito 1835 5 pet. 63. <5P Sl,| 1 ir 3 u t02J 93 77J 8SJ 5 859 88' 142 i»»i ipoj 64^ «5| G'i 970 175 52* 2a I 6i» 99J 871 16 945 Prijzen van Coupons. Amsterdam, 4 November. Metall. 21,971; dito zilver 23,— Div. Eng. per p. st. 11,85; Eng. Portugal per p. st./II,85; Spaansche piasters1,2-2; Ame- rikaansche dollars (in goud) f 2,44. Van 29 October lot en met 4 November, zijn in deze haven binnengekomen bestemd voor Gent, de volgende zeeschepen als 29 Oct. Rumsche bark Ketansia, kap. Lindroos, van lti^a Amsterdam, 3 November. Metall. 21,92^; dito zilver /23,—Div. Eng. per p. st. /II,85; Eng. Russen per p. st. 11,85; Eug. Portugal per p. st./11,85 Prans. 47,40; Belg. 47,40; Pruis. 58,80; Hamb. Russen/31|; Russen in Z. R. /31|; Poolsche per d i Poolsche per Z. R. Spaansche piasters f 1)21Spaansche binnenlandsche 1,03^; Amerik. f 2,44| dollars; .papier f 2,09-|.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1