ALGEMEEN No. 1087. Zaturdag 23 October 1875. 15de Jaarg. Hoofdelijken Omslag Belasting op de Honden JJinnenlandsche Berigten. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NEUZEN doen te weten dat de SStappletoix-e Kohieren dier gemeente, voor het loopende dienstjaar door ben voorloopig zijn vastgesteld en van heden af gedurende veertien dagen ter gemeente-secre- tarievoor een ieder ter lezing liggen, alsmede, dat, binnen dien tjjd, elk aangeslagene tegen zjjnen aanslag s c h r i f t e 1 ij k op ocgezegeld papier, bjj den Raad bezwareu kan inbrengen. Neuzen, 22 October 1875. Burgemeester en Wetbonders voornoemd J. A. VAN BO VEN. De Secretaris J. DIELEMAN. JPoIitielr Overzigt. Bevestiging van den Europeschen vrededit is t voorname motief, waarmee men de tegenwoor- dig veelvuldige vorsten-bijeenkomsten bestempeld. Wie zich herinnert, hoe, naauwelijks 6 10 jaren geleden, keizer Napoleon bijkans alle souvereinen zijne gasten in Parijs mogt noemen, hoe men ook toen ter tijd in die hoog geschatte vriendschaps- betuigingen, in die (innige?) vorsten-omarmingen een onbedriegelijk kenteeken van onderlinge over- eensteinming, van een broederlijk zamenwerken in het welzijn der volkeren zag, zal ook he den ten dage geen al te groot gewigt aan bijeen- komsten hechten, als thans weer een te Milaan door de vorsten van Duitschland en Italie plaats heeft. Maar waartoe, vraagt men, dan die zoo hoog opgevoerde bijeenkomsten, waarover, zooals de tegenwoordige, raeer dan een jaar is gesproken of onderhandeld? Waartoe getroost, die hoo- be- jaarde keizer Wilhelm zich al de moeite van zulk ten luidruchtigen togt en indien de vorsten van Italie en Duitschland noodig hadden, elkander persoonlijk te ontmoeten, waartoe geen veel een- toudiger weg ingeslagen P Waartoe, vraagt men nogmaals, zich aan zulk ten togt gewaagd, die voor zulke personaadjes vooral niet zonder bijzonder levensgevaar moet worden geacht. Men herinnere zich het schot, indertijd te Parijs op keizer Alexander beproefd. Wat er van zij, het bezoek van den, men mag zeggen, haast magtigsten vorst onzes werelddeels, zal bet hart van den opgewonden, hooghartigen Italiaan niet weinig doen zwellen. Pas 15 jaren gevastigd, ziet de Italiaan zijn vorst op gelijken voet met den grootsten der monarchen, en al leefde ook Karel Albert als balling en vergeten burger in Spanje, den zoon was de kroon bewaard, waarnaar de vader gedurende zijn leven smachtte. Eene groote teleurstelling bij deze bijeenkomst, is de niet-aanwezigheid van graaf v. Bismarck, van wien men berigf, dat hij wegens zijne zenuwachtigheid niet tegenwoordig kon zijn. De dusgenaamde man vanijzeren staal is dus ook al aan de gewone kwalen der menscbheid onderworpen; ook hij moet den cijns eener overprikkelde werkzaamheid betalen, en al houdt hij tot nogtoe voor een groot deel de koorden der Europesche politiek in handen, al wordt hij door de grootste vorsten als den eersten raadsman erkend, toch blijkt het, dat zijne grootste energie voor het oogenblik is geweken. Men heeft reeds allerhande beweringen gemaakt van voorgewende ziektemaar waarom zou v. Bismarck minder de nevenknie des keizers te Milaan zijn, dan te Parijs, Petersburg, Weenen, enz. enz. Intusschen blijkt nu reeds op financieel gebied, dat zijn toestand zorg baart daar de beurzen van Europa over het algemeen in de laatste dagen chteruitgaande waren. Het is voor de financier] dan ook weer een ongelukkige tijd en het scnijnt dat, hoe lang ook verwacht, de Turksche aankondiging van rente-vermindering een meer dan gewoon ongun- sligen indruk heeft gemaakt. Men wil, dat Erankrijk eene waarde van twee duizend millioen aan Turksche schuldbrieven rezit, en dat de schade door de schuldeischers te beloopen, wel op 24 millioen jaarlijksche rente zal komen. Eii dat is nog op verre na het ergste niet. 1 urkije is best in staat, om zijne financien te herstel- en; maar begin nu eens met iemand, die jaren lang gedachteloos heeft voortgeleefd, zijne schatten als water verbruikt, en als een vrolijke Frans geen idee heeft gehad, dat aan het lieve leventje eindelijk een einde inoest komen; begin eens, zeg- gen we, met zoo iemand tot een goed financier te vervormen en in dien verwarden boel orde te i scheppen. Men zou dan wel in de eerste plaats inoeten beginnen met Z. K. H. harem af te schaffen en al de verdere brassende verspilling van 5t hof moeten inkorten. Wie zal de reus zijn, die hier het kwaad in den hartader durft aan te tasten; wie, die het Muzelinansche geloof aan het II. serail, en aan de schromelijkste misbruiken het hoofd durft bieden. Gladstone, zegt men, heeft er voor bedar.kt, niettegenstaande de sultan hem 50,000 p. st. 'sjaars, zygge 600,000 gulden, heeft geboden. Een Engelschmau is anders nog al gevoelig voor zoo'n peulschilletje. Of nu de regeringen zich met deze zaak zullen bemoeijen, is nog onzeker, doch welligt niet waarschijnlijk. ooreerst toch handelt Turkije niet anders dan vele andere rijken vroeger hebben gedaan, en ten anderen zal de oude regel„waar niet. is, verliest de keizer zijn regt," wel de overheerschende blijven. 4. M. Th. C, dochter van Martinus, 31 jaar, werkvrouwgeboren te Zandvliet, (Be'lgie) orient e te Nenzen beklaagd van eenvoudigeD aiefstalde kosten te dragen door den staat. Jaarverpleegde van bet armbe- uur e Neuzen geboren te Hoek, beklaagd vau eenvoiu igen diefstal, daarvan vriigesprokende kosten te dragen door den staat. a *aar' werkvrouw te Neuzen, etaillante, beklaagd van eenvoudigen diefstal, caarvan bij verstek vrijgesproken de kosten te dragen door den staat. IVeiizen, 22 October. Van Julij—September zij door het postkantoor albier de volgende brieven naar het buitenland verzonden waarvan de geadresseerden ter plaatse van bestemming onbekend zijn W. F. ScbutzGrand Rapids; J. Thompson, LpoolS. ArmstrongIpswichwed. Deicroix Parijs. Axel 20 October. Tot predikant bij de Ned. hervormde gemeente albier is beroepeu den heer H. J. den Boer, te Ouddorp eiland Over- fiakkee en Goedereede. De arrondissements regtbank te Goes heeft dd. 20 September de navolgeude vonnisseu uitire sproken 1. a. C. d K zoon van Josephusmosselman en leurder, 46 jaar geboren te Kieldrecht, wonen de te Clinge, b. F. d. K, 47 jaar, zonder beroep, geboren te Kieldrecht, wonende te Clinge, C. d K., zoon van Constantinus16 jaar boerenknecht, geboren en wonende te Clinge' schuklig vetklaard aan moedwillige misbande linbr geene ziekte ot werkbeletsel bebbende veiooizaaktvoor den derden beklaagde gepleegd onder verzachteude omstaudigheden. Veroor- deeld de beide eerste beklaagden tot eenecellu- laire gevangenisstraf van 15 dagen de derde beklaagde tot eene cellulaire gevangenisstraf van 8 dagen. en alle drie tot eene geldboete van f 8, subsidiair 6en dag cellulaire gevangenisstraf voor iedere boete en verder solidair in de kosten van bet regtsgeding, desnoods invorderbaar bij lijfs dwang. J 2. J. H., docbter van Cornelis 16jaarwerk vrouW, geboren teZaainslag, wonende te Neuzen, beklaagd vau eenvoudigen diefstal, de kosten te dragen door den staat. 3. A. d. H 30 jaarzonder beroep geboren te Papendrechtwonende te Neuzen beklaagd van eenvoudigen diefstal, de kosten te dragen door den staat. Men schrjjft ons ait IJzendijke: Meldden we onlangs, dat bij het concours in ooogscbieten te HoofdplaatIJzendijke roemrijk veitegenwoordigd was ook jl- zondag trof een peisoon van IJzendijke bij het gaaischieten te ±>ieryliet den hoofdvogelen wel toevallig was et juist door bet laatste schotwaartoe onderling lesloten was. In deze streek is eene ware wedstiijdmanie losgebroken. Eerst alom wecl- strijden in het bollen (een geliefkoosd Vlaamsch volksspel), daarna in het gaaischieten en nu leest men reeds in ons advertentieblad van een.aange kondigden wedstrjjd die in December gehouden zal worden te Oostburg met dejaskaart. Men schrjjft nit Vlissingen Het Deenscbe stoomschip Pbonix gezagvoerder M. Molleiup, dat zich den 25Maartjl. des morgeus te 8 uren in het naanwe van Bath bevond, had het ongelnk om aldaar in den grond te stoomen het Nederl, tjalkschip, de Drie Gebroedersge- naamd gevoerd wordende door den schipper en eigenaar M de Bruin van Neuzen. Het ongelnk overviel zoo plotselingdat bedoelde schipper, zijne vronw, 5 kinderen en de knecht ter naauwer- nood den tijd hadden zich in eene roeiboet te redden. M. de Brnin die door het gebeurde van alles beroofd was stelde weldra eene vorde- ring in tegen den Deenschen kapitein. De heer advocaat van Hoek en deu procureur Brieve bekwamen van den president der arrondissements' regtbank te Middelburg, magtiging op meer genoemd stoomschip beslag te leggen tot een bedrag van 8000 voor schadeloosstelling en 4000 voor eventueel te maken kosten. len einde de inbesiagneming te doen slagen, werd bet stoomschip Frans Naerebout voor oorlog schip iugerigtonder het komusando van den heer Damme, officier der marine te Vlissingen en op de Schelde geposteerd. Toen nu jl. dingsdag morgen de Pbonix van AntwerpeD de Schelde afkwam werd al spoedig een gewapende sloep afgezeten van de Naerebont 4 5 losse sehoteu gelostterwijl ook de noodige seinen werden gegeveu om bij te draaijen. Daar dit niet hielp en bet schip met alle kracht voorstoomde, losste de 1 rans Naerebout een schot met scherp voor en langs den boeg van den Pbonix waarop deze onmiddelijk stopte en bjjdraaide. Aan boord gekomen maakte de deurwaarder den kapitein Mollerup de bedoelde vordering bekend. Alhoewel zeer verstoordmoest de kapitein eckter toelaten dat zijn schip in .beslag genomen door de sleepboot Energie de haven werd en binnengesleepten vervolgens in 't Marinedok tot uader order werd vastgelegd, Uit Bath wordt aan de N. R. Ct. gemeld dat een naar Antwerpen besterade zeestoomboot j! woensdag met voile kracht eeu viscbsloep heeft overstroomd die onmiddelijk zonk Deschepe- lingen zijn waarschjjulijk door eene juist in de nabijheid zijnde sleepboot gered en naar Belgie gebragt. Z. M. heeft als bnitengewoon gezant en gevolmagtigd minister te Weenen eervoi ontsla gen baron van Heeckerenen als zoodanig benoemd graaf van Zuylen van Nyevelt. jBlijkens een bij het departement van kolo- nien ontvangen telegram vau den gonv. gen. van Nederl. Indieheeft de tijdelijke militaire en civiele bevelhebber te Atchin den 14n dezeraan de Indische regering berigt, dat de gesocdheids- toestand gunstig was. De vereeuiging „Tot bescherming van Die ren' te 's Hage heeft een vast agent, een onbe zoldigd rijksveidwachter, in haar dienst genomen om tegen het mishandelen van dieren in die gemeente te waken. Te s Hage worden de onbeheerd opgevan- gen honden doodgescboten, Bjj een zoodani»e executie werd een der daarmede bezige agenten aoor een kogel in het been ernstig getroffen. 1c Amsterdam beeft men bij een winkelier een vergulden halven gulden in betalinggegeven voor een tieoguldenstuk. In den inboedel van een overleden Iand- bouwer te Noordeloos beeft meubehalve nog andere kostbaarbedenin een blikken busje onder oude kleederen verborgen gevonden 160 gouden tienguldenstukken oud model, - Een schipper uit Wezel heeft vrijda^ 11. op den Rijn vddr Arnhem een pistoolschot gelost op z,jne stiefdochter. Deze Jiet zich bij tijds va! en en wist zich van het pistool meesler te maken, hetwelk later door den zoon werd af'»e- nomen en in den Rijn geworpeD. De polilie heeft den schipper aangehouden. Te Zwolle is een begin gemaakt met de werkzaamheden voor het plaatsen van een gedenk- steen in bet huis op de Thorbeckegracht, vroeger door Tborbecke en thans door den Leer van Hoboken bewoond. Door het kantongercgt te Zwolle is,, kraeh* tens de meuwe wet tot wcring van hondsdolheid een jongen veroordeeld tot f 5 boete of een da - gevangenisstraf wegens het mishandelen van een bond. Op Urk had dezer dagen een kind van no- geen drie jaar bet ongeluk, een draadnagel door te shaken. De geneesbeer gaf de moeder den raad, het kind overvloedig vet te laten gebruiken en dientengevolge is bet kind den nagel vier dagen later langs den natuurliiken wea kwiit geraakt. J Op de Bommelscbe kermis was een gooche- laar die eenige guldens in zijn zak dacht to goochelen maar zich zelven in de doos goochel le. In een koffijbuis verzocbt hij van den kastelein een gulden. „Geef mij nu nog een rijksdaalder sprak hij. Na ook de/.en ontvangen te hebben rigtte bij zich tot een der tegen woordige boeren „Geet mij nu eens tien gulden, dan zult geeen tameuse toer aanscbouwen." Naauwelijk had hij deze in handen of *hij maakte zich uit de de voeten en verd\yeen. De politie snapte hem echter aan het station toen hij op het punt stond met den avondtreiu naar Noord Brabant te ver- trekken. De gemeenteraad van Nijeveenprov. Drentheheeft afwijzend beschikt op 't verzoek der hootdouderwijzers om hunne jaarwedden van 400 opoOOgld. te brengen, als vermeenende, dat dat 400 waarliik genoeg is voor een school- meester. De raad van Noordwjjkerhout heeft den 7 September jl. besloten dat de kermis zou gehand- haafd worden den 23 September besloot men tot de ofschaffing, en den 12 October werd be sloten dat er toch wel kermis zou zijn Da voorzitter mr. H, Graaf van Limburg Stirum, verontwaardigd over zooveel onstandva^t gheid heeft den raadsleden hua gemis van zeifstandig- heid 66ds flink onder de oogen gebragt. Men schrjjft aan de L. Ct. Van alle veld- gewassen is dit jaar de teelt der bloemkoolhet rninst gelukt. De vroege kwam door droogte niet tot ontwikkeling en giug alzoo gebeel ver- loren. De late daareutegen begon door bet warme Septeraberweder zeer spoedig teontwik- kelende bloem ontsloot zich begoa door te schieten en levert nu bijna niets dan een los onaanzienljjk gewas opdat eenige overeen- komst heeft met witte bezems. De verzending van versche bloemkool is derhalve zeer gering. Op deze mislukte teelt volgt die van boonenen erwtenwelke over het algemeen naauweljjks eenen middelmatigen oogst opleveren. Zekere vrouw AntoniaP., te Piisen, schonk eenige dagen geleden het leven aan een drieling. Daar dit reeds het vijlde geval vau dien aard iszjjn de wakkere echtelieden eenigzins onge- rust over de hoegrootheid van den zegen die iun te wachten staat. De vronw is 23, de man 26 jaren oud; voorloopig hebben zjj nu dertien gezonde kinderen jdaar twee andere. gestorven zijn. VAN DKN EN DE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1