ALGEMEEN No. 1086. Woensdag 20 October 1875. 15de Jaarg. Binnenlandsche Beri^ten. I "'rklS A™stTJ,amnbe8tond een no^al aan Biiiteniandsche Bcri^'ten. JPoIitietc Overzigt. De tijden liggen nog met zoo geheel verre achter ons, toen men begnn te gelooven, dat ein- delijk het oogenblik van een duizend-jarigen vrede vas aangebroken. Wat bekrompenheic van vroegere dagen, waarin men om godsdienst- verschil elkander hevig bekampte; wat eenzij- digheid der tijden van voorheen, waarin men uit louter naijver op industrieel of handelsgebied elkander de hevigste vijandschap toedroeg en beoorloogdewat nietigheid van vroegere voor- wendsels, die met baatzuchtige bedoelingen eene aanhoudende oneenigheid tusschen volken en vol ken gaande hield; ze verdwenen, meende men, voor den adem der vrijheid, het gezonde verstand en de betere begrippen der onderlirige belangen. En de voikeren zelven?ook zij waren tot de diep gevoelde erkentenis gekomen, dat geen godsdienstverschil hen moest, noch mogt verdeelen maar dat de behartiging van aller belangen en aller vrijheid van geweten, de eerste grondslag uitmaken van het geluk des geheelen volks. En thanszie het in Duitschland, zie het in Spanje, ja zie het bijkansalom, hoe een nieuwe strijd op laatstgenoerad gebied zich haast overal openbaart. Kerk en staat, groepen tot den be- lang, staan meer en meer gespannen tegenover elkander. Beijeren, het land, dat zooveel heeft bijgebragt voor de uitkomst van den jongsten grooten oor- log; Beijeren, welks soldaten de schoonste lau- weren uit dien strijd hebben weggedragenBeije ren, door welks invloed ook vooral Frederik Wilhelm van Pruissen bij Parijs de keizerlij- ke diadeem op den schedel werd gedrukt; ook daar openbaart zich die strijd in vnj hevige mate, ook daar is de kamer der volksvertegen- woord'ging in vijandelijke legerkarapen verdeeld, dat der kei kelijken en dat der staatkundigen. De Spaansche regering tracht op alle moge- lijke wijzen het kerkelijke element te bevredigen, handbavende de vrijheid van eeredienst in eene constitutionelen staat. De keizer van Duitschland is den 18 dezer op reis gegaan naar Italie. Dat de ontvangst te Milaan; de eerste Italiaansche stad, die zich vrij verklaarde, zeer schitterend was, behoeft wel geen betoog. Het is echter voor den grijzen keizer op deze reis eene groote teleurstelling, dat zijn getrouwe nevenknie, v. Bismarck, hem wegens ongesteld- heid niet heeft kunnen vergezellen. De Oostersche kwestie treedt dagelijks meer op den achtergrond en de tegenwoordige opstand zal denkelijk weldra geheel uitsterven. Het is of ergeen enkel stormwindje in Europa kan plaats hebben, of Garribaldi moet er bij te pas koraen; zoo wil men, dat hij eene proclainatie aan de Herzegowiniers heeft uitgevaardigd. De vrees voor conflicten tusschen Engeland en China wordtmeer en meer opgeheven. De zaken worden goed geregeld. Een telegram van den heer Wade meldt, dat deze van de Chinesche regering de waarborgen verkregen heeft, die hij noodig achtte. Grosvenor was naar Shanghai ver- trokken, waarheen de heer Wade hem eersidaags volgen zou, om zijne laatste instructies te geven. De Turksche minister van finantien heeft aan de Ottomanische bank een brief gezonden, waarin haar gelast wordt, zich te verstaan met de con- tractanten van leeningen in het buitenland, ten einde syndicaten te vormen, die moeten werken met de syndicaten te Constantinopel, onder toe- zigt van de Banque Imperiale en aan welke zullen worden geconsigneerd de inkomsten, be- stemd voor de betaling van den interest en de aflossing der schuld, overeenkomstig d. d. 9 Oct. jl. openbaar gemaakte besluiten. De regering heeft verklaard, dat de maatregel, omtrent de verlaging der rente, met van toepas- sing is op de leening, in 1855 gesloten, onder waarborg van Engeland en Frankrijk. Oi verschil. De laagste, van den bee1- v. a. Velcle, te Papendrecht, bedroeg 1.473 900 de hoogste, van de hh. L. A. van Haaften te was /2 24aOOO G°edl<00p °'- Neuzcn, 19 October In de gehonden zitting der tweede kamer Van vnJ,iaS z,Jn de beraadslagingen over de regterlijke wetten ten einde gebragt. et wetsontwerp tot opheffing der provinciale geiegtsboven en instelling van vijf nieuwe hoven Amsterdam, 's Gravenbage 's Hertogeubosch Arnbem, Leeuwarden), werd ten slotte aange- nomen met 58 tegen 12stemraen, na verwerping r,30. d ?mendefnentenbebalve 66n van den eei Bredius, strekkende ora de tegenwoordige procureurs in functie te laten bij het hof in hnn regtsgebied en hen bevoegdheid te geven ook ouiten den zetel van een hof zich te vestigen, nieuwe wet op de regterlijke magt is door de tweede kamer met 45 tegen'24 stem men aangeuomem De voornaamste bepaling dezer wet is dat 5 inplaats van 11 hoven zijn aange nomen. «i rde ont£raviD? aan de westbatterij te oluis heeft men, bebalve eenige oude muntstuk ken onder anderen gevonden een oude degen waarschijnlijk van Spaanschen oorsprong, met dneboekig lemmetwaarvan een stuk is afge broken. Aardenbnrg is een stuk tningrond van 1/12 hectare publiek verkocht voor/ 1000, met de onkosten mede voor j 1300, bet geen per hectare een prijs van ongeveer 16,000 zou opleveren. In een tuin te Aardenbnrg is een reuzen komkommer te zieu van niet minder dan 80 centimeters lengte en 87 centimeters omvang, welke 16 kilo weegt. Voor bet Java comit6, en bepaaldelijk voor de uitzendiug en ondeihooding van een evangelist onder de militairen in Atcbin, is gecollecteerd te Schoondijke 22,75, te Groede 8,23, te Hoofdplaat 1,te IJzeudijke 2,35, te Oostburg f 1,73, en te Zuidzande f 1,aizoo tot een gezamenlijk bedrag van 41,06. Bij arrest van den hoogen raad van gisteren is het beroep in cassatie, door H. Ringelberg ingesteld tegen het arrest van bet provinciaal geregtshof in Zeeland waarbij hij tot een jaar celstrat is veroordeeld wegens verduistering van gelden die bem in zijne hoedanigheid van voer- man waren toevertrouwdverworpen Door den raad der gemeente Wemeldinge is, op verzoek van eeu 40ta! der notabelste ingezeteiimet algemcene stemmen besloien om met ingang van 1 Januarij 1876, de schoolgelden in die gemeente op te heffen. Door den inspecteur van politie Gulden te Rotterdam is gearresteerd een kamerbedieude van den beer R die zich van een som van f 26.000 aan jnweelen en effect en bad meester gemaakt. Hij werd in de Broedersteeg te Rotterdam gevat, waar hij het gestolene geborgen had. Jaarljjks werden uit ons land een snassa appeleu naar Engeland verzonden dit jaar heeft het tegenovergestelde plaats, daar lhaus weke- lijks duizenden hectoliters met stoombooten en zeilschepen uit Engeland te Rotterdam wordeu aangevoerd en verder in kleine vaartuigen naar de aldaar bestaande appel-siroopfabriek verzou den. De minister van binnenlandsche zaken heeft bepaald dat de verkiezing voor een lid voor de tweede kamer der staten generaal in het hoofd kiesdistrict Haarlemmerraeer zal geschieden op woensdag 3 November a, s en dat, zoo een her stemming noodzakelijk is, die zal plaats hebben op dingsdag 16 November daaraanvolgende. De centrale liberale kiesvereen. in het hoofdkiesdistrict Haarlemmermeer heeft met al-e meeue stemmen tot candidaat van de tweede kamer gesteld Jhr. Mr. J. W. Rutgers van Rozenburg. Op de tentoonstelling te Poeldijk is eene oekroomng toegekend aan den heer Rultman te Haarlemmermeer, voir inzendingen die niet gevraagd waren. Jammerdat de tweede kamer ook geene bekrooningen toekent lusscben de hoogste en laagste inscbrij vmg voor de aanbesteding van werken in het Kapt. Graadt van Roggen voerende het stoomscbip Voorwaarts, den 10 te Suez van Rata via gearnveerd rapporteerd den 4 October te vergeefs beproefd te hebben bet op Parkins Rocks gestrande Engelsch stoomscbip Medina af e s eepen waarbij kabels en kettingen gebroken weii en; na 26 uren bjj het gestrande schip vertoefd te hebben, nam hij 50 man der equipage er van over en zette de reis voort. a uEen XTtele«ram vaa Lloyd berigt uit Penang dat bet Nederlandsch schip Willem Poolman (iee erjj van Zejjlen Decker,) gezagvoerder Meters, geladen met koleuin brand ge- raakt en geheel vernield is. De bemanning is gered en te Padang aangebragt. Het schip was een klipper-fregat en 1546 ton groot. i TT P6 8'00m'100' Maasstroomvan de Neder landsche stoombootmaatschappij, heeft op hare eerste reis van Harlingen naar Londen een lading overgebragt van 89 koeijen50 scbapeu 4000 hectoliters aardappelen enz. Theodoras Bijkerkdie reeds in 1800 soldaat geworden is en de meeste veldtogten van Napoleon Io. a. den togt naar Rusland met zijne jammeren heeft meegemaaktthans woonacktig te Willemsoord (Overijsel)vierde ings ag zijne echtgenoote, Gijsbertha v. d Hoek, 160 jarig huweljjksfeest. Voor de vervulling der betrekking van directeur der gemeentelijke gasfabriek te Gorin- cbem, waartoe onlangs eene oproeping is gedaau hebben zich 48 soliicitanten aangemeld. Onder deze is er een die het curieuse aanbodgedaan beett van zijne jaarwedde ad 1500, jaarljjks OUU te bestemmeu voor de armen der stad out te strekken voor voediog en braudstoffen 1 7~ Len kcer nit Kerkrade las onlangs in een Uuitsche courant, dat een zekere firma te Leipzig tegen in sending van 2 tbaler, een recept zon toezeuden om onaangename drooinen te voor koruen. De man zond dadelijk per post de 2 thaler en ontving zatnrdag uit Leipzig een smal strookje papier, waarop gedrukt was: _Ga niet slapen I e 8neeii heeft zich het volgende curiense geval voorgedaan. Zeker zeekapitein had voor een leeks van jaren zijn vrouw verlaten wegens een voorgenomeu zeereis. Tot leedwezen der vrouw vernam zij in 12 jaar niets van haar man zoodat zij beweerdedat hij overleden was en op grond der wet een tweede huwelijk aangiug Niet weinig werd echter de vrouw verbaasd toen haar eerste man dezer dagi-n alhier ani veerde Hij was onder de zeeroovers gevallen en had 12 jaar gevangen gezeten in een vreemd land gedureude welken tijd hij geen brieven had kunnen verzenden of couranten lezen Dat de vrouw en de tweede man en ook de eerste man nu alle drie een vreemde positie hebben laat zich begrijpente meer omdat er uit beide huwelijken kmderen zijn Naar men zegt, moet de eerste mau zjjn vrouw opeischen. Met be langstelling ziet men den verderen loop dezer zaak tegemoet. Te Epe is een moord gepleegden wel onder de volgende omstamiigheden J K. leefde in ongeoorloolde betrekking met de vrouw van P. v. Z. Laatstgenoemde kwam woensdag avond ten huize van J. K om zijne vrouw te balen die zich daar bevond, J. K beval hem zijn buis te verlateGen namtoen daaraan niet teistond werd voldaan een geladen geweer en scboot v. Z, dood. K.die naar men zegt in beschonken toestand verkeerde, heeft zich zelf bij den burgemeester aangeklaagd en is in hech tenis genomen. De regterlijke magt uit Arnkern heeft reeds een onderzoek ingesteld. Te Znidwolde hehhen een paar landbouwers, aangespoord door den hoogen prijs van kauarie zaad dezen zomer een proef genomen met den verbouw van dat zaad. Van een hunner wordj berigt dat hij in 't voorjaar op een stukje kostenelandgroot 55 A. en 50 C., 35 liter kanariezaad zaaidedat eerst slecht opkwam maar zich later uitmuntend ontwikkelde, On- angs IS de vrucht gedorsckt en geschooud en heeft opsebragt 20 H. L. zwaa/zaad en nog IfH- L- !l;,ht zaad- Het zware zaad is aan <ie beurs te Gromngen verkocht voor 39 ffld de nh z°o()at dat e6ne stukje land onzuiver opbiengt de som van /780, of ruin. 1400 pei n. a., Eppenhuizen (Groningen) zijn welge- slaagde proeven genomen met ploegen van geiroten metgesmeed) iper,waaraaeectfereen gSS ijser verboodeo Het v,„ir.J.„ ,Je,or IS dat een landbonwer, die drie, vier of meer voikomen gelijke ploegen wenscht ie hebben (laartoe nu in de gelegenheid gesteld is. Plop^en van gesmeed ijzer toch verschillen altijd onderlin- eeu weinigwat natuurlijk met ploeeen die naar hetzelfde model gegoten worden het geval met is. Vervaardiger dezer ploegen is de smid M van dei Luit te Eppenhuizendie voor denzelfden ploeg, naar welks model hij er nu een heeft laten vergieten reeds tien bekrooningen beeft ontvangen. b De minister van oorlog, hiertoe door den koning gemagtigdbrengt ter kennisdat de seder. 1871 opgegraven gebeenten van de op I jCltu van Antwerpen gesneuvelde Neder- iaudsche onderofficieren en mindere militairen op 27 October a. s. met militaire eerbewijzingen op het kerkhof te Giuneken zullen worden bii- gezet. Aan oud strijdcrs van de citadei en be- langstelleudendie deze plegtigheid wenscheu bij te wonenzal te Breda de gelegenheid wor den gegevenzich bij den stoet aan te sluiten De plegtigheid zal te twaalf uren aanvangeu. - Op eene kermis te D.heeft een huln onderwqzer uit de buurt 's avonds en een -root deel van den nachtin de herberg op de viool gespeeld ten uutte van de dansende boeren en boerinnen. De bulponderwijzer heeft op die mauier bij zijn misschien sehraal tractement een byvalletje bijeengefiedeldmaar dat bij zijn decorum bewaarde zal men wel niet kunnen be- weren. Naar wij veruemen bestaat bij mejufvroaw Mina Kruseman die zich thans te Brussel be- vindtbet voornemen om dezen winter een door haar geschreven tooneelstukje voor drie personen in Nederlaud te komen spelen. Zij zou daarbij worden geassisteerd door mejufvroaw Elise Baart en eene andere barer elevesook eene Neder landsche jonge dame. Da eerste barer voot- stellingen zou in de maand November te Delft plaats hebben. n In een vollen omnibus,0 die door de rue Rivoli te Parijs reed, sprongll zoudag eensklaps een gardien de la paix achterop en riep: Dames en heeren! past op uwe zakken er zijn dieven onder u Naauwelijks was dit gezegd, of eeu acbtenswaardig grijsaard en een jong menscb van zeer gedistingeerd uiterhjk stonden verontwaar- digd oplieten stilbouden en stapten uit als wilden zij niet reizen in gezelschap van'zoo gevaarlijke lieden Toen zij er echter uitwaren riep de agent van politie: „Nu kunt gij gerust zijn dames en heeren de dieven zijn er nit en de grjjsaard en bet jonge mensch (oom en neef) wandelden bedaard tusschen twee politie agenten in burgerkleediugmet wie zij een jraatje maaktennaar het politie bureau. - Berger de koning van het biljart is over- eden in zijne geboorteplaatshet dorpje Tbois- sey. Berger heeft het biljartspel als het ware tot eene weteuschap verheven en er eene boek over geschreven koningen prinsen en keizers zelfs zijn zijne leerlingen geweest en bij vertelt o a van een les welke hij gaf aan Napoleon III, en waarin bij zijne wenken over het bil jartspel kruidde, met opmerkingen over de leiding van het politieke spel. Ook Alfred de Musset is zijn leerling geweestmaar een slechte, gelijk de dicbter zelf in een vers beeft verteld! Berger droeg die serie van aan hem gewijde alexandrijnen altijd bij zich, zeggende dat hij

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1