BEK.ENDMARING. GR00.THA1.DE lng-ezondene Stukken. andelsberigten. Advertentien. GROOTHANDEL IN HODTWAREN, De Hoeksche en Kabeljaauwsche onlusten te Sluis geeindigd. 146 stuks Kanada boomen, 140 stuks Kanada boomen, 114 stuks Kanada Boomen, 20 stuks Kanada Boomen, 50 Kanada Boomen, en 26 lessen Boomen Uit de Hand te Koopen om 1°. de herberg „de Schelde," BURGEBWOONHUIZKN. OPENING BEURS 0NVERSNEDEN WIJNEN, Voor Heeren Landbouwers mm Alle dagen wachtende BRIL G,E. kersea uiet minder dan f 63 op. In meuige genieente zou eene dergelijke bate voor de ge- meentekas het te kort in de inkomsteu kunnen dekken, dat anders niet zonder moeite en opoffe- ring bij wijze van hoofdelijkeu oiuslag uioet gevonden worden. Wie geeft in deze eens het goede voorbeeld Dat in Nederland nog al woeste gronden worden aangetroffen knnnen de volgende cijfers bewijzen. Bij het einde van 1873 was de grootte dezer gronden 750.259 hectares, over de verschil- lende provincien verdeeld, als volgtGroningen 33 000Friesland 35.344Drenthe 160.542 Overijssel 121.831 Gelderland 127.270, Utrecht 10.351, Noordholland 27.843, Zuidholland 13 000, Zeeland 12.166, Noordbrabant 151.254 eu Lim- bnrg 57.658 hektare. De koornmolenaars worden in hun bestaan bedreigd door eene nietwe uitvinding van den Franschen ingenienr Cdcil. Deze toch heeft het middel nitgedachtom graanzonder het te malengeschikt te maken tot het bakken van brooden wel door de buitenhuid derwijze van de korrel te scheidenmet eenen van binnen ruwen draaijenden cilinder, dat alleen de beste bestanddeelen behondeD blijven. Door het pellen ontstaat slechts een verlies van 4 a 5 pCt. der voedzaamste stoffen terwijl bij het malen onge- veer 20 pCt. verloren gaan. Volgens deze nieuwe methode leveren 100 kilo graan 140 a 150 kilo brooden alzoo pi. m. 30 pCt. rneer dan tot hiertoe. Dien ten gevolge zal deze methode als door het ministerie van oorlog in Frankrijk onderzoeht, bij het leger alaaar ingevoerd worden. o 13 OCTOBER 1492. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN van 4 tot IO October. Prijzen tier Kffecten. Amsterdam. 11 October. Prijzen van Coupons. Amsterdam, 11 October. Metall. 22,35i 22,80; l)iv. Eng. per p. st. 11,85Eng per p. st. ll,77i; Spaansche piasters/13i rikaansche dollars (in goud) f 2,45. Amsterdam 9 October. Metall. J 22,30t 22,77-j-; Div. Eng. per p. st./II,85; En} per p. st. 11,85; Eng. Portugal per p. st. Fraus. /47,30; Belg. /47,30; Pruis. /58, KCotteraiam ,11 October. (•cut 8 October. Louden, 11 October. J. MULDER—DE Jonge, Nedzen 6 October 1875, Mijne geliefde ecbtgenoote bevi van eene Dochter, JOHANNA SARA ANTHONIA Neuzen. 9 October 1875. Dr. C STEK op de weidenabij de hofstede van u-kuin van Dixhoorn landbouwer aldaar. fe vergaderen op voornoemde hofstede O EERSTELIJK. Op Dingsdag 26 O. October 1875, des voormiddags om 10 nnr ten verzoeke van Heeren GEDEPU- TEERDE STATEN der Provincie Zeeland staande aan den Provincialen weg van Hulst naar Walzoordentusschen de kilometer palen 3/4 en 4/5. Te vergaderen ter plaatse waar de Boomen staan te groeijen, nabij bet Hueflje bewoond door P. Baart, in den Sebaperspolder. staande als voren tusschen de kilometer palen 6 en 7. Te vergaderen bij den Hoefkensdijk. 4 TEN TVVEEDEN. Op Vrijdag •den 29 October 1875, des voor middags om 10 uur staande aan bovengemelden wegtnsschen de kilometerpalen 10 en 11. Te vergaderen aau de hoeve H e t Hoog- h u i s", van tnevrouw de wednwe Vogeuvanger. E? Op W oensdag den 27 Oct o- ber 1875, des voormiddags om 10uur: staande aan den provincialen weg van Neu zen naar Axeltusschen de kilometer palen 1 en 1/2. Te vergaderen aan het gehucht „het Zwaan tj e", nabij Neuzen, groeijende op en nabij de door den verkoo- per bewoonde hofstede, te Rapenburg, ge- meente Stoppeidijkalwaar men zal ver gaderen Die daartoe gading hebben kornen ten dagen, nren en plaatsen voornoemd aanhooren de con ditiSn eu doen voordeel. ZEGT HET VOORT. vrij en zuiver van hypotheken geleverd te worden staande te Neuzen laatst bewoond gevveest door den heer Doppegieter. En 2o. TWEE daarachter staande scboone Afzouderlijk of bij zamenvoeging. Voor verdere inlicbtingen vervoege men zich ten kantore van den Notaris VAN PEENE, te Assenede. op Dondcrdfig den 14 October 1875, van Granen, Aardappelen, Beet> wortelen enzbij J. SNABEL, Scheeps- bevrachter te Sas van Gent. ROODE, WITTE, RHIJN, BOURGOGNE, PORTWIJNMADERA en COGNAC tegen civiele prijzen. Te bekomen bij J. A. DE JONGE, te Neuzen. te bekomen bij den onder-agent 0„ va.r> Damme te Neuzen pali jess poeder voor" de smet tegen Tarwe, b cent het pakjegebruikelijk vcor 2 mud en 20 kop. aan de Axelsche Sassing een scbip met pnike grove Rbuf-, t^oteaiil-en Xagchel- teolen, voor rekening van JOHANNES SMIES te Axelbij wien te bevragen zijn a^chaalteolen s ,rv5) ^0 Kilos Kagehelkoien n 5.50 p en tevens tegen veel verminderde prijzen puike EngeliSGhe teolen. De ondergeteekenden hebben het genoe- gen te berigten dat zij zieh te Seuzeu, aan het Spoorwegstation hebben gevestigd met een alsvure en greine CoperwijUsclie. Itlya ISalken, niaats en onder- inaats van 4 meter 5 decimeter (16 vt.) tot 8 meter 5 decimeter (30 vt.) Voorts eene aanzienlijke partij Twaalf Kilens, Ellens, Holders, Juffers, Fiaten, Kattens, Deelen, twee lluimsclie Duimsche, ge- schaafde en allerlei andere soorten van bout. iVIiddelen van Vervoer. Stoombootdienst op de "Wester-Schelde. Dicnslrcgeling gedurende de maand Oclober. Stoombargedienst tusselien Middelburg &n Vlissingen v v. Spcorwegen. van Neuzen n. St. Nicolaas enMechelen 6.15 Snelpersdrnk van J. K. G. Dhont te Neuien Snelpersdrnk van J. K. G. Dhont te Neuzeu. V z. v. Augustinus Franciscus de Rijcke en van Pieternei 1 Maria Rosalia, d. v. Charles Louis Hamerlinck eu laida Dominica van de Velde. Maria Willemiua, d van Tatenhove en van Framjoise Hamelinck. 9 Oct. Sara Anthonia, d. v. Christiaan Steketee en van Teuntj j Oveblijden 10 Oct. Laurens Pieter Johannes 1 I oud 66 j. echtgenoot van Antonia Donkersloot. Gaf het kinderloos overlyden van graaf Willem IV, ten jare 1341, aanleiding tot het uitbaraten van binnenlandsche twiaten tusschen den adel of de aanzienlijken en het volk of de burgerij, welke weldra onder den naain van Hoeksche en Kabeljaauwsche onlusten ontstondeu, en alle vorige verdeeldheden iu hevigheid, haat, verbittering en duurzaamheid overtroffen hebben, met de veroveriug van Sluis, der Hoekschen laatste wijkplaats, in 1492, kwam er een einde aan deze geduchte tweespalt, welke bijna anderhalve eeuw in Holland en Zeeland had gewoed, en ten laatste een krijg op leven en dood was geworden. Na den dood van gravin Maria van Bourgandie, door wiens hnwelijk met Maxiiniliaau, aartshertog van Ooslcnrijk, de Ne- derlaudcn een erfgoed van het huis van Oostenrijk geworden wareB, kreeg laatstgenoemde, als vader en voogd van den jeug- digen Filips, in 1482 de teugels van het bewind in handen. Ofschoon al aanstouds in moeijelijkheden gewikkeld door de nog steeds voortwoedende partijschappen tusschen Hoekschen en Kabeljaauwschen, waarvan de sersten, met de Vlaamsche volks- partij vetbouden, zich tegen hcin stelden, gelukte het hem even- wel door onversehrokkenheid, doorzigt en volharding, met kraehtige medehulp der Kabeljaauwschen, deze partijschappen eindalijk te ontzeuuwen eu eene gewensahte rust tot stand te brengeu. De Hoekschen, sedert 1484 uit Holland geheel verdreveu, zochteu als. balliugeu langen tijd vruchteloos naar eene wapen- en ver- zamelplaats, om hunne vervallene zaken, ware het mogelijk, te herslelleu. Ten jare 14--8 vonden zij die eindelijk in Sluis, waar deatijda Filips vau Kleef, een bijzoudere vijand van Muxi- miliaan, het bewind voerde, en bier wisten zij zieh, eerst onder aanvoering van den moedigen Jouker Frans vau Brederodc, ge- lijk elders onder Jan vau Naaldwijk, nog eenen tijd lang staande te houden. Inmiddels stak her tog Albrecht vau Sakseu, door M&ximiliaan tot algemeeti stadhonder der Nederiaude» beuoemd, na het atilleu der oproerige bewegingen ia Holland, in 1492 met zijne Duitschc krijgsbeaden naar Zeelaud over, waar hij eerst die van Zierikzee eu van Goes tuchtigde voor het begun- stigen der Iloekscheu, eu vervolgeus de belegering van Sluis, de eeniee achuilplaats der Hoeksche opperhoofdeu, ondernam. Terwijl hij die stad aaa de landsijde insloot, werd zij te water oenaauwd door Filips van Bourgondie, Heer vau Bevereo en admiraal der Nederlandeu, met eeue magtige Zeeuwsehe vloot. bestaande uit 86 zoo groote als kleine oorlogschepeuwaarbij Hendrik VII, koniog van Engeland, nog 12 schepen vuegdc. Vaa alle zijden werd de stad uu hevig beschoteu. maarookmet evenveel beleid als dapperheid door den moedigeu Fil ps verde- digd, die de bclegeraars iu meuigeu aanval gevoelige nep toe- bracht. Aan geenerlei vooralagen tot verdrag het oor willeude leenen, zelfs uiet aaa de vermaningeu van zijueu vader Adolf, die destijds te Zierikzee zijn verblijf liielJ, werd hij evemvel doot het springe* van eeu kruidmagazijn, ua eeuen tegen.taud van twee maauden, genoodzaakt, op voorwaarde van vrijeu aftogt voor zich en zijn volk, de stad op deu 13 October 1+92 over te geven. Gevolgd door Jan vau Naaldwijk eu meer andere Hoeksche edelen, nam hij de wijk na.r Frankrijk, waardoor de twist tusschen Hoekschen en Kabeljaauwschen, welke het Vader- land zoolang entrust eu deszelfs bloei verhinderd. had, voor altijd werd gcdempt en uitgeroeid. W. v. d. B. Huwei.ijks-Voi.trkkkingeh 8 Oct. Harmen Jacobs Binnema, oud 26 j. jm. eu Johanna Kaatje Mulder oud 31 j. jd.. Geboobien 6 Oct. Elisabeth Maria, d. v. Adriaan Willem Basliaanse en vau Anna Adrians Francina Papegaaij. Dirk, z. v. Adriaan Scheele en van Adrians van de Ree. 8 Oct. Jan, z. v. Abraham van IJk en van Tannaka Siemens, Patrua Joaephul, iVioESLSND. Certific. Werkelijke schuld 2j dito dito dito 3 dito dito dito 4 Aandeel Haudelmaatschappij. 4j ''ito exploitatie Med. staatsapoorw. Bblois. Lertificaten bij Kotschild. 8J Fkanebijk. lnschrijvingen 3 ditoi 5 Ruslasd. Obligatien 1798/18165 dito Hope Co. 1855 6e serie. 5 dito f 1000 1864 5 dito L 101) 1872 5 dito L. 100 1873 5 Loten 1866 5 Oblig. Hope Co. Leening i860 4J Certi6c. dito4 luscript. Sticglitz Co. 2e a 4e L. 4 Obligatien 1867-1899 4 Certificaten6 Aandeel spoorweg Gr. Maatsch. 6 Oblig. dito4 A and. Baltische spoorweg 8 dito apoorweg Poti-Tiflis. .5 dito dito Jelez Orel. 5 dito dito Charkow Azow 5 Poleh. Schatkist obligatien6 OosTXNBlJK. Oblig. metall. ia zilver Jan./Julij. 5 dito dito April/Oct. 5 dito in papier Mei/Nov. 5 dito dito Febr./Ang. 5 Aand. tion. bank 3 Hokoabijk. Schatkistbilletten6 Italia. Certific. Amsterdam5 Spanjk. Obligatien Bnitenl8 dito Binaenlaudsche3 Poetvqal. Obligatien 3 Pursue. Inschrijving Alg. schuld. 5 Esypie. dito 18637 Amsbika. dito dito dito (1904) 5 dito dito dito (1882) 6 dito dito dito (1885) 6 dito Illinois Amsterdam 7 dito dito Redemption 6 dito Central Pacific8 dito St. Paul Pac. Spw. fe sec. 7 dito dito dito 2e sec. 7 BtAZlLlR Obi. 1863 4'3 dito 1865 .5 -P Q 1 7 T?iicoon in 7. R *49. Bij matige aanvoer ging Tarwe 25 a 40 ceut h vau de hand, Gerst 10 ct. hooger; Bruine eu Witti Erwten 25 ct. hooger. Zeeuwsehe en Vlaamsche Tarwe (9.75 a f 10.25 Ov 9,00 a 9.60 nieuwe f 9.25 a f 9,75 Rogge Zee Vlaamsche f 7,20 a f 7,60, Overmaassche f 6,70 Gerst, nieuwe Zeeuwsehe winter 1 6,50 a f 6,80 hue a f 6,40, zomer dito f 6,10 a 6,50. minder: t 6,00. llavar, kurte I 3,80 a f 6,30, lange t 3,61 Paardentmonen i 8,50 a f 8,70. Duivenboonen f 9,2 Bruiueboouen 1 13,25, a f 13,75. inindere f 10,75 Wittebooneu, Walehersche f 12,25 a f 12,75. Zeeuwscl I'll.50, minder f 9,75 a f 10,75. Erwteu, uieuwe V 10,50 a f 11,75 Zeeuwsehe f 11.00 a 11,25 Koolz a of Lijozaad fS— per 20+0 kilo. Eijere 5,25 per 100 stuks. Aardappeleu 2.65 a 2.90. Vlas 42 tot 70 st. Meekap. Op de lage prijzea begint zich algemeet kooplust te oulwikkeleu. Koode eu Wilte 'tarwe, ad 100 kilo op staal fr. 21 op staal fr. 15.50 Gerst fr. Haver lr. 22.Ih fr. 15.50. Paardeobooueu fr. 20. Koolzaad fr. 3 zaad; fr. 32,51). Lijnkotkeu fr. 28.75. a "otzaudkoekc boter !i 3,30 per kilogr. Eijeren f 2,7"> per 26 st Graneu stit. »fc A.U. iriULiLfUlbi N A A F I, O O P DAAEVAK. Op WOENSDAG DEN 17 NOVEM ber 1875, des voormidda«s omlOuur, ten verzoeke van FRANCIES VEREECKEN grondeigenaar en landbouwer te Stoppeidijk VERSCHILLEAiDE SOORTEA VAN IN DAGELIJKS. Van Vlizsmgen naar Breskens vm. 6,n. 3, Breakena Vlissingen 6.30 3,30 DINGSDAG, WOENSDAG; DONDERDAG, VRIJDAG. Van Vlissingen naar Borsselen vm. 7,30 Borsselen naar Neuzen 8,- Neuzen naar Hoedekenskerke 10,30 Hoedekenskerke naar Hansweert 11, Hansweert naar Walzoorden 11,30 Walzoorden naar Hausweert mid.12, Hansweert naar Hoedekenskerke nm. 12,30 Hoedekenskerke naar Neuzen 1, Neuzen naar Borsselen vm. 10,30 Borsselen naar Vlissingen 11, MAANDAG. Van VlissiDgen naar Borsselen vm. Borsselen naar Neuzen Nenzcn naar Hoedekenskerke Hoedekenskerke naar Hansweert Hansweert naar Walzoorden Walzoorden r.aar Hansweert Hansweert naar Hoedekenskerke Hoedekenskerke naar Neuzen Neuzen naar Borsselen Borsselen naar Vlissingen ZATURDAG. ZONDAG Van Vlissingen naar Borsselen Borsselen naar Neuzen Neuzen naar Hoedekenskerke Hoedekenskerke naar Hansweert Hansweert naar Walzoorden Walzoorden naar Hansweert Hansweert naar Hoedekenskerke Hoedekenskerke naar Nenzen Neuzen naar Borsselen Borsselen naar Vlissingen Gedurende deze raaand zullen nog retourkaarten afgegeven worden, alleen gcldig voor Zondagen. Van Middalbnrgvoorm. 6,20, 10,namidd. 1,3,30, 7,— Woensdag en Zaturdag echter 1,10 in plaats van 1,uur. Van Vlissingen: voorm. 8,11,namidd. 2,4,40, 8,— Des Donderdags bovendien voorm. 8,40 van Middelburg en 9.30 van 5 lissingen. 7,30 6,'— vm. 11,30 6,45 raid. 12. 7,15 nm. 12,30 7,45 8,15 8,45 10,30 11 1,3 2,— 2,30 vm. 7,30 nm. 3,15 8,3 45 6,vm. 10,80 6,45 7,15 7,45 u 8,15 8,45 vm. 11, 10,30 mid. 12, 11,— 12,20 n Axel n n o Hulst n Clinge Aankomst te St. Nicolaas Mechelen 6.32 6.52 7.20 7.47 9.21 van Mechelen n. St. Nicolaas en Neuzen 7.05 10 20 10.36 10.55 11.10 11.30 1.10 10 40 12.— 12.25 12.50 1.10 1.25 4 45 5 5.20 5.35 5.55 7.10 6.10 8.05 8 22 8.50 9.12 9.30 St. Nicolaas naar Neuzen 8.05 Clinge 8.30 fi Hulst a a 8.5a i, Axel a a 9,15 Aankomst te Nenzen 9.35 Buitengewone trein op zon- en feestdagen. van Neuzen naar Gent 6.10.30 4.40 Sas van Gent 6.25 10.55 5.02 van Gent naar Neuzen 8.17 12.25 7.30 Sas van Gent 9.29 1.55 8 51 SelzaeteLokeren 5.10 B 9.04 1.30 8.30 LokerenSelzaete 6,c 10.15 4.45 9.30 SelzaeteEecloo 9.05 1 25 8.25 Eecloo—Selzaete 5 35 10.15 4.22 Van St. Gilles naar Stekene en Moerbeke vin. 8.25c en nm, 12.30c, 4.15 ure. Van Moerbeko naar Stekene en St. Gilles vm. 6.55c, 9, en nm. 12,30 ure. Van St. Nicolaas naar Bcveren en Antwerpen vm. 5.40, 8.00c, 10.05*, 11.45c, en nm. 3.10, 6.05*, 8.00c ure. Vau Autw rpen naar Beveren en St. Nicolaas vm. 4 50, 7.15c, 8.50*, 10,50c en nm. 2.20, 3.45*, 6.25c ure. EMMEttllV.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 4