EE N ber 1875. 15de Jaarg. 100 Kanada, Wilgen en Esschen Boomen, 1 Zcsde Koop, 1 hectare 10 aren 50 eentiaren BOUWL.AND, gelegen als voren, sectie D no. 197, palende tegen koop 5, den zeedijk en de goederen van Anna Catharina de Nijs, te Hontenis.se. Aandeel in de pacht fl 59,— 'sja.ars, alle lasten voor pachters rekening. Zevende Koop. 1 hectare 53 aren 30 eentiaren BOUWLAND en WE1DE, gelegen in den Oostvogelpolder (Lamswaarde)gemeente Hont.enisse, kadastraal bekend onder sectie E no. 134 en 135, palende aan de landen van het Kroondo-mein en van de gravin de Robiano, in mondelinge pacht bij Jacobus de Waal le Hontenisse, ten prijze van 67,50 'sjaars, alle lasten voor pachters reke- liing. Mitsgaders 12 aren 90 eentiaren GROND, gelegen als voren, sectie E no. 578, 579 en 580, in cijns bezeten bij J. P. Pjcavet aldaar, ten prijze van fl 2,50 'sjaars. Achlste Koop. 1 hectare 03 aren 70 eentiaren BOUWLAND, gelegen in den Oostvogelpolder (Lamswaarde), gemeente Hontenisse, kadastraal bekend onder sectie E no. 594, palende tegen den Hoefkensdijk en koop 9, tegen de landen van Anna Catha- fJt.NA de Nijs voornoemd en van de erven mees- ter P. van Deinse te Hulstmet de goederen oinschreveu in koop 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18, in mondelinge pacht tot den 1 October 1876, bij Mathijs Pruijtier, landman aldaar. Aandeel in de pacht fl 41,'sjaars, alle lasten roor pachters rekening Negende Koop. 97 aren 10 eentiaren BOUWLAND, gelegen als voren, kadastraal bekend onder sectie E no. 595, palende als voren tegen den vorigen koop en tegen het land van de weduwe Jan Anthonij Serrarens te Hontenisse. Aandeel in de pacht fl 37,76 'sjaars, alle lasten voor pachters rekening. Tiende Koop. 1 hectare 68 aren 50 eentiaren BOUWLAND, gelegen in den Hoofpolder (Lamswaarde,) ge meente Hontenisse, kadastraal bekend onder sectie F, no. 280 en 287, met koop 1 I, in mondelinge pacht tot den 1 October 1876, bij P. J. van Bauwel, landman aldaar. Aandeel in de pacht 1 47.30 'sjaars, alle lasten voor pachters re kening. Elfde Koop. 1 hectare 87 aren 70 eentiaren BOUWLAND, •gelegen als voren, tegen Koop 10, kadastraal bekend onder sectie P, no. 278 en 279. Aandeel in de pacht fl 52.70 'sjaars, alle lasten voor pachters rekening. De goederen omschreven in koop 10 en 11, palen tegen de landen van de Gezusters de Nijs, Ludovicus van Hcffkl en Albertus Buijs te Hontenisse. Twaalfde Koop. 49 aren 20 eentiaren WEILAND, gelenen als voren, sectie P no. 284. Aandeel in de pacht fl 15,25 's jaars, alle lasten voor pachters rekening. Derliende Koop. 1 hectare 86 aren 90 eentiaren BOUWLAND en WEIDE, gelegen als voren, sectie P, no. 430, 431 en 432. Aandeel in de pacht fl 70.30 'sjaars, alle lasten voor pachters rekeningt Veerliende Koop. 1 hectare 47 aren BOUWLAND en AANWAS, gelegen als voren, sectie P, no. 433, 434 en 435. Aandeel in de pacht fl 53,30 's jaars, alle lasten voor pachters rekening. Vijftiende Koop. 1 hectare 76 aren 90 eentiaren BOUWLAND en WEIDE, gelegen als voren, sectie P, no. 417, 418 en 419. Aandeel in de pacht fl 66,50 's jaars, alle lasten voor pachters reke- ning. Zestiende Ktop. 3 hectaren 13 aren 40 eentiaren BOUWLAND, gelegen als voren, sectie P, no. 414, 415 en 416. Aandeel in de pacht fl 117,80 'sjaars, alle lasten voor pachters rekening. Zeventiende Koop. 2 hectaren 17 aren 70 eentiaren BOUWLAND, gelegen als voren, sectie P, no. 420. Aan deel in de pacht fl. 81.85 'sjaars, alle lasten voor pachters rekening. Ac/ttiende Koop. 2 hectaren 54 aren 40 eentiaren BOUWLAND, gelegen als voren, sectie F, no. 421 en 422.— Aandeel in de pacht fl 95,65 'sjaars, alle lasten voor pachters rekening. De goederen omschreven in koop 12 tot en met 18, palen aan de landen van L. van Huf- fel, A. C. de Nijs en M. Pruijtier te Honte nisse, burggraaf A. E. II. de Bare de Couogne te Gent en van den heer Jhr. Mr. Th. Serraius, Subsiituut Officier van Justitie te's Hertogen- bosch. INSTELPREMIE 7* pCt. GEL AG 7s pCt. INSTEL op Maandag den 18 October 1875, VERBLIJP op Maandag den 25 October 1875, telkens des namiddags om 1 uur, in het loge- rnent het „Wapen van Zee land," bewoond door mejufvrouw de weduwe D. C. Eijlders, te Hulst. Die daartoe gading hebben, komen ten dagen» uur en plaats voornoemd, aanhooren de condition en doen voordeel. ZEGT HET VOORT. Mr. J. G. VAN DEINSE, Advocaat en Notaris te Hulst, zal, ten verzoeke van de Weduwe J P. AMELUNXEN, zonder beroep te Sint Jan Steen 9)iiig»dag ID Ccloiier 8^75, des namiddags om 2 uur in het Paroehiehuis bewoond door C L Weemaes, te Sint Jan Steen defiuitievelijk verkoopen Eerste Koop. 32 aren 54 eentiaren BOUWLAND, gelegen in de gemeente Sint Jan Steen, in wijk de Mate, nabij bet dorp tegen de Rijkstraaten palende van achter met een punt tegen den dijk, kadas traal bekend onder sectie Gbet noord westelijk gedeelte van no 1047. Tweede Koop. 33 aren 68 eentiaren BOUWLAND, gelegen als voren tegen de vorige partijkadastraal bekend onder sec tie C het middelste gedeelte van no. 1047. Derde Koop. 34 aren 20 eentiaren BOUW LAND, gelegen als voren, palende tegen koop 2, kadastraal bekend onder sectie C het zuidoostelijk gedeelte van no. 1047. Om met den 1 Jannarij 1876, op hetgebruik te komen. ZEGT HET VOORT. Mr' J- G- v AN D E1N s E Advocaat en Notaris te Hulst, zal, in het openbaar preseuteren te verkoopen groeijende op en nabij de door baar bewoonde hofsfede, in de gemeente Stoppeldijk, alvvaar men zal vergadcren. "J Op VKIJD AG DBS 22 OCTOBER 1875, des voormiddags om 9 uur, ten verzoeke van A. PAUWELS laudbonwer en van JOHANNA IJIJTDRAGERS Weduwe AMELUN XEN zonder beroep, beide wotiende te Sint Jan Steen: 1 PAARD2 KOEIJEN eenige Varkens, 2 Eggen 10 Hoenders en 1 Kar2 Eggen 1 Slede1 Beerbakmet toebebooren 1 Graanmolen1 Vlasreep Schoppen Rieken Vorken Spaden 1 Karreep en MELKGEREEDSOHAP. Eene partij Balken, Planken, Brandhout, Spar- rensnoei Kaf en het MEST en BEER in de putteu. 2000 bossen Stroo. Mitsgaders eenig HUISRAAD, bestaande in: Tafels, Stoeienijzeren Potten, geleijerden ongeleijerd Aardewerken wat er verder zal worden aang,eboden. Ronsehernotaris J.vau Jole direetenr J P. Adriaansens logementhonder, P A. 'ens konpman P J. van Remortel Nz. r, P. F. Fruytier, landbouwer, alien misse. arrondissements regtbank te Goes heeft September het navolgende vonnis uit fii M.57 jaar, landbouwer, geboreu en te Selzaete (Belgig def'aillant, schuldig 1 aan het des onbevoegd loopeu langs 'rweg. Veroordeeld bij verstek tot eene i van f 3, subsidiair gevangenisstraf van en in de kosten van het regtsgeding, iuvorderbaar bij lijfsdwaug. de zitting der tweede kamer van jl. is ook ten aauzien van bet tweede .n den heer de Rochemont besloten dit te leggen. gens kwam in bebandeling bet verslag ruissie tot ondcrzoek der geloofsbrieven heer van Heemstra als lid voor het 'district Haarlemmermeer. ijd met de conclusie van de meerder commissie werd de verkiezing van dien t 53 tegen 16 stemmen nietig ver- or het hoofdbestuur der maatscbappij irdering van landbouw en veeteelt in is een adres gezonden aan de tweede er staten-geueraal, houdende verzoek tot •ing van den post, ad 25.000 op de be- voor 1876 uitgetrokkenten behoeve iprigtiug eener rijkslaudbonwschool met ion. bevelschrift der arrondissements-regt- Middelburg, is naar den procnretir-gene bet provinciaal geregtshof in Zeeland l Johannes van der Vorstoud32jareu, ver, geboren en wonende te Vrouwepolder, dat bij in den naiuiddag van den 18 opzettelijk den brand heeft gestoken in bet woonhuis als in de schnur der n bewoonde en hem in eigendom toebe J hofstede onder Vrouwepolder waardoor de gebouwen welke tegen brandschade erzekerteenige schade is verooi zaakt e hij kennelijk het doel gehad om zich jken ten koste der maatschappijen bij ue roerende en onroerende goederen waren d. it Zeeland schrijft men o. a. het volgende t Utr. Dagbl „De stoombootdienst op d heeft nog met groote bezwaren te ook doordat zij nog niet met haar el op orde is. Dat van de stoomboot liddelburg moet geheel zijn afgedankt, begrip van den gezagvoerder en deh ad- iteur. Ten aanzien van die boot hoorde eren voor de waarheid sta ik volstrekt - dat de langzaine vaart en het groote rbruik van de Middeltmrg te wijten is t aan schandelijke baudelingen vau het el der machinekamertengevolge vau erij. Nu de boot nl. in Engeland in ie is, moet zijn gebleken dat de lucht- waren volgestopt met oude vodden enz., le vnren niet konden trekken. Als 't waar teen schandaalmaar er wonlt dikwijls verteld. Hoe het zjjmen kan doen :n wilomkoopen en intrigueeren zooveel an de Vlissingsche haven zal toch wel r regt komen." Ilijkens een regeringstelegram nit Atchin m 6 dezer was de gezondheidstoestand gunstig en deed de vorst van Rigas stap- t de erkenning der Nederlandsche souve t. De 15jarige Maria van der Lindende er van den in ons vorig no. vermelden dub noord te Reek bij Grave is jl zatnrdag t oaar 's-Hertogenbosch getransporteerd. Het vervoer gescbiedde in een rjjtuig om haar voor de woede van 't volk te beveiligen. De Untenant der mar6chanss£e Quadekker wist in den avond 't jeugdige monster tot hekenteins te brengen. Zij heeft den volgeuden dag aan hem in loco de plants aangewezenwaar zij de portemonoaie weggeworpen en het geld had he- graven. 't Schijnt ook, dat de muren der gevan- genis een grooten invloed hebben geoefend op haar geest. Zoolang zij onder den vrijen bemel stood onfkende zij alles hardnekkig. Het kind der heide was daar nog in haar element De gevangenis bragt haar tot nadenken. Zij schijnt ook eenige teekenen van droefheid te hebben gegeven. Toen zij ecbter vervoerd zou worden en zij de kreten van 't volk hoorde, kwam haar dierlijke geaardheid weer hoven en sprong zij lagchende in 't rjjtuig, brutale blikken op het volk werpende. Zatnrdag zijn de verraoorde kinderen ter aarde besteld. Alle kinderen nit het dorp en den omtrek volgden de draagbaren waarop de I ijkjes der onschuldige slagtoffers naar de groeve werden ge bragt. Een nader berigt meldt uit 's Hertogenboseh, dat in het huis rin burgerlijke en militaire ver- zekering aldaar *on zijn geblekendat Maria van der Linden, geen meisje maar een jougen is Men schrijft nit Amsterdam: Aan de fundeering voor bet Thorbecke monument wordt thane ijverig gewerkt. De escozijnsche steen, voor het monument benoodigd is geheel afge- werkt nit Beljrie hier aangekomen en naar het terrein op het Reguliersplein overgebragt. Het zijn twee kolossale blokkendie tot roefstuk moeien dienen, en een dekstuk- De zijstukken, waarop aan den voorkant van wit manner de naam van den staatsnian in gulden letteren zal prijken worden zorgvuldig voor het oog van nieuwsgierigen verborgen gehoudeu. Naar wij vernemen, zulien aan de achtersijde het geboorte en sterfjaar, aan beide zijden kernspreuker. en een vers op deD staatsnian toepasselijk gebeiteld worden. Het monument zal echter volgens den wensch vau de commissie op 2 November a. s., den 27u verjaardag der grondwetniet onthnki knnnen worden aangezien met de fundameDt- werken waarvoor minstens 6 weken vereischt wordt, niet ^<56r de Amsterdamsche kermis een aanvang is knnnen gemaakt worden. Meu schrijft uit Rozenburg, 10 October. Gisternacht brak aldaar een felle brand nit iu de tasch of bouwschuur der vereenigiug tot landverbeteringbewoond door dec opzigter J. Mol. De dochter en de dienstrneidwelke boven sliepen zijn ongekleed en barrevoets nog bijtijds beneden en buiten gekomen. Mo! heeft in der haast nog het geld uit de secretaire ge- nomen maar papieren heeft hij niet knnnen redden. De inboedel is slechts voor een gedeelte geassnreerd. De schnur, waarin het, graan was geborgen van 40 bunders gerst20 bunders haver en rnim 100,000 kilogram hooi en 40 mudden zaaitarwe is even als de behuizing een prooi der vlammen geworden 34 schapen de eenige Ievende have die er in was, zijn ten slotte nog gered nadat de wol van enkele reeds door de vlanmien geleden had. Van de oorzaak van den braud die in de schuur was ontstaanis niets bekend. Als een hewijs van de hooge waarde, die sommige antieke voorwerpen hebbenwordt medegedeelddat bij den landbouwer V. onder Utrecht voor een stel zoogenoemde pullen door een Amsterdamsch handelaar 450 betaald werd. Naar men verneemtbestaat het voornemen om de vreemdelingen die zich voor het Indisehe leger willen verbinden niet meer dadelijk naar Harderwjjk op te zendenmaar ze in eeu gar- nizoensplaats digter bij de grenzen te doen onderzoeken en aannemen. Te Wilp had een schrikkelijk ongelnk ving voor de aaubesteding van werken o o !Op WOENSDAG DEN 20 O C T O- 1 bee 1875, des voormiddags om 10uur, ten verzoeke van M. P VAN DEN EECKHOUT Wed. van P. J HEIJENS landbouwster, vvonende in de gemeente Stoppeldijk

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 3