AAHBB8TIDIMG EENE HOFSTEDE T lng;ezondene Stukken. I laruielsberigten. Advertentien. OPENMRE VEKK00P1NG De Hoeksche en Kabeljaauwsche onlusten te Sluis geeindigd. Beste Ruhr-, Ivagchel-, Smee- en Stukkoleo EENE HOFSTEDE, Een partij Bouw- en Weiland, Een partij Bouw- en Weiland, Een partij BOUWLAND, Een parlijtje GRONL), EEN H0FSTEEDJE, kersen uiet minder dan f 63 op. In menige gemeente zou eene dergelijke bate voor de ge- meentekas bet te kort in de inkomsteu kucnen dekken, dat anders niet zonder moeite en opoffe ring bij wijze van hoofdeiijken omslag moet gevonden worden. Wie geeft in deze eens het goede voorbeeid Dat in Nederland nog al woeste gronden worden aangetroffen knnnen de volgende cijfers bevvijzen. Bij het einde van 1873 was de grootte dezer gronden 750.259 hectares, over de verschil- lende provincien verdeeld, als volgtGror.ingen 33 000Friesland 35.344Drentbe 160542 Overijssel 121.831 Gelderland 127.270, Utrecht 10.351, Noordholland 27.843, Znidbolland 13 000, Zeeland 12.166, Noordbrabant 151.254 en Lira- bnrg 57.658 hektare. De koornmolenaars worden in hun bestaan bedreigd door eene nieuwe uitvinding van den Franschen ingenienr Cdcil. Deze toch heeft het middel nitgedachtom graanzonder bet te malen geschikt te maken tot het bakken van brooden wel door de bnitenhuid derwijze van de korrel te scheidenmet eenen van binnen ruwen draaijenden cilinder dat alleen de beste bestanddeelen behonden blijven. Door het pellen ontstaat slechts een verlies van 4 a 5 pCt. der voedzaamste stoffen terwijl bij het malen onge- veer20pCt. verloren gaan. Volgens deze nieuwe methode leveren 100 kilo graan 140 a 150 kilo brooden alzoo pi. m. 30 pCt. meer dan tot hiertoe. Dien ten gevolge zal deze methode als door het ministerie van oorlog in Frankrijk onderzocht, bij het leger aldaar ingevoerd wordeu. 13 OCTOBER 1492. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN van 4 tot lO October. E'rijzen <ler Hlffecten. Amsterdam. 11 October. Prijzen van Coupons. Amsterdam, 11 October. Metall. 22,35dito zilve* f 22,80; Div. Eng. per p. st. 11,85Eng. Portuga per p. st. 11,77-g-Spaansche piasters /131; Ame- rikaausche dollars (in goud) 2,45. Utt 100* 18 1 - Heden eene esteldheid Amsterdam, 9 October. Metall. j 22,30; dito zilver 22,774; Div. Eng. per p. st. 11,85; Eng. Russen per p. st. 11,85; Eng. Portugal per p. st. 11,85; Frans. 47,30; Belg. 47,30; Pruis. 58,80; Hamb. Russen f 31fRussen in Z. R. /32^; Poolsche per fl 37; Poolsche per Z. R. _/"27-f-; Spaansche piasters J" 1,31Spaansche binnenlandsche 1,06Amerik. dollars 2,09; papier 2,83. ftotterrtam ,11 October. (■ent8 October. IsOiidLMi, 11 October. Mijne geliel'de ecbtgenoote beviel heden van eene Dochter, JOHANNA SARA ANTHONIA. Neuzen, 9 October 1875. Dr. C STEKETEE. 5. BAERVELDT, in leven rijk vanger te Neuzen. Wed. A. BAERVELDT, Donkersloot. Neuzen, 10 October 1875. Eenige en algemeene kennisgeving. PHLLIPPINK BURGEMEESTER en WETHOUDERS van PHILIPPINE, zullen op Zatuedag den 16 October 1875, des voormiddags 11 uren, ten raadbuize aldaar trachten AAN TE BESTEDEN: Het docn van eenige herstelliugcn en vernicuwingen aan de haven der ge meente, met bijlcvcrlng der vereischtc materialeu en den onderhoud tot 31 December 187 5. Bestekken zijn op franco aan vraag en tegen betaling van 25 cent van heden of verkrijgbaar gesleld bij den beer C. van Asferen, bjj vvieu verder alle inlichtingen te bekomen zijn. De aanwijzing zal plaats hebben op den dag der besteding des vdoruiiddags van 8 tot 10 uren> De inschrijvings-biiletten raoeteu v66r het uur der bestediug zijn ingeieverd. Philippine, den 9 October 1875. Burgemeester en Wetbonders voornoemd, De Burgemeester, J. F. VAN H AELST. De Secretaris A T A EL MAN. te bekomen bij E STELLINGSMA aan de Oost-sluis te Neuzen, tot civiele prijzen. en GEVOLGEN AXEL. De Notai issen C. J. A. F F ti C K E Nte Neuzen eu S. A. DE S M ID Tte Axel, zullenten verzoeke van de weduvve en erven GILLES ZEGERSin leven landbouwer, te Axelop Donderdag, den 28 Octo ber 1875, cles middixy;s ten lii ure, (in piaats van 2 uur zoo als eerst geanuonceerd was) in bet logement „bet Gulden Vlies" bij deu heer L. B. A. Rolff te Axelin bet opeubaar verkoopen Eerste Perceei, bestaande in WOONHUIS, SCHUIJR, WAGEN HUIS, verdere AANHOORIGHEDENERF, TUIN, BOOMGAARD, BOUW- en WEILAND, gelegen in den Nieuwen Eglantierpolderaan den Graatjausdijkonder de gemeeute Axel, kadastraai bekend in sectie B, nummers 138, 139, 140 gcdeeltelijk 141, 142, 143 er, 144, 149 gedeelteijjkgroot 4 kectaren 89 aren 80 ceutiaren. Boomprijs /2500 en 75 voor boomvrucbten. Tweede Perceei. gelegen als voreu tusschen de Spuikreek en deu Graafjansdijk kadastraai bekend in sectie B, nummers 152, 153 en 154 gedeelteijjk, groot 2 hectaren 98 aren 60 centiaren. Derde Perceei. gelegen als vorennaast en ten noorden vac het vorige perceeikadastraai bekend in sectie B, nummers 155 en 154 gedeelteijjk, groot 7 hectaren 85 aren 20 centiaren. Vierde Perceei. gelegen in den Coegorspoldernoordoosteljjk deel van kavel een oDder de gemeente Axel nabjj de Axelscbe Sassingkadastraai bekend n sectie A, nummers 395, 396 en 578, groot 2 hectaren 58 aren 15 centiaren. Vjjfde Perceei. golegen in den Nieuwen Egelantierpolderge- n.eeute Axeluitmakende bet noordwestelijk deel van voormeld perceei, sectie B no. 140, ter grootte van 6 aren. De porceelen 1 tot en met 4 zullen zoo af- zonderljjk als in verschillende zamenvoegingeu en in 6iine massa worden aangeboden zjjnde in gebrnik te aanvaarden degebouwen, weiden, boomgaard erf en tuin op den 1 Mei1876 en de lauden met het rooven van den oogst deszelfden jaars 1876 Perceei 5 dadelijk ua de toewjjzing. Alle nadere inlichtingeG te bekomen ten kan tore van genoemde Notarissen, Mr. J. G. VAN I) EIN S E, Ad- vocaat en Notaris te Hulst, zal, ten verzoeke van zijne principalen, in het openbaar presenteren te verkoopen Eerste Koop. 82 aren 50 centiaren BOUWLAND, gele gen in den Kruispolder, gemeente Hontenisse, kadastraai bekend onder sectie D, no 342, pa- lende aan de goederen van P. A. Joossen te Ossenisse, en den dijk. Met koop 2 en 3, in mondelinge pacht tot I October 1878, bij Jacobus Lemsen aldaar. Aandeel in de pacht f 46,75 's jaars, alle lasten voor pachters rekening. Tweede Koop. 96 aren 80 centiaren BOUWLAND, gelegen als voren, kadastraai bekend onder sectie D no. 343, palende als voren en tegen koop 1 en 3. Aandeel in de pacht 5 1,35 's jaars, alle lasten voor pachters rekening. Derde Koop. I hectare 09 aren 10 centiaren BOUWLAND, gelegen als voren, kadastraai bekend onder sectie D no. 344 en 345, palende als voren en tegen koop 2 en aan het land van Christina Lkmsen te Hontenisse. Aandeel in de pacht fl 61,90 's jaars, alle lasten voor pachters rekening. Vierde Koop. 3 hectaren 90 centiaren BOUWLAND, gele- gelegen als voren, kadastraai bekend onder sectie D no. 459 en 460, palende aan de landen van de erven van Ovkhmekren en Elisabeth Vek- durmkn te Hontenisse, Jan Francies Troijman te Boschkapelle en van Pieter Andries van de Voorde te Graauw; in mondelinge pacht tot 1 October 1876, bij Andries van Damme en Jo hannes Josephus van Mol, landlieden te Hon tenisse, ten prijze van fl 161,85 's jaars, alle lasten voor pachters rekening. Vijfde Koop. bestaande in WOONHUIS, SCHUUR, verdere GEBOUWEN en AANHOORIGHEDEN, met 1 hectare 23 aren ERF, TUIN, BOUW- en WEI LAND, staaude en gelegen als voren, kadastraai bekend onder sectie D no. 167 tot en met 17 1, palende aan den zeedijk en aan de goederen van den heer M. de Lanfrancij te Cruijbeke, uie- vrouw de wed. E. F. Nocl te Hontenisse en aan koop 6, met de goederen omschreven in den volgendeu koop, in mondelinge pacht tot den I October 1878, bij Adriaan van Goethem uiJaar. Aandeel in de pacht fl 91,'s jaars, alle lasten voor pachters rekening. ban op de weidenabij de hofstecle van ixrijn j emmerik. Iop ae weiaenaoi) ae noisteae van ixrijn j van Dixhoorn landbouwer aldaar. ber 1875. tc vergaderen op voornoemde hofstede- I Nedzen 6 October 1875, t6 vergaderen op voornoemde hofstede- Snelpersdrnk van J. K. G. Dhont te Neuzen. O l z. v. Augustinus Franciscus de Rijcke en van Pieternella Jacobs. 1 Maria Rosalia, d. v. Charles Louis Haraerlinck eu van Ade- laida Dominica van de Velde. Maria Willemiua, d. v. Dirk van Tatenhove en van Framboise Hamelinck. 9 Oct. Johanna Sara Anthonia, d. v. Christiaan Steketee en van Teuntje de Cock. Overlijden 10 Oct. Laurens Pieter Johannes Baerveldt, I oud 66 j. echtgenoot van Antonia Donkersloot. Gaf het kinderlooa overlijden van grsaf Willem IV, ten jare 134S, aanleiding tot het uitbaraten van binnenlandsche twisten lusschen den adel of de aanzienlijken en het volk of de burgerij, welke weldra onder den naarn van Hoeksche en Kabeljaauwsche onlusten ontstondeu, en alle vorige verdeeldheden in hevigheid, haat, verbittering en duurzaamheid overtroffen hebben, met de veroveriug van Sluis, der Hoekschen laatste wijkplaats, in 1492, kwam er een einde aan deze geduchte tweespalt, welke bijna auderhalve eeuw in Holland en Zeeland had gewoed, en ten laatste een krijg op leven en dood was geworden. Na den dood van gravin Maria van Bourgandie, door wiena huwelijk met Maiiiniliaau, aartahertog van Ooatenrijk, de INe- dertaudco een erfgoed van het huis van Oostenrijk geworden vraren, kreeg laatstgenoemde, als vader en voogd van den jeug- digen Filips, in 14b2 de teugels van het bewind in handen. Ofschoon al aanstonds in moeijelijkheden gewikkeld door de nog steeds voortwoedende partijschappen tusscbeu Hoekschen en Kabeljaauwacben, waarvan de aersten, met de Vlaamacbe volks- partij veibouden, zicb tegen hem atelden, gelukte het liem even- wel door onverschrokkenheid, doorzigt en volharding, met kraehtige medehulp der Kabeljaauwacben, deze partijschappen eindalijk te ontzeuuwen en eene gewensahte rust tot stand te breageu. De Hoekschen, sedert 11S4 uit Holland geheel verdreveu, zochten als. ballingeu langen tijd vruchteloos naar eene wapen- en ver- zamelplaata, om hunne verv&llene zaken, ware het mogelijk, te herstellen. Ten jare 14*8 vonden zij die eindelijk in Sluis, waar destijds Filips van Kleef, een bijzoudere vijand van Maxi- miliaan, het bewind voerde, en hier wisten zij zicb, eerst onder nanvoering van den moedigen Jouker Frans van Brederode, ge- lijk elders onder Jan rau Waaldwijk, nog eeneu tijd laug staaude te houden. Inmiddels stak hertog Albrecht van Sakseu, door Maximiliaan tot algemeeu stadhouder der Nederiaodea beuoemd, na het stilleu der oproerige bewegingen ii Holland, in 1492 met zijue Duitschc krijgsbeaden naar Zeeland over, waar bij eerst die van Zierikzee eu van Goes tuchtigde voor het begun- stigen der Hoekschen, eu vervolgeus de belegering van Sluis, de eenige ichuilplaats der Hoeksche opperhoofdeu, ondernam. Terwijl bij die stad aan de landsijde insloot, weld zij te water uenaauwd door Filips van Bourgondie, Heer van Beveren en admiraal der Nederlanden, met eeue magtige Zeeuwscbe vloot. bestaande uit SO zoo groote als kleine oorlogscbepeuwaarbij Hendrik VII, koning van Engeland, Dog 12 schepen vuegde. Vaa alle zijden werd de stad nu hevig besehotee, maarookmet evenveel beleid als dapperheid door den moedigen Fil ps verde- digd, die de belegeraars in menigeu aaaval gevoelige nepen toe- bracbt. Aan gcenerlei voorslagen tot verdrag bet our witleode leenen, zelfs niet aaa de vermaningea van zijneu vader Adolf, die destijds te Zierikzee zijn verblijf hield, werd bij eveuwel door bet springes van eeu kruidmagazijn, na eeaen tegen.laud vaa twee maanden, genoodzaakt, op voorwaarde van vrijeu al'togt voor zicb en zijn volk, de stad op deu 13 October 1482 over te geveu. Gevolgd door Jan van ISaaldwijk eu meer andere Hoeksche edelen, nam hij de wijk na.r Frankrijk, waardoor de twist tusichen Hoekschen en Kabeljaanwscheu, welke het Vader- land zoolang ontruat eu deszclfs bloei verbinderd, had, voor altijd werd gcdempt en uitgeroeid. VV. v. B. Huwei.uks-Voitrekkingkn 8 Oct. Harmen Jacobs Binnema, oud 26 j. jm. en Johanna Kaatje Mulder oud 31 j. jd.. Geboorten 6 Oct. Elisabeth Maria, d. v. Adriaan Willem Bastiaause en van Anna Adrians Francina Papegaaij. Dirk, z. v. Adriaan Scheele en van Adrians van de Ree. 8 Oct. Jan, z. v. Abraham van IJk en van Taunaka Riemens Patrus Josephus, NaDKlLAND. ttSLGIk. Fkankrus. Rusland. Certific. Werkelijke schuld dito dito dito 8 dito dito dito 4 Aandeel Handelinaatschappij. 4! 'Bto exploitatie Ned. staatsspoorw. Certificaten bij Kotschild. 2J losehrijvingen 3 dito6 Obligation 1798/18165 dito Hope A. Co. 1855, 6e serie. 5 dito f 1000 1864 5 dir. L 100 1872 6 dito L. 100 1873 5 Loten 1866 b Oblig. Hope Co. Leening i860 4J Certific. dito4 Inscript. Sticglitz Co. 2e a 4e L. 4 pet. 63^ loo 108?, 895 Obligatien 1867-1869 4 Certificaten6 Aandeel spoonveg Gr. Maatsch. 5 Oblig. dito4 A and. Baltische spoorweg 8 dito spoorweg Poti-Tiflis. 5 dito dito Jelez Orel. 5 dito dito Charkow Azow 5 Polen. Schatkist obligatien6 Oostemkijk. Oblig. metall. ia zilver Jan./Julij. 6 dito dito April/Oct. 6 dito in papier Mei/Nov. 5 dito dito Febr./Ang. 5 Aand. tion. bank 3 Hokoabijk. Schatkist billetten6 Italia. Certific. Amsterdam5 Spanjx. Obligatien Buitenl8 dito Bineenlaudsche3 Portugal. Obligatien 8 Tukrije. lnschrijving Alg. sehnld 6 Esyfte. dito 1863. 7 Ahbbika. dito dito dito (1904) 5 dito dito dito (1882) 6 dito dito dito (1885) 6 dito Illinois Amsterdam 7 dito dito Redemption 6 dito Central Pacific8 dito St. Paul Pac. Spw. ie sec. 7 dito dito dito 2e sec. 7 liai/.SLit Obi. 1863 dito 1865 5 102J 1<>2 i lUOj 1U0L 876 94j 7» S5J 262* 89 S33, 65| 65 62 62i 979 69 53* 33i 65 J 100| 100 82 16* Bij matige aanvoer ging 1'arwe 25 a 40 cent hooger goed van de hand, Gerst 10 ct. hooger; Bruine en Wittebooneu en Erwten 25 ct. hooger. Zeeuwscbe en Vlaamscbe Tarwe (9.75 a f 10.25 Overuiaassehe 9,00 a 9.60 nieuwe f 9.25 a f 9,75 Rogge Zeenwscbe ec Vlaamscbe f 7,20 a f 7,60. Overmaassche V 6,70 a f 7,30. Gerst, nieuwe Zeeuwscbe winter 1 6,50 a f 6,80 mindere f 5,20 a I 6,40, zomer dito f 6,10 a 6,50. mindere f 5,-- a f 6,00. Haver, korte f 3,80 a f 6,30, lange I 3,60 a f 4,6(1. Paardonboonen f 8,50 a f S.70. Duivenboonen f 9,25 a f 10,l)1'. Bruiueboouen 1 13,25, a I 13,75. mindere f 10,75 a 1 11.75 Wittebooneu, Walehersche f 12,25 a f 12,75. Zeenwscbe f 11,00 a f 11,50, minder f 9,75 a f 10,75. Erwten, nieuwe VValchersebe 10,50 a f 11,75 Zeeuwscbe 1 11.00 a 11,25 Kootzaad nieuwe a of Lijnzaad fSper 2040 kilo. Eijsren f 5,10 a 5,25 per 100 sinks. Aardappeleu 2.65 a 2.90. Vla» 42 tot 70 st. Meekap. Op de iage prijzen begint zicb algemeen iets meer kooplust te oalwikkelen. ttoude eu Wilte tarwe, ad 1U0 kilo op staal fr. 26.00. Hogg® op staal fr. 15.50 Gerat fr. liaver Ir. 22.00. Boekwei1 fr. 15..r>0. I'aardenbooueu fr. 20. Kooizaad fr. 33.75. Lijn zaad; fr. 32,50. Lijnkotkeu fr. 28.75. K oolzuadkoeken fr. 22,00. boter !i 3,30 pur kilogr. Eijeren f 2,7"> per 26 alukb. Graneu stil. TE VAN KU. lUULiL/UUi V V/J.1 UAiUJJV/XllAI

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 2