ALGEMEEN ds i r rssLrjs; j s«2 s. No. 1084 Woensdag 13 October 1875. 15de Jaarg. Binnenlandsche Berigten. o Wij vestigen de aandacht van den lezer op de wijzigingen in bet vertrek en de aankomst van den spoorweg Nenzen Mecbe- len met den 15 October e. k. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van NEUZEN zullen op Wo ENS DAG' DEN 20 OCTOBER 1875 des avonds ten 7 ure op bet gemeenteraadhuis aldaar, in betopenbaar, bij enkele insehrij v i n gonder nadere goedkeuring van den ge- meenteraad aanbesteden: Hct anakcn van 88 sclioolbniikcn met lcsseaaara vooe de opeiibaee school dier gemeente. Bet bestek ligt ter inzage op de gemeente- secretarie. Piaatselijke aanwijzing zal geschieden op Zatnrdag, den 16n dezer, des morgens ten 1 l'/a u>'e> terwijl overigens verderc inlichtingen te bekomen ziju ter seeretarie voornoemd. Neuzen, 12 October 1875. Bargeraeester en Wethouders voornoemd J, A. VAN BOVEN. De Secretaris J. DIELEMAN. f*olitiek Overzisft. Bet is een opmerkelijk, en waarlijk niet het min- ste versehijnsel van onzen tijd, dat een zelfde strijd bijna overal te voorschijn treedt. Begeef u naar bijkans elk land van ons werelddeel, ja, tot Aim- rika incluis, en ge verneemt, dat het vraagstuk van het onderwijs overal aan de orde is. Waar men voorheen er geene aandacht op ves- tigde, waar men in vroeger dagen het onverschil- lig, ja dikvverf zelfs beter achtte, dat de mindere man van onderwijs verstoken bleef, daar open- baart zich titans alom een streven, om de geestver- mogens ook van den nederigsten mensch te ontwikkelen. In landen, zooals gelukkig ons vaderland b. v., is de vraag: „onderwijs of geen onderwijs" eigenlijk geen vraagstuk meer. Men moge over den vorm of inklecding verschillen, onderwijs, dit beseft men algeineen, moet er worden gegeven. Trouwens, een onpartijdige blik over de lan den, waar men in dit opzigt is achtergebleven, op Spanje, op de bewoners der tegenwoordig zoo de aandacht trekkende gewesteu van den Donan, bv., overtuigt voldoende van de weldaad, der mensch- heid in eene algemeene ontwikkeling besclioren. Indien er iets is, dat de wereld moet vooruit brengen, indien er iets is, dat de ruwheid en barbaarscheid moet doen verdwijnen, indien er iets is, dat in een woord de menschheid inoet verheffen, dan gewis is 't, den redelijken mensch tot een denkend wezen op te leiden. Amerika's president Grant, niet gewoon zich veel in het openbaar te doen hooren, hiervan doordrongen, heeft het dezer dagen ook openlijk uitgesproken. „Wanneer wij," sprak hij, in de naaste toekomst nog een strijd te voeren hebben, dan zal die niet ziju over de grenzen der vroegere slavenhoudende en der vrije staten, maar zal hij ziju over vrije ontwikkeling of ongedwongene onwetend- lieid. Het naderende feest van Amerika's honderd- jarig jubile, roept als bij instinct: strijd voor de beveiliging der vrije gedaclite, het vrije spreken, de vrije pers, reine zeden, onbelemmerd gods- dienstgevoel, gelijke regten voor alle menschcn, zonder onderscheid van afkomst, kleur en gods- dienst. Het is de pligt van den staat, het vrije, uni- versele onderwijs te helpen en te steunen. Wij moeten het godsdienstonderwijs aan de familie en den kansel overlaten en kerk en staat geschei- den houden." De berigten over de Slavische gewester., lui- den bij voortduring gunstig. Servie heeft zich geheel naar de wenschen der mogendheden ge- sehikt, een ander ministerie zamengesteld en elke vijandige houding vaarwel gezegd. Andrassy's woord heeft zich bevestigd, dat de oorlog tus- schen Turkije en zijne vasalstaten zal vermeden worden. Maar daar is door den zoo hoog verheven Turk een atulere toon aangeslagen, een andere klank, die naauwlettend, maar hoofdschuddend en treuriger door Europa zal worden opgevangen. Dat woord is de aankondiging van een ge- deeltelijk, hoezeer dan ook vermomd staats-ban- kroet. Met 1 Januarij e. k. zullen namelijk de renten en de aflossing der staatsschuld worden betaald voor de helft in geld en de wederhelft in papier. Hoezeer sedert lang gevreesd, zal bij de vele beproevingen der laatste jaren, deze aankondiging een nieuwen en drukkenden invloecl op de beur- zen uitoefenen. IN'ouzen, 12 October. Heden is bet tjalkscbip „de vrouw Christina," hetwelk in den tnorgen van der. 3u dezer nabij deze haven is gezonjsengeligt en op het zoogenaatnde Othensche schor gezet. Het 5jarig kind dat zich nog steeds in het schip bevondis er uitgehaald en naar hier gebragt. Bij koninklijk beslnit van 8 October 1875, no, 11, is benoemd tot lid van het bestuur der waterkeering van den calamiteusen polder Nieuwe Neuzen, met ingang van 1 November a. s.de heer M. de Regtte Hoek. A^xel 11 October. Voor het beroep naar de hervormde gemeente albier is door den heer J. A. P. Ris Lambers van Maasland hedankt. Sas van Gent, 12 October. Gisterea avond omstreeks 9 ure had Jan Meeuwsen oud 21 jaren en zoon van Pieter Meeuwsen slnis- knecbt albier, het opgeluk door bet mistrappen van de loopplank in de scbutskom te valien doch werd gelukkig intijds door de sluisknechten gered, door middel vao touwen en ladders terwijl bij reeds in ziukeoden toestaud verkeerde. In de zitting der tweede kamer van gis teren is bet ontwerp op de spoorwegen aan de orde gesteld na de regterlijke ontwerpen. De heer Fransen v. d. Putte heeft gei'nterpelleerd over de actueele betrekkingen met Venezuela. De minister van buitenlandscbe zaken heeft zeer uitvoerig de gescbiedenis van de zaak der ge schillen met Venezuela uiteengezet. Nederlaud wilde niet terugnernen den eisch tot openstel- ling der twee havens van Venezuela. Daarom is de gezant vertrokken De toestand is die van onderbroken diplomatieke betrekkingen Niets meer niets minder. Die toestand is niet zorgwekkend maar ernstig genoeg oru aan to mauen tot zeer groote voorzigtigbeid. De rege ring boudt zich overtuigd van deu steun der vertegenwoordiging. De beraadslagingen over de interpellate ziju alstoen verdaagd tot later, Het voorstel-Viru|y tot wijzigiug van 't regie- ment van orde is aaugeuomen met 37 tegen 29 stemmen. Te Oostburg konden op den 1 dezer van de 300 kindereu die de open bare school somtijds bezoeken slechts 60 in aanmerking komen voor het bekomen van een prijs dewijl zij minder dan vijftienmaal in het afgeloopen jaar de school verznimd hadden. Het schoolverzuimnit on- verschilligheid en onkuude geboren is de ban ker welke daar aan bet onderwijs knaagt- Bjj arrest van het provinciaal geregtsbof in Zeeland van 4 October 1875, zijn de personen van Jacobus Conrtein kooprnan te Heinkens- zand, thans gedetiueerd te Middelburg, Cornelis Walraven en Frans Courteiu, beide landbouwers te Heinkens/and schnldig verklaard de eerste aan het als gefailleerd kooprnan verduisteren van koopuianscbappen waren of roerende goederen de 2e en 3e aan medepligtigheid van bedriege lijke batikbreuk door met den bankbreukige te hebben zaraengespannen om goederen te verduis teren of aan den boedel te outtrekken ante dier zake veroordeeld ieder tot correctioneele gevan genisstraf in eenzame opslniting te ondergaan de eerste van een jaar, de tweede en derde ieder van drie maanden alsmede in de kostec der procedure, solidair op hen te verbaien is't nood bij lijfsdwang, met bevel tot aanplakking van bet arrest aan bet hofgebouw, en voorts in de Goescbe Ct. zal worden bekend gemaakt. Op het grondgebied der gemeente Wol- pbaartsdijkin den nieuw bedijkten Schenge polder beginr.en reeds woningen te verrijzen van welke er twee eerstdaags betrokken staan te worden terwijl er een in aanbouw is voor winkel- en tappers-nering. Een jongeling die v66r rnim 3 jaar van Wolphaartsdijk naar Noord-Amerika vertrok is jl. zatnrdag van daar in de ouderlijke woning teruggekomenals teleurgesteld in de bedoelin- gen welke hij zich voorgespiegeid had. Iu de avondbeurt van jl. zondag herdacht dr. R. A. S. Piccardtpredikant bij de berv. gemeente te Goes zijne 25jarige ambtsvervul- ling bij die gemeente. Naar aanleiding van de woorden in Johannes 7, vers 12 aan bet slot: „Sommigen zeiden bij is goed en andereu zeiden neen maar hij verleidt de schare hield dr. Piccardt eene in- drukwekkende rede, getiteld„de christenpre diker tegenover het oordeel der wereld." Als een bijzonderheid deelt men ons uit Cats meuedat bij deu landbonwer Ph. Meal blok aldaar eene pompoen gewounen isdie ruim 25 kilo's (Ned. P weegt. Naar wij veruemen is verleden week te Rotterdam door zekere v V.een ontslagen ver oordeelde die uit metlelijden en hoop op zedeljjke verbetering door den beer L. aan de Sebie was in dienst genomen een belangrijke diefstal van effeclen (men spreekt van f 100 000) en gouden voonverpen gepleegd. Deze laatsteu moeten door bemiddeling van zekere Q. reeds in de bank van leeuing beleend zijn bij wieu ook bet pakket met effecten is in beslag genomen. De som van f 50.000 voor de protestant- sche school van ds. Pierson te den Bosch is volstrekt nog niet bijeen maar er is toch zoovee! dat de school op kleine scbaal kan geopend worden. Den 7 dezer stond voor bet prov. hof te 's Hertogenbosch teregt B P.33 jaren geboren te Cuijk wonende te Haps als beschuldigd van moord op een pasgeboren kind van het vrouwelijk geslachten het door middel van een lint dat bij vast om den bals van het kind bad gesnoerd j en met twee knoopen vastgemaakt even na de geboorte te hebben geworgdwelk kind hij I daarna in een zak gedaan en in den stal zijner woning begraven heeft. Negen getuigen werden in deze zaak gehoord de heer proenrenr gene- raal requireerde eene tuehthuisstraf van twaalf jaren de beschuldigde heeft bet hem ten laste i gelegde blijven erkennen. 1 Woensdag naeht, te een aur, is een wagen, terugkomende van de kermis te Weespin deu Amatel gevallen door het scbichtig worden van een paard. Zeven personen (Amsterdammers) zijn verdronken de koetsier is gered. Het U. D. verneemtdat aan de zaak tegen den broodbakker de Laat, te Utrecht geen verder gevolg kan worden gegeven omdat het wettig bevvijs van gepleegde mishandeling jegens de dochter niet zou zijn te leveren. Een koorumolen te Dalfsenwelke voor omstreeks een kwart eeuw voor 60000 is ver- kocbt werd den 7 dezer door een vroegeren eigenaar voor rnim /800 in publieke veiling aangekoeht. De veelvnldige aanvocren van stoom- meel is oorzaak dat de prijzen dezer panden in waarde achternit gaan. Bij arrest van het provinciaal geregsthof in Limburg is Martinus Meijer, uit de gemeente Sittard wegens mauslag gepleegd op zijne vrouw, veroordeeld tot vijf jaren tuehthuisstraf. Velen die de behandeling der zaak fer teregtzitting hijwooaden hadden medelijden met den man die dag en nacbt voor /.ijn huishouden en zijne vier nog zeer jonge kinderen werkzaam was en zelf daarenboven nog veel gebrek leed hij bad echter het ongeluk eene vrouw te bezitten die het huishouden geheel verwaarloosde, hare kin deren gebrek liet lijden nooit naar hen omzag en aan den drank verslaafd was, terwijl zij bij overmaat van ongeluk nog een zeer sleeht levens gedrag leidde. De man was algemeen als een braaf en eerlijk -1- de vrouw als slechtin de gemeente bekend. In den morgen van 11. woensdag werden twee meisjes7 en 9 jaar oudvan den iand- bouwer Laarackers, wonende te Reek, uitgezon- den om de koeijen te hoeden, Daar zij op het gevvone nur, 11 nnr voormiddagniet te huis waren, bebben verscheiden personeu deu ganseben dag en nacbt naar ben gezochtdoch te vergeefs. De koeijen werden in een vreemde weide gevon den. Donderdagmorgen ontdekte men in een bosch te Velp bet lijkje van 't jongste kind, met alle kenteekenen van eeu geweldadigen dood terwijl het oudste kind in den loop van den dag mede vermoord is gevonden. De daderes, een meisje van 20 jaren is gearresteerd naar men zegt lijdt zij aan zinsverbijstering. Ter voorkoming van onheilen bij bet schieten met losse patronen heeft de minister van oorlog strenge maatregeien voorgeschreven. De militair, die in het bezit van losse of scherpe patronen zal worden bevonden dan alleen tijdens de oefe- ningen of dienstverrigtmgen waarbij hij patronen moet gebruiken moet gestreng gestraft worden. Voorscbriften zijn wijdcrs vastgesteld met betrek- king tot bet uitrukken bij i-chijfscbieten met scherpe munitie en tot het houden van oefeningen met losse patronen en na afloop daarvan. De kommandeerende officiereu kuunen daarenboven nog meer voorzorgsmaatregelen voorscbrijven welke zij wenscbelijk mogteu acbteu. Reeds meermalen is er gewezen op bet voordeel dat de beplanting van de openbare en particnliere wegen met vrucbtboomeu zou kunnen afwerpen. Toch wordt nog op slechts enkele punten in ons vaderland bet goede voorbeeld van andere rijken iu dit opzigt gevolgd Dit is te opmerkelijkeromdat de ooftteelt bij de wegen vooral in de beide laatste jaren eiders zulke gnnstige resultaten heeft, afgeworpen. Zoo lezen wij in het tijdschrift voor wijn-, ooft- en tuinbouw no 9, dat als bijlage van het Landw. Zeitsehrit't voor Elzas-Lotbaringen iu bet licht kornteen berigt dien aangaande betrekkelijk de gerneenten Olwisbeim, Westhofen, Cosweiier, in den Beneden-Elzas, over den kersenoogst. 600 kerseboomen in Ohvisheim bragten in dit jaar 450 tolcentenaars of 22.500 pond op Detolcente- naar, 50 pond, werd verkocht voor f'7.20; zoo- dat de opbrengst f 3250 beliep. Twee dier grootste, naast elkander staande boomenleverden aan I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1