A I. G K M K K sin 'N, J No. 1082. Woensdag 6 October 1875. 15de Jaar#. J^Jinenlandsche Berigten. £to!/L:?k"rd aa°b" Buitenlandsche Berigten. 5S redded Z*ZZr£ed'.m0et SP°edig ni' elkandw zijn geslagen. De equipage, mt 15 man, benevens Kdfen Air"°ig, bS ee" k"os ^ii vlotS: Lte eeder den SS •lie. ler- ■ter iter i'olitiek O verzigt. De telegraaf is de vlugge bode dezer dagen, die oris dagelijks op de hoogte der gebeurtenisseii houdt; maar hij heeft dit ook gemeen met alles, wat vlugtig bebandeld wordt, dat men zich op zijne getrouwheid niet altijd kan verlaien. Zoo was bet ook met alles, wat wij in de laatste dagen over de gebeurtenisseii in de oproerige Douau- vorstendommen vernamen. Wat uit Weenen kwam, stride de omstandigheden steeds als weinig bediudend voor; terwijl van de zijde eener Ser° visehe* vereeniging, bekend onder den naam van „Omlaiidina" Herzegowenie, steeds als in vuur en vlam wordt geschetst. Het best zal zijn, aan te nemen, dat van weerszijden de zaken over- dreven of min naauwkeurig worden blootgelegd. In een opzigt eehter is men het vrij wel eens, °en wordt zells van Turksche zijde toegestemd, dat de bewoners der Turksche wingewesten aan de druk- jveiidste knevelarijen der Mahomedaansche ambtena- ren bebben blootgestaan. Miskenning der Chr. gods- dienst drukkende en onregtvaardige belastings-kne- velarij ja, zelfs berooving van de eigendommen der bewoners, dit zijn in het kort de gricven, die worden opgesomd en waarmee de opstand wordt gereet- vaardigd. Opmeiking verdient, dat de Turksche regent)"- naslierde der Spanjaarden zeggen de zoodanigen, oncentreert zich vooral in de vetste en schit- terendste baantjes. Van het oorlogstooneel meldt men, dat de Alphonsisten op 27 Sept. jl. de stad Irun zijn nnengeiukt, na de Carlistische versterkingswer- en e Lustraole te hebben vernield. f|lde,r ,zou °"der de Carlisten groote ver- deeldhenl bestaan, zelfs tot onder de generaals en don Carlos met bij rnagte zijn, de goede ver- standhouding te herstellen. Ook zouden talrijke familien de wijk naar -Trankrijk nemen, terwijl de bevolking van onder- c ei ene dorpen van Navarre alle pogingen in let werk stelde, om den oorlog te doen staken. e uitsche keizer is dingsdag avond te Baden aangekomen. In den loop van den ciag waren ook de hertog van Saksen-Weimar en de familie- groothertog aldaar die nu verzekert, aan al die grieven een gewillig oQr te zullen verleenen, den stand van zaken nu eeist schijnt te leeren kennen. Geheel ongegrond is daarom de meening der opstandelingen niet, dat bij eventuelen afloop der beroeringendie toestaud al spoedig weer in het oude spoor zoude geraken. Wat echter van al die zaken en omstandig- heden is, veilig kan men er op rekenen, dat po- litieke kansrekening voor twee derde gedeelten de aanblaaster en onderhoudster van het oproer- vuur is. Daarvan getuigen overvloedig de op- zweepende vertoogen uit Servie, Montenegro en Bosnie. Zells wil men, dat in den boezera der Servische volksvertegenwoordiging eene geheime acte tot oorlogsbevordering beslaat. Bij "die acte zou aan de Servische regering worden toegestaan 1. een oorlogsbudget van 3 millioen ducaten; 2. wordt de regering aangespoord tot krachtige ondersteuning van den opstand in Herzegowenie, 3. wordt de kamer van volksvertegenwoordiging onlbonden, ten einde eene pennanente commissi"! van 9 leden te benoemen, om's lands zaken te be- handelen. Men ziet het, triumfeert deze politieke partij, dan staan Servie en Turkije spoedig in openbaren oorlog. Uit Spanje berigt men, dat de gezamenlijke sterkte van het leger thans tot 200,000 man is opgevoerd en men zich alleszins in staat oordeelt, ook het laatste overschot der Carlisten binnen korten tijd uiteen te jagen. Dc koning vertrekt weldra naar het noorderleger en de leiding dezer, zoo men verwacht, laatste operatie tegen don Carlos zal aan den tegenwoordigen minister van oorlog, generaal Jovelar, worden opgedragen. Uit de toebereidselen voor deze expeditie gemaakt, moet echter wel worden opgemaakt, dat don Carlos nog niet in dien hopeloozen toestand verkeert, als waarin men hem nu inaanden lang deed voor- komen. Van aanbelang zeker mag het roor Spanje ge- aclit worden, dat de verschillende toongevende partijen elkander naderen en zich meer onder het bewind van den jeugdigen Alphonsus begeven. Van dien aard mag geacht worden de terugkeer van den hertog de Montpensier, vroeger" zelf pretendent r.aar den Spaanschen troon. Ook meent men, dat de verdrevene koningin metNovem- er e. k. in haar land zal terugkeeren, om als eene stille burgeres haar verblijf op een buiten te vestigen. Er zijn er echter, die vreezen, dat met de terugkomst van Isabella de oude partijschap zal herleven. Met haar zullen ook terugkeeren de vroegere gunstelingen van haar hof en deze zullen niet ophouden te intrigueeren tegen hen, die thans den troon van Alphonsus omringen. De vader- eden van den Badenschen gearriveerd. Volgens eenparige berigten van al de te Pl(»me verschijnende bladen wordt keizer Wilhelm 12 - October te Milaan verwacht. Tot zijne ontvangst zullen aldaar aanwezig zijnKoning Victor Ema- nue e kroonprins en kroonprinses en prins made us, benevens de president-minister Ming- letti, de ministers van buiten- en binnenlandsche zaken en van oorlog en voorts gedelegeerden van senaat en van de kamer van afgevaardigden. IVeazen, 5 October. Jl. zondag morgen omstreeks 5 ure kwam schipper Adnanus Monthaan met zijn tjaikschip LtTiTl 70BW C^lstina, beladei met !dkcf.' beten voor de smkerfabriek te Sas van Gent an de Margaretba polder, en had het ongeluk wegeus zwaren last en fellen wind di-t bii de haven alhier water in het sehip t! kg-J® Jzoo in zinkenden staat te geraken. 1 e vrouvv des scbippers met twee kinderen benevens de knecbtkonden zich no"- bij tijds m de boot redden doch de sehipper° die no St irnL I, bet Iall»ik "iet staat terug te keerentoen bet schip geheel zonk waardoor beiden verdronken P g uit het Thin odagn T/d het '»k schippers uit het schip opgehaald en naar Nenzen gebragt. den~30DeA"r:nidiSSeiI,eDtre^ba»k fe Goes heeft aitgesproken 3' uavolgende vonuissen U J- v. M.zoon van Willem 19 jaar leurder bekHae!denvarneD(fe dijk HonteniS v ijSoken T T g<"' ,ui8haDdeli°g daarvai' stSt SJCU te draSen door den ea' wnnsnrtB (d li iaar' ai'beider, geboren verklaard aa ^atemse? defaillantschuldig eenleeird nnH 'C" wanUedrijf van opligting, Veroordeeld h"1" ?erz.achfende omstandighedem gecisstraf v uF IT* tot eea« cellulaire gevan- gelclboete vl /A T!1'* da^en ea eeac vaneenisstmi- suUsidiair cellulaire ge- van het JltL^r dne, dageo en in de kosten lijl'sdwang. gdesnoods wvorderbaar bij lijfsdwan" g desnoods invordeibaar bij larniboinvm-V Zh°°n VaD Pieter Fl'an9ois, 42 jaar I. £eboren en wonende te Overslap- 5 'an fa&en f" stooten, geenerlei ziekte tL 1 e werken veroorzaakt hebbende «7d,VbSP v1' Sepleegd onder verzachtende i?eder van 1 QVe/0"!'dee|d tot twee geldboeten, stJbsuliair twee dagen gevamre- nisstraf voor iedere boete en in de kosten van dwangft8g desnoods invorderbaar bij lijfs Het provinciaal geregtshofin Zeeland beeft zaak^van" boofer beroeP njtspraak gedaan in de die hiii notaris te Sas van Gent, Goes 'Jan D T f.?1'. an °ndissements regtbank misbruik v J 14 schald'g verklaard aan deeb 1 f vertrouwen en te dier zake veroor- cieeld tot gevangecisstraf van een maandin boneteamvean°P;^tinf te ondef^ eene gdi j 0benevens in de kosten. met anr vnS6 bi6t V°nnis dei' fegtbank bevestigd Et r, k .D^ er GiiaJificatie, zoodat die thans 1 nadpc'tA V Va" ve:'troiivven door bet ten die 1 en e!»e,naar verduisteren van geldeu bJtaald wda?eiVei' band waren gMteld tot een mede te dn/"' n be'a e" °m er iets bePaa|ds i fe d°en He veroordeelde is teveus ver- wezen in de kosten op het booger beroep gevallen. .i (.le hevige stormbnjjen welke de/er daf dVVh W°rdt 0,14 u't Aardenbnrg berigt dat de hooge en ranke toren der Sint Baafskefk lcnde beweiinV'ge ineeniSszias scbomme- e&lng is. Aan den voet kan men het inen bew °Dder de" k,ljkkenstoe! kan beweg1Dg zien en op de tweede galerii w imJ hdXS0!n rU,geV°el al8 °f) de stoon,boot weste scbelde. Ook de minder hoo-e Belfort toren te Sims beweegt bij storm. Men schrjjft uit Vlissingen van 30 Sentember lor teleurstelling van vele pessimisten die met O Jl?' be,bben dat bet6 nog J zoo lang zou duren alvorens de beer A t c. s. tot de exploitatie der voormalige marine werf zoude overgaan kan ik u melden daTzEd vergezeld van eemge audere heeren waaronder de ingemeur Tideman Vlissingen heeft bezocht reedt eemge berstellingen aan° de machine van het droogdok heelt voorbereid en door eene com rnmsie van v,er Vlissingsche deskundigen^ vZ- geligt thans eene begrooting maakt van de kosten vl-afgaDan. 86 6Spl°itatie zullec De beer Edzard Greve, muziekdirecteur te Goes, beeft de benoeming tot boofdonderwijzer aan de stedelijke muziek en zangschool te Sneek aangenomen. ^uecs, Van 23 Jumj tot 11 Augustus jl. bebben zich 9 )73 pelgnms naar Brielle begevenonder geleide van 132 priestersongerekend de pries Jpgingen alzonderJ,Jk' buiten processes, Op bet land van den beer Barendrecht gelegen in den Wijkerpolder is bij het verploe^en een vaartmg omdekt, dat, verder outgraSn bleek eene leng.e te hebben van 14 meter en lot opscbrift draagt„Anne Hobbes Japikse 483 b In bet vaartmg vond men eenige menscben beenderen een loodeu pjjp en eenige seEe'ven' Kostbare voorwerpen beeft men niet gevoiiden Woensdagnacht is op de zuidergronden te Nieuwediep geloopen het barkscbip° Presen kapt. Parker van New-York met'een Sir' baiken en dmgen voor Hamburg bestemd. g Het prachtige scbip, dat, naar men verzekert de viouw des hofmeesters, bestaande, was ee uoodzaakt zicb op de wrakstukken van bet schin zV donderda a 666 Ve,f hrikkellJken nacbt werdeu GJ dondeidagmorgen door de vletterliedeu -e/.ien die hen dadelijk met bun vletten opvischleu en' dfe z,e6k Tn° EeU der S(;bepelingen; nmcptl n *S 18 ,M) (|eze schipb.euk om0ekonien. De wrakstukken van het scbinei> bet grootste deel der lading zhn ode kit aangespoeld en geborgen. 1 hlijr iJet SesO'ande stoomschip Koning Wilhelm blip., hoe het ook stormt, onbewegelijk op bet Heldersche stand zitten. Ondanks zoo vele en langduuge teleurstellmgengaan de Engelscbe bereTkTnmerZil0n-V-erm0eid, V°0,£ 0(11 buu d(jel te Dmeiken. Zij zijn rusteloos bezig om bet zand langs de eene zijde van bet schip weg te ba»-geren zinlTi?HtiUren^e deTiTon&stvei-loopen week hebben zich ,q de provincie Utrecht geene andere gevallen longziekte onder het rundvee voorgedaan dan te Benscbopalwaar 2 rnnderen door die ziekte aangetastonfeigend en afgemaakt zijn. AAn W?' S[aat te Leei'dam sedert 1 Ano-ustns Mas °|0 gebouw' waai'in de fabriek voor hard glas zal worden opgengtmaar nog geen enkele maeh.ne tot het vervaardigen daarvfn^oodS geplaatsten het kan nog eem'n-en ti:d duren alvorens de machinerie - dfe in Prankr ik dendh Mt00id iS' De bob6cbes die dp fah'" I Z!,u zlJn a!l64n gehard in fabnek van den neer de la Basti te Panjs. Te Doesburg werd 's avonds door eeuiirc ongens een vlieger opgelaten met een SSS an p.on aan den staart. Veien verkochten heel wlUbeid over dat nieuwe „Iuclltverscbii^l«p^• en werden braat uitgelagchen toen de aard er van nader bekend werd. Ha7eltemf n"' vei t»°edelijken moord die te liavelte (D.enthe) moet plaats gebad hebben BB nil ""W,ASSef CL k«U»ISeuSe een Jk2f,T diende overgal ami bet misbruik van sterken drank'en daaidoor nu cn dan laat tbuis kwam. Men cinir dan ook v66r zjjne tbuiskomst te bed. Zoo ook zondag avond Maandag morgen vond men hem p weg liggen en droeg men bem naar huis en diank was. Hij was toen bewnsteloos. Eerst toen hij eemgen tijd, men daeht, geslanen had W(j Zi0a en ontdektenietontzettin-' dat hi, dood was. Toen bemerkte men eerst eene d.epe snede of steek in den nek, Hoc en op vvelke wijze bij die wonde bekwam is Do" gedaan °e juStifie beeft te Haveltc onderzoek - Het is der justitie te Assen gelukt de daders van deu moord te Havelte te ontdekken Zij zijn genaarad H. Huiskes en H Bink boe- renknechten mt die gemeente. die bun mi^daad reeds bekend bebben en te Assen gevankelijtc Wn!emreDgeen 30^8 f6 *7^™ beetle wniems. Dei, 30 Sept. werd zijn lijk beirraven en by die gelegenheid werd de doodilok geiuPI door.... Huiskes, zyn moordenaar. vic.7" Dai^1 aau °uze kusteu verbazend veel voorkorat, maar deze door de Eugelscbe visschersdie in grooten getale overkomen wordt weggevaugen en naar deEngelsche mark! overgebragtbestaat bet voornemen om te Ter schelling een naamlooze vennootschap tot het uitoefenen van de zeevisscherij op te ri-ten drm»en PPe kaPitaai zou 200.000 he In de afdeeling „visscherij" der algemeene Deensche landbonw-tentoonstelling was, volgens do Voss. Ztg., door een visscher uit Apenrade in Sleeswyk, een geheel nieuw visch-fabrikaat' namelyk vischworst, tentoongesteld. Deze worst bestaat uit gehakte zoutevischvermeagd met vaiiieusvleesch en specerjjen en wordt vve^ens haren aangenamen smaakhare duurzaamheid en haren matigen pry's zeer gezocht. In Belgie begint men smaak te krijgen aan rattenvleesch. Zelfs heeft men in een Bel- m?6 een societeit opgerigt van ratten- eteis Elke week dmeren zij eens met elkan- Ipkbp? u k getuigen ZIJ: ratten vleesch is lekkei. Men heelt ook suikerratteu en die zijn gebraden zeer gedistingneerd. De Cbineezen die zeer fijne tongen hebben hoiiden veel van rattensoep, aangemaakt met vleeimuizen oude gedroogde viseh slakken en vmle eyeren; „van ratten vleesch maakt men een nationaal schoteltje." Men zegt dat het gebrtiik van ratten hersens goed toebereidden rnensch slim maakt. -- Te Brussel is verledene week met veel sncces de proei genomen van een locomotief voor tramwagens. De machine zit in een kast, die den vorm van een personenwagen heeft: alleen door den scboorsteen bespeurt men haar aan- wezigheid. Zij maakt geen byzonder geraas en de6SU< L VlI6"' tenVijl dc wa»ens omnid delyk tot stilstaan kunnen wordeu gebra",t Bii deze proef is geblekeudat de paarden op' den I I 1 I IP )p 1_ t .N r\ tj LL" uucll SlidKcI], i o xuin.auuc regering

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1