ALGEMEEN wrmzxm No. 1077. Zaturdag 18 September 1875. 15de Jaarg. Binnenlandsche Berigten. Buitenlandsche Berigten. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Neuzen maken bekenddattijdens de aanstaande Kermis aldaarkan worden afgeweken van de artikelen 2 en 3 der verorde ning op de tapperijen in die gemeente van den 115 Maart 1869. onder voorwaarde evenwel dat op den laatsten kermisdagdes Zatiir- dags, de tapperijen niterlijk des nachts ten .12 ore moeten worden gesloten en dat voorts ten alien tijde de bevelen van het hoofa der politie moeten worden nageleefd Neuzen, den 15 September 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. A. VAN BOVEN. De Seeretaris J. DIE LE MAN. JPolitiel* Overzigt. De gebeurtenissen, die in zekeren zin de toe- komst onzes werelddeels beheerschen, blijven nog altijd in het onzekere. Wei deelde men mede, dat de opstand der Herzegowiners weinig te be- teekenen had en de kracht der Turksche wape- n.en zeer spoedig alles weer in het vorige spoor zouden brengen, maar toch blijkt, dat noch de verzoenende taal der vreemde comissarissen noch de Turksche magt tot dusver de opstandelingen tot berusting, laat staan tot onderwerping hebben ge- bragt en de plaats hebbende schermutselingen met afwisselende kans worden gevoerd. Veel hangt in dezen van de houding der Ser- viers af. Leggen deze openlijk hun zwaard in de schaal der opstandelingen, dan wacht Turkije een zware kampmaar dan ook krijgt de be- roering een Europeesch gevaar; dewijl de zaak zoo ligt van die beteekenis kan worden, dat daad- werkelijke tusschenkomst der omliggenden, Oos- tenrijk in de eerste plaats, eene noodzakelijkheid izal worden. Blijkens authentieke berigten heeft de Oosten- rijksche regering al de zes grens-districts-brigades, te zamen ter sterkte van 14000 man, mobiel verklaard en hen van de noodige ammunitie voorzien, voor het geval dat de plaats hebbende ge beurtenissen eene tusschenkomst tusschen Turkije en Servie noodig maken. Naar de jongste berigten zouden de Turken bij Trebinje de nederlaag geleden hebben, en deze stad op nieuw door de opstandelingen bedreigd worden. Sedert den val der vesting Seo d'Urgel wordt van 't Spaansche oorlogstooneel weinig of niets vernomen. De zaak van don Carlos, reddeloos verloren geacht, schijnt echter door hem niet te worden opgegeven. Jovellar, de overwinnaar van Seo d'Urgel, staat nu aan 't hoofd der regering van Spanje. Hij heeft ten minste dii voor, dat hij de zaak zijns lands eerlijk gediend heeft; maar op 't politiek terrein en bijzonder in Spanje, zijn rondheid en trouw niet zelden wapenen, die 't onderspit delven voor geveinsdheid en geslepenheid. Keizer Wilhelm zal nu toch naar Italie gaan, en, zooals gewoonlijk knoopt men aan dit bezoek reeds veel politiek gewigt vast. Wij willen ons niet verdiepen in dezen tegen- woordig zoo veelvuldig gebruikten vorm van politieke onderhandelingen, in 't idee dat, indien werkelijk deze vorstelijke bezoeken het middel moeten zijn om des te stelliger van het geheitn der onderhandelingen verzekerd te blijven, er ook wel weinig of niets waars van zal uitlekken en indien ze enkel wederzijdsche beleefdheidsvormen zijn, ze trots alle spitsvondige redeneriegen en uitvindingen, toch volstrekt geen politieke be teekenis kunnen hebben. In het laatste geval echter, moet het bevreemden, dat de 75 jarige Wilhelm daarvoor nog zooveel lust blijft gevoelen. En terwijl de vorsten zoo gedurig elkander bezoeken en zeer denkelijk beraadslagen, is er eene andere plaats, waar een niet minder gewig- tige politieke rol wordt gespeeld. Die plaats is een eenvoudig kasteel in de kleine, maar in Europa geachte, republiek Zvvitserland het kasteel Arenen- berg, waar de gevallene koningin van Holland met haren eenig overgebleven zoon Louis Napoleon verblijf hield en waar zoo menige intrigue ont worpen werd, om Napoleons troon te herstellen het kasteel, waar de weinige overgeblevene ge- trouwen in alle stilte bijeen kwamen, om de met roem gedaalde ster van Austerlitz weer te doen herleven en in nieuwen luister te doen schitteren. Weer vertoeft op dat kasteel eene gevallene vorstin; weer is een eenige zoon de trots en de hoop der moeder tot herleving van 't gevallene keizerrijken al is deze ster roemloos en donker ondergegaan, toch vertrouwt en gelooft men aan de oude sympaihien des Franschen volkstoch steunt men op het trotsche eergevoel der Fran schen, om den terneer geslagen adelaar te wreken. En behalve dat, nu gaat men niet als vroeger uit Frankrijk in het geheim naar Arenenberg; nu behoeft keizerin Eugenie niet, als koningin Hortense voorheen, zich nu en dan van haar kasteel te verwijderen nu behoeft de keizcrlijke pretendent niet als toen zich schuil te houden; maar vrij en openlijk wordt door de Buonapar- tisten partij tot dit doel geintrigueerd. o Neuzen, 17 September. Naar wij vernemen beeft de raad dezer ge rneente, in zijne vergadering van gisteren op roorstel van de plaatselijke scboolcommissie met algemeene stemmen besloten tot het aanstellen vau een derdeo hnlponderwijzer aan de npenbare lagere school alhier, om in hetrekking te treden op 1 November a. s. Woensdag avond vermoedden de passagiers, die alhier met den spoortrein van St. Nicolaas aankwamen het gevaar niet t waaraan zij bloot- stonden. Zonder de oplettendheid van den machinist waren misschien menschenlevens te betreuren geweest. De wisselwachter J. Wessel was in slaap geval- len en had daardoor het signaal niet gehoord toen de trein van St. Nicolaas aankwam waar- door deze op eene verkeerde ljjn kwam en op die stoottewelke een kwartier vroeger van Gent komt. De machinist echter ziende dat hij op eene verkeerde lijn wasstopte met het gelukkig gevolg, dat de stoot bijna niet merkbaar was. De wisselwachter is terstond ontslagen en naar men verneemtwerd tegen hem procesverbaal opgemaakt door den brigadier der koninkl. mar6ckauss6es alhier. Naar wij vernemen zal de commissaris des konings in ZeelandGraaf van Lijnden de vol- gende week het oostelijk gedeelte van Zeeuwsch Vlaanderen bezoekenaanstaande maandag zal zjjue excellence hier aankomen en vrijdagdaar- aanvolgende weder van hier vertrekken. Benoemd tot notaris in het arrondissement. Goes, standplaats Ellewoutsdijk de heer D. J Scholten, candidaat notaris te Neuzen. Zondag 19 September zal te Gent op den Kouter de opstijging plaats hebben van den heer M Godard en zijne medereizigers met den lucht- ballon de Saturnns. Deze ballon houdt 1-200.000 liters gas en kan zes reizigers mede- voeren De luchtreis zal worden voorafgegaan door volksspelen en een concert zal tijdens het feest worden gegeven. Westdorpe, 17 September. Als eene bijzonderheid kan van hier worden gemeld dat bij J. Malchaert een boomwaarvan de appelen reeds zijn gepluktwederorn in vollen boei staat. Hontenisse. 14 September. De raad dezer gemeente heeft tot wethouder benoemd den heer P. A. Adriaansensen tot ambtenaar van den burgerlijken stand den heer C. C. M. Fassaert. OosschLcapelle, 17 September. Herbe- noemd tot wethouders de heeren P. J, van der Wielen en M. N. A. van de Vijvereerstgenoemde tevens ook gekozen tot ambtenaar van deu bur gerlijken stand; laatstgenoemde mede als zooda- nig hetkozen. Men schrjjft ons uit Westelijk Zeeuwsch- Vlaanderen bet volgende „Meest lengevolge van onvoorzigtigheiddoor nl. de koeijen te laug op klaverweiden te laten grazen worden in deze streek telkens eenige dezer .dieren atgemaakt, dewijl ze op het punt stonden van te bersten. Om die reden werden er o. a. te Biervliet in een paar weken vier koeijen afgemaakt. De veehouder zij dus gewaarschuwd Gedeputeerde staten van Zeeland hebben 11. donderdag namiddag in het openbaar uitgeloot de onderstaande aandeelen van 1000 in de volgende geldleeningeu ten laste der provincie: a in de leening van 30.000 (1856) de nos 12 14, 21 en 25 b in de leening van f 525.000 (1863—18675 denoalO, 22, 45, 52, 63, 72, 82, 120, 121, 157 170, 217, 248, 279, 305, 309, 326, 334, 33.9,' 358, 359, 369, 398, 409, 410, 430,450, 4o8, 461 en 519; c. in de leening van /"79.000 (1872) de n<?s. 12, 59 en 76 d. in de leening van 40.000 (1867) de uoS. 14 en 28 e. in de leening van 50-000 (1870) de n°a 17 en 50; V f. in de leening van 60.000 (1872) de tie*. 44 en 48. De drie eerstgenoemde leeningen zijn aatigega.an ter verbeteriug der middelen van gemeensehap en de laatstgenoemden voor de instandhoc.din" van den stoorabootdieast op de Wester-Schelde° Van wege gedeputeerde staten is aan deu heer .J. G. Hector te Vlissingen te kennen gegeven, dat naar hun oordeel de keuze van den heer H. Engelschinan Kleijnhens tot wethouder dier gemeente in de raadszitting van 7 September jl., in overeenstemming met de bepaliusen van het reglement van orde heeft plaat geba'd. Naar het Vaderland verneemt. zal op zondag 26 dezer de vergadering van aaudeel bonders plaats hebben in de op te rigten maat schappij welke de marinewerf te Viissingen zal exploitereu. Jl. woensdag had te Souburg plants de onthulling van het gedenkteeken op de laatste rnstplaats van den oud minister van marine den vice admiraal de Smit van den Broeckedoor de bemoeijingen eeuercommissie van zee-officieren; in tegenwoordigheid dier commissiefamilieleden' autoriteiten en verder genoodigden. Het geheel is zeer sierlijk afgewerkt. Z, M. de koning is maandag morgen na een verblijf van ougeveer drie raaanden te Cllarens, (Zwitserlaud) met een extra-trein van deRijn- spoorvvegmaatscbappij le halfnegen urein de resi- den tie temiggekeerd. Als eene bijzonderheid dient vermelding dat in de gemeente Zeeland, bij Grave, de bur gemeester de seeretaris al de leden van den raad en de 4 kcrkmeesters alien ongehnwd of wednwenaar zijn. Welligt komt in niet een ge meente van Nederiand zulke zeldzaamheid voor. Als een merkwaardig en zeker op admi- nistratief gebied niet gewoon voorvalwordt medegedeeld dat in de Overijselscbe gemeente 11- dingsdag in een nagenoeg voltallige raads- vergadering een wethouder is benoemd op wien was uitgebragt eene stem. Zondag morgen is te Woensel de bijna voltooide toren van de nieuwe kerk ingeslort; hij verpletterde in zijn val een gedeelte van den prachtige tempelals ook al het stijgerwerk bij bet groote ongelnk is het nog gelnkkighet op een zondag is gebeurd want ware het werk- dag geweestzonden er zeker veie menschen levens te betreuren zijn. Volgeus zeggen zou de inwijding der kerk binnen eenige weken plaats hebben doch men zal die nu wel eenige maanden moeten uitstellcn. Men begroot de schade op p. in. 25,000. feSelzaete 17 September. Het Willems- genootschap vau Gent komt zondag a. s. 19 dezer een bezoek afleggen aan de zangmaatsehap- JZ a hctgeen wij reeds omtrent de hekentenissen van H. J!lt; en zijne huisvrouw Christina Goedvoik met hetrekking tot den dubbelen moord hebben vermeld, wordt ter aanvulling en nadere toelichting nog het volgende medegedeeld: Alvorens zich ten huize van mevrouw van der Kouwen te begeven, zijn zij gegaan naar mevr. van Heusden, om te ver nemen of mevrouw van der Konwen wel ligt aldaar aan hais was. Het bleek hun toen, dat integendeel mevr. van Heusden by mevr. van der Kouwen den avond was gaan passeeren. Om die reden hebben zij in de Bogt van Guinea op straat gewacht, tot dat mevr. van Heusden het huis zou verlaten. Daarop zijn j'\i.n^ar kionen gegaan en heeft Jut op de bekende wijze den dubbelen moord verrigt. Jut zelf is daarbij gewond, doordien mevr. van der Konwen onder het worstelen naar den dolk greep, dien m handen kreeg en bij het gevest vasthield, waarop Jut het moordtuig bij het scherpste gedeelte moest aanvatten om net haar uit de vuist te rukken, waardoor hij eene snede in de hand bekwam. Naar zijne verklaring had hij ten gevolge der daardoor veroorzaakte pijn dien nacht niet knnnen slapen Den volgenden morgen heelt hij de wond met pekdraad om. wonden, en daar dit niet hielp, door zijne moeder een pleister er op laten leggen. Vervolgens heeft hij een handschoen aan- getrokken, om de wond voor anderen bedekt te houden. Het geroofde is niet dadelijk bij Jut's moeder aan huis ge— borgen, maar eerst door Christina Goedvoik medegenomen naar het huis van een neef van mevr. van der Konwen, den heer van Yleuten, bij wien zij dienstbaar was. Ofschoon zij na hun huwelijk naar Amarika waren vertrokken om er te blijven, en daarom het grootste gedeelte van het gestolene aldaar te gelde hadden gemaakt, vonden zij er echter geen rust, maar vertrokken reeds weinige dagen later naar Liverpool en van daar naar Londen. Vreezende, dat zij ook daar niet veilig waren, vertrokken zij naar Nederiand. Zij hebben toen geld belegd op het grootboek en zich te Vught metterwoon nedergezet. Aldaar deelde een buurman hun mede, dat men wist dat eenige hij mevrouw van der Kouwen gestolen voorwerpen in Amerika waren verkocht. Jnt, nu beducht dat men hem op het spoor zou komen, besloot Nederiand voor goed te verlaten Hij vertrok daarom in 1874 naar de Kaap en begaf zich naar Graaf-Reinett. alwaar een broeder van zijne vrouw woonde. Ook daar had hij geen rust en besloot door een zaraenloop van omstandigheden naar Holland terug te kee- ren. Begrijpende, dat hij van het zeer verminderde geld niet meer zou kunnen leven zonder iets uit te voeren kocht hij het logement en koffijhuis op het Haagschc Veer te Rotterdam. Nadat de aandacht der Haagsche politie reeds spoedig daar- na op hem was gevestigd en bij een verhoor voor den com missaris van politie P. Beukman een bewijs van afschrijving van een belangrijk kapitaal op het grootboek bij hem was be- vonden, werd een geheim onderzoek naar zijne handelingcn in- gesteld. on^mirkttl £le Rotterdam> van een en ander ingeligt, liet eindeTiik d I naa.u-'lettend toezigt op hem houden, tot zij ten den' ze,kerhaid ^i-kreeg. dat Jut zich gereed maakte om hrslntpn 'e.ma e,.^et 'and te verlaten. Dientengevolge werd in ziin .l<; vertrek 200 mogelijk te beletten. Bij een eppn w?nl1nS lngesteld onderzoek werden echter hoegenaamd tpn verdacIl,f gouien of zilveren voorwerpen of edelgesteen- st,i,/-0Ddr ^ooals herhanldeiijk werd verteld), maar wel een tr, Je besc'lreven papier, dat bijzonder de aandacht der justitie h daar er 'ermoeden bestond dat het afkomctig was uit het .lis der verslagene. Na een daarop gevolgd verhoor zijn zij naar de cellu aire gcvangenis te Rotterdam overgebragt. et hetrekking tot het gebeurde hij den commissionair te Londen kan nader worden gemeld. dat het nog niet voldoeude is gebleken of het wel waar is, dat Jut in Engeland alle papieren Heeft vermetigd. Hiernaar wordt onderzoek gedaan, terwiil ook in Amerika de instructie wordt voortgezet. Ken voorzeker merkwaardig feit is d'at de vronw van Jnt na den moord als getuige voor den regter heeft gestaan, ten emde mlichting te geveu omtrent de Jong, die destijds van deu moord verdacht werd. Van een andere zijde wordt nog het volgende vermeld: Kene dame, gelogeerd te 's Hage. na den moord bcvrecsd geworden, dat ook zij aan eene gewelddadigepverrotnpeling kon zijn bloolgesteld, verlangde een waiter in didnst, om haar tegen dergelijke aanvallen te heveiligen. En wat is haar uaderhand, zeaer tot haar met geringen schrik gebleken? Dat diezelfde persoon, aan wien die bewaking werd toevertrouwd, niemaud anders was dan Jut. Jut die ook al een onechte zoon en een tenger schraal persoon is geeft zich in de instructie 't air van een zeer gevoelig wezen. Toen hij zijn bekentenis had afgeiegd, werd mj zoodamg door zijn zenuwen overmaud dat men hem met acht personen in bedwang moest houdendaais daarna. toen nem het relaas vau zijne bekentenis werd voorgclezcn, herhaalde zich deze aanval. Maar sedert dien tijd is hij rustigetj ofschoon ziju eel hij zoowel als zijne vrouw bevinden zich in de celluiaire gevangenis, waar de regter van instructie hen steeds heett verhoord voortdurend wordt bewaakt. Bij zijn bekentenis moet hij o. a hebben medegedeeld dat hij zich met heeft kuunen weerhouden de begrafenis zijner slagtoffers te volgcn; hij was alleen en volgde den lijkstoet >an de Bogt van Guinea tot bij Eik-en-Dninen. In 't West- Kiude werd t hem akelig te moede toen hij digt in zijn daby- een vrouw hoorde zeggen: „misschien loopen de moorde- naars wel achter het lijk." t> ^a(^er^aud berigt als volgt: ;/Voor zijne arrestatie te Rotterdam vertoefde Jut hier ('s Huge) bij zijne moeder en toen reeds wekte hij door zijne houding den argwaan van de politie op die hem in verhoor nam, vooral op het punt van de in- schry ving op het grootboek; men voud toen echter geen redeu om hem in arrest te hoaden. De huiszoeking, hier in Jacob Cats- straat gedaan, na de arrestatie te Rotterdam, —welke laatste voor- namclyk geschiedde op aanwijzing van de politie hier ter stede, heeft mets bijzonders opgeleverd Toen hij te Rotterdam weid^ gearresteerd, vond men bij hem o. a. een revolver. Jut was m Zijn herberg, en wildo juist een glas bier overhandigen aan een zijner gasten. Na de bekentenis zijn de beschuldigdeu vrij wat rnstiger. Nog leest men in de Prov. N. Brab. Ct. „Naai-men ons zegt, leidden Jut en zijne huisvronw, tijdens zy in het naburig Vught woonden, eeu zeer onrustig leven hy droeg voortdurend een revolver bij zich en was steeds ver- gezeld van een paar groote honden, alles behalve gemakkelijke ierre-neuves; bij vcrtrouwde niemand, kwam dagelijks naar hier s Bosch ter markt en was zeer rovaal in zijne aankoopen, he.geen mtusschen niet belette, dat hij bij ziju vertrek in het voorjaar van 1874 verzuimde ons het abonneraentsgeld te beta- voor de courant waarop hij tijdens zijn verblijf te Vught geabonneerd was." (i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1