A i.GEMEEN No. 1075. Zaturdag 11 September 1875. 15de Jaarg. Binnenlandsche Berigten. E R M I S K BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Neuzen maken bekenadat de aldaar dit janr zal plaats hebben van aflHa.m- dag, den '2On tot en met Zaturdag, den 25" September a. s. Het verrigten van gyrnnastische toeren met kinderen op straathet vertoonen van gevaar Ijjk gedierte en alle bedelarij, vermomd of open lijkzal daarbij worden geweerd. Neuzen den 3 September 1875. Bnrgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN. De Secretaris J. D I E L E M A N. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van Neuzen zuilen op WOENSDAG, DEN 13 OCTOBER 1875. des avonds ten 7 ure, op het gemeenteraadhuis aldaar, in het openbaar, bij enkele inschrijving YERPACHTEN: Het ophalcn van beer, asch en vailnis en het reinigen der rioolpnttcn en sledc- gotcnallow in de kom dier gcmecnte voor den tij<l van vijfjarcn, iugaandc den 1 Januarij 187 6. De voorwaarden der verpachting liggen ter in zage op de gemeente-secretariealvvaar ook ver- dere inlichtingen daaromlrent zijn te bekoraen. Neuzen den 10 September 1875. Bnrgemeester en Wethouders voornoemd J. A. VAN BOVEN. De Secretaris J. DIELEMAN. JPolitielf Overzigt. Zooals 't zich nu laat aanzien, zal de Oostersche vonk niet ontvlammen, maar in hare geboorte worden gesinoord en hebben de Herzogewiners wat te vroeg victorie gekraaid. 't Moge voor eene woelende en doldriftige menigte gelukken, voor een oogenblik de overhand te bekomen, als bij verrassing de sterkste partij te worden, wanneer eene geregelde troepen-magt opdaagt, al is het dan nog niet eens de oude en beproefde garde Napoleons, het is de geschiedenis van de meeste volkstumulten, dat ze door gebrek aan voldoende organisatie tegenover eene geregelde magt weldra bezwijkt. Of deze opstand dan niets te beteekenen had, of hij onvermijdelijk zoo geheel vruchteloos moest te niet gaan Haast niet te denken. Wanneer de verschillende volksstammen van Herzegowiners, Serviers, Bosniers en Montenegrijnen waren bijeen- gesprongen dan kan men ervan verzekerdzijn, zou- den de Turk en een weerstand gevonden hebben, dip zoo menigen bloedigen strijd, zou herinneren door onderdrukte volkeren voor hunne vrijheid en onafhankelijkheid gestreden. Maar hier is het ongetwijfeld de drie keizers- hand, die het geweld bezworen, die de degens der Serviers en Bosniers in de schede gehouden en het optrekken van elke geregelde krijgsmagt tegen de Turken weerliouden heeft. Waarom Zijn de grieven der ontevredene bevolkingen dan geheel ongegrond; is het uitmer- gelings-systeem der Muzelmansche radjas dan on- waar? Volstrekt niet. Het zijn andere belangen, andere zeer gewig- tige overwegingen, die hier in het spel komen. Indien eens de dag geboren werd, dat aan de Oostenrijksche en Russische grenzen een felle strijd ontbrandde, indien eens de opgestane ge- westen te vuur en te zwaard op bekende Turksche wijze als vverden uitgemoord, dan moest onver mijdelijk het oogenblik komen, dat men naar de stem der menschelijkheid met kracht zulk een overmoed zou te keer gaan. Maar ook in het geval dat de slavische ge- westen overwonnen, de Turken verdreven en een nieuw midden-Europeeseh rijk werd geboren wat dan? Wat dan met het nog meer ondermijnde Turksche rijk? Er is nog meer. Niet ligt zullen Oosten- rijk en Rusland een dergelijken wel aaneen- gesloten staat aan hunne grenzen dulden; niet ligt zal men zulk eene magt laten opkomen, die eene stem te meer zou zijn, indien het eens met het bestaan van Europeesch Turkije gedaan mogt geraken. Maar is er dan zooveel vrees, dat Turkije zal instorten Is de sukkelende sultan er dan zoo erg aan toe, dat ondanks de jaren lang beproefde genezing, toch zijn rijk den ondergang nabij is? Men kan dit beantwoorden met ja en neen. Zooals nu tegenwoordig met de Herzegowiners blijkt, is de magt nog niet geheel gebroken. Vloot en leger der Turken zijn in vrij vol- doenden staat. Ook in Turkije zelf is het rustig en al moet ook een gewoon Christenmensch ijzen bij de ongemanierdheid en morsigheid, die het gros der bevolking aan den dag legt; al moeten de bezoekers van Konstantinopel slecli!s oinvillig hare poelen en modderstraten passeren, al mogen ze verbaasd en onwillig den rug keeren tot de verregaande onreinheid, die ze tot op hare hoofdpleinen opmerken, het is dit niet, dat voor het bestaan van Turkije behoeft te doen vrcezen. Het is geheel iets anders. Het is de insol- ventie, het is de regeringloosheid, die in het lurksche fiuantie-wezen heerscht en die ondanks de jaren lange pogingen van Engelands gezamen tot verbetering, nog altijd dezeifde blijft. Het is de ontzettende verspillirig, die van den troon tot in het nederigste ambtskantoor plaats heeft, en tot de knevelarij en uitmergeling der bevol king leidc. Het is de kurk des crediets, die het rijk van de halve maan voor zinken bewaart; hoe lang zal ze het drijvende kunnen houden? Uit Spanje valt weinig mede te deelen. Het schijnt, dat eene nieuwe operatie tegen het over- schot van don Carlos' laatste strijdkrachten wordt voorbereid, en men i n mi J dels Dorregaray met zijne benden van de hoofdmagt zoekt te scheiden. Behalve de nederlagen in den laatsten tijd door don Carlos geleden, heeft hij veel te kampen met den gedurigen afval zijner medestanders, zoowel in hoogere als in lagere rangen. Onderscheidene zijner aanvoerders zijn in hechtenis genomen. Hij schijnt echter nog niet geneigd, om den strijd op te geven voor het landschap, waarvan hij zich koning noemt Neuzen, 10 September. In de jongstleden diugsdag gehonden raads- zitting al hier zijn herkozen als wethouder, de beer J. J. Fercken en als ambtenaar van den bnrgerhjken stand de beer J. Donze Az. Jl. woensdag had alhier de aanbesteding plaats van 1. Het rioleren van gedeelte waterleidingen in de kom der gemeentewaarvan aannemer is geworden J. L. Koole voor de som van 1190,— tevens waren billetteu ingeleverd door J. Scbeele Dz. voor 1620,- A. Klaassen Jz. voor/nSO,en J. Kolijn voor/'1850,—. alien wonende te Neuzen. 2. Het bouvven van eene kamer bij het gemeente raadhuis, waarvan aannemer is geworden M. Klaassen Andrieszoon voor de som van 570, tevens waren billetten iugekomen van J Scheele Dz. voor 626,J. L Koole voor/eSO,—en J. Kolijn voor/'760,alien wonende te Neuzen Hoek, 10 September, In de vergadering van den gemeenteraad op 7 dezer zijn herbe noemd tot wethouder de beer H. Wolfert en tot ambtenaar van den burgerlijken stand de beer Jae. van Wijck. Benoemd tot hulponderwijzer te Grijpskerke de beer A. F. Wisse, tbans hulponderwijzer te Zaamslag. berekening van het Belgisch in Hollandsch gehi voor het uifgeven van postmandaten van elgie op Holland getrokken zal tot nader orde, ge.sehieden a rato van 2 fr. 11 c. voor eenen gulden Bjj gevolg is het maximum van een mandaat gebragt op 527 fr. 50 c. welke waarde volgens bovenstaande taxatie gelijk staat met 250 gulden De minister van oorlog heeft bepaald, dat ledere ingezetene niet tot bet leger behoorende, bjj het aangaan eener koioniale militaire verbiute- nis buiteu en behalve de overige daartoe gevor- deide hescheideneen getuigschrift van woon pmatsverandering zal behooren over te leggeu, jiigegeven door het hoofd der gemeente waar hem laatstelijk een certifieaat van goed gedragisuit- gereikt of waar hij laatstelijk was gevestigd. De minister van binnenl. zaken heeft goed gevonden te bepalendat de stalen band der muilkorvcn, die den hals van den bond omgeeft door een keperen mag vervangen worden. Met het stooruscbip „W. A. Seholten" kapitein Jaussen den 19 Augustus van New- York afgevaren en den 31 dito te Vlissingen binnen gekomen zijn 47 passagiers met 8 kinderen overgevoerdo. a. een geziu uit Zierikzeein het voorjaar van 1874 naar Patersou verhuisd, doch nu reeds weer teruggekeerd, Vrijdagnamiddag zijn op de reede voor Vlissingen proeven genomen met twee zeilvaar- tuigen door de keeren Thomson van Lopden uitgevonden en aan het Belgisch gouvernement te koop aangeboden. Met deze vaartuigen die slechts de grootte hebben eener gewone sloep en boog zeil voerenzijn genoemde heeren van Engeland naar Vlissingen gekomen; door water dichte bakken aan weerszijdeu in- en uitwendig1 aaugehragtzijn fcij gevrijwaard tegen omslaau of zinken. De uitvinders achten kuu stelsel ook toepasselijk op schepen van grootere afmeting De proeven vverden genomen in tegenwoordigkeid en ter beoordeeling van den inspecteur van het Belgische loodswezen. Jammer, dat de zee niet onstuimiger was, daar de deugdelijkheid dezer vaartuigen voornamelijk moet uitkomen bij slecht weer Men schrijft uit 's Gravenhage dat de beer A. Smitvan Ridderkerk die de werf en verdere etablissementen te Vlissiugen van den staat heeft gepachtonmiddelijk na het verkrijgen der koninklijke goedkeuring op de desbetreffende wetbet contract aan eene maatschappij zal overdragen. Tot die overdragt is de heer Smit in de erfpachts overeenkomst bevoegdheid ver- leend. Men schrijft uit Vlissingen In den gemeenteraad van 7 dezer is eene zaak voorgevallen die eenigzins kerinnert aan vroe- gere Vlissingscke raadsvergaderingeu. Er moest een wethouder benoemd worden. Reeds had er een derde stemming plaats gehad, waarbij de aftredende wethouderde heer J. G. Hector, ec de heeren H. E. Kieijuhens en M. Pot ieder 3 stemmen verkregen hadden. Daarop was de vraag: loten tusschen die heeren of nog eens stemmen Dan nog eens stemmen, Goed De heer Hector verkreeg nu 4 en den heer Kieijuhens 3 stemmen. Men zou nu denken dat de heer Hector ge- kozea was. Mis. Daar bij de drie eerste stem miugen 9 leden gesteind hadden en bij de 4e maar 7 leden, ontstond zeker de vraag Wat waarkeid was. In alien gevalle, er werd nog voor de vijfde maal gestemd met den uitslag dat thans de heer Kleijnhens 5 stemmen ver kreeg en de heer Hector het met 4 verloor. De heer Hector is met die beslissing niet te- vreden en zal zich op ged. staten beroepen. Naar bet Vaderland verneemt, zal eer- laug ous leger met acht bataillons infanterie en 66n regiment hnzaren vermeerderd worden. Daar- entegeu sullen de vijfde kompagnie van ieder batailIon infanterie en de reserveescadrons van de Met het oog op de groole militaire werken die onder hauden zijn of binnen kort zullen worden aangevangen is er groote behoefte aan opzigters daarvooren daar het laatste examen voor militaire opzigters een zeer onvoldoenden uitslag heeft gehad is men voornemens weldra weder burgerlijke opzigters bij de genie aan te stellen. De gijzelkamer in het buis van arrest te Rotterdam verkeert in een bioeijenden toestand. daar er in dec laatsten tijd niet miuder dan 8 a 10 personen tegelijk gevaugen zitten voor wan- betaling. Een Engelsch matroos ontving bij aankomst te Rotterdam zijn gage, ging'daarop een borrel drinkeu en had het ongeluk om een goad tientje voor een cent uit te geven. Daar hij hier vreenad was kon hij do kerberg niet terug vinden en had dus een borreltje gekoeht voor f 10,04. In den Haag begint het geta! straathouden al te verminderen. Met wagens tegelijk zegt men worden ze door de politie buiten de ge meente gebragt en afgemaakt. Ieder oogenblik ziet men dan ook losloopeude ougemnilkorlde honden arresteren hetgeen dikwerf niet zonder tegenstand moet geschiedeu. ie Utrecht zijn in de afgeloopenc week meer dan 100 honden door hunne eigenaars afgemaakt. Zaturdag morgen zag men boven den llelder een prachtige en koioss'ale hoosdie zich, in prismatischen vorm statig en langzaam van het 0. naar het W. voortbewoog en zich eindelijk in eene flinke regenbui nabij de reede oploste. Naar men verneemt is de instructie in de bekende zaak van den bakker de Laat afgeloopen en kan men verwachteu, dat binnen kort omtrent de openbare behandeling daarvaneene beschikking zal worden genomen. Naar gemeld wordt, heeft Garibaldi in Nederland berigten laten inwinneu omtrent de kosten waarop de droogmaking van de Zuiderzee geraamd wordten mededceling gevraagd van de plannen tot uitvoering van dat reuzenwerk. Een en ander wordt door hem yerlaogd met het oog op het door hem ontworpen plan tot droog making van den Tiber. regimenten hnzaren komen te vervallen. Deze mutatie staat in verband met de te verwachteu bernoeijiugen van hoofdofficieren bij beide wapeus. Voorts verneemt genoemd bladdaterernstig aan gedacht wordt de epauletten bij het leger weder in te voeren ec de bestaande schouders bedekkingen af te schaffen. Aan een particulieren brief van een officier aan zijne ouders, uit Atchin, van 22Julij, ont- leent het Handelsblad het volgeude Het nieuws uit den Kraton is mil, er is in de laatste dagen niets bijzouders voorgevallen - de gezondheidstoestand laat niets te wenschen over. Bij den vijand echter is nog niet de minste schijr, van onderwerping waar te nemen. Van de posten wordt nog steeds veel geschoten. We hebben de laatste weken weer goed weder Verleden week, bij de bevige regens die vielen was de Kraton als ware het in een modderpoel' herschapen. Op de voeding valt niets aan te merkeu. Het is jammer, dat de ljsruachine zoo slecht aan de verwaehting voldoet.als men hier ovci ijs te beschikken had, zouden er een massa menschenlevens gespaard kunnen blijven. Het water uit deu Artesiscbeu put is goed, alhoevvel ik het pog niet enkel heb gedronken. bet drinken van water, hier en in geheel Indie, zonder ijs, is iets, waaraan zich maar weinig Europeanen wagen; daarom drinkt men dan ook, vooral hier te Atchin water met wijnSelser- water of water met Madera of Port. Sommige dagen is het hier zeer vervelend men kan niet verder dan een kwartier bniten den Kraton wandelen, zonder blootgesteld te zijn aan eene kennismaking met het vuur of den klewang van den vijand. Wij hebben tegen woordig elken dag van 61/2 tot 8 uur 's avonds muziek in den Kraton; dat wekt nog al op. Te Laude heeft een landbouwer zijn knecht, die te lang in bed bleef liggen bij de haren er uitgetrokken. De knechtover deze wijze van wekkeu gebelgd stak zijn meester met een mes in de vvang; beiden acbten bierinede de qnaestie uitgemaakt en houden de justitie er bniten. Jl. zondag beeft de opstijging van den heer Godard, met zijn ballon 1' Uuivers, onder een militajr mnziek te Antwerpen plaats gehad. Ten 6 ure werden de koorden losgemaakt eu bevonii

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1