ALGEMEEN NIEUWE KLEINE BOKKING No. 1071. Zaturdag 28 Augustus 1875. 15de Jaarg. Binnenlandsche Berigten. Buitenlandsche Berigten. Handelsberigten. Advertentien. ■an JPolitielf Overzi^t. A1 uaar eene tijding verder verspreid wordt, gaat met haar, als eene rolleiule sneeuw- klomp, ze neemt steeds in omvang toe. Zoo is 't met de aanvankelijk weinig geachte gebeur- tenissen in Ilerzegowina en't is ook liier, zooals meestal, de waariieid ligt in 't midden. 't Biijkt door de opvolgende tijdingen meer en meer, dat de opstand der Turksche landen geenszins van die beteekenis is, dat Turkije er ernstig door bedreigd zou worden; vooral dan niet, als hij geen steun van buiten ontvangt, zooals nu bhjkt, dat men daarop nocli van Oosten- rijks, noch van Ruslands zijde kan rekenen. De zaken in 't oosten in statu quo of hangende te houden, dat schijnt de politiek van 't oogen- blik en eene vrucht van den drie keizers-bond te zijn. Of dan deze opstand voor Turkije geheel on- beteekenend is, of hij, gelijk bet Fransche blad Figaro wil, niets is, dan dat een paar dozijn Grieken nu en dan in opstand komen tegen de helft van een 25tal Turken, valt evenmin aan te nemen. Het nog zoo kort geleden door de mogend- heden onderdrukte conflict met Montenegro, en 't ook nu optreden van Oostenrijken Rusland voor de herstelling der rust toonen genoeg- zaam, dat in die Turksche wingewesten zich een krachtig streven naar vrijheid en onafhankelijk- heid openbaarteen streven, dat niet zal op- houden, zich telkens te uiten en der verarmde en verzwakte Turksche regering handen vol werk zal geven. Ook leert deze geschiedenis weer, dat Turkije slechts onder de beschermende han den der grooten leeft en gevaar loopt, zoodra slechts die handen zich terug trekken of onder elkander verdeeld raken. Uit Konstantinopel berigt men, dat voortdu- rend met het zenden van nieuwe troepen naar het tooneel van den opstand wordt voortgegaan en voorts, dat de opstand door een 200tal Ser- viers, met Oostenrijksche koopvaardij-vaartuigen in Herzegowina aangeland, is uitgelokt. Ook moet een aantal Montenegrijnen zich bij den opstand hebben aangesloten. Zooals de berigten luiden, zouden de opstan- delingen bij elke ontmoeting de overwinning op de Turksche soldaten behalen. 't Is echter meer dan waarschijnlijk, dat men voorshands zich be- paalt tot eenige zwakke tegenweer, om dan wanneer er genoegzame krachten zullen zijn verzameld, met des te meer zekerheid te ageren. Nog wil men, dat de drie Noordsche mogend- heden den wensch hebben te kenuen gegeven, dat Prankrijk, Engeland en Italie in de Herze- gowina-kwestie eene lijn met hen zouden trekken. Volgens een laatste berigt is de Turksche rege ring voornemens, Servie te bezetten, uithoofde dit land zich in den opstand mengt. Bij dit nieuwe Europesche conflict dreigen de Spaansche gebeurtenissei; op den achtergrond te raken en, hoe ernstig in Spanje nog altijd ge- streden wordt, geen wonder bij den langdurigen en schijnbaar eindeloozen strijdzoodat iedere hoop, dat de rampzalige broederkamp eindelijk eens tot eene beslissing zal komen, steeds ver- ijdeld wordt. Volgens de laatste berigten duurt de belege- ring van de vesting d'Urgel, welker val reeds voorspeld was, nog immer voort. Tusschen zondag en maandag moet het eindelijk gelukt zijn, een der sterke kasteelen bij verrassing meester te worden, doch eene andere lunette heeft zich daarentegen staande gehouden. Men verwacht echter, dat de Carlisten wegens gebrek aan levensmiddelen toch genoodzaakt zullen worden, zich over te geven. Nimmer zal echter ontkend worden, dat de handvol belegerden vecht met een moed en eene volharding, eene betere zaak waardig, dan die van ten avonturier, welke in het eind toch niets zal winnen dan de droevige eer, dat hij zijn vaderland verwoest, verarmd en jaren lang achleruit heeft gebragt; van een preten- dent, die, steunende op dedweepzucht zijner volgelingen, zich niet schaamt, in naam der gods- dienst een barbaarschen krijg tot het uiterste vol te houden. rveixzen, 27 Augustus. Met genoegen kunnen wij melden, dat volgens eene beschikking van den minister van oorlog, aan de heeren Bril Cie. alhier vergunniug is verleendom op het terrein bij het spoorweg- station te tnogen plaatseo tien loodsen tot het bergen vac houtwaren elk laDg 10 meters en breed 4 meters op eenen afstand van 4 meters van elkander. I lontenisse 27 Augustus. Alhier heeft op 29 dezer plaats een schietwedstrijd zoo voor de werkende als voor de contribuerende leden der koninklijke scherpschuttersvereenigi ng „Prins Frederik Hendrik." Deze schietwedstrijd neemt een aanvacg voor de werkende leden des voor middags ten 11 ure en voor de contribuerende leden des namiddags ten 4 ure. Voor beide afdeelingen zijn schoone prijzen aangeschaft waartoe het geld door al de leden vrijwillig is bijeengebragt. We wenschen den feestvierenden goed weer toe, dat de gedane moeite ruimschoots door genoegen gedekt zullen worden. Een niet onbemiddeld winkelier te Middel- burg heeft in den avond van 25 dezer voor de derde maal getracht zich door ophanging van het leven te berooven. Zijn dochter die haar vader miste, waardoor zij weiler vermoeden kreeg, baalde twee bedienden, die hem op de bovenver- diepmg in een bedstede hangende vondenin zoodanigen staat dat als het ware geen hoop op beboud van zijn leven meer bestond. Met spoedig aangekragte geneeskundige hulp heeft men hem echter ten derdeu male van den dood gered. Bij beschikking van den minister van binnenlandsche zaken is aan Charles G. J. Pietersen, te 's Gravenhage, vergunoing verleend voor den aanleg en de exploifatie van een tramway (paardeu-spoorweg) van Middelbnrg naar Vlis- siagen. De minister van binnenlandsche zaken heeft de burgemeesters doen aanschrijven tot stipte naleving van de nieuwe wettelijke bepaliugen op de bondsdolheid en tot het doen nitvoeren van die wet met den meesten spoed en met klem. Volgens de te Rooseudaal verschijuende Grondwet is te Kevelaar een mirakel geschied. De 26jarige Angelina de Jong, woonachtig te Gilze-Rijen die kort na hare eerste communie de spraak heeft verloren heeft deze thans te Kevelaar teruggekregen. Bij de dezer dagen te Gouda gehouden kermis hebben de 4 draairaolens te zamen f450 staan- of marktgeld opgebragt, terwijl in vroeger jaren dit cijfer varieerde tusschen de f 40 en 60. Deze belangrijke vermeerdering van opbrengst is het gevolg van een onlangs genomen besluit om de talrijke eigenaars van draaimolens, welke zich aan'ooden niet meer te laten loten, zooals vroegermaar hen te laten inscbrijven en aan de hoogste inschrijvers de vergunniug te geven, De hoogste inschrijving bedroeg ditmaal f 160. Toen vrijdag avond bij Boas en Judels te Amsterdamwegens plotselinge ongesteldheid van een der acteurs in plaats van de „Reis om de wereld" een ander stuk „Bob de hoefsmid," moest- worden vertoondliep het heele publiek de zaal uit. Een 20tal menschen, grootendeels niet betalende toeschouwers bleveu zitten en de recette bedroeg ongeveer vijf gulden, In het bekende magaziju van den heer BodenheimKalverstraat te Amsterdamkan meu een scheepje tentoongesteld zien van gutta percha met een geraamte van mandewerk. Door twee blaasbalgen worden de wanden in een kwartier met lucht gevuld waardoor de boot in staat is een zware vracht te dragen. Voor de eendenjagt en als reddingsboei is het bootje uitmuntend geschikt. Het aantal badgasten te Scheveningen °pemt nog steeds toe. Op dit oogenblik bedraagt het 1551 behalve de 237 dienstboden en be dienden die de vreemdelingen vergezellen. Te Utrecht is een appelboom, die voor de tweede maal in dit jaar bloeit. Uit Ond-Beijerland scbrijft menDe eerste landbouwer, voor zoover ons bekend is, die van het gewas der zaaitarwe. bet vorige jaar door onze afdeeling „De Beijerlanden en Strijen" der Hollandsche maatschappij van landbouw persoon lijk in Eugeland aangekocht, heeft gedorscht bekwam eeu beschot van 49 hectoliter per hectare. Het gewas was niet zeer zwaar en het land slechts middelmatig kloek. De tarwe is daarbij van pnike kwaliteit. Uit Urk wordt gemeld dat twee raadsleden dier gemeente door gedeputeerde staten van hun lidmaatscbap vervalien zijn verklaard wegens overtreding van art. 24 der gemeentewet. De overtreding bestond hierin dat genoemde raads- iedec aan het gemeentebestuur costumes koek, bier, enz. hadden geleverd voor het kronings- feestten vorige jare gevierd. Ter zake van de diseussien in den gemeente- raad van Doesburg, over het benoemen van geestelijkeu tot waterdragers bij de brandweer, wordt nog gemeld dat volgens de aldaar vigerende verordening ieder ingezetene van 20 tot 50 jaar bij het brandwezen dienst moet doentenzij hij zich vrjjkoopt, in welk geval door burg, en weth. een plaatsvervanger voor hem wordt gesteld. Nu vraagt de Arnh. Ct.„waar halen burg, en weth. die plaatsvervangers van daan, als iedereen bij de brandweer dienst moet doen Waar schijnlijk worden die remplaganten gekozen onder de lieden beneden de 20 of boven de 50 jaren De aanvoer van pruimen was vrijdag te Zwolle zoo groot, dat zij niet eens bij het gewigt verkocht konden worden dat gescbiedde bij ge- heele mandeu vol, zoodat het K. G op nog geen cent kwam door de politie werd naauwkeurig acht geslagen, of er ook onrijp of beschadigd goed onder was. In het Dagbl. van 's Gravenhage scbrijft zekere P. d. L. 't volgende „Veel wordt er tegenwoordig over anti-dienst- vervanging gesproken en een daartoe strekkend bond wordt opgerigt ten minste tal van deel nemers vind ik dagelijks in uw Dagblad opge- nomen. „Mjjn oudste zoon is het volgende jaar mili- tiepligtigde toetreding tot dat bond wil voor mij dus zeggen geen plaatsvervanger voor mijn zoon. Deeluemen of niet is voor mij dus een belangrijke zaak. Toen ik dezer dagen toeval lig langs de infanterie kazerne alhier kwam werd mijn besluit genomen. Op het pleiu voor dat gebouw stondjeen troep te exerceeren en on- willekeurig bleef ik staan kijken .- zou mijn zoon het volgend jaar ook zoo geoefend worden „Terwjjl ik daar stond kwam uit de kazerne een officier, dien ik aan zijn gouden kraag als hoofdofficier herkende, Naauwelijks had hij een troep in het oog, of uit zijn mond klonken eenige verscbrikkelijke vloeken over het pleia gevoigd vau uitdrukkingen zooals ik (geen soldaat maar burger) ze niet verwacht van eeu plaatsvervan ger, die men zoo gaarce zou waren omdat zijn omvang nadeelig werkt op het moreel der andere soldaten. Toen ik dit hoordedacht ik neen geen deelnemen aan het bond mijn zoon wordt geen milicien, liever stel ik een plaatsvervan ger, dan hem te zenden waar zulke voorbeelden gegeveu worden door een meerdere, alleen maar omdat een handgreep niet juist werd uitgevoerd of een schako scheef staatwaar men dus niet behoeft te vragen hoe de minderen zijnen welke nadeelige gevolgen dit heeft voor jeugdige menschen die toch al zoo geneigd zijn dergelijke zaken als gewoonten over te nemen." Zondag 11. zijn een tweehonderdtal apos telen der internationale voorafgegaan door twee roode lappen waarboven roode mutsen staken en corps door verscheidene straten te Gent ge' trokken. Nabij het stadhuis zongen ze de Mar seillaise en vergaderden zich daarna in eene herberg bij de Hoogpoortalwaar de Gentsche afdeeling der internationale haar reunie koudt- De Gentsche bevolking bleef niterst onverscbillig. Dezer dagen zijn te Warcmme twee twee- ling-meisjes geboren. Beide kinderen hebben een wolvenmond haren als die van een wolf, zes vingers aan elke hand en hunne teenen zijn aan elkander geg'-oeid. De mocder en de kin deren zijn in goede gezoudheid. Te Montpellier is zaturdag een trenrig familiedrama afgespeeld. Een jonge dame uit de goede klasse trouwde v<56r eenige wekeu tegen haar wil met een vriend baars vader en hield ondertusschen liefdebetrekking aan met een ander, die baar ook ten huwelijk had gevraagd. Laatstgenoeuide minnaar besloot haai te schaken. Reeds was het plan half ten uilvoer gebragt, toen de vader van de jonge dame het bemerkte en terstond een drijfjagt op het vlngtende paar organiseerde. Weldra waren zij ingehaald en werd de vrouw met geweld naar het huis van haar echtgenoot terruggebragt. De schaker kwam er echter minder goed afde breeder van de geschaakte meende de eer der familie niet beter te knnnen wreken dan door hem voor het hoofd te schieten. Op de openbare straat onder een vreeselijk tumult werd bet schot gelost. De moedige verdediger van de eer der familie is terstond gearresteerd. B)or<ireclit, 19 Augustus. 288ste Staats-Loterij. BURGEMEESTER en WETHOU* DERS van Neuzen zullen op WOENSDAG, den 8 SEPTEMBER 1875, des avonds teu 7 ure, op het gomeenteraadhuis aldaar, in bet opeubaar, b ij en kel e i n s c h r ij v i n g> onder nadere goedkeuring van den gemeenteraad» AANBESTEDEN: to. Het riolereii van gcdeclte watcrlci- dingen in de kom dei* gemeente. 2o. Het bonwcH van eene kauicr bij het Geineeiiteraadhuis. De inscbrijving moet gescbieden voor ieder werk afzonderlijk. Bestekken dier werken liggen ter inzage op de gemeente-secretarie en in de logmenten van A. Batenbukg en de wed. Scheele te Neuzen. Plaatselijke aanwijzing zal gescbieden op MAANDAG, den 6' SEPTEMBER 1875, des namiddags tusschen 3 en 5 nreudoor het Gemeentebestuur, terwijl overigens verdere inlich- tingen en inzage der teekeningen van die werken te bekomen zijn ter secretarie voornoemd. Neuzen den 27 Augustus 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN. De Secretaris, J. DIE REM AN. a f 2 per mand bij B A S TI A A N S E Zaudplein, Puike Zeeuwsch Vlaamsche Tarwe I 9 25 a f 10,25 en naindere f 9,00 a f 9,50, KoszsceZeeuwsche en Vlaam sche f 7,70 a f 8,—, Overmaassche f 7,50 a f 7,80. Cierst, Zeeuwsche en Vlaamsche winter f 0,00 a f 6,90. Overmaassche 6,00 a f 6.60, Zeeuwsche en Vlaamsche zomer f 6,50 a f 6,90 Overmaassche f 6,30 a f 6,50. Haver, tlunne f 4,40 a f 5,00. dikke f 5,40 a f 5,80. Paardenboonen f 9,00 a f 9,50, Duivenboonen f 9,50 a t 10,—. Witteboonen f ll,00 a f 15,--. Bruinebooneo f 13.00 a f 16.00. Zrwten 9,80 a 10,50. Koolzaad f 12.20 a f 13 00 Lijnzaa.172 a 81 st. Prijzen van flOO en daarboven. 5de klasse. Trekking van 2426 Aug. f 1000 no. 2323. 2838. 12275. 20169. 2526. 9278. 12912. 13271. 13821. 14261. 16819. f 400 2237. 6945. 14430. 17906. 20049. 20854. 239 1485. 3553. 4440. 6356. 10370. 10935. 10962. 13965. 16946. 20993. f 200 644. 11548. 474. 2897. 5265. 6085. 9865. 11023. 13291. 13379. 18858. f 100 577. 3772. 4688. 4782. 7260. 8356. 9529. 16631. 16718. 17901. 19668. 20351. 1808. 2685. 3203. 4367. 4411. 4629. 4768. 4984. 6156. 6358. 7729. 7862. 8244. 8291. 9665. 11837. 12294. 13690. 14442. 15469. 15840. 17917. 18324. 20191. 20633. 20737.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1