4LGEIHEEN No. 1067. Zaturdag 14 Augustus 1875. 15de Jaarg. Binnenlandsche Berigten. ai, en MA- s bij (e lzen 4/73 Politick Overzigt. Vergaderingen en volksbijeenkomsten plegen in het vrijheidlievende Engeland steeds op groote schaal georganiseerd te worden. Waar men in znenig land van ons werelddeel al te uitgebreide volksverzamelingen steeds zocht te verhinderen, was het Engelands staatkunae, er den vrijen teugel aan te laten vieren. De vergadering, die thans in Iesjand plaats had, is weer eene krachtige uitdrukking dier vrij- zinnige staatkunde. Wie was toch de man, wiens geboortefeest men na eene eeuw nog viert? Wat is O'Connell voor Ierland en inzonderheid voor het vereenigde Groot-Brittanje geweest Het tijd- erk zijner kracht was voor Ierland tevens de kraclit des opstands tegen het wettige gezag. Groot- Brittanjes eenheid werd menigmaal zwaar bedreigd en lang is de reeks der moeijelijkheden, door O'Connell aan het vereenigde koningrijk bereid, en de tegen woordige feestvierders maken er geen geheim van, dat de scheiding van Ierland van het vereenigde klaverblad, zoowel hun doel, als dat van hun vereerden volksdrijver is. Welk land zou dergelijke vereeniging, waar zulke beginselen worden uitgesproken, waar de een heid van den staat zoo bedreigd wordt, ouver- schillig en gedwee aanzien en lijdelijk laten begaan En toch heeft die tot het uiterste gedrevene vrijgevigheid meestal de beste resultaten opge- leverd. Laat de volksderaonstratien zich vrij bewegen, laat ze ongehinderd uitwerken, en meestal vernietigen ze zich zelve door onderlinge verdeeldheid zoekt ze te bedwingen, treedt met den sterken arm tusschen beiden en ge verhoogt hare kracht en staatsgevaarlijkheid, door ze tot eenheid te voeren. De moeite, die men zich geeft, om de gebeurte- nissen in de Turksche gewesten van Herzegowina te verkleinen, doet vermaeden, dat ze meer be- teekenen, dan men wil doen gelooven. De op- standelingen bedreigen de hoofdstad van hun gewest en men begrijpt niet, hoe dit zonder ondersteuning van buiten doenlijk is voor eene handvol opstandelingen. Den 4 dezer maand moet een Turksch corps van 800 man door de opstande lingen uiteengejaagd zijn. Naar al, wat men uit Spanje verneemt, valt op te makendat er gewigtige tijdingen op handen zijn en de toestand der zaak van don Carlos steeds hagchelijker wordt. Yoor eenige weken is door de regering van Alphonsus het bevel uitgevaardigd, dat de goederen en bezit- tingen dergenen, die op 30 Julij jl. de wapenen niet hadden neergelegd, verbeurd verklaard en publiek verkocht zouden worden. Dit bevel heeft aan den opstand vele krachten ontnomen; want hoewel vele Spanjaarden niet ongaarne het luchtige soldatenleven deelen, des noods pret hebben in eene bataille bij te wonen, zoo ziet men toch wel in, dat het vasthouden aan •ene vrij hopelooze zaak, in 't eind op eigen verarming moet uitloopen. heer Stieltjes een bestrijder zal vindenis nu reeds zeker. Indezitting van donderdag 11. werd door den beer van Houten voorgesteld het spoorwegvoorstel- Cappeijne in behandeling te nemen met voor- loopige terzijdestelling van het regeringsontwerp. Dit voorstel werd door de regering onaannemelijk verklaard. Na langdurige beraadslagingen werd het voorstel door den heer van Houten inge- trokken. Met 43 te gen 26 stemmen werd aangenomen een voorstel van den heer Godefroi om het wets- ontwerp tot wijziging der kiestabel opnieuw in de sectien te onderzoeken. Een voorstel van den heer Nierstraszom de judicieele wetten in behandeling te nemen werd met 37 tegen 32 stemmen verworpen. Maandag openbare behandeling der jl. woens dag onderzochte wetsontwerpen waaronder dat tot bekrachtiging van het erfpachtseontract van de voormalige marinewerf te Vlissiugen. Axel10 Augustus. Tot predikant bij de Ned. bervormde gemeente alhier is beroepen de heer J. E. Steenbakker Morilyon Loysente Oud-Beijerland. Het Weekblad Vooruit, hoofdopsteller de heer G. A. Vorsterman van Oijen zal na een ruim tweejarig bestaan ophouden te verschijnen. Maandag jl. is te Goes een mnzikaal fes tival gehoudenwaaraan verschillende gezel- schappen nit Zeeland en Belgie deelnamen. Het toonwerk „de Zeeuwsche Leeuwvan den heer E. Grefemuziekdirecteur te Goes werd met het beste gevolg uitgevoerd. Het feest is met groote opgewektheid gevierd. Men schrijft ons uit Yerseke De konde en gnre dagen van Junij en Julij hebben zeer nadeelig gewerktom (le rijpheid der moeroesters te bevorderen. TtjjfcQ nven op ierfns IVeuzeii, 13 Augustus. De tweede kamer is jl. diugsdag middag bijeengekomen. Indien de korte zitting, toen gehoudeneen voorproefje geweest is van het- go.en ons te wachten staat, dan zjjn er storm achtige vergaderingen in 't verschiet. Uit een korte discussie tusschen den heer Blusse en den voorzitter is gebleken, dat de kamer meer be- paaldelijk is bijeengeroepen op verlangen der regering om het spoorwegontwerp in de sec tion te onderzoeken. De ontboezeming van den heer Stieltjesdie het ontwerp zelfs de verzending naar de sectien niet waard voud doet vermoeden dat het regeringsvoorstel evenmin als dat van den heer Kappeyne een algeiueen dezer door den tijdelijken militairen en civieleu gunstig onthaal zal vinden. Dat het in den bevelhebber te Atchinkolonel Wiggers van het einde van Julij, bij aitzonderiugslechts op enkele pannen eenig ipat ontdektewerd de vrees algemeen dat de geheele campagne van 1875 mislukken zou. Die vrees is wel is waar, niet gewekenmaar de ingetreden warmere en zachtere dagen van deze maand hebben in zoo veire de hoop verlevendigddat er van de pannen die het laatst in zee gebragt zijn nog wel iets teregt kan komen. Daaroru wordt het einde van Augustus met bezorgdheid tegeraoet gezien om eenige schatting te kunnen maken wat er van de nienw begounen campagne teregt kan komen om in 1877 te oogsten. Wat er ook van wordebij benadering kan men nu reeds zeggen dat er van de 5.000.000 gekalkte pannen die als collecteurs dit jaar in zee zijn gelegdhoogstens '/s gedeelte geschikt is over- gebleven om er aanslag van het oesterbroed op te verwachten't geen veel of weiuig zal be vonden worden In het gunstigste geval zijn de vooruitzigten nog zeer ongnnstig en is het te vreezen dat deze tegenspoed veel bijdragen zal om de kunstmatige oestercultuur in de stoute vaartdie zij genomeu had, te belemmeren. Uit Tbolen wordt van 9 Augustus gerneld lledenmiddag ongeveer te 12 uren ontstond er op de hofstedebewoond door den landbou- wer C. Geluk en onder deze gemeente gelegen, een hevige brandwaardoor in weinig tijds de bouwschnur met het reeds ingezamelde graan een prooi der vlammeu werd. Ook eenige paardeu en ander vee zijn daarbij omgekomen. Het mogt de spoedig toegesuelde braudweer gelukken het woonhuis te behouden. De oor- zaak van den brand is onbekend. Men verneemt, dat het verbrande geheel of grootendeels ver- zekerd was. Men meldt uit Bergen op Zoom van 9 Aug. Heden ochtend omstreeks 9 uur had er een oploop plaats ter gelegenheid van het huwelijk van een paar, waarvan de jonge man gedurende eenige jaren omgang gehad heeft met een ander meisje; dat thans sedert vier maanden moeder is. Onder het zingen en schelden der volks menigte werd bet jonge paar naar de kerk geleid, BUjkens een bij het departement van kolo- niec ontvangen telegram van den gouverueur- generaal van Nederlandsch Indiewas den 4 Kerchem, het uavolgende aan de Indische rege- riug berigt Kleine patrouilles hadden den vijand nog al benadeeld door het vernietigen van eenige ver sterkingen en het verbranden van verscheiden woningen. Evenwel bleef de vijand vele onzer posteu beschieten. Choleragevallen kwamen nog dagelijks voor, maar overigens werd de gezond- heidstoestand zoowel in als buiten Kotta Radja gunstiger en de sterfte was betrekkelijk geringt Aan de Teteringschendijk bij Breda werd door een boer een granaat, die hij voor eenigen tijd bij het cadettenkamp had gevonden bij den smid gebragtmet verzoek om er een handvatsel aan te makenteneinde t voor zwaartewigt te kunnen gebruiken. Toen de smidsjongen er met een gloeijend ijzer bijkwam om er een gat in te boren, sprong de met schroot geladen en blijkbaar nog niet ontplofte granaat eu verbrij- zelde hem den armdie daarna onmiddelijk afgezet moest worden. In de meeting der timmerlieden in de open lucht, aan den Haarleramerweg te Amster dam, zondag gehouden, werd besloten rustig, maar krachtighandbavende orde en wet, met de taal der rede, billijkbeid en overtuiging, voorttegaau hun regten te doen gelden. De ongeveer 500 aanwezigen verklaarden bij acclamatie geen genoegen te nemen met het weigerend antwoord der patroons verhooging van loon van 18 tot 22 ct. per uur en sterker dan ooit hun weg te zullen gaan. Er zal nog een meeting worden belegdtot wier bijwoning de patroons zullen worden uitgenoodigd De leden worden aauge- spoord zich ferm aaneen te sluitenopdat in het a. s. voorjaar de patroons, zonder werkstaking kunnen worden gedwongen loonsverbooging toe te staan. Het middel daartoe zal later worden aangegeven. Zondagavond heeft te Amsterdam in de Valkenburgerstraat (Marken) een schermutseling van ernstigen aard plaats gehad ten gevolge van uitdrukkingen voor 't godsdienstig gevoel der meerderheid van de bewoers kwetsend en uitge loktdoordien een bewoner der buurt vdor zes weken naar men zegt, een klap aan een dienst- meisje had gegeven. Men begon eerst man voor man daama straat tegen straat (Valkenburger straat en Markensteeg tegen Foeliestraat en Rapenburg) met steenen kokend water en dak pannen te werpen. Gelukkig dat de commissaris van politie Gelpke, de inspectenr Roering en 20 agenten spoedig een eiude maakten aan den strijd, waarin 66n persoon aan den arm moet zijn gekwetst. Zondagnamiddag ontlastte zich boven Utrecht en oinstreken des middags tusschen 5 eu 7 uur een hevig onweder, vergezeld vau zwaren hagel- slag en regen waardoor een ontzettende schade is aaugerigt, bijna geeu huis of het heeft door lekkage en het inhagelen der rniten schade beko men. In den Hortus werden 2000 en in het hospitaal 300 ruiten verbrijzeld. De grootste hoeveelheid regen die in de laatste 27 jaren aldaar in eens was afgetaptwas 44 3 mm. den 21 Aug. 1858. Zomlag-avond te 10 uur werd 74,3 mm. afgetapt, dat gevallen was na5uren Als waarschuwing om in deze vvarme dagen bij het koopen van viseh goed toe te zien op de j qualiteitwordt gerneld, dat zaturdag II. een geheele familie te Voorburg ongesteld is geweest, tengevolge van het elen van hotgelukkig slechts in ligte mate, daar men weinig van de visch had gebruikt. Door de politie te Zwolle is proces-verbaai opgemaakt tegen den slager T. van der Kolk wegens den verkoop van bedorven worstde aanwezige voorraad is in beslag genomen. Zulke maatregelen eischen nayolgiug Het Engelsche weekschrift Nature betoogt dat de vele overstroomingenwelke dit jaar Europa teisterenniet alleen aan het snelle smeiten van de sneeuw op de bergenmaar vooral aan het roekelooze uitroejjen der bosschen moeten toegeschreven worden. In een Oost lndisch blad de Vorstenlan- den, leest men als ingezonden stuk: In het berigt van uw blad dd. 18 Junij jl. is de toedragt der zaak van den fuselier L. niet geheel duidelijk geschetst en haast ik mjj, n een zuiver verhaal te leveren hoe de zaak zich werkelijk heeft toegedragen. Op den avond van den 17 Junij jl. hoorde de sergeant-zieken- vader W. in het hospitaal alhier deu fuselier L. roepen nIk heb een moord gedaan." De zie- kenvader begaf zich onmiddelijk aan zijn bed en vroeg hem: wat is het man, waarorti ben je zoo ongerust, kan ik je helpen zeg het tuij danhebt gij ook iets op je gewe'en dat u ver- ontrust?" L. antwoordde hicrop: Jazieken- vader, kom eens hier," en hem bij de hand nemende, vroeg hij: „Oudje, kan ik je ver- trouwen waarop de sergant antwoordde: _Ja zeker!" Jazeide L.ik heb een moord begaan." Op het antwoord van den sergeant: „Dat moen je imrners niet zoo; maak u geen gedachten dat zal beter worden als gij maar eens beter zijtantwoordde^hij „Neen ziekenvader ik ben de moordenaar van v. d. Kouwen uit den Haag." Toen deze hem echter zeide: „kom spreek over zulke dingen niet," antwoordde hij„Neen neenziekenvader, zoo waar helpe mij God almagtig, ik ben(er debet aan," daarbij s'tak hij de regter hand tweemaal omboog. Vei'der ver- zocht hij om den pastoor. Deze kvvara en bleef zoowat '/4 uur bij L. Toen de geesteiijke weg was begaf zich de ziekenvader andermaal bij L en deed hem eenige vragen om zich teover- tuigen of hij wel bij zijn verstand was. Op alio vragen b. v. antwoordde hij in bijzijn »wie ben ik L. van getuigen de sergeant-ziekenvader, of denk je dat ik gek ben Op de vragen, waar bij geboren was en nog andere, gaf hij even duidelijk antwoord. Kort na deze vragen aan L. gedaan vroeg hij zelf aan den sergeant: „Maar zeg eens, weet gij ook iets van den moord?" Toen deze hem on- dervroeg wat hij toch daarmede bedoelde ant woordde hij „Och die in den Haag van rnevr. v. d. Kouwen van goud en zilver weet ik niets, wel van geld; maar spreek er niet over; ik hij en de derdevan uitputting viel hij achterover. De ziekenvader liet hem hierop rusten en ging naar zijn kamer om L.zoo hij wat hij was gekoinen verder te ondervragen doch het was te laat, ten 8^/4 was L, overleden. ZEETIJDIINGrEN. o n Van 6 tot en met 12 Aug. 1875 zijn in deze haven binnen" gekomen, bestemd voor Gent, de volgende zeeschepen als 6 Adg. Eng. stoomb. Romeo, kap. R. Schofield, van Goole met stukg. Deensch jagt Christiane, kap. H. Hansen, van Banhollen met tarwe. 8 Aug. Zweedsche bark Agda, kap. K. U. Lind, van Pitea met planken. Noordsche brik Gustav, kap. Helgesen, van Stanfort met planken. 9 Ang. N.-Duitsche bark Ribnitz kap. Fretwurst, van Riga met vlss. Belg. stoomb. Flecha, kap. H. Seeuwen, van Londen met stukg. Eng. stoomb. Contest, kap J. Cook, van Londen met stukg. Eng. stoomb. Richard Moxon, kap. J. Wright, van Goole met stukg. 11 Aug. N.-Duitsche schooner Magnet, kap .J. Wilier, vau Pernau met planken. N.-Duitsche brik August, kap. C. Kapper, vau Dantzig met slippers. 12 Aug. Eng. stoomb. Romeo, kap. R. Schofield, van Goole met stukg. Van 6 tot en met 12 Aug. zijn uit deze haven vertrokken, komende van Gent, de volgende zeeschepen, als 7 Aug. Eng. brik Marry Ann, kap. 1). Mason, naar Ske- leftia, in ballast. N.-Duitsche schooner Nordsee. kap. Rohde op avonttre in ballast. 8 Aug. Noordsche brik Mai, kap. E. C. DaDielseu, naar Mandal in ballast. Eng. stoomb. Romeo, kap. R. Schofield, naar Goole met stukg. Eng. stoomb Musgrave, kap. W. Lumley, naar Londen met stukg. 10 Aug Russische bark Hanna, kap. J. Andersen, naar Riga met chico ry. N.-Duitsche brik Robert Paul. kap. J. Harder, op avonture in ballast. Fransche schooner Adrienue, kap. Choi- met, op avonture in ballast. 10 Aug. Fransche logger Aima- ble Olvmphe. kap. Le Roux, naar Sunderland met stukg. Zweedsche schooner Lejontin, kap. E. Ericsson, op avonture in ballast. 11 Aug. Noordsche brik Elisabeth, kap. A. Hansen, naar Skeleftia in ballast. Noordsche brik Soridderen, kap. H. A. Hansen, naar Skeleftia in ballast. Rnssischebrik Swia. kap. G. S. Nijholm, naar Dantzig met dakpannen. Belg. stoomb. Flecha, kap. H. Seeuwen, naar Londen met stukg. 12 Aug. Eng. stoomb. Richard Moxon, kap. J. Wright. Daar Goole met stul.g. Eng. stoomb. Contest, J. Cook, naar Londen met stukg. In deze haven zijn binnen gekomen, bestemd om aan den ijzeren weg te lossen en te laden, da volgende zeeschepen als 6 Aug. Engelsche stoomboot Shernburn, kap. R. Benson, van Sunderland met steenk. 7 Aug. Engelsche stoomb. Marguerite, kap. E. Child, van Antwerpen in ballast. Engelsche stopmb. Charles Batters, kap. G. Baker, van Bona met minerai. 9 Aug. Eng. stoomb. Minnie Irvine, kap. N. Lowther, van Bemsaf met minerai. 10 Aug. Eng. stoomb. Killrneay, kap. C. Powell, vau Goole met stukg. 11 Aug. Eng stoomb. St. Andrew, kap. J. Peters, naar Bona met miuerai. 12 Aug. Eng stoomb. Mar uerite, kap. E. Child, vau Londen met stukg. Uit deze haven ziju vertrokken, na aan deu ijzeren weg gelost en geladen te hebben, de volgende zeeschepen als J6 Aug. Eng. stoomboot Darent, kap. J. Redliugton, naar Baero, in ballast. 8 Aug. Eng. stoomb. Marguerite, kap. E. Child uaar Londen, met stukg. 10 Aug. Noordseh brikschip

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1