ALGEMEEN No. 1065. Zaturdag 7 Augustus 1875. 15de Jaarg. Binnenlandsche Berigten. Politiek Overzigft. Het oosten van ons werelddeel is jaren lang beschouwd als de smeulende plek waaruit een- maal onvermijdelijk een Europeschen brand zoude opschieten. Het zwakke en verarmde Turksche rijk, dit meende men, moest onvermijdelijk te gronde gaan. Immers veelslachtig zijn zijne bevolkingen, Mahomedanen en Cbristenen staan als twee vijandelijke kampen tegen elka&r over, eene verslindende weelde heerscht onder de staats- grooten van den sultan tot den nederigsten hof- bediende, het ambtenaars personeel is eene bende uitzuigers, die de goede bevolking te naauwernood de noqddruft des levens laat en, last noch lest, or.eerlijkheid en bedriegerij zijn de wachtwoorden die de eerste minister zoowel als de eenvoudigste tolmeester in uitoefening brengt. Eene bestendige verandering van 't ambtenaars- personeel is hiervan 't gevolg. Een groot vizier of eerste minister, bij sommige westersche staatjes bij maanden rekenende, rekent daar slecht bij weken. Slapheid en wanorde in alle deelen des bestuurs zijn daarvan het gevolg en onmogelijk, dus heeft men jaren geoordeelddat zulk een land als zelfstandige staat kan blijven beslaan. Men heeft daarom den sultan ook zeer lang slechts beschouwd als teringlijdende patient wiens inwendige kwaal onvermijdelijk met den dood moest eindigen. Maar, en dit is het voorregt van den zwakken sukkelenden man, zooals ook van menig klein of minatuur-staatje in ons werelddeelde wan- gunst komt liier in'tspel; welke der Europesche mogendheden zal 't voornaamste deel van den buit tot zich trekken Duitschland, Engeland, Oostenrijk, ja ook Frank- rijk matigen zich reeds den titel van bescher- mers en protectors aan. Wie heeft hier de meeste aauspraken, aan wie komt dit, aan wie dat gedeelte toe, toe vooral ook bij het hoogst belangrijke punt dat Turkije met zijn stroomen in den handel en 't verkeer met de werelddeelen Afrika, Azie en Australia uitmaakt. Jaren lang heeft, gelijk wij boven herinnerden, deze kwestie boven Europa gehangen. Toen in het begin van de tweede helft dezer eeuw Bus- land klaarblijkelijk eene houding aannam, om den buit in te palmen, toen zijn Engeland, Frank- rijk, Oostenrijk, ja zelfs Italie incluis, bijeen gesprongen, zooals bekend is, en de Krim-oorlog van 1856 heeft werkelijk dat oogmerk verhinderd. Men is tot de overtuiging gekomen dat het onmogelijk is den buit op vreedzame manier te deelen't daarom best was den ziekelijken staat te ondersteunen en hoe ontredderd in zijn in- wendig beheer, hoe diep met schulden beladen, Turkije staat tot den huidigen dag. Wederom is een opstand in deze Turksche landen uitgebarsten. De christenbevolking van het landschap Herzegowina, met een paar honderd duizend inwoners, de knevelarij der Mahome- daansche ambtenaren moede, heeft zich daarte- gen verzet. Uit Spanje ontvangen we bij aanhoudendheid berigten van overwinningen. De eene stad bij de andere wordt ingenomen, vesting op vesting valt voor de kracht der regeringstroepen. Dat is de korte inhoud van de zegetogt, die thans schijnt ondernomen te worden. Dat al die overwinningsberigten naar Spaan- sche manier wat sterk gekleurd zijn lijdt geen twijfel, maar uit al wat men verneemt, blijkt toch dat de zaak der Carlisten achteruit gaat en de tegenwoordige gang der krijgsbedrijven zoo voortgaande, men alle hoop mag voeden dat binnen een niet ver verwijderd tijdperk Spanje van dezen geesel des opstands verlost zal zijn. Intusschen strijdt don Carlos met een moed een betere zaak waardig, en waar hij nog 't meest door verliest, dat is door de afval zijner betaalde huurlingep, die zijne zaak verlaten nu ze zien dat de zon van zijn koningschap aan het ondergaau is. Bij gcheele troepen bieden de opstandelingen hunne onderwerping aan. IVeuzen, 6 Augustus. Gisteren heeft te Middelburg de opening plaats gehad van de dingsdag iugeleverde stem- oiljetten voor de verkieziug van een lid voor de tweede kamer der staten-generaal in het kiesdis- trict Middelburg, ontstaan door het bedanken vau ^den beer mr. J. P. R. Tak van Poortvliet. Van de 2903 kiezers bragten 1572 hunne stem uit, vvaarvan 73 door het inleveren van bianco biljetten voorts waren nog vier stemmen van onwaarde zoodat het. aantal geldige stemmen 1495 bedroeg! Hiervan waren 1185 op den beer mr. G. A. Fokker; 294 op jonkh. J. L. de Jonge en 16 op verschillende andere personen uitgebragtzoodat de heer Fokker gekozen is. De kolom a van den volgenden staat wijst het getai kiezers aan die bij de verkiezing voor i''^ ('er s'a'en"8eneraai bet hoofdkiesdistrict Middelburg dezen keer de kolom b het getal kiezers die bij de verkiezing op 8 Junij 1875 hunne stem hebben uitgebragt. b a. b. Walsoordenbetwelk is aangenomen door den beer W. Ringhout aldaarvoor 4360. Omtrent het bezoek der Harmonie van Hnlst te Vlissingen schrijft de V. C. het volgende Zondag middag omstreeks 12 ureu arriveerde alhier per stooruboot van Neuzen het uiuziek- gezelschap Harmonie van Hulst, welks prachtig en met een groot aantal medailles voorzien vaandel veler aandacht tot zich trok. Aan de aanlegplaats der boot door het muziek gezelschap Ons Genoegen opgewacht en verwel- komd begaveti de beide muziekgezelschappen zich naar de woning van den bnrgemeester en voerden aldaar eenige uummers uit. Nadat de president en de directie der Har monie door den burgemeester waren ontvangen, en deze hen tot aan de deur zijner woning had uitgeleidwerd een driewerf hoera ter zijner eere aangeheven. Daarop gingen de beide muziekgezelschappen naar den Prinsentuin ai- waar nog eenige uummers werden uitgevoerd. Bij deze gelegenheid leverde de Harmonie van Hnlst bewijzen van kennis en studie der muziek, volkomen waardig de zorg en medewerking van den burgemeester van Hulst als president der Harmonie en van den secretaris den heer Sakko, benevens die van den bekwamen muziek-direc- teurde heer P. de Pauw. Des namiddags werd andermaai eene mnzikale promenade door de stad gedaau gevolgd door eene overgroote menigte. Te half 5 nren ver tiokken onze vreemde gasten per stoomboot huiswaarts. Naar wij vernemen hebbende bij her- stemming op nieuw benoemde aftredende leden van den gemeenteraad te Hoek de heeren P. Scbeele en M. de Regt bedankt voor die benoe- ruing en zal eene nieuwe verkiezing plaats heb ben op dingsdag 17 Augustus a. s. De uitslag van den herstemming voor leden van den gemeenteraad is in onderstaande ge- meeuteu als volgt Boschkapelle. Getal kiezers 41. Inge leverde geldige billetteu 21. Gekozen D. Ferket mei 15 stemmen, J. H. Kox verkreeg 6 stemmen. Ter vervanging van P. van Campen welke bedankt had v werd met 16 van de 22 geldige stemmen gekozen J. H. Kox. Hoek Getal kiezers 86. Ingeleverde geldige billetten 66. Gekozen M. de Regt, af tredend lid, met 48 en P. Scbeele, aftredend lid met 41 stemmen. Kadzand. Getal kiezers 52. Ingeleverde geldige billetten 40. Gekozen Abraham Brevet en Jac van Peenen ieder met 15 stemmen. Retranchemen t. Getal kiezers 39. Inge leverde geldige billetten 30. Gekozen Abr. Risseeuwaftredend lid, met 16 stemmen. S toppeldijk Gekozen P. P. Boeding met 29 stemmenJ. F. Staal verkreeg 25 stemmen. Z. u i d z a n d e. Getal kiezers 64. Ingeleverde geidige Billetten 52. Gekozen H. van Peenen met 29 stemmen. Te Walsoorden heeft 11. dingsdag de aan besteding plaats gehad van eenige buitengewone werkzaamheden en leverantienten dienste van de waterkeering van het calamiteus waterschap De arrondissements-regtbank te Goes heeft dd. 31 Mei de navolgende vonnissen uitgesproken 1. J. Fd. F., zoon van Pieter Francies, 28 jaar, iandbonwer, geboren te Hontenisse, wonende te Stoppeldijk; P. J. d. T.zoon van Pieter F rancies, 23 jaar, werkman, geboren en wonende te Hontenisso; L. d. M.zoon van Johannes Jacobus, 21 jaar, werkman, geboren en wonende te Hontenisse, schuldigd verklaard aan het moed- willig iemand toebrengen van slagen en stooten, geenerlei ziekte oi werkbeletsel van meer dan 20 dagcn hebbende veroorzaaktvoor de eerste en tweede twee malen gepieegd, voor de derde gepleegd onder verzachtende omstandigheden. Veroordeeld de eerste en tweede beklaagde ieder tot eene cellulaire gcvangenisstraf van vijftien dagen en ieder tot 2 geldboeteu van acht gulden en de dcide beklaagde tot eene cellulaire gevange- nisstrat van acht dagen en eene geldboete van acht gulden subsidiair cellulaire gevangenisstraf van een dag voor iedere boete en alien solidiair in de beltt de le en 2e beklaagde solidiair in de andere helft der kosten van het regtsgediDg desnoods invorderbaar bjj lijfsdwang. 2. P. v. H., zoon van Pieter, 40jaar, nitventer van viscbgeboren en wonende te Breskens A. v, H.zoon van Pieter, 35 jaar, scbipper geboren en wonende te Breskens, schuldig ver klaard aan bet moedwillig aan iemand toebrengen van slagen en stooten en kwetsuren, geene ziekte of werkbeletsel van meer dan 20 dagen veroor zaakt hebbende. Veroordeeld ieder tot eene cellu laire gevangenisstraf van 6 maanden eu ieder tot eene geldboete vau acht gulden subsidiair cellulaire gevangenisstraf van een dag voor ieder en in de kosten van het regstsgeding, desnoods invorderbaar bij lijfsdwang. 3. W. W.zoon van Willem, 41 jaar, werk man geboren te Zaamslag, wonende te Bergen op Zoom, vroeger te Bath, schuldig verklaard aan eenvoudigen diefstal. Veroordeeld tot eene cellulaire gevangenisstraf van honderd drie en tachtig dagen en in de kosten van 't regtsgeding, desnoods invorderbaar bij lijfsdwang. 4. M. H.docbter van Cornelis 24 jaar, ge boren en wonende te Zaamslag, schuldig ver klaard aan eenvoudigen diefstal, gepleegd ouder verzachtende omstandigheden. Veroordeeld tot eene gevangenisstraf van [een maand en in de kosten van 't regtsgeding, desnoods invorderbaar bij lijfsdwang. 5. H. J., 36 jaar, werkman te Axel, schuldig verklaard aan verbreking van afsluiting, gepleegd onder verzachtende omstandigheden. Veroordeeld tot eene geldboete van/25,subsidiair gevan genisstraf van 7 dagen en in de kosten van het gedingdesnoods invorderbaar bij lijfsdwang. Uit Vlissingen wordt gemeldt, dat het verkeer op, en het gebrnik maken van de stoom- oooten van den maildienst boven verwachting toeueemt. Zondagmorgen arriveerde de Stad Vlissingen met 110 reizigers van Sheerness. Dat de booten niet geregeld aankomen wordt toegeschreven aan de minder goede qualiteit der steenkolenwaardoor de stooradrukkin<r met hoog genoeg kan worden opgevoerd. Dingsdagochtend is het stoomschip Stad Mid delburg, met 105 passagiers uit Sheeruess ko- mende, bjj het binnen stoomen der haven te Vlissingen, tegen een aldaar liggende Rtoom- b&ggermolen aangevarentengevolge waarvan laatstgenoemd vaartuig onmiddelijk is gezonkeu 5 de bemanning is nog gelukkig in tijds gered! Men schat de materiele schade op/30,000. v'olgend middel tegen de bloedluis of zoogenaamde wolf der boomeu is door een ingezeten van Goes met goed gevolg toegepast tegen een appelboom, die-sedert vijf jaren in hooge mate aan die kwaal lijdende was. Nadat hij veel te vergeefs had beproefdbesloot hij de proef te nemen met raw of onzuiver car'- bolzuurzonder bijvoeging van water. Hij be- zigde daarvoor eene kwast, bestreek de boomen rondom den stamongeveer twee handpalmen breedtwee voet boven den grondvervolgens bestreek hij al de aangestoken plaatsen ,°met dat gevolgdat de boomen gezond ziju gewor- den en aan de vrucbt hoegenaamd geen nadeel is teweeggebragtmaar de boomen thans rijk beladen zijn metgezonde appelen daarbij maakte hij nog de oprnerking, dat de rupsen vvaarvan de boomen ook ruim voorzien waren zeker door den reuk van het carbolzuur, zich alien aan hunne draden lieten naar beneden zakken en hij dus ook daarvan bevrijd werd. Terwijl hier te lande de instructie tegen veidachtec aan den moord van mevrouw van der Kouwen wordt voortgezetbrengt de mail bet berigt uit feamarang, dat de Europeesche fusilier Lagermangewezen grenadier bij het Nederlandsche leger, op zijn sterfbed bekend zou hebben den moordenaar van genoemde dame en bare dienstraaagd te ziju. Men voegt er bij, dat de overledene vele aanwijzingen en opbelderingen gegeveu beeft. Spoedig zal blijkeu, of ook dit wedereen der vele canards isdie over deze treurige zaak in omioop zijn gebragt Het Dagbl. kan hier nog bijvoegen dat ge noemde Lagerman zich werkelijk als milicien- plaatsvervanger (e 's Hage met groot verlof bevond ten tijde van den moord. De man stond wegens pligtverzuim en dronkeuschap zeerongun- stig bekend. Hij beeft, naar men meenteen tjjdlang zamengewoond met den bekenden de Jong. Welke strekking de aanwijzingen hebben, door hem gedaanen de onderscheiden ophelde-' ringen door hem gegeven weet men echter niet. Op 31 Julij bedroeg het aantal badgasten te Scheveningen 1192, met 175 dienstboden alzoo 1367 te zamen. Sedert bet begin van het saisoen kwamen er 1565 vreemdeliDgen aan met 205 dienstboden. Een met verlof te Amsterdam aanwezig soldaat van het koloniaal werfdepot te Harder- wijk poogde eergisterenmiddagalvorens naar zijn garnizoen terug te keeren zijne vrouw dood te schieten. Hij werd daarin door ter hulp snel- lende buren verhinderd en later door de raili taire magt in hechtenis genomen. Men verbaaltzegt het U. D.dat eene vrouw, die voor eenige weken in het ziekenbuis te Utrecht van twee kinderen bevallen isen na herstel met haar kinderen in een slaapstede haar intrek nam, dezer dagen een der kinde ren aan eene rondreizenden kermistroep heeft afgestaan. Die kleice zal ongetwijfeld voor een kunstenmakers loopbaan geprepareerd worden. Voor de berekening der afschrijvingssom wegens uitvoer volgens art- 51 voorlaatste zin- snede der wet van 25 Julij 1871 Staatsblad no. 92, is ook bier en azijn op kruiken als gebot- teld te beschouwen. Dezer dagen ging te Nieuwe Pekela een koopman met anderen de weddingschap aan dat hij 25 glazeu genever zou uitdrinken. Na 't gebruik echter van een veertiental glazen is bij gestikt. Kiezers. Biljetten. Kiezers. Biljetten. Middelburg 475 Vlissingen. 249 Veere27 Oostkapelle 38 Domburg 32 Vrouwepolder41 Serooskerke 49 Aagtekerke 26 Grijpskerke 25 Westkapelle. 54 St. Laurens 26 Meliskerke 31 Zoutelande. 25 Biggekerkc 41 O. en W. Souburg 40 Koudekerke 77 Ritthem26 Nieuwland. 24 Arnemuiden. 35 Groede80 Breskens35 Nieuwvliet 17 Kadzand40 Oostburr 59 Retrenchement 22 Zuidzande 38 Scboondijke61 Yzendijke 103 Biervliet51 Hoofdplaat. 26 Waterlandkerje 19 Transport.1892 272 86 14 20 16 12 16 12 6 25 8 5 9 6 21 24 20 13 17 58 29 14 34 37 13 33 38 64 24! 15 372 182 19 29 27 30 45 21 19 42 16 28 18 34 30 60 23 23 33 62 30 15 31 49 13 30 52 80 83 18 14 Transp.1892 Sluis61 St. Anna ter Muiden 10 Heille12 Aardenbnrg 73 St. Kruis17 ICede10 Axel117 Neuz n113 Hoek51 Sas van Gent 31 Koewacht 32 Overslag6 Philippine Westdorpe Zuiddorpe Ilulst Clinge St. Jansteen. Stoppeldijk. Hengstdijk. Boschkapelle. Graauw en Lan gendam Hontenisse Ossenisse17 9691478 Totaal. 2903 Van onwaarde 969(1478 46 61 74} 80 56 33 58 41 14 13 5 5 21 13 54 7 18 34 12 13 22 53 11 Geldige stemmen Volstrekte meerderh. 1572 77 75 73 87 28 19 25 5 7 15 13 47 7 20 26 11 11 22 69 14 2193 18 1495 2175 7481088

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1