A.LGENEEN HERIJK. No. 1060. Woensdag 21 Julij 1875. 15de Jaarg. Binnenlcindsche Berigten. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ZAAMSLAG herinneren de belang- hebbendendat voor den horijli, van maten en gewitrten, gelegenheid zal bestaan in hetgemeentehuisalhier, op Vkijdas den 23sten dezer maand, des voormiddags van 8 tot 12 en des namiddags van 2tot5uar. Zaamslag, den 20 Julij 1875. L. VAN DIXHOORN, Burgemeester. E. H. WORTMAN, Secretaris. JRolitiels Overzigt. Mijn troon, was steeds het wachtwoord van Napoleon III, mijn troon wortelt in het hart der natie. Vraag het Fransche volk naar zijn wil en zes inillioen stemmen antwoordeu: „voor Frankrijk het keizerrijk met een Napoleon aau het hoofd. Vox Populi, vox Dei. Napoleon III en zijne aanhangers, die, be- gunstigd door de aureool der grootheid van den eersten keizer van dat geslacht, zooiang met groote woorden en fijne diplomatic den boven- toon hebben gevoerd, hebben eindelijk onder- vonden, dat een dergelijk fondament, op den duur onhoudbaar is en bezwijken moet, zoo de echte grondslag van een krachtig en degelijk uit- en inwendig staatsbestuur daaraan ontbreekt,; zoo slechts misleiding het middel is, waarmee men. zijne magt tracht staande te houden of uit te breiden. Zwaar hebben de gevolgen dier mis leiding op Frankrijk gedrukt, duur is vooral te staan ge'komen die ingebeelde trotschheid op 't militair gebied, waardoor niemahd bestand ge- acht werd, zich met den Ftanschen adelaar te meten en de jammeren der commune-dagen, zij hebben aangetoond, wat al onreine walmen onder den bodem van het hoog geroemde volks-keizer- rijk verborgen waren en dat die slechts op de eerste gelegenheid wachtten, om uit te barsten. En wederom is het diezelfde taktiek, dat zelfde vleijen van het trotsche gevoel der natie, waarop de oud-keizerlijken hunne hoop bouwen. Laat het volk zich verklaren, roepen ze, en de leus, waaronder ze strijden, is geen andere, dan die van: „beroep op het volk." Of daarbij als van ouds, leugen, bedrog en misleiding plaats heeft, wat nood, als het doel, de herrijzing des keizer- rijks, maar bereikt wordt. Een sprekend voorbeeld van dergelijke mis leiding is de oud-nevenknie van Napoleon III, de geslepen staatsman Rouher, waar hij, ontmaskerd in zijne pogingen tot onverwerping der republiek, nog met drieste onbeschaamdheid zijn deelge- nootschap aan 'tstrafbare werk der revolutie blijft ontker.nen. Zal Frankrijk nog eeumaal de dagen van 1870, de nederlaag van Sedan kunnen vergeten Zal Jt zich eenmaal weder in de arm'en van het zooveel beruchte als beroemde keizer-geslacht werpen Wie weet het, wie vooral bij de be- kende wuftheid des Franschen volks, wie vooral bij de kloekbloedigheid, waarmee een man, als Thiers, na zooveel weldaden aan zijn vaderland te hebben bewezenis verworpen Dock laten we't veld der bespiegelingen varen en onzen lezers mededeeleri, wat er alzoo voorvalt op 't groote gebied, jzoover onze bekrompen ruimte toelaat. En dan trekt in de eerste plaats de loop der gebeurtenissen in Spanje de aandacht; die ge- beurtenissen zijn uit financieel en politiek oogpunt zoo gewigtig geworden, dat men ze gerust een algerneen Europeesch karakter mag toekennen. Niets schijnt toch minder waar, dan dat de overvvinning van don Carlos synoniem is met den teruggang, of die van don Alphonso met de vrijheid van Spanje. Tot staving van dit laatste laten wij bet ont- werp-Grondwet, zooals dat is geproclameerd, hier in hoofdtrekken volgen Die in hechtenis wordt genomen, wordt bin- nen de eerste 12 uren na de gevangenneming op vrije voeteu gesteld of naar de regtbank verwezen. ,,'t Regt van domicilie is onschendbaar. „De godsdienst-kwestie is opgelost in liberalen betveft; onder de voorwaarde Van binnen 3 maan den nieuwe leden te doen verkiezen. „De openbare schuld wordt gesteld onder be- scherming van de natie." Wat dit laatste of het financiele Europesche belang betrefc, wij wenschten, dat ons vaderland voor zich eene minder belangrijke stem in dit opzigt kon laten vernemen; maar is er haast wel een eenigzins gesitueerd burger, die hier volkomen kan zwijgeu Van 't oorlogsterreiu valt met besliste zekerheid weinig te melden. Wel hebben de Carlisten bepaalde nederlagen geleden, zoodat vier provin-- cien zijn ontzet; doch de verstrooide benden schijnenzich weer te concentreren en zich in de bergengten te dekken. 't Is juist dat bergachtige terrein, hetwelk dien oorlog zoo moeijelijk maakt en nog lang zal kunnen doen voortduren, al is 't ook, dat de eindelijke verdrijving van don Carlos naar alle berekening moet volgen en hij dus nimmer den zoo bevocliten troon zal bezetlen. Neuzen, 20 Julij. Nadat Z.D Hw. de bisschop van Breda jl. zaturdag het H. vormsel te Sas van Gent had toegediend, is Z.D.Hw. alhier aangekomen en na de H. mis des zondagsmorgeDs te hebben bediend des middags uiet de provinciale boot ten 1,50 ure naar Vlissicgen vertrokken tijdens het verblijf van Z.D.Hw. wapperde alhier van meest al de woningen der R. C. de nationale driekleur, De commissie der kavalkade in overeen stemming met het stedelijke bestuur van Mechelen heeft beslistdat een vierde en laatste optogt zal plaats hebben op a. s, zondag, 25Jnlij, des namiddags ten 3 ure. De stoet is zamengesteld uit ruim 400 perso- nen en verdeeld in acht afdeelingende le afdeeliDg stelt voor: Inplanting van het Christen dom te Mechelen in de VIII eeuw, het hofvan graaf Ado, beer van Mechelen 2eafd, Deleen- heerschappij de kruistogten vertrek der Meche- laren naar Palestina, XIII eeuw 3e afd.Stichting der gemeente te Mechelende peisprocessie (1302) XIV eeuw4e afd.De relikwien van St. RomboutXV eeuw; 5e afd.: De kamers der rederijkersXVI eeuw (de terugkomst der Mecbelsche letterknnde maatscbappijen „De Pe- oene en De Lisbloem" van den grooten prijskamp die te Antwerpen in 1561 plaats greep) 6e afd. De gilden en ambachten der XVII eeuw 7e afd. De Mecbelsche beroemdheden 8e afd.De oude ommegacg der reuzen. Benoemd tot gezworen van het waterscbap Groot-Sint-Anua A. de Hulle; van de watering Cadzand J, Risseeuw van den Groede-Baanst polder J. B. Becu vac den Clarapolder C. J. de Milliano; van den Nienw-Passageulepolder P. J. Janssens van den Groothuissenpolder C. 1 M: van Dixhoorn van den Pierssenspolder G. Dees; van den Vlooswjjkpolder F. de Jonge; van den Alsteinpolder M. Bauweusvan den Melopolder M. Bauwensvan den Aan- en j Genderdijkepolder M. van Kerkvoort; van den Koudenpolder J. de Kraker van den Elisabeths polder C. B. Thomaes en A. de Grootevan het waterscbap Loven- en Willemskerke J. de Feijtertot dijkgraaf van den Willem-Leopolds- polder J. Basting; tot gezworenen J. Verhage en P. Mabesooue. „Elk Spanjaard kan inrigtingen van open'oaar onderwijs openen, overeenkomstig de deswege bestaande speciale wetten. „De senaat is zaamgesteld uit 300 senatoren en wel 100 erfelijke, 100 gekozen door de kroon, 100 door het volk, ouderdom 30 jaar; verkiezingen regtstrceks, duur van het, mandaat 3 jaar. „De koning heeft het regt, om den senaat en de Ikamer naar huis te zenden, wat, de gekozene leden Hontenisse 18 Julij. Zondag aan- staande den 25 dezer des namiddags vier ure, zal het fanfaren muziekgezelscbap van Kruiningen „Eendracbt maakt macht" in vereeniging met de harmonie „St. Cecilia" alhier, te Waisoorden een concert geven. Donderdag daaraanvolgende des avonds ten 8 ure zullen beide muziekgezelschappen een gelijk concert geven te Kruiningenter gelegenheid van de sluiting der feestelijkkeden bjj de ten- ioonstelling en wedstrijd van graanmaaiwerktui gen te houden door de maatscbappij ter bevor- dering van landbouw en veeteelt in Zeeland, De koninklijke goedkeuring is verleend aan de acte van oprigting der naamlooze ven- nootschap „Hontenisser hierhronwerij", gevestigd te Hontenisse Kapitaal f 25,000. De arrondissemeuts regtbank te Goes heeft den 10 Mei de navolgeude vonnisseu uitgesproken 1. F. K. zoon van Gijsbertus, 32 jaar, werk man geboren en wonende te Hulst schuldig ver klaard aan boontweemalen gepleegdonder verzachtende omstandigheden. Veroordeeld tot 2 geldboetenieder van 50 centssubsidiair een dag gevaDgenisstraf voor iedere boete en in de kosten van het regtsgeding, desnoods iuvor- derbaar bij lijfsdwang. 2. J. D.zoon van Jan Francies 28 jaar, arbeider geboreu te Ossenisse, wonende te Hengst dijk, beklaagd van diefstal, daarvan vrijgesproken de kosteD te dragen door den slaat. 3 A. C. M,36 jaar arbeidster geboren te Boschkapellewonende te Hengstdijk, beklaagd van diefstaldaarvan vrijgesproken de kosten te dragen door den staat. 4. A. d. W. 58 jaar, werkvrouw geboren en wonende te Hengstdijk, heklaagd van diefstal, daarvan vrijgesprtken de kosten te dragen door den staat. 5. E S.zoon van Anthonie, 34 jaren, werk- man geboren te Hontenisse wonende te Hengstdijk beklaagd van diefstaldaarvan vrijgesproken de kosten te dragen door den staat. 6. A. K. 37 jaar, arbeidster te Hengstdijk, defaillantebeklaagd*van diefstal daarvan bij verstek vrijgesproken de kosten te dragen door den staat. l.Jzendijlie19 Julij. Den 15 dezer werd alhier de 32ste algemeene vergaderiug der onderwijzers-vereeniging in 't vjjfde schooldistrict van Zeeland gehouden. Benevens de schoolop- ziener H. Q. Janssen waren 24 hoofd-en hulp- onderwijzers aanwezig, terwijl nog ter verga- dering tegenwoordig waren de heeren Verdooren van Aardenburg als honorair lid en de beer de Muijnk van St. Kruis. De vergaderiug werd door den schoolopziener geopend met eene voorlezing over het zangonder- wijs, op welker beoefening bij ten zeerste aan- drong. Voor den wedstrijd iu het kaartteekenen tusschen hulponderwijzers werd door het lot trankrijk aangewezen. Drie hulponderwijzers namen aan den wedstrijd deel. De eerste prijs, zijnde een prachtig boekwerkdoor den heer Vorsterman van Oijen nitgeloofd werd door den heer Weisfelt, hulpondenvijzer te St. Kruis, behaald terwijl het accessitzijnde 3aan den heer Diehohnlpondei wijzer te Aardenburg werd toegekend. Voor het volgende jaar werd bepaald als wedstrijd uit te scbrijven iinprovi- seren over eenig onderwijs uit de Nederlamlsche letterkundewaarvoor door den heer Verdooren 10 werd nitgeloofd onder dien verstande dat zich minstens 3 deelnemers inoesten aanmelden. Als bestuursleden werdeu de aftredende leden de Ridder en Schoo herkozen. j Na nog eenige werkzaambeden van huishon- delijken aard werd de pauze gehouden waarna j de heer Boskamp hoofdonderwijzer te IJzendijke eene rede bield over het gevoel der planten. Tot plaats voor eene volgende algemeene j vergadering werd gekozen Zuidzande. Na het bespreken van nog een paar punten waren de j werkzaambeden afgeloopen en vereenigden alien zich aan een welvoor/.ienen disch die niet alleeu door keur van spijzenmaar ook door luimige voordragten en pignante toasten gekruid werd. Met bet bewustzijn een genotvollen dag door - gebragt te bebbenscheidde men noodeden i wenscli uitende elkauder een volgend jaar in gezondheid te Zuidzande weer te zien. j Men schrjjft uit Aardenburg, 14 Julij. In het nabnrige Eede bad de landbouwer P. Louwers een geladen geweer in een kamertje geplaatst om op de spreeuwen te schieten." Toen de I 15jarige koevvachter 's avonds te huis kwam nam hij het. geweer om te zien of het geladen was. Ongelukkig ging het af, waardoor het 5jarig dochtertje van clcn landbouwer zoodanig aan den rinkerarra getroffen werddat hij gean^ puteerd moest worden. In den Eilandspolder nabij IJzendijke is een paard dat in de weide liep, doodgestoken. De dader is nog niet ontdekt. Gedurcude het tweede kwartaal van bet loopende jaar werden, blijkens eene mededeeling iu de Midd. Ct.te Vlissingeu ingeklaard 20 zeestoomscbenen met. 26,188, en 19 zeezeilsche- pen met. 11,043 tonnen inhond nitgeklaard 20 stoomschepen met 28,169, en 21 zeilschepeu met 14,893 tonnen inboud. Het getal der ingeklaarde scheper. in dat kwartaal van het vorig jaar be- droeg 13; dat der uifgeklaarde 7. Den 18 Julij 1825 is voor het eerst eene stoomboot (de prinses Marianne) van Middelburg gevarentot opening ecner vaste beurtvaart tusschen Middelburg en Rotterdamdie thans gedurende 50 jaren (sedert 1839 met twee stoombooten) onafgebroken is voortgezet. Men schrijft uit Domburg dat, naar men verneemt, aldaar in bet badhotel binnen kort een hooggeplaatst Duitscb personage met gevolg, men zegt von Bismarck, wordt verwaeht. Buiten gewone toebereidselen worden er gemaakt om den te waehten badgast, waardig te logeeren en algerneen zegt men dat tal van Engelschen voornemens zijn, tijdens het verblijf van bedoekl personage, Domburg te bezoeken. Volgens het Vaderlaud vertoont de ge- vreesde aardappelziekte zich weder op verschillen- de plaatsen iu Zeeland enkele knollen zijn reeds aangetast. vermoedelijk een gevolg van de laatste regens, die de ziekte steeds zeer bevorderen. Een regerings-telegram van Atchinvan 12 Julij meldt. Niets bijzouders voorgevallen de gezondbeids-toestand was gunstig en de slcrfte geringnadat in dertion dagen geen cholera was voorgekomen waren den lie drie lijders, waar- van een overleed. Den 15n zon de vnrentoren te Poeloebras worden ingewijd. fe s Gravenhage zal een inforinatie-bnrean worden geopend voor hnisvrnuwen en dienstboden.' Aau de eene zijde van het lokaal zal men de portretten vinden van 's Gravenhaagsch vronwe- lijk dienstpersoneelmetop de keerzijde, eene karakter-beschrijving van de geportrefteerden. Aan de andere zijdeziet men de portretten dei huisvrouwen van achteren beschreven door de respectieve dienstmaagden. De ondernemer van dit informatie bureau meent dat het tot opschrift zal mogen hebben de waarheid. j'En de vrouwen en de dienstdoende meisjes zullen zegt hij getuigenis geven zooals't beboort. Zon hij nooit Bilderdijk's Esopus op de kermis gelezen hebben. In den Zuidpolder nabij Edam waar men bezig is de palen te heijen voor de gebouwen van een daar te plaatsen stoomgemaalbrakjuist toen een ploeg van 24 man aan het werk was, de haak van de ijzeren rammelsebijf. De schijf stortte van een hoogte van ongeveer 18 meters naar heneden tengevolge waarvan een werkman het leven verlooreen tweede ernstig aan het hoofd, en een derde vrij ernstig aan den schonder gekwetst werd, - Te Utrecht heeft een kermisreiziger op straat een hevig toeval gekregen. Bij onderzoek hlcek dat de man in vier dagen niets had gegeten. Door menschlievende personen is hij verpleegd en van 't noodzakelijkste voorzien. Uit Gorinchem schrijft men van 15 Julij Gistcren namiddag droug zekere G.een ge- pensioneerd militair in een plotseliugeu aanval van waanzin, de pastorie binnen der R. C. kerk alhier, joog door zijn houding en gebaren de aldaar aanwezigen waaronder de pastoor, doo- delijke angst en schrik op het Ijjf, en greep laatsgenoemden geestelijke, een eerbiedwaardig, hoogbejaard man met geweld bij de keeleerst na de komst der politie gelukte het deze, door eenige goedgezinde burgers bijgestaan zich van den sedert jaren aan epilepsie Ijjdenden waan- zinnige mcester te maken en hem naar het politie- bureau te transporteren, Daar werd bij een sabel magtig en hieuw daarmede krachtig op een der politie-agenten in die behendiglijk en in tijds een welligt doodelijken sabelhouw op het hoofd wist te pareeren. Alsloen door eenige militairen van de nabij gelegen hoofdwacbt in bedwang gehouden werd hij verder door het dwangbuis onschadelijk gemaakt. Men schijnt in Nederlanden wel te Doesburg, de proef te hebben genomen om de Amerikaansche predikersdie in Engeland hun werk tot hiertoe verrigtende heeren Moody- en Sankeyna te doen. Naar de couranten meldenheeft de heer Bromet zingende willen prediken maar is zijne onderneming treurig in het water gevallen en bezweken onder de bit- terste spotternij. Uit Molenaarsgranf wordt gemeld dat bij den aldaar overleden A. v. d. Giesen onder de tegels vau den vloer boterpotten zijn opgegraven, in welke zich rijksdaalders bevondeu tersomma van 25000. Van der Giesen moet vodr zijn oyerlijden briefjes geschreven hebben waardoor voormelde bergplaats werd aaugeduid. Zoo men zegtmoeten er ook in eene geheime lade veel goudstukken gevonden zijn. Op bet in de vorige week te Breda ge houden uijverheids congres is met betrekking tot het punt proefstations voor den landbomv de volgende, door den heer Mulder voorgestelde, couciusie aaugeuomen „Het vestigen van een proefstation voor den landbouw is wenschelijk de plaats van vestiging moet. zijn Wageningen de inrigting moet zoo zijn dat het proefstation volkomen in staat zij tot het doen van schei- kpndige onderzoekingen en het houden van contiole over de zaden de vestiging moet door de regeriDg geschieden. zin. Kapitein Warrens, roerendc het Engelsche schip Green land, rapportcert, dat hij zich eenige maauden geleden op 77 graden ncorderbreedte te midden ran ijsbergeu bevond, die het hem oamogelijk maakten voort te steveneni Hij was van alle kanten iogesloten niet alleen, maar op meer dan een mijl afstand was niets dar. ijs te ontdekken. Hij wist niet hoc nit dien toestaud te gcraken het weder was kalm. Tegen middernocht evenwel kwam er verandering en stak de wind hevig op. Alles begon rondom het schip te kraken. De wind bijna tot storm aangennkkerd drong in de spleten en brak met gewidl de ijs- massa. lieu volgenden dag, toen het weder tot kalmte was teruggekeerd, was zij geheel verdeeld, de ijsbergen her- en dcrwnarts verspreid en bevond zich de Greenland als in een bevaarbaar kauaal. ,^'Deg:eii den middag bespeurde men een nnder schip in dit vanrwatcr. Voorshands alleen de masten. Het werd door den noordenwind gedreven. Zeilen en tuigaadje zagen er zeer vreeind uit. Op het dek, eindelijk zigtbaar geworden, was niemand aanwezig. Kapitein Warrens wilde weteu wat er van dit schip was. Hij liet een slocp nitbrengen en ging met eenige van zijne mansehappen er op af. Hoe nnder hij kwam, hoe grooter zijne nieuwsgicrigheid werd. Het 9ebip scheen verlaten. Kapi tein Warrens ging aan boord, hij vond niemand. Daarop begaf hij z'ch regelregt naar de kajuit. Een mnu zat met den nig naar de deur gekecrd aan een tafeilje te scbrijven. Hij scheen van de vreemdc gasten en het gerucht, wat zij aan boord

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1