ALGEMEEN No. 1059. Zaturdag 17 Julij 1875. 15de Jaarg. AAWBESTEDIOTG. Binnentandsche Berigten. I landelsberigten. JAGHTRECHT. 0PEMJAHE VERPACHTING \dvertentien. Inschrijving van leerlingen voor het Openbare Verpachting BURGEMEESTER en WETHOUDERS van IXouzen zullen op Woensdag, dun 28 Julij 1875, des avonds ten 7 uur, in het gemeenteraadhuis aldaarin het openbaar, bij enkele inschrijving aanbesteden: de levering van petroleum en hetgeen verdcr noodig is voor dc straat- verliehtingr, getlnrentle 187 5/76. De betrekkelijke voorwaarden liggen ter inzage op de gemeente-secretarie. Nf.uzen den .15 Julij 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. A. VAN BO VEN. De Secretaris J. DIE LE MAN- JPolitielr Overzigt. Velen zullen misschien tegemvoordig met be- langstelling de opvolgende berigten over den loop der gebeurtenissen in Spanje inzien. Zoo- lang toeh zucht dat zuidelijke land onzes wereld- deels reeds onder den geesel des opstands, dat het weldenkende deel van Europa als met eon blijdschapsgroet de tijding zou vernemende Carlisten-opstand is finaal gebroken, Alphonsus XII kan zich koning noemen over gansch Spanje. Dit neemt niet weg, dat na de eindelijke zegepraal over dezen langdurigen en hardnek- kigen opstand, Spanje nog jaren lang aan zijne gevolgen zal Iijden en land en volk den bitteren naklank daarvan zullen blijven hooren. Tot de provinciale gouverneurs is, onder ande- ren, een regerings schrijven gerigt, waarin de ineest. gestrenge behandeling der opstandelingen wordt bevolen. Zoo moeten alle bezittingen der- genen, van wie bekend is, dat zij de vaan des opstands getrouw blijven, ten voordeele van 's rijks kas verbeurd verklaard worden, al is het ook, dat de landstreek hunner inwoning niet onder het beheer der Carlisten staat. Deze maat- regel moet worden toegepast op alien, die door briefwisseling, verspreiding van dagbladen, als anderszins, de zaak des opstands hebben in de hand gewerkt. In de instruction aan de leger- hoofden wordt bevolen: lo. eene strenge gehand- haafde insluiting van de linien des vijands; 8o. de verdrijving uit het Carlistische grondgebied naar het buitenland, of de overbrenging naar Fernardo P6 van elke familie, wier hoofd op de eene of andere wijze het Carlisme begunstigt; So. de vernieling van alle oogsten des vijands 4o. de inbeslagneming zonder onderscheid en zon- der genade van de goederen van alien, die regt- streeks of zijdelings den opstand in de hand werken. Men ziet dus, dat de tijd der halfheden in Spanje is geeindigd en dat, zoo ooit, een einde aan den ongelukkigen toestand zal komen. Het jongste bulletin gewaagt van den hagche- lijken toestandwaarin Dorregaray met zijne benden verkeert, zoodat hem niets zou overblijven, dan den slag met eene grootere en beter geor- ganiseerde legermagt te aanvaarden, of op Fran- schen bodem te vlugten. Hoe rustig Frankrijk thans ook zijn moge, zoo komen nu en dan toch zaken aan 't licht, die aantoonen, dat onder dien kalmen bodem meer dan een vuur smeult, hetwelk hem gemak- kelijk op een onverwacht tijdstip zou kunnen doen ontbranden. De vereeniging „beroep op 't volk," heeft zeer uitgebreide vertakkingen in gansch Frankrijk. Al de voornaamste personen van het keizerrijk staan aan het hoofd en mogen met regt de hoofdleiders genoemd worden; even zoowel de doorslepende Rouher, als de getrouwe boofdehef der politie onder 't keizerrijk, Pietri, Het ontbreekt der vereeniging niet aan vertak kingen in 't leger tot in de hoogste rangen. Overigens geeft de nationale vergadering van Frankrijk het sprekende voorbeeld, hoe men maanden en jaren vergadering houden, druk rede- voerenja, zelfs hevig disconceren kan, en toch weinig of niets uitvoeren of tot stand brengen. Al de wetten tot bevestiging van den rege- ringsvorm wachten uog steeds op hare vervulling. Voor dertig jaren reeds schreef Heinrich Heine „het zijn de oude Franschen niet meer," omdat ze toen kegelden en filosofeerder.thans houdt men zich bezig met oneindige parlementaire zit- tingen. De wet op het hooger onderwijs, thans in bekrom- pen en partijdigen geest aangevuld, is aange- nomen, om zeer denkelijk eene milde bron van nieuwe oneeniglieden te worden. Neuzen, 16 Julij. Bij kon. besluit is aan den 0. I. ambte- naar H. van Duivenbode Varkevisser gewezeu adsistent-resident van Karang Anjar (Bagelen) thans met verlof bier te landeop zijn verzoek eerval ontslag uit 's lands dienst verleendmet toekenning van pensioen. De tweede kamer is tot hervatting harer werkzaarnheden bijeengeroepen tegeu dingsdag 10 Augustus, des namiddags te 3 uren. Ilontenisse, 15 Julij. Gisteren arri- veerde ook bier Z. D. Hoogw. mouseigneur de bisschop van Bredaom voor deze parochie en voor die van Lamswaarde en Ossenisse het H. vormsel toe te dienen. Van het begin van het dorp Kloosterzande tot aan het einde van het dorp Groenendijk sierden een tal van 47 eere poorten den weg die Z.D.IIw. moest passeeren. Door eenige corporatien, waaronder de banno- nie St. Ceciliade handboogschutterijen Con cordia Nova en de Eendracht, het kerkbestuur en den gemeenteraad, aan den ingang van het dorp Groenendijk opgewacht, en na door den heer wethouder J. Kroon gecomplimenteerd te zijn, werd Z D Hvv. in optogt naar de fraai versierde kerk gebragtwaar de plegtigheden ten 9 ure aanvingen en ten half een ure eindigden. Ten drie ure werd door onze harmonie aan Mgr. in een weluitgevoerd programma van vijf fraaije muziekstnkken eenealgemeen bijgewoonde ovatie bragt. Zoowel Mgrzoowel als de aan wezige geestelijken toonden door herhaalde malen zich te vertoonen hunne belangstelling terwijl Z.D.Hw. in welgemeende taal dank be- tuigde voor al de eerbewijzen, die zooals hij het noemde, niet hem persoonlijkrnaar den bisschop der katholieke kerk waren bewezen. Ten halt vijf ure reed Mgr. door de harmonie i enz. tot aan het einde van het dorp Groenendijk vergezeld naar Ossenissevan waar hij ten halt zeven ure over Kloosterzande terugkeerende ter laatst genoemde plaatse ten laatsten male door het spel der harmonie werd begroetwaarna hij over Lamswaarde en Ter Hole naar Hulst terugkeerde. Naar men verneemt heeft Z.D.Hw. op Ter Hoi het rijtuig verlaten om een paar huizen en een terrein in oogenschonw te nemen waar men gaarne eene kerk zou stichten voor eene nieuw op te rigten parochie, zuilende bestaau uit Ter Hole en omliggende buurten en ver- spreide woningen. De nieuwe wijze van scheepsmetingvol- gens de op 1 Julij jIin werking getreden wet tot afschatBng van het vuur-, ton- en baken geld, zal den 1 Januarij a. s. in werking komen. In afwachting daarvan wordt door de scheeps- meters voortgegaau met de meting zoowel van Nederlandsche als vreemde schepen volgens de bestaande voorscbriften. Behalve door de reeds vermelde kiesver- eenigitigen is mr. Tak van Poortvliet ook nog tot candidaat voor de tweede kamer gesteld zoowel door de gematigde-conservatieve kies- vereeniging Boer en Burgertrouwals door de liberale vereeniging Vrijheid en Recht te Win- terswijkdoor de liberale kiesvereeuigiug te Zntfen en door de kiezersvereeniging Vooruitgang te Aalten. - Men meldt uit Zierikzee van 12 Julij Gisteren namiddag werd op het Keeten een vischschnitbestemd naar Antwerpen, door den hevigen storm omgeslagen. De beide opvarenden wisten zich nog aan 't tusschen water en wind zwalkende vaartuig vast te klemmen maar hoewel zij zich op een zwaard der scbuit voor 'toogenblik boven hieldendreigde hun toch de dood zoo er geeu redding kwam opdagen. Aan de moedige veerlieden van Vianen en Stavenisse mogt het na veel inspanning gelukken hen te naderen en te reddenwaarna zij te Stavenisse werden aan wal gebragt. Later slaagden de genoemde veerlieden er ook in de omgeslagen schuit naar de Slikken te brengen. Z. K. H. prins Uendrik beeft een som van /250 aan de Gentsche Maatschappij „De Fon- teinisten" geschonken, als bijdrage ter oplnistering van haar eerlang te houden tooneelwedstrijd. Te Leermens (arrondissement Appingadam,) is een vreeselijke misdaad gepleegd. Twee broeders kregen een zoo hooggaanden twist dat de een een zeis greepwaarmede hij den ander een zoo hevigen slag gaf, dat dezen oogen- blikkelijk den geest gaf. De justitie verscheen spoedig op de plaats van het misdrijf en nam den moordenaar in hechtenig, die eene volledige bekentenis aflegde De verslagene was eerst eenige weken geleden gehuwd. Bij gelegeuheid van de gemeentefeesten te Antwerpen, over 4 weken te houden, zal een groote gecostumeerde optogt georganiseerd wor den waarin o. a. zal voorkomen het verbond der edelen voorgesteld door 300 ruitersen de geuzenvlootdie bestaan zal uit 18 schepen gewapend en bemand. Dordrecht, 15 Julij, De ondergeteekende, dankbaar voor de talrijke bewijzen van deelneming en vriendschap zoo van hier als van elders op zijn neigentisgsten verjaardag, den 14 Julij 11. ondervonden betnigt daarvoor aan alien hartelljlsen dank. Neuzen, 16 Julij 1875. P. DE FEIJTER Lz. De ondergeteekende de Koren- molenaarsaffaire overgenomen hebbende van J. DE BREE albier, neemt door deze de vrijheid zich minzaam aan te bevelen bij zijne gemeentenaren en landge- nootenbelovende door eene flinke bedieuing het in bem te stellen vertrouwen steeds waardig te maken. Hoek, 14 Julij 1875. FRANCOIS DIELEMAN Cz. De ondergeteekenden daartoe uitgenoodigd hebben zich in Commissie gesteld tot het ont- vangen van liefdegiften voor de zeer vele hulp- beboevende personen in Frankrijkslagtoffers van hevige overstroomingenwaardoor vooral dit land in den laatsten tijd werd geteisterd. Daar de bedoelde rampen hier algemecn ge- noegzaam zijn bekenden daarvoor zelfs hier bijzondere deelneming bestaat, weshalve dezelve niet meer beboeft te worden opgewektzullen de ondergeteekenden er zich eenvoudig toe bepalen om de ailing dier deelneming op voor de ongelukkige slagtoffers meest gewcnschte wijze te vergemakkelijken. Neuzen, den 16 Julij 1875. J. A. VAN BOVEN. J. DE JONGE. J. LENSEN. A. C N. GRENU. A. DE FEIJTER. P. F. DE NIJS. A. SCHEELE J. SCHEELE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOES maken bekend 1. dat de inschrijving van nieuwe leerlingen aan de Hoogere Burger- en Bnrgeravondschool zal plaats hebben in bet gebouw der school op Maandag den 23 Augustus a. s. des middags te 12 uren moetende van de in te scbrijven leer lingen een bewijs van vaccine of kinderziekte worden overlegd 2. dat de toelatings-examens zullen gehouden wordenvoor de hoogere Burgerschool op 30 en 31 Augustus en voor de Burgeravondschool, op 1 September 1875 en 3. dat de lessen van den nieuvven cursusznl- len aanvangen op Vrijdag den 3 September 1875, Goes, den 28 Juni 1875. Bnrgemeester en Wethouders van Goei M. P. BLAAUBEEN. De Secretaris H A R T M A N. De Notaris M. G E E V E te Hulstzal ten vcrzoeke van het Bestuur van den FERDINAN DUSPOLDER, op M a a n d a g den 19Juli 1875, des namiddags om 3 ure, in het loge ment H e t B o n t e H e r tbewooud door P. A. Brand te Hulstvoor den tijd van vicr jarenin het openbaar verpacittcn HET RECHT VAN JACHT, op aile de gronden en eigendommen van den Ferdinanduspolder gelegen in de nabij - heid van den spoorweg van Mechelen naar Terneuzeu in de gemeenten Koewacbt en St. Jan Steen bestaande in ongeveer I2S Iieetaren BouwlandWeiland Dijk Visscherij Water en Moeras. T E HOEK. De Notaris C. JA. FERCK EN, te Neu zen zalten verzoeke van het DIACONIE ARMBESTUUR der Hervormde Gemeente te Neuzen op Woensdag, den 28 J u r. i, 1875, des namiddags ten 3 urein de herberg bij P. Bareman te Hoek, in het openbaar voor den tijd van ze ven jaren verpachten Een partij BOUWLAND en WEIDE, gelegen in den Lovenpolder. gemeente Hoek, kadas- traal bekend in sectie B nummers 268. 269, 359, en 459, grrot 6 hectaren 87 aren 30 centiaren. Thans in pacht bij Wilgem de Feijter molenaarwonende te Hoektot het rooven oogst des jaar8 1876. bij enkele insclirijvino-. A A N B E S T E E D: hot vcrhoogen en omlerhoaiden tot 1 Itlei 187 6 van den wcstclijkcn slijk- vanger, alsinedc lict, onderhonden tot dat tijdstip van de twee overigc slijkvangcrs nabij den polder de Klciiic Stclle in den Brakman daar- onder begrepen het leggen van 2500 11- H interinat. Het bestek ligt ter lezing ten kantore van den bestederalwaar het op franco aanvrage ver- krijgbaar is tegen betaling van 50 cent. De aanwijzing in loco zal plaats bebben op I Puike Zecnwsche Vlaamsche Tanve f 8.80 a f 9,10 en mindere f 7,80 a f 8,00, RogteeZeeuwache en Vlaara- ache f 7,70 a f 8,—, Orermaasfache f 7,50 a f 7,80. Gerat, Zeeuwache en Vjaamsche winter f 6,00 a f 0,90. Oaerraaa8ache f 6,00 a f 6.60, Zeeuwache en Vlaamsche zomer f 6,50 a f 6,90 Overmaassche f 6,30 a f 6,50. Harer, dnnne f 4,40 a f 5,0 dikke f 5,4" a f 5,SO. I'aardenboonen f 9,00 a f 9,50, Duivenboonen f 9,50 a f 10,—Witteboonen f 14,00 a f 15,--. Bruineboonen f 13.00 a f 16.00. Erwlen 9,SO a 10,50. Kooleaad f 12,20 a f 13,00. Lijnzaad 72 a 81 it. vLlJllil IM141JII 11 |»|Ol VAN Op D O N D E R D A G DEN 29 J D L IJ 1875, des voormiddags te 11 uren zal door den Direc- teur der REGISTRATIE en DOMEINEN te M i d d e 1 b u r g ter. zijnen kantore in het open baar bij enkele inschrijving worden

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1