ALGEMEEN No. 1058. Woensdag 14 Julij 1875. 15de Jaarg. Binnenlandsche Berigten. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ft'EIJXEl brengen ter kennis van de belang- hebbendendat op Dingsdag, den 20 J u r. ij 1875, van des voormiddags 9 tot des namiddags 5 nrein de raadzaal aldaar zullen worden ingeleverd de stembrief jester verkie- zing van VIER leden van den Gemeenteraad wegens periodieke aftreding in September a. s van de heeren NEl!zen den 12 Julij 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. A- VAN BOVEN. De Secretaris J. DIELEMAN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van IIOEli. brengen ter kennis van de belang hebbendendat op Dingsdag, df.n 20 Julij 1875, van des voormiddags 9 tot des namiddags 5 urein de raadzaal aldaar, zullen worden ingeleverd de stembriefjes, ter verkiezing van D RI E leden van den Gemeenteraad, wegeus de periodieke aftreding in September a. s. van de heeren Pr. ItnEELE. Aacs. VAN VI I.I K en Ms. DE K E G T. Hoek, den 10 Julij 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. A. VAN BOVEN. De Secretaris J. DIELEMAN. JPolitieLr Overzigft. Nu de ontbindings-kwestie op den acliter- grond is gcschoven, levert Frankrijks politiek weder niets, dat eenigszins bijzonder de aandacht waardig is. De nationale vergadering levert dan ook dag aan dag zooveel voorbijgaand nieuws, dat men aan bijzondere feiten, als 't ware, geen behoefte heeft. De tweede lezing van de wet op de openbare magt ging bijzonder vlug van de hand; slechts enkelen mengden zich in de discussie. De radicaal, de beer Marcou, wilde, dat de beide kamers voor het vervolg permanent zouden wezen, aangezien het tegenwoordige stel- sel tot het koningsciiap zou terugleidennatuur- lijk werd dit amendement door den heer Buffet ten sterkste bestreden. De heer Larochefoucauld-Bisaceia wees er op, dat maarschalk Mac-Mahon bijna niets te ver- tellen heeft, hetgeen ook voor het land nadeelig kon zijn, daar de buitenlandsche vorsten hem niet als huns gelijke zoude* willen erkennen, Hij stelde als amendement voor, maarschalk Mac- Mahon het regt toe te kennen van oorlogsver- klaring, voor zoolang de hem gegevene magt duurt. Dit amendement werd verworpen met 433 tegen 177 stemmen. Uit Spanje gewaagt men bij voortduring van overwinningen. Te Madrid is het stellige be- rigt ontvangen der inneming van het door de Carlisten bezette plaatsje Cantavieja. Van dit plaatsje met een paar duizend inwoners ongeveer wordt berigt, dat er eene bezetting lag van 2000 man en dat dit garnizoen met geschut en al in handen der regeringstroepen is gevallen. Dat dit wapenfeit om zulk een plaatsje wat Spaansch breed is gemeten, lijdt haast geen twijfel. Nog deelt men mede dat Dorregaray met zijne benden aanhoudend vlugt en achtervolgd wordt. Dit blijkt er ten ininste uit, dat de vogel nog altijd vliegt. Wat wij uit het buitenland verder vernemen, bepaalt zich hoofdzakelijk tot vorstelijke reizen. Wij willen maar niet opsommen, waar deze of gene vorstelijke persoon gedineerd, eene morgen of thee-visite heeft gemaakt, maar merken op, dat de vier en zeventigjarige keizer Wilhelm reeds nu het geheele jaar is bepaald, dan naar dat, dan naar dit punt van zijn uitgestrekt rijk en ten slotte nog naar Italie zal gaan. 'tis kras voor zoo'n oud man; en verder nog, dat de prins van Wales in het midden van October naar Britsch-Indie zal vertrekken en de onkosteu voor deze reis worden geraamd op 142,000 p. st., of't peulschiiletje van zoo- wat 17t/ ton Nederlandsche guldens. IVeuzen, 13 Julij. De minister van binnenlandsche heeft bepaaldi dat de verkiezing ten gevolge van het ontslag door mr. J. P. R. Tak van Poortvliet als lid van de tweede kamer der staten-generaal ge- nomen in het hoofdkiesdistrict Middelburg voor het tijdstiploopende tot den 20 Septemberzal geschiedec op dingsdag den 3 Augustus e. k. en de herstemming op dingsdag 17 Augustus d. a. v. Uit aanmerking der bijzondere deelneming, welke ook albier bestaat wegens de bekende ontzettende rampspoeden waardoor Frankrijk in den laatsten tijd door overstroomingen werdge- troffen in de vergadering van den raad dezer gemeente van den 12n jlde wensch kenbaar gemaakt zijnde dat zich alhier eene commissie vorme tct het ontvangen van liefdegiften voor de vele ongelukkige slagtoffers dier rampen zoo is het ons aangenaam te kunnenverzekeren.dat daaraau onverwijld zal worden voldaan en de namen van de leden dier commissie vermoedelijk reeds in het volgend nummer dezer courant zullen kunnen medegedeeid worden. In de jl. vrijdag gehouden zitting der provinciale staten van Zeeland zijn o. a. bchandeld en aaugenomen de volgende voorstelien van gedeputeerde staten. Tot inwilliging van het verzoek om vrijlating van eenige afwijking van den regel van verdee- ling der provinciale toelage van /2000 ter be- vordering van het schoolgaan en het meer getrouw schoolbezoek op de openbare en bijzonderescholen voor lager onderwijs tot inwilliging van het verzoek der gemeente Koevvacht tot toepassiug van art. 36 der wet op het lager onderwijs voor wat betrel't de gewone kosten van genoemd onder wijs; om van wege de provincie aan het gemeeu- tebestuur van Biervliet een subsidie van hoogstens f 500 te verleeneu tot het herstellen dergeschit- derde kerkramen in de Nederduitsche hervormde kerk aldaar; om aan J. F. Bruggeman c. s, te lionteuissete kennen te geven dat hun ver zoek tot afschaffing vau de tolheffing op den vveg van Hulst naar Walsoorden voor geen inwilliging vatbaar is; om afwjjzend te beschikken op het adres van N. Toorenaar, wed. C. van Zwedenom tegemoetkoming tot instandhouding van haren wagendienst van en naar Hoedekenskerke in verband met den stoorabootdienst op de Wester-Scheldede provinciale begrooting voor 1876 is in ontvang en uitgaaf vastgesteld op een bedrag van f 341.668.75. Ten behoeve der provincie zullen op de gebouwde en ongebouwde eigendommen 30 en op de personeele belasting 22 opcenten worden geheven. Omtrent het voorstel van den heer Visstrekkende oin f 1500 op de begroo ting te brengen voor het landbouwonderwijs zullen gedeputeerde istaten in de najaarszitting een voorstel doen. Voorts werd tot buitenge- woon lid van gedep. staten op nieuw benoemd mr. W. Ph. Visdie deze benoeming heeft aangenomen. De zomervergadering is daarna gesloten. De commissaris des koniugs in de provincie Zeeland maakt bekenddat de opening der jagt op waterwildbedoeld in art. 17, laatste lid der voornoemde wetin deze provincie door gedeputeerde staten is bepaald op zaturdag den 24 Julij aanstaande. Hulst, 14 Julij. Zondag"middag ten %lf- ure arriveerde albier raons- H, vau Beek regt bank bisschop van Breda. ZEHw. werd aan het station door eene groote volksmenigte opgewacbt en voorafgegaan door het muxiekgezelschap Harrno- niehet bestuur de Heilige familie, de Vineen- tius vereeniging enz. naar de dekcrij geleid. ZHEw. was gezeten in een rijtuig, waarin ook de heer dekeu had plaats genomen. Schier van alle huizen wapperde de nationale vlag met paarsche wirapel. Des avonds bragt het muziek- gezelschap ZHEw. eene serenade, maar kon de illuminatie door het ongunstige weder geen plaats hebben. Gisteren (maandag) ten 9 ure begaf ZHEw. zich per rijtuig naar de kerk en werd even- zoo ten 12</- ure na afloop van het vormen weder afgehaald, beide keeren door het uiuziekgezelschap begeleid. Het weder, dat zich den gebeelen dag slecht had doen aauzieu, klaarde tegen 8 ure circa op en zag men allerwege een illuminatie ontsteken, die in een woord op zijn Hultersch, dat wil zeggen, prachtig was. Namen te noemen zou moeijelijk ziju, hoe ligt zou er niet een ver geten worden. Alleen dit „de houtmark spande de kroon zooals gewooulijkZHEw. maakte in gezelschap der heeren geestelijken eene wandeling door de stad. Heden morgen ten 8 ure is ZHEw. naar Graauw gercden. ZHEw. zal nog eenige dagen hier verblijven om de omstreken te bezoeken tot zijn ontvaugst wordt allerwege toebereidselen gemaakt. Benoemd tot brievengaarder te Koewacht met ingang van 1 Julij 11. de heer Ed. Vermandel. Philippine, 12 Julij. Heden avond te 6 ure werd door den wachtmeester en een mar- r6chaussee der brigade te Sas van Gent in het logement vau Foeljaeger alhier gearresteerd en van daar gevankelijk naar het huis van bewa ring te Axel getransporteerd de persoon van Julius Ileinrich Schnebbelieteneinde eene ge- vangenisstraf van drie raaanden cellulair te Goes te oudergaanwaartoe hij door de aldaar is ver wezen. Ondanks het stormachtige weder van zatur dag verliet H. M. onze geSerbiedigde koningiu in den middag van dien dag met Zr. Ms. stoom- schip „de Valk commandant Dronkers. Wool wich te 12 uren en arriveerde, na veel aan zeeziekte geleden te hebbenzondag morgen omstreeks 3'/s uren in de Dieuwe haven te Vlis- singen. Bij het verlaten van „de Valk nam zij af- scheid van de equipage, ouder daukbetuigiog voor degedurende de reis ondervondene vrien delijkheiddie toeroepende„God zegene U alien." Vervolgens begaf zich H, M. met gevolg en voornoemde autoriteiten in vier rijtuigen gezeten ter bestemder tijd naar het bedehnis der Ned. herv. gemeente, dat reeds te 9 uren eivol bezet was, om de godsdienstoefening onder leiding van Ds. Richard bij te wonen. Na het zingen van psalm 84 vers 1 heette Ds. Richard, in den naam van ziju grooten Zender de kooggeeerde vorstin van harte welkora, en achtte het voor alien een voorregt en eene vriendelijke verrassing Haar in hun midden te mogen zien. Naar aanleiding van den zendbrief van den apostel Paulas aan de gemeente te Ephese, hootd8tuk II. vers 14a. Hij is onze vrede" schetste spreker Christusals der geloovigen vrede. Met een vurig dankgebed en het zingen van gezang 143 vers 10, werd de godsdienstoefening gesloten. Eene overgroote menigte had zich bij den uitgang van het kerkgebouw verzameld die de ondubbeizinnigste bljjken gaf dat zij het bezoek 11. M. in die stad op hoogen prijs stelde. Op haren weg laugs de Bierkade Nieuwen- dijkPottekadeSteeneubeer, Hooikaai PalingstraatOnderstraatHoutkaaiGroe- newoud Walstraat naar het locaal station werd H. M. met de levendigste toejuiching begroet. Aan het station werdcn nog eenige oogenblik- ken vertoefd en betuigde H. M. herhaalde malen den burgemeester den dank, voor de bartelijke ontvangstdie haar te Vlissingen was ten deel gevallen. Te 117s uren vertrok H. M. naar Duitschland, met zich nemende de innige overtuiging, dat de Zeeuweri aan het Huis van Oranje en alien die er aan verwant zijn, innig zijn verknocht. Een Amsterdamsch correspondent van het Utrechtsch Dagbiad rneldt dat de minister van fin action eene aliergnnstigste beschikking heeft genomen om het vervoer van passagiers langs de lijn Vlissingen--Londen te bevorderen. Deze beschikking bestaat daarin dat reizigers wier bestemming naar Duitschland isvan visitatie voor de inkomende en uitgaande regten zijn vrijgesteld hetgeen gelijk ieder bekend zal zijn die eenmaal de grenzen passeerdeeen niet gering voordeel oplevert. Te Zierikzee is een persoon gearresteerd die voor negen iaren als vrachtrijder dienst deed tusschen Brouvvershaven en Zierikzee, en togu met hem toevertrouwde gelden naar Noord-Ame- rika vlugtte. Aldaar door de fortuin begunstigd, keerde hij dezer dagen in zijne voormalige woon- plaats terugmet het doel daar cenigeu tijd te verblijven en vervolgens weer naar Ameri'ka te vertrekken. Donderdag nn bragt hij een bezoek aan den officier van justitie te Zierikzee, om verlof te vragen een lid zijner familie, dat zich aldaar in het huis van arrest bevond, te bezoeken. De officier, die zich terstond kerinnerde wat de man vdbr 9jaren had misdreven, beval onmiddel- lijk zijne inhechteuisnemiug zoodat hjj nu wel het huis van arrest binnentradmaar niet op de wijzedoor hem bedoeld. Op de hofstede van de wed. O. V. S. te Wolphaartsdijk opeubaarde zich in de laatste helit der vorige week eene kevigeongesteldbeid bij al de paarden van welke er zelfs een aldra bezweek. Men vermeent grond te hebben tot het zoeken vau de oorzaak in het nuttigen vau met venjju besinette gewassen. Door tijdig icge- roepen hulp zijn intusschen al de overigeu bchouden gebleven. Omstreeks het midden der maand Septem ber e. k. zal te 's Gravenhage een verge!ijken d onderzoek plaats hebben van candidaten naar de betrekking van adspirant landmeter bij het kadaster, waartoe twiutig plaatsen ter vervulling worden opengesteld. Met wijziging van hetgeen vroeger was bepaaldbekooren de candidaten zich, v66r 1 Augustus e. k. bij een op zegel gesckreven requesttot den minister te wenden. Het programma, waarnaar het examen zal worden afgenomeu de vereischten om daartoe te worden toegelaten en de bescheidendie bij het verzoek om toelating uioeten worden overgelegd zijn opgenornen in de Staats cou rant van den 21 November 1874, uoj276. Bij de j 1. zondag te Gent gehouden zang- wedstrijd is de eerste prijs behaald door Rotte's Mannonkoor, te Rotterdam, de tweede door do zangvereeniging Oefeniug baart kuust, te Am sterdam. Voor den krijgsraad te Haarlem heeft de vorige week een getuigenverhoor plaats gehad in zake den gesvezen sergeant Kleian. De be- klaagde blijft alle sehuld ontkennen. Te Arnhem is een jougeling overleden tenge- volge van het gehruiken van kersen, waarvau hij de pitten inslikte. Dezer dagen herdackt men op plegtige wijze te Heemse (Overijssel)dat sedert eene eeuw de openbare school aldaar onder leiding stond van vaderzoon en kleinzoonwelke laatste nog in de kiacht des levens zijne betrek king waarneemt. De Standaard scbrijft. Als een der vruchtendoor het zingen van bet Evangelie gewrochtdeelt de heer Bromet ons mede. dat hij eenige dagen na hetzendings- feest te's Heer-Arendskerke, een brief uit Zeeland ontving, inboudende f 25,— ter bevordering van het bestaande plan om een zingenden evan gelist op onze straten te hebben. Volgens een bij de regering ontvangen telegram uit Atchin vau den 2eu dezer, wordt de Oleh 1 eh eene nieuwe versterkiug opgerigt waarbij de bevolking aan het bouwen helpt. Onze magt gaat voort zich te vestigen. Door een bevigen storm op den leu dezer zijn zware verwoestingen aangerigtwaarbij ook raenschenlevens waren te betreuren. De gezond- heidstoestand is niet ougunstigerde cholera had opgehoudeh te heerschen. a 5 0 5 0 8 5 0 5 0 5 5 0 A. O A Z E Az. A. J. FERCKEN. J. C. HART E. en A. C. N. G REN II.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1