4 L G E M E E N 1 B E K E NIIIA RIN 6. No. 1054, VVoensdag 30 Junij 1875. 15de Jaarg. Buitenlandsche Beri<Aen. engten. Jngezondene Stukken. Handelsberigten. De BURGKMEESTER en WETHOUDEES der gemeente ZAAMSLAG, provincie Zeeland, maken bekend: 1°. dat de gewone JAARLIJKSCHE PAARDEN en YEEMARKT alhier zal worden gehouden op den 6Jea Juli S875aanvan- gende des voormiddags te 9 uren en eindigende des namiddags te 3 ure. Van wege de gemeente, worden, te dier gele- genbeid, even als ten vorigen jare, uitgeloofd G-fJi verschillende premien, naar welke geene mededinging wordt toegelaten, aan de eigenaren van Iiet grootste getal paarden en vee, die, te dezer zake, in bet vorige jaar, zijn bekroond, alsmede voor de paarden en het vee, wegens welke nlbier reeds vroeger eene premie aJs uitinuntende, l- toegekend, of die na 11 ure worden aansebra^t Geen liedjeszangers, orgeldraaijers en dergelij" ken worden, gedurende den tijd der paarden en veemarkt toegelaten. dat de KjRMIS ot JAARMARKT in deze gemeente zal plaats bebben op B>5nsrtasj den tiden Jnljj 3875 tot en met agf 8stea dier inaaiid. Zaamslag, den 18'en Juni 1875. loen de afgevaardigde du Temple, die eene levige en inderdaad weinig vereerende 'redevoe- "ng had gehouden, de tribuneverliet, voegde J e" ileer de Treveneue, die zeer heftig was geweest m zijne opmerkingen tijdens de' rede, verbitterd toe: „Ik meende, dat gij mijn vriend wjart- »Ik ben in de eerste plaats de vriend van bet gezonde verstand," luidde bet antnoord. lets verder komende, ging de heer du lemple voorbij den heer Decases, die in ten gesprek met zijn buurman vrij luid zeide: ooi zulke zaken client men te raadplegen met ecu jjeneesheer uit een gesticht van krankzinni- °e"- »^egt gij dit met het oog op mij, mynheer r" riep du Temple „Ja, mijn heer antwoordde Decases vastberaden, ik zeg, dat men een geneesheer uit een gesticht van krankzin- mgen noodig heeft, als men spreekt als gij." Mijn heergij zijt een 'onbeschaarnde." Zeer goed, mijnheeri antwoordde Decases, ik verlaat de kamer; herhaal, als gij wilt, die woorden buiten deze zaal. Decases inoet later zijne getuigen naar du leinple hebben gezonde!! ook op den koning van Belgie. Hij werd flink beautwoord door den Belgische kolonel David, waarna een algemeen applaus opging. Na afloop van bet diner had eene muziekuitvoering plaats op net Schuttershof. De rnuziek der Middel buigsche schutterij kweet zich uitinuntend van bare taakzoowel op de schietbaau als op het concert. Er heerschte een opgewekte geest. Zaturdag werd weder een vergadering gehou den, waarop o. a. werd bepaalddat de bijeen- komst m bet volgende jaar zal worden gehouden te Alkmaar. oA^fDi "eu r'jtoer naar Dombnrg namen een outai beeren en dames deel. Met 1 Julij zullen de iniliciens van de ligtmg van 1874, voor zoover zij nog in dienst staan met onbepaald verlof huiswaarts keeren; de plaatsvervangers bij bet reg; veld art. zullen merie dien dag met onbepaald verlof gaan. te^zijn^"maai °m V°°r zichzeif verautwoord De uitkomst wachten we vau Hooger. oi-n Hem' die harten leidt en ook het sehynbare spel van de stem bus in zijn band heeft." En in het nommer van 25 Jnmj lezen we D0Stha»Sj de einduitkomst eenzoodroeve te^en dP f,°DS 16p 5 "'aar wie kan vvorstelen egen de fyiannie eener partijdige wet?" moest v<Mr,de vfkiezing het work Gods moest zijn, is na de verkiezing het werk eener partijdige wet. Commentaar is overbodig Fraaije houdingen voor volksvertegenwoordigers. Alle onzin is waarlijk mec den oorlog van nog niet geweken. 1870 De Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. VAN DIXHOORN, Voorzitter. EH. WORTM AN, Sec retaris. If! nit ZL rj QernTe:' z«n 1111 allfi processien Nedeiland naar kevelaar door 't Pruissisch gonvernement verboden. Alle pogingen znllen - Dank aan de opsporiugen der politfe van te°Ve^i^ef'T dit be8lnit Lmk is men er m gelukt verleden maandag, te j n ,e'± l„ T he' °^eubl!k dle"t men er Rotterdam aan te houden Julius D oud 15 i heeft de .elan's T Du,tsch.e Polit'e bevel jaren welke ongeveer drie weken geleden uit een dr"ren,en 5\v" Processie kon'e« aan bankhais van Marche waar hij kasjongen was af tC W1Jzen- wegliep met eene som van 9 000 francs. Deze i De„wedu,!fl Amondta heeft kolonel van der jouge deugniet had medepliutigeumet wie '"u'en"Pe Waillet, die de oorzaak geweest is hp de opbrengst van zjjnen diefstal had gedeeld 1 Vaa dood haars echtgenootg, voor de reelbank by had slechts 1000 fr. voor zjjn aandeei be ho it "eaa» en eischt 30 000 fr. schadeloossreliimr. den. Met deze som kwam de knaap naar Luik daarna begaf hij zich naar Duitschland en later naar Holland. Toeo de politie hem aanhield bad hij nog slechts eenige centimes in zijn be zit. Julius D is verleden dinsdag naar Marche scbadeloossteliing. BlJief Juwelier in de Galerie da Roi too, hUt deZer da«en het horl°8'e voo, het raatn zien liggen dat door mgr. Dar- boy aartsbisschop van Parijswerd gedragen op fiet oogenblik, toen de commnnernannen hem doorldcn 't Tc CT .en i^olitiek" Overzigt. Het Belgisch-Pruisisch conflict, dat voor eene maand uen politieken horizon zoozeer verdonkerde, schijnt iiu voor goed van de rol der Europe- sche moeijelijkheden te zijne weggeschrapt. Prui- sen heeft aan Belgie zijn tevredenbeid betuigd over de genomene maatregelen in het belang der naburi ;e, rust en veiligheid. Men mag zeggen, dat hu rmee de toestand in het zuiden en westen van oris werelddeel, wat de onderlinge verhou reoragt en tneo gelooft eveneens op het spoor, hem doodden. 'tis kenceliik een "escbeuk rte., ;.jner medepl.gt.gen te „jj„ ongeInkkigen prelant in XV JS Neuzen, 29 Junij. ?e Naar wij vernemen wordt de dienst van bet zijuer 'D8a"S -I - verdien, d. bnitengewoon zijn. b 1 j D 1J mei ji ceitiok dit vaariuig uit fsieuwe De postwissels en qnitaucien worden alleen '^-e' ^0U,bamPtOD> ea kwam den dags'Vmf Uaudeld. m01genS 9 tot des namid j Alle oponthoud ^^degerekend 'dawdVdaJ'de beslimmin^^cm.tm o'rdt1 [°0rtdureDd aan o* dienst op son. en fees,,la™. T.™ P%> Batavia 38 dagen de I, 7,7 "I.d'.'.tlan „V00.™kE': onders gesehonken he, dWag! df JeTptiS r oouvemr de ma mere souvenir de mou pere.' De dienst op zoo- en feestdaeam bliift rejs va[i Nieuwe Diep naar Batavia 38 dagen, anderd. P feestdagen blyft onver- zynde tot lieden de kortste reis van Southampton mi naat Batavia 35 da^enterwijl de reis van ding der volkeren bet,-eft, op het oogenblik zeer A.t 'Zj fV'1',' zekerheid worden gerneld, Napels tot Batavia in 27 dagen volbragt werd bevredigend is. J J L: de JoD«eZierikzee, de u- 5 bevredigend is. In het oosten dagen weer zvvarte stippen aan den horizon. Met wankele Turkije, rustende op de fondamenten van Engelsch geld en Europe- sche elfecten, hoe krachtdadig tot heden geholpen, begint weer ernstige bezorgdheid te verwekken en het laat zich denken, dat dit zoogenaamde staatkundig evenwigt, in 1,*>56 in stand gehou den, ten laatste Europa, maar vooral Engelaiid, nog duur zal te staan komen, 't Zit niet zoo- noemiug tot lid der tweede kimerTekt' zich v^TTeTt vJn^bn^ de kin der-co ii rant. De inlioud trekt steeds de aandacht der jeugdige lezers; terwijl de wedstrija m het oplossen van raadselscha rade,, logogryphen rekenkundige voorstellen enz. het verstand scherpt en veel bijdraagt tot de OEtwikseling vau zoovele jonge lieden die daarby hunne kracbten inspannen. Met bizon- der genoegen vernemen wijdat de eerste prijs 21 1" P-aS SfSmdigden jaargang is behaald genomen. v ineester en wethouders, om het Reguliersnlein Westelflk deervIn'T1111 Tvi het aan le w?ze" ais de ldaats voor het standbeeld esteipk deei van Zeeuwsch-Vlaanderen een vaa nir. J R Thorbecke. actres van niet-kiezers onderteekend matin .i f j 7" r."""sucu jaartrang is Oeijaalri den heer Tak van Poortvliet dank wordt betnio- i t dien.8tb"dete Amsterdam heeft bet I doo.r den jongeling Martin us Jobs van over hetgeen hij in 't belang vair bet kiidDtrlft T^tt n'n v'erkeeren dat k'6 dat zijne oplossingen de provincie eu het vaderland heeft verrio-t en' o-Lniii raer va" baar loterij In fefje' een met M)u bekioond met: de jonge stier, naar het leedwezen der adressanteu word' uitiresnr ,1 C" WfS' waarna bet verscheurd werd. 'tis Potterkapitale kleurendrnk. ken over zijne aftredinm uitgespro- gebleken, dat op.het nnmmer de prijs van f 50.000 Een blik op de verder.e prijzen en premien - - Door 113 iDgezetene, van Vlissisg-r nie, S Tt-VV !lieDslbotle I t jften'lm' M '"®°i.«en>"S«li°? of meisie aV nen voor ziji.e •elvurt bait, m.or het zij„ de i stemgercgtigiieu voor do henoeiuio,. So'leden" I t° n, s o^whl wi gl°s 'n defgolijkeo wedstrijd u n Btataten zijn reeds door den konine eoedeekenrd e Men houdt zich dan ook reeds bezig, met rnidde- ooaerofficierendie in Zeeland on R» pnnn j °i 1 Jen te beramen, om den opkomenden vloedafte wervi«g oitgeweest zijn, geven als oorzaak daar- Junij aan de le, T FT* °P Y« 11 - - - - - 1 ouuij, aan ue gemeente Hoorn toebeboorende op, die, om he. is 0. a. geveild c-en oud behangselwaarvan zeer in het land zelf, dat overvloedige bron- leiden. Den schrijver, Farley genaamddit van de navolgende redenen vroeger zooveel gedaan heeft, om de geldbe- legging in 1 urksche staafspapieren te bevorderen, komt thans tot de erkenteiiis zijuer dwalingen, en stelt niets minder voor, dan de Turken uic Europeesch Turkije te verdrijven en hen naar Azie te doen verhuizen. Men zou eene malit- schappij moeten oprigten, die in iiaam der effec- tenhouders of schuldeischers het land bestuurde. Constantinopel zou eene „vrije stad" worden en on der bcscherming der Europesclie groote mogendheden moeten staan. De hoofdzetel der maatschappij of compagnie zou natuurlijk te Constantinopel gevesligd en raden van beheer te BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN. van -^1 tot .Junij. iijking hebben; maar wat er uit blijkt, is, dat een nieuwe oikaan het gebouw van bet Euio.pesche kapitaal weer zwaar bedreigt en dat, na de ontzettende verliezen door Amerika, Spanje en zoo vele andere stateii berokkend, nil weer nieuwe schokken dreigen. 't Geen tegenwoordig uit Frankrijk wordt ver- liomen, is nog weinig geschikt om een eenig- zms vast vertrouwen te vestigen op den inweri- digen toestand van dat land. Het hoofd van het kabinet, de heer Buffet, ontziet zich zelfs niet allerhande bitterheden te werpen naar het hoofd der kamerleden, zelfs zijuer collega's, ministers. Mgevaardigden schroomen zelfs niet, openlijk hunne 'nijiachting voor den president Maq-Mahon uit te Ispt'ekeii. ■Over den in de kamer heerschenden toon kan ihen uit het volgende staaltje oordeelen schappij Zeeland die zich ten doe! stelt eene Louden, Parijs, Berliju en Petersburg moeten van oprigting gepasseerd der s ingesteld worden. schaonii ..Zeeland" d if* ton Politieke knutselarij, zegt misschien deze of gene, en wij gelooven dat ook plannen als bovenstaande al bitter weinig kans van verwezen- invgelijkz 7300 ba„,ific.|,l ei!' g" S.S'77 plaatS van 300 nmistens 8 of 900 gulden ver- (Abraham Brakman en van Maria Adrians van Dixhoorn. 27 flient. De wervers werden dan ook vol wens 1 ee"e beb°eltigc vvasch vrou w, in dienst i iv V tlv'„ T van Cleemputte en van Sophia Verwure. bun zeggen door de boerep die zij aaumoedigden SI een Ifleeker te Deventer, is eene erfenis van 1 van Adrians Constami; Jemh^0^ Cornelis vatt Ge,deren en om (li,ei>st te nemen en die met bovenstaande ouizend golden ten deel gevallen. Overluden. 21 Junij. Nicolaas Grenu, oud 3 j.. 2. v. rekening zeer goed bleken bekend tezijn om bun Als een bijzonderheid bij de verkiezifi" te Adriaan Coruells Nicolaas en van Joziua Huberta looije'. naYeve handelwjjze iy bet gezigt uitgelagchen, j Arnhem kan worden meegedeeid dat dingsRag De vorige week is te Amsterdam de acte 'n ,'!en laten na(uid(iak' "og een paar officieren, te Doesburg gedetacheerd, maar te Arnhem kies doeinvaartmaat bevoes-d 1 per w ruituig door hnn vriendeu van Doesburg zijo afgebaald en z65 nog bijtijds bij de snelle stoombootverbinding tussehen Vlissin<>,en i EoesblI1'S Ml" en Louden ouder Nederlandsche vlag tot stand j8teaibus kwamen. te brengen. -- Een soldaat tc Harderwijkbestemd om Aan den schietwetstrijdjl. vrijdag op i ®ert8daa88 naar Indie te vertrekkenheeft in het daarvoor te Vlissingen bestemde terrein door kazerne met eetl gewoon zakmes een einde aan zijn .'even gemaakt. Grave is jl. vrijdag een jong meisje L YV., door eenige marechaussSes op de open baie stiaat aangehoudeu en naar de gevangeuis gebragt. Bij het verspreiden van de meststoffen over t land die des nachts uit den beerput van ..„v.i,v,,ug<;u.utciu. i't buis, door haar vader bewoond, waren gehaald, De beer A. de Brugeond-lnit-adjudant der J bad men 'tlijkje gevonden van een pasgeboren scnutterij te Vlissingen, hood der vereeuiging j k'.nd reeds in eenigen staat van ontbinding. ten geschenke aan een drietal afbeeldinger,van Git bad aauleiding gegeven tot hare arrestatie. bet stertbed van de Ruytervan het standbeeld Hoewel zjj alle schnld blijft ontkennen aan een van dien zeeheld en van bet kasteel van Marnix - officieren der sebntterijen in Nederland gehouden, werd door 72 kainpers deelgeuomen Vele en zeer aanzienlijke prijzen waren uitgeloofd: Na den afloop werden deze uitgereikt door den coinmissaris des koniugs inr. baron van Lijndeu' die, evenals majoor Wertbeim van Amsterdam^ toepasselijke redevoeringen. iiield. Sxotterdam 28 Janij. van St, Aldegonde. Te 5 uren vereenigden zich een 70 tal leden der vereemging aan bet diner in de soeieteit St. Jons te Middel burg. Door den kolonel Knightvoorzitter der vereenigingwerden feestdronken ingesteld op koning en vaderland, vermoedelijk plaats gebad "hebhende misdaad, be Went, 25 Junij. wijst echter een geneeskuudig onderzoekdat Koode eu Witte Tarwe op staal ad 100 kilo fr. 27.75. Rogge zij voor ongeveer drie maanden in 't gelieim een fr' 5®-5°- Gerst fr- Haver ,r- 2K-5a- Boekweit kind t levensiicht moet bebben gesehonken. i I" K„ool1MBd11 fr" 36— Lii"- In haar nommer van 5 Junij wekt „de Stan- boter -'f3.1"- per kilogr. Eijeren r 2,00 per 26 stuks. daard" de kiezers tot werkzaam'heid op. EaOnden 28 Junij. Niet oin er de nitkomst mee te dwingen j Granen vast maar stii. rasstaaaanssaugga B' --- >i|u unuucci UC11UII niuaudg liddl jviaicue r UCi lOet) de COflirDnnpmonnfm VftrmplHinrn .1 i ouders JvPQphnnlran Kn! J..1 d z"fvumviurnii uutu at tt Huwklijks-Voltekkkingen. 25 Junij. Jacob Johannes kelk, oud 26 j., jm. en Sietje van Drielen, oud 20 i id Huweluks-Aangiften. 24 Junij. Isaac Goudstikker', oud ~J Jen oaartje vau Leeuwaarden, oud 23 j id Gebookten. 22 Junij. Fran5oise, d. v. Willem Johannes lcni) I fill VQn A niiiann II I.1. OO T -w *-■ c ivv. viwiiMrtauiuaat1 Tarwe werd 10 a 20 ct. lager verkocht, Rogge 10 ct. la"er andere granen als voren. Zeeuwache en Vlnamsche Tarwe f S.S0 a f 9.20 Overmaaasche 3 20 a 9.20 minders f 8.00 a f 8,50 llogtr, Zeenwsche ec Vlaamsche f 7.70 a f 8,10 Overmaasohe f 7,20 a f 7,90. Gerst.^ nieuwe Zeeuvvsche wiuter f 6,50 a f 7,50 mlndere f sisft. a f _7,ii0, zomer dito f 6,30 a 7,10. mindere f 6,20 f 6,50. Haver, korte f 5,20 a f 6.20, iange f 3,50 a f 5,0(1 Paard'nhoouen f 9.0 1 a f 9.40. Duivenboonen f 9,60 a f 10 SU Bruiueboonen I 15,—, a f !H,50. mindere f i0,00 a Wittebooaeo, Walehersche f 14,50 a f IP.,—. Zeeuwsche f 10,00a 14,25, minder f i(),00 a f 14,25. Erwten, nieuwe Walehersche ill a f 11,50 Zeeuwsche f 9.50 a f 10,50 miudere 9.25a 9,75 Konlzaad Zeeuwsche en Klakkees-h 65 8 66^ Lijuiaad f 330 per 2040 kilo. Vias 40 tot 60 stuivers. Meekrap. De omzet bepaalde zich tot kleinighedeu voor dadelijke behoefte. Aardappeleu. Zeeuwsche 10.75 a f !.00 Geldersche f 0.75 a 1.0(1 IPffln f 14 "|A 't lil 1 nne IDA etnlea Eijeren f 3,50 a 3,60 per 100 stuks. zand, fi. 3o,Lijokoekeu fr. 29.50. f<oo!zaadkoeken fr. 21,—

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1