A LGEMEEN No. 10537 Zaturdag 26 Junij 1875. 15de Jaarg. Binnenlandsche Berigten. fk'M 4 g on,ier Hee,a8,ede' alsz"'"ies,riiimeldebelaDsea en 3 1345 t den Rop, 93 in voor de van 75, :n. -Sr*olitielr Overzigt. EN, z. Zondag was het 38 jaar geleden dat koningin Victoria de regering aanvaardde. Hoe zij tut dien tijd als jong meisje met hare moeder, de hertogin van Kent, in stilte leefde, hoevele bloed- verwanten kinderloos inoesten sterven, opdat de kroou op liaar hoofd zou rusten, hoe zij te mid lernacbt gewekt werd om de tijding te ont- vangen van den dood van haren oom koning V\ illiam IV om tegelijkertijd de huldigingseed a's zijn opvolgster te ontvangen, dit alles is een ieder bekend. Achtendertig jaar heeft zij na dien belangrijken nacht in het openbaar geleefd, zonder dat booze lastertong'en ooit haar karakter als vrouw en koningin hebben aangevallen, een feit dat zeer zelden in de wereldgeschiedenis voorkomt. Haar regerende arm is jjnog even krachtig als voor jaren, doch van hen, die haar bij hare troonsbestijging met raad en daad bij- stonden zijn de meesten haar voorgegaan. Om niet te spreken van haar gemaal, die haar in den bloei van den mannelijken leeftijd ontviel, van Mellbourne en Wellington, van Peel en Abberdeeu, die, aangezien hunnen ouderdom als vaderlijke raadgevers haar ter zijde stonden, van alien die haar toenmaals in de heime raadszitting van 20 Junij 1837 de huldigingseed afnamen, j leven er thans nog sleehts twee: de 83jarige graaf Russell en de 73jarige graaf Gey, die toen maals als viscount Howick den post van secre- taris van oorlog bekleedde. Zelfs van de leden van het toenmalige lagerhuis dat bij hare troons bestijging ontbonden werd, zijn er sleehts nog 10 m leven: Gladstone, Roebuck, Ho rs ma if, Vi litersEllice, Cowper-Temple, Talbot, sir 1 hilip Egerton, lords Ernst Bruce en Geoigo Cavendish. De anderen zijn dood of verlieten vrijwillig het politieke leven, of werden door de wisselingen der politick: ter zijde geschoven. i Disraeli, de tegenwoordige premier, werd eerst j in Julij 1837 voor Maidstone in het lagerhuis gekozen, nadat liij vroeger tweemalen te vergeefs naar een zetel had gedongen. Zoo wisselen de tijden. Volgens de Nord zou eerst thans een beslissend j einde gemaakt zijn aan het Duitsch-Belgisch incident, dat gedurende zooveel tijd de geinoe- deren verontrustte. De Duitsche gezant zou nl. aan den Belgischen minister van buitenlandsche zaken een nota hebben ter hand gesteld, waarin de Duitsche regering aan Belgie dank betuigt I voor zijue jongste mededeelingen. Naar men zegt is deze nota in zeer vriendschappelijke terrnen vervat en ahoo aan het Duitsch-Belgisch incident op de meest bevredigende wijze een einde gemaakt. Heden zou de nota waarschijnlijk aan de kamer worden medegedeeld. Meer en rtieer komt ook weder de oorlogs- conferentie ter sprake, welke verleden jaar met zoo weinig gevolg te Brussel is gehouden en binnenkort te St. Petersburg zal worden voort- gezet. De Indep. Beige bevat een telegram uit Berlijn, waarin bevestigd wordt het gerucht dat dd. 20 Mei eene Russische circulaire zou afge- zonden zijn, waarin over de PeterbiTrgsche confe- rentie gesproken wordt. De conferentie zou niet ten doel hebben het sluiten van een formeel internationaal tractaat. Eene uitnoodiging met dat doel zou eerst dan geschieden, wanneer alle regeringen en voornamelijk de klekie staten op de circulaire van September zouden geantwoord hebben. Hieruit maakt men de gevolgtrekking dat de Russische regering voornemens is om eventueel een protocol te redigeren, waarin de beginselen van het volkenregt zouden zijn vervat j en hetwelk de onderteekenaars niet zou verbinden om onder zeker voorbehoud en binnen de greu- zen der mogelijkheid na te komen. Neuzen, 25 Junij. Wij verwijzen onze lezcrs naar achterstaauue advertentie, omtreut de feesten ter gelegenheid der kermis te Meehelen invallende op zondag en maandag 28 dezer. farr?ilielo!tStfef°lemde,n dag zal de koninkljjke rip,.;; L t bezoeken het museum van schil- vn: S(|boone kunsten zullen op die dagen de f kosffloos geopend zijn, en behalve plants hebbem ande''e volkssPelen Te Antwerpen wordt nog altijd geiiverd tegen de aannemiug van artikel 11 van het tractaat tusschen Belgie en Nederland betreffende het kanaal van Gent naar Neuzen. Thans is jooi d e vereeniging van oud-studenten der hoogere handelsschool te Antwerpen" een adres tot de regering gerigt om bedoeld artikel niet Hieronder deelen wij den tekst mede van het adres aan mr J P. R. Tak vau Poortvliet gezouden. Het luidt »?.e, oodergeteekendenalien kiezers in het boo d kies 'strict Middelburg, u hunn'e erken tehjkheid betuigende voor de uitstekende wijze waarop door u het mandaat van volksvertegen' woord.ger voor dat district is vervnldrekenen het zich tot een dureu pligt u hunue diep ge- voelde teleurstelhng te betuigen over den uitslag der stemming van den 8 Junij jl. Zij voeden de hoopdat het u moge gegeven worden voort durend, zij dit thans tijdelijk langs anderen weguwe onbetwiste bekwaamheden ten nutte van het vaderland en van ditgewest, dat reeds zoovele verpligtingen aan u heeft, aan te wenden AI de namen der onderteekenaars worden daarbij gepubliceerd de l.jst bevat 563 namen. KoeWach t23 Junij. Door den raad dezei gemeente is in zijne op gister gehouden vergadenng, ter vervanging van den heer J. Ver mandel oyerleden tot secretaris dezer gemeente j benoemd de heer H D. IJsebaertlid van den 1 raad alhier. °ostburg20 Junij. Aan de.oproepin- van den heer G. A. Vorsterman van Oijen, om eene a.deehng van de vereeniging Volksonderwijs op te r.gten hebben ruin, 60 personen voidaan en zijn 59 als lid toegetreden. j Tot bestuursleden werden benoemd de lieereu Vorsterman van Ojjen te Aardenburg, E 'fherie Alz. en J. Otto Risseeuw te Oostburg, H G ^SluTs 16 Gr°ed3 e" J' L:in«en Croin I Jzendijke, 23 Junij. De 32e algerneene vergadenng der dne ondenvijzersgezelschappeu in het vijfde schooldistrict van Zeeland zal dit jaar alhier gehouden worden den 15 Julij. Breskens, 24 Junij. Als eene bij- zonderheid Verne men wij nit Groede, dat. op de hofstede van den landbouwer H. van Peenen i eene kip, op zes en twintig eijeren broedende ook even zooveel kuikens voortbragt. De eijeren' waren in et>n nest in de schunr gelegd gewo'rden. Z lD de /or,iei' vergadering der provincial staten van Zeelandvan 1875, zullen o worden behandeld Kouinklijk beslnit van den 18 December 1874 no 13, >ot goedkeuring van het. beslnit der staten tot vasistelling der grenzen van de werkeu tot zeewering of oeververdediging van den cala mitensen polder Nieuwe Neuzen. Koninklijk beslnit van den 5 Januarij 1875 no. 1, tot verdaging der beslissing omtrent het bes uit der staten tot wijziging van het. aigemeen Zealand"V00' dC po'ders waterschappen in Mededeeling omtrent het gebrnik der provin- ciale toelage van f 2000, over 1873, ter bevor- liering van bet schoolgaan en het meer getrmiw school bezoekop de open bare en bijzondere scbolen van lager onderwijsmet voorstel tot vrtjlatiug van eenige afwijking van den rm>el van verdeelmg dier toelage, Voorstel van gedepufeerden staten omtreut Cen ,nam®ns df schoolonderwijzevs-gezelschappen in het 2e schooldistrict, tot de staten gerigt adres strekkende dat de onder no. 15bedoelde provmctaie toelage ook tot uitbreiding der school oibliotheken mogen worden aangeweud. Voorstel omtrent een tot de staten gerigt ver zoekscurift van de rijks adviseurs voordemonir rnenten van geschiedenis en kunst, strekkende oat door de provincie voor een derde worde btjgedragen in de kosten van herstel der drie ram en met geschilderde glazen in het kerkgebouw der bervormde gemeente te Biervliet ra, °;SLel omtrent een to'staten gerigt adres N< oorenaarweduwe C.- van Zweden om tegemoetkoming tot instandhouding barer wagen- dienst van en naar Hoedekenskerkein verband met de stoombootdien8t op de Wester-Schelde. hii iTesQDf VaD -en Hd der statenbedoeld bij art. 89 der provineiale wet, Een ontzaggelijk aantal belangstelieuden en meuwsgiengen (bet juiste aantal kon men niet opgeven doch men schatte het op meer dan zesdutzend) waren jl. woensdag op de Tm hPt°d i S i661' Arendskerke tegeuwoordig om het derde zmder-zendingsfeest bij te wonen De opemngsrede werd gehouden door dr. A. uyper, uit Amsterdam, die in zijne anderhalf uur ange opemngsrede vooral liet' nitkomen de kraehtwelke in Engeland de prediking der jekende Amenkaneu heeft uitgewerkt. Niet, M. II! om rnaar te spreken, maar omdat ik u lets te zeggeu heb van het koninkrijk Gods sta Vk°' U 'u"Z0° beg0n sPrekei' zijne rede. Daar- na bragt bp een welkomstgroet aan de tegen woord.gen en hennnerde hoe bij aan dezegewesten erbonden was door de teederste banden der jeugd Niet om te preken was hij hier, maar om bet feest te openen om als 't ware den toon aan te geven en dan zeg ik bet moet geen dag van luidruchtig gewoel, maar van stille blijdschap zijn. Zijn spreken zou bij verbinden aan Gods woor" en daaron. haalde hij aan den brief van j den apostel Johannes aan de Laodicensers Wei- nig eeuwen zijn grooter eu grootscher geweest dan die waann wij leven bijna geen enkel gebied van wetenschap of kunst van vroeger eeuwen kan zich meten met onze eeuween enkel terrein is nitgezonder ddat van de ge I meenschap met God; onze eeuw bragt hit* in vergelijking met de gelijkenis van den verloreu Daarop baalde spreker een drietal voorbeelden aan wat zedelijke kraeht kan nitwerken le de kraeht van de gehoorzaamheid2e. de kraeht der trouw en 3e. die der menschlievendheid. Verder bragt hij de Christenen nit deze dagen in vergelijking met de eersten met die uit de dagen der bervormiug en met hen die leefden gedurende bpanje's overheerscbing. Naar wij vernemen beeft jhr. J. L de Jonge de aangekondigde spreekbeurtop betzen- j dingsfeest met vervuld en was hij daar dan ook met tegenwoordig. j Uit Zierikzee wordt gemelddat daar I tegenwoordig een ware paniek heerscbtten gevclge van de sinds een veertien dagen' her- haaldelyk voorkomeride gevallen van iubraak of poging daartoe. Niet onwaarschijnlijk speelt eebter de verbeelding ook bierbij haar rol en is de onrust der burgerjj grooter dan het gevaar Ondertusscben is <ie politiehoe ijverig ook den nachtehjken wandelaar en overklimmer nog met op t spoor s Uitslag der herstemmiugeu voor de tweede kamer Almelo. Gekozen mr. J. R. Cor ver Hooft C. nrmemn ,Gekozen ™r- H. Geertscma L. Delft. Gekozen ,hr. F. de Casernbroot C. Utrecht. Gekozen J. N. Bastert - In Vooruit! biedt de heer J. H. Geraets t volgende voorstel ter overweging aan.Alle onderwijzerszoo hoofd- als hulponderwijzers benevens de leeraars van het middelbaar onder wijs inoesten zamen eene petitie bij de hooge legeung indienen strekkende om alle personen me eemg wetenschappelijk examen hebben af- gelegd en derhalve geacbt mogen worden tot het ontwikkeldste deel des volks te behooren het kiesregt te geven onverschillig of zij veel' of weimg helasting betalen. Een paar jaren geleden werd te Rotterdam een doctor in de geneeskunde veroordeeld tot eene celstraf van zes maauden, vvegens verrc- gaande roekelooze huudelwijze bij de bevalling eener vrouw, die aan de gevolgen overleed. De veroordeelde nam toen de wijk naar Amerika Thans bevmdt hij zich echter in de cellulaire gevangems te Rotterdam. Door den Imogen nood gedreven heeft hij zichzelf in handen gesteld van den Nederlandschen consul te New-York en is aldus onder het bereik der strafwet gekomen'. Zondag middag omstreeks 12 uur bad er te 'sgHa?e °°pd.vaa .volk Plaats aa° 2ieken sHage, dooidien de vrouw van een aldaar met zijn schuit liggenden schipper onder vrees'e- lyk gejammer en misbaar beweerde dat haar man in het water onder de scbuit was gevallen Zoowel door de aldaar gestationeerde politie als door de werklieden der fabriek vaa de heeren Enthoven Co. werd de vaart met d^ n afgevischthetwelk na een paar uren werd gestaakttoen de als drenkeling op~en schipper doodbedaard uit de stad waar hfj een boodscbap had gedaan kwarn aaustappen. i ^°?gride waarde van den bloembol- lengrond naby Haarlem is, bleek eergister uit den verkoop aldaar van eenige perceflen ter grootte van nog met 2 hectaren welke voor de van f 32-175 in andere handen overgin H l is lo"1? '°et gruot - Voor Cornells Vermeere is door de bestaande commissie na aftreK van de hoogstnoodige uit gavea 10588.881/2 ct. ontvangeu. De koniuklijke goedkeuring is verleend aan de statuten eener vereeningom den naam van „chnstelijk nationaal zendingsfeest," te Utrecht zlch ten doel stellende het organis^en en lelden van zendingsfeesten in Nederland. -- Met financieele hulp van eenige Nede- landsche dames en onder bescherming van rarg Gapri., apost. internuntiuswordt een gedeuk- teeken van „godsdienstigen en wetenschappeiij. ken aard voor den paus zamengesteld name- lyk de vertolking in alle taleu der wereld van de pauselijke Bulle Inelfabilns, waarbij ten iare 1804 het leerstuk der onbevlekte on vanin werd vastgesteld. seu's - De heer jhr. von Geusau te Harliu-en schrijft nu 't N. v. d. D. dat bij tel zake van het loopen op bet perron van 't spoorweg- stat.on voor bet kantongeregt heeft teregt gestaan docb vi ygesproken is, met omdat bet reglemeut alleen spreekt van „reizigers" zonder plaatskaarteu rnaar omdat het aan niemand bij eenige wet ot reglement verboden is op he? perron van een station te komen. P - Uit Friesland meldt men ons: Nudenieuwe aaidappelen aan de markt beginnen te komen en wegens goede qualiteit graag koopers vinden zitten de landbouwers met de oude vrij wat ver- legen die voor spotprijzen worden opgeruimd I bans droogt men ze op eesteu voor veevoeder een proefdie goede resultaten belooft. - Te Wiermn heeft een jougman van 19 jaar een ander van 22 in de herberg de grootste heift van de neus afgebeten en dit zonder dat ei eigenhjk ruzie was. Dat neus-bijten scbijnt i daar een bijzondere liefhebberij te zijn. Nrm met lang geleden heeft men er iemand het puntje van de neus gebeten. - Uit Luxemburg wordt berigtdat het mo nument, door de stad Luxemburg terdankbare j nagedachtenis van wijlen prinses Hendrik od te ngten omstreeks half September a. s. zal worden onthuld. Tot dat gedenkteeken is door de geheele be vol king van het Groothertogdom bijgedragen vau wijleu H.T h" ee° leven8Sroot staudbeeld De mail nit Oost-Indie - loonende tnt Hgten,a dd' 8 Me' breDgt de VolSende be- In verschilleude residentien heerscht de eho 'erahet ergst te Soerakarta Op 25 April werden in Atchin de vtjandelijke stelhngen Lohong genomenwaarbij van onze zijde 6Sn man sneuvelde en twaalf gewond werden. Bovendien werd te Soengei Raja aan de Oostkust de Nederlaudsche viag gehescheu De gezondheidstoestand was bevredigeud en de sterfte gering. In de dertig staten van Atchin, die de sou e en 15^3 evoig doer >nder i iruik met n en igCi' :ich 'sje uy* la* L)p SO ^phonrT a °peD welke zuilen worden eu de ^uurwei'ken, welke zullen worden

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1