algemeen No. 1051. Zaturdag 19 Junij 1875. 15de Jaar^. Binnenlandsclie Berigten. SET S£l die"slbode e" de° Ingezondene Stukken. i landelsberigten. -4 Stikjerir,dee,oelTg;7aakt°0rO°*emert'eenise Politiek Overzi'^t Waar in ons werelddeel de zaken niet helder, maar in een nevel van onbegrijpelijkheden ge- I'uld zijn, liet is aan den zuid-westelijken voet, aan het anders zoo gunstig gelegene Spanje. Een vruchtbare bodem draagfc zijne bevolking. Over- al door de zee omringd en door zijne aloude grootheid met de beste havenplaatsen begiftigd, moest dit land met zijne 15 millioen inwoners het meest ontwikkelde, het bloeijendste rijk van o.is werelddeel zijn en inplaats daarvan ruwheid, verarming en tengevolge daarvan onderlinge ver- deeldheid, zooals dit bepaald nergens anders wordt aangetroffen. Staatkundige menners verdeelen de bevolking; ziedaar het resultaat van bekrompenheid en onzelfstandigheid. Wie zal de feniks zijn die het land van deze in onzen tijd onbegrijpelijke Nemesis redt Amadeus kon het niet, de repu- bliek zonk ineen en, zooals het zich thans laat aanzien, ook de jeugdige, met zooveel ophef verhevene don Alphonso XII zal het niet. Om eenig denkbeeld onzer bewering omtrent Spanjes achterlijkheid bij de andere Europesche volkeren te geven, herinneren wij, dat, terwijl Belgie per vierkante kilometer gronds eene be volking voedt van 178 en Nederland van 113 personen, Spanje er maar 3-3 onderhoudt. Uit Duitschland verneemt men, dat het proces van den e\-Franschen gezant v. Arnim weer is opgescharreld en deze voormalige regterhand van het I misische staatsbewind, wegens afwezigheid, bij verstek zal worden veroordeeld; v. Arnim houdt zich ziek. En, ondanks al die processen, blijft het ware licht over deze ingewikkelde zaak ontbrek en. Heelt v. Arnim zich inderdaad schuldig gemaakt aan oneerlijkheid in zijne staatsbetre-kking, dan had dit voorlang moeten bewezen zijn uit al, wat ei is opgedolven. Zoo niet, dan is hernieuwing van het proces nog meer onverklaarbaar. Louden heeft het genot, van den Afrikaanschen sultan van Zanzibar als gast in zijn midden te hebben en sedert de schach van Perzie met zijne exteriteitei: de Londenaars heeft verbaasd, is geen potenfaat meer in staat, om hunne bewondering op te wekken. Volgens berigt, zou de Afrikaansche vorst zich over Engeland dus hebben uitgelaten Uw land, ja, ik erken het, is een groot, een schitterend land; gij> zijt onbepaald heerschers in de tegenwoordige wereld; maar of ge dat in de toekomende zult zijn, dat betwijfei" ik zeer. Op welken grond hij deze meening uitte, moet hij er niet hebben bijgevoegd, doch de Londe naars nemen het voor een welgemeend Afri- kaansch compliment aan. Misschien, dat de sultan de pretententie heeft, van in het rijk der toe- komst zelf eene zeer hooge plaats te zullen in- nemen. lie Spanjaarden hebben, zoo het schijnt, in het oosten volgelingen gevonden. De Grieken (wel bekend als aartsbankroetiers, die den spot met hunne schuldeischers drijven) schijnen met hun koning overhoop te liggen tengevolge waarvan deze het voornemen schijnt gehad te hebben, het voorbeeld van Amadeus te volgen, en zijne eeuwig en altijd weerspannige onderdanen in den steek te laten. Dit plan schijnt echter de goedkeuring der Europesche mogendbeden niet weg te dragen, zoodat Turksche, Engelsche en Eransche eskaders ter bescherming des konings of reeds zijn ver- trokken of nog zullen uitstevenen. Men denkt nu, dat het conflict zachtjes zal afloopen en de vorst zijn miniatuur koningrijkje niet zal verlaten. INeuzen, 18 Juuij. De 57e geboortedag van H M. oDze geliefde koningin werd gisteren alhier door het uitsteken der vlaggen van de publieke en een jrroot aantal particuliere gebouwen feestelijk herdacht. Zoowel te Middelburg als in het voormalig fdrooD d'str'ct van Zeeland circuleert een woo,HiVan ma'?n (len gevallen volksvertegen- de l"f6'n Van P°ortvliet. Boven aan 'S\n„f r D3men Staat g^afvan Lijndeu, s Koniugs commissans in de provincie Zeeland Wij vervvjjzen onze lezers, voornameliik land- T, nyeijs) naai achterstaande advertenti'e van de elgische Landbon w-Maatschappij waarin wordt eng dat op 24 dezer eene proefneming zal gebouden worden met landbouwwerktuigen te -foeibeke. Moge de talrjjke opkomst het hewijs to°uen dat ook dit gedeelte van Zeeuwsch- Vlaanderen belang stelt in den bloei en vooruit- gang van den landbouw; de spoorwegen bieden regenhdd'aan geruakkehJke reisge" X.eV Junij. Bij de bervormde gemeente alh.er is beroepen de heer W. H. J. Baart de la 4 aillepredikant te Ridderkerk. .y;.,n Gent, 16 Junij, Als eene bij- zonderhetd kan van hier worden gemelddat J J. Suabel in de bears alhier, nieuwe aard- appelen worden verkocbt tegen 25 cents de 3 kilos, eigeu gewas en uit den kouden grond. ^AnirnaiSS<\16JouS- Bii de heden plaats gehad hebbende aaribesteding der gewone ouder- houdswerken aan de waterkeering van het cala nnteus watersehap Walsoordeuis als laagste inscbiijver aaunemergeworden de heerD. Tholens te Hoek, voor eene son, van f 24,500. De boogste es 26,90a bet begfoot u r,Mf ^ke!'.beid kunnen wij melden dat op het Zuider Zendingsfeest te 's Heer Arendskerke nabij Goes zullen sprekendr A Runner' opemngsrede 's morgens 10 uur; de hh. jhr J.' L. de Jonge (gekozen lid der tweede kamer door het kiesdistrict Middelburg) en J. Esser ds. J Eigeman; ds. A. Keersds. M. S Bromet' schm SpBron?et den hr- J- H van Liu- schotendr. Ph. J. Hoedemaker; ds. G. A. Rademakerde hh N. Rinnooij, K. B van Die- men en ds. W. H. Gispen, slotrede. Eergisteren is in alle roomsch-katholieke kerken het feest gevierd van het negen en twin- tJgjarig pansschap van Pius IX. i ai l0ndisseineDts"l'egtbank te Rotterdam S 'dgtsingang met bevel tot gevangenhouding verleend tegen H. J. Jut en C Goedvolk, te? zake van den moord op de weduwe van der Voor bet provinciaal geregtshof van Noord- Hollandwerd <k-ze week de zaak vau de dtlhew'nnter8ob?ba"(Jeld- Ue eer8te keschul digde Willem Boihoven, is degeen die de zi veien gaugbare naiionale muntspecien heeft nagemaakt. Te dien einde drukte hij in 2 gipsvormen een echt mnntstuk af, plaatste daarna die beiden vormen tegen elkander, met een touw omwoeld en maakte dan daarin een gaatie oin de gesmolten specie vau een compositielepel in de vormen te gieten. Nadat die specie ge smolten was, nam hij het nagemaakte muntstuk it de vormenvijlde de randen eerst wat af om daarna met schunrpapier teschuren, terwijl net plat van de muut met sigarenaseh gewreven Tan 1«7U beV0rde',ir)o der kleur. In het najaar van 1873 was de be^chnldigde met de vervaardi ging begonnen maakie hij toen slechts kwartjes later vervaardigde hij halve guldensguldens' en riiksdaalders. Uit een lepel toch kon hij 6 4 ^alve SuOenfi oOl guldens Zijn makker, John. Tophoff, onlangs in de gevangenis overleden bragt in den beginne het geld m omloopterwjjl beiden de opbrengst deelden later namen ook de vrouwen van beide persoaen en de neef van Boihoven ijverig aan bet verspreiden der valsche muntstukken deel. In January 1875 werden de vier beschuldi>'den gevangen genomeu de vrouw van Boihoven in een winkel waar door haar een valsche rijks- daalder werd aitgegeven Boihoven en Tophoff denzelfden dag in de woning van B bij hunne teiugkomst uit Haarlem, alwaar T. 15 stuks valsche rijksdaalders had uitgegeven. De beschur digden hebben alien de hun ten laste gelegde feiten bekend. Door het 0. M zijn 104 getuigen gedagvaard. b tti i^' i^' lir'ns Hendrik heeft volgens het Utrechtsch Dagbladhet veriangen te kennen gegeveu om verschoond te blijven van het ont- j v^ngen van blijken van hulde bij gelegenheid iU| T Jan= slaf^houderschap over het groot- hertogdom Luxemburg, welk feest den 21 October j a. s. gevierd zal worden. In het 1 olitieblad wordt de opsporing en aanhouding verzocht van een persoon „oud on- umter'' ,Hren laDg onSeveer 8 (zegge acht) Die lange heer zal zeker wel spoedig zijn „opgespoord maar hem „aanhouden" zai mis schien met zoo gemakkelijk gaan P ~-:^aarp vernemen is door de heeren iresnich Co. te Amsterdam een alleszins pioefhoudend ruiddel gevonden tegen den paal- worm, van welke belangrijke vinding Z. M. de oning reeds moet in kennis gesteld zijn. - Een treurig ongeva! had voor weinige dagen ,n de nabijheid van Delden plaats. Tel wyl zekere boerenvrouw bezig was haar hm-3 me, melkpap ,e gel,ike,,elite"™eeS S sehe,f,es door, lietgeeo J.inuon korteo tijd en na - De Groningsche raad heeft zich vereenigd met het voorstel van B. en W.om niet over te gaan tot het vaststellen eener strafverordenin^ op het zich in kennelijken staat van dronken" schap bevindende. "ionKen r -Ti l!reer Pe(,,US Re^out' de bekende indus- I -Ite Maastricht, en zijne echtgenoot vierden fob ie7en 2n3m brnU°ft" Het Personeel d" tabileken 2300 mannen en vrouwen sterk, heeft vryaf gehad zonder korting in de verdieusten s middags hielden zij een optogt en vereenigden zucb aan een feestmaal 's avonds vuurwerk enz. Het zal den aehteuswaardigen industrieel zeker hetbe?311 Va° belanS8tell'ng ontbroken vo!gens den heer Jeekelden fabrikant van het hardglasis deze uitvinding bestemd eene buitengewone vlugt te nemen. Hij gelooft dat vele medische koperen iustrumenten met voor- deel door andere van hardglas kunuen vervaugen woiden, ja dat het plaveisel en de trottoirs der straten in t vervolg van dezelfde stof vervaardi-d kunnen worden. Hij acht het waarschijnlijk dat 1 de huizen voortaan niet slechts op zijde maar ook van boven van vensters voorzien zullen wor den, Zyue firma heeft reeds eene besieilin- gekregen van 50,000 suikerbrood-vormen die tot nu toe altijd van ijzer vervaardigd worden en eveneens gelooft hij dat voortaan de ijzeren bnizen voor waterleidingen door hardglazen kokers zullen vervangen worden. Te Meppel worden thans ook volwasschen door de mazelen aangetast. Onder de kiuderen heerschen ze in ongeveer 400 gezinnen. v. T Rui.m ,700 gewezen pauselijke zouaven van Nederiandsche geboorte zullen eerlang den paus bun portretten aanbiedeu, gebonden in een album van blaauw zijde flu weelgesloten met een kolos- saal gouden kruisdat in het midden met een schitterend gesteente prijkt. Volgens eene be- scnijvmg in de „Maasbode," ziet men op het scbutblad „de Hollaudscbe vlag, die treffend harmomeert met cen voorstelling van den slepende us in het scheepje waarin Petrus (Pius IX met zouaven aan zijne zijde) zich beviadt. Ver volgens vmdt men de pauseljjke vlag tegenover ->en tekst uit het boek der Maccabeeen. - Woensdag morgen ten 11 ure, verscheen voor de reede van Antwerpen de stoomboot Switzerland, waarmee de vermoedelijke moor denaar vau graaf Bianeo uit Amerika zou worden overgebragt Tegen 12 ure ging de politie en de gendarmen, die den gevangene moesten ontvangen uit handen van den Amerikaanschen detectif aan boord. Na onbeschrijfelijke moeite slaagden de gendar men met behulp der politieagenten er ir, Carl ogbt tot aan het rijtuig te brengen waarmede by naar de cellulaire gevangenis zou gebragt worden en hem daarin te doen plaats nemen. Iwee der gendarmen en de detectif plaatsten zich voor en nevens hem, de derde ging op den bok by .ten koetsier zitten Carl Voghtschijnt een man van 40a45jaren, lelL't J geXet met eea V°1 msar bleek kalm Bnme| eme rosacbtigen baard. Hij scheen kalm en kmkte tot afscheid de bekenden aan Ssporieerd" 0Dmiddd!)t ge- rWn,.?6"* ,offi(lIer va" het regiment infanferie h m i) dat.te Teneswar in garnizoen ligt, f een kyker uitgevonden, die er op ingerigt I is om tevens den afstand te bepalen van bet voorwerp waarop de kijker gerigt wordt. De j eerste proeven zijn zoo voldoende geslaagd dat een opticus reeds een bod voor deeding heeft gedaan maar de nitvmder heeft dat bod afge- slageu en is voornemecs zich met zijn werk naar Weenen te begeven en het daar aan het oordeel van het mimsterie van oorlog te onderwerpen. De inzender van het stuk van II. ^TTsdag van den kerkeraad Axel is niet goed op de hoogte geweest; de kerkeraad heeft geen persoon- 00* !Tar„ in, '!00g; L,J hMf« ni"« wa, t" he, beeLWs1WeM° de Liever o m een domine verlegen dan met een domine verlegen. Die als voorstander van de ppr mn gf.roepei? ..,s maS z'ck geen persoonlijke Se zetten b'J »P Eere den kerkeraad van Axel, dat hij zich met geen klmtje in 't riet heeft laten jagen »iang ei voor de waarheid gestreden wordt zal er altoos een Judas in het midden sluipen'. Broeders waakt en blijft getrouw. Axel' £en opregt voorstander van de hervormde kerk. correspondentie. Wegens plaatsgebrek moet het stuk uit P tot a. s. diugsdag blijven liggen. frijzen clei* IBflFecteTT tmsterrfam. 17 Junij. I)orrtpt»clit, 17 Junij. L w VIII Vi VftLlll Nsdkeland. SsLGIK. fBANKBIJK. ttllSLAXl). Poles. Oostembijk. Hoxgarije. Italie. k>ANJE. Pobtuqal. Certific. Werkelijke schuid <ljt° "dito dito •lito dito dito Aandeel rtandelmaatschajipij. 'to exploitatie Ned. 9taat89poorw C.ertificaten bij (totachild. Insehrijvingen dito Obligation 1708/1816. dito Hope IV. Co. 1855 6e aerie dito f 1000 1864. r, dito I, 100 1872 '5 dito I,. fOO 1873 5 Loten 1866 Oblig. Hope Co. Leening i860 4 Certific. dito Inacript. Stieglitz Co. 2e a 4e L. 4 Obligation 1867-1869 Certificaten Aandeel spoorweg Gr. Maatsch Oblig. dito A and. BaltischO spoorweg dito spoorweg Poti-Tiflis. dito dito Jelez Orel, dito dito Charkow Azow Schatkiat obligatieu. Oblig. metall. in zilver Jan./Julij. 5 dito dito A pril/Oct. 5 dito in papier Mei/Nov. 5 dito dito Febr./A ug. 5 Aand. Nation, bank .3 Schatkistbillettenft Certific. Amsterdam Obligation Buitenl dito BiuBenlandsche3 Obligation 3 4 3 5 5 5 pet, C?3 13(>i 871 102* V 92j 101J 10(1' 10 336 - 80 S4' 268 8Ss 1374 101 100 65* G5| 62 .1015 17} 15 511 De aanvoer van granen wa« heden onbeduidend en ruimde tegen bijna voiige prijzen good op. I'uike Zeenwsebe Vlaamsehe I'arwe f 8 70 a f 9 00 en miudere f 7,60 a f 7,90, Hogge, Zeeuwsehe en Vlaam- aehe 7,20 a f 7,50, Oveimaassche f 7,00 a f 7,20. Gerat Zeeuwacne en Vlaainache winter f 6,00 a f 6,80. Overmaaaaehe «V° 8 Zeeuwsehe en Vlaamsche zomer f 0 5() a f 6,80, Overmaassche f 6,00 a f 6,30, Haver, dnnne f'4 1(1 a t 4,70. dikke f 5,0.0 a f 5,50. Paardcnboonen f 8 20a f 8,60, Duivenboouen f 9,50 a f ]0,_. Wiiteboonen f 14 00 an Bruineboonen f 15.50 f a 16.50. Erwlen 9 80 a 10,80. Kooliuad f 12,20 a f 13,00. Lijnzaad 72 a 81 at. I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1