I ALGEMEEN JIMJ LANDBOUW EN VEETEELT. No. 1047. Zaturdag 5 Junij 1875. 15de Jaarg. Binnenlandsche Berigten. Buitenlandsche Berigten. lianddsberigten. Advertentien. MAATSCHAPPIJ BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NEUZEN ma ken ter voldoening aan het be- trekkelijk beslnit van den Raad dier gemeente van den 31 Mei jl. bekend dat wanneer op erven palende ter wederzijden aan de gedenipte vvaterleiding langs het zoogenaamde Nieuwediep, woningen mogten worden gebouwd daarvoor geen uitweg op dien grond wordt verleend, maar integendeel dan ouverwijld deze grond langs de bedoelde woningen en erven met palissaden zal worden afgesdoten. Neuzen, den 3 Jnnij 1875. Burgemeester en Wethonders voornoemd J. A. VAN BOVEN. De Secretaris J. DIELEMAN. JPolitieR Overzigt. De geschiedenis is het wereldgerigt. Het is maar zelden den tijdgenoot gegund, een waren 'blik te wei-pen over de gebeurtenissen, die hij beleeft; daaraan werken zoovele krachten en om- standigheden zamen, dat nieniand in staat is, bet geheel met juistheid te overzien. Als eens de dagen, die wij thans beleven, hel- derder vopr ons zullen staan, de strijd, die ge- voerd wordt, in zijne diepere schuilhoeken beter kan worden nagegaan, als personen en vereeni- gingen, nu nog op den achtergrond staande in het licht treden, zal er een ruimer verschiet opgaan over den beginSclen-strijd, thans alom ge- voerd. Zonder twijfel hebben, evenals in 't verledene, de mannen des vooruitgangs geen grooter vij- anden, dan juist de utopisten, de oven! rij vers op ieder gebied. Zou de strijd, tegenwoordig in Frankrijk ge- voerd, wel een ander karakter dragen, dan die, welke de Spaansche republiek orn hals heeft gebragt? Ook daar is de overdrevenheid der democratic de gevaarlijkste vijandin der thans 'fiestaande staatsregeling; £ook daar dreigt reactie op de al te groote actie der roode republikeinen en niets is meer in staat om het welgezinde deel des volks afkeerig te maken, dan juist dat drijven. Wordt Frankrijk weer in de arrnen der monarchic gebragt, 't zijn de ultra-democraten vooral, die het er been voeren. Spanje heeft voorzeker geen welsprekender, eer- lijker en werkzamer man in de jaren der republiek aan het bewind gehad, den Castelar, den voorma- ligen professor in de wijsbegeerte. In eene te Rome gehoudene rede deelt hij mede, dat de val der republiek zijns vaderlands in de eerste plaats te wijten is aan het ongeduld en de overdrijving der democratic of zoogenaamde vrijheidsheldeu. Wij laten die welsprekende schets over Spanjes jongsle geschiedenis hier volgen: „Het Spaansche volk had de drie grootste wel- daden verkregen, die de moderne maatscbappij kan begeeren: vrijheid, democratie, de republiek. De uitdrukking der liationale gedachte in schrift en woord was volkomen vrij. Godsdienstverdraag- zaamheid- was voor de oude onverdraagzaamheid in de plaats gekomen. Zijne universiteiten ge- noten de voorregten van de eerste universiteiten der wereld. Jury's van burgers handhaafden de geregtigheid, en overheden van allerlei soort werden door bet algemeene stemregt benoemd. Deze onscliatbare voordeelen waren bevat. in den daartoe geschikten vorm, de republiek. Maar de harts- togt van alle denkbeelden te overdrijven, alle overwinningen tot het uiterste te voeren, in on- mogelijke combinatien nieuwe en onbekende repu- blikeinsche vormen te verlangen, al die dwa- I lingen zijn onze ondergang geworden. Een treurig voorbeelddat ik altijd zal aanhalen,. oin aan de Europesche democratie de twee deugden op het hard te drukken, die altijd met dapper- heid en volharding gepaard moesten gaan, iu:ne- lijk gematigheid en voorzigtigheid." Verder beschuldigt Castelar de Eur< lesche gouvernementen van zijn land aan het noodiot te I hebben overgelaten. De laatste berigten spreken van aanhoudende nederlagen der Carlisten. De jongste zware slag trof hun bij Balaguer, waarbij zeer velen en daaronder een aantal chefs moeten zijn gesneu- veld. Zoolang het echter niet gelukt, den aanvoer van den zeekant finaal te fnuiken, zal het weinig baten, dat de gelederen worden gedund en materieel verloren wordt. Ook schijnen de bewoners van omliggende provincien de Carlisten door het verschaifen van vivres te ondersteunen wat echter streng verboden is. Neuzen, 4 Junij. PER TELEGRAAF. Heden is door het provinciaal geregtshof in Zeeland nitspraak gedaan in de bekende zaak van Johannes Mathijs Welters, oud 32 jaren, van beroep bouwkundige. geboren te Zierikzee, en wonende te Neuzenthans te Middeiburg gedetineerdbeschuldigd van strafbare poging tot moedwilligen manslag, welke poging door uiterlijk hedrijf gebleken en tot een begin van uitvoering overgeslagen niet dan door toevallige van des daders wil onafhankelijke omstandig- beden barer uitvoering beeft gemisi. Het hof heeft den beschuldigde veroordeeld tot e6n jaar cellulaire gevangeuisstraf en acht gulden boete. De eerste kamer heeft o. m. aangenouien de wetsontwerpen betreffende de uitvoering der wet op de besmettelijke veeziekten ten aanzien van de paarderi bij het legeren tot oprigtingen van inrigt'mgen die gevaarsehade of hinder kunnen veroorzaken dat tot afstand van vesting grouden aan de gemeente Sluisdat tot afschaf flog van het vuur ton- en bakengeld dat tot voorzieuing van bondsdolheid. Over het nieuwe onderzoek in de afdeeiing der tweede kamer naar aanleiding van het gewijzigd wetsvoorstel van de heeren Gratama c. s.tot intrekking van de bijzoudere bescher ming van de jagt en het jagtbedrijf is een voorloopig ven.lag uitgebragt. Verscheidene leden hleven volharden in hun ongunstig oordeel over het voorstelwaarin buns inziens geen wezenlijke verbeteringen zijn gemaakt. De hoofdgedacbte der voorstellers vond ook nu weder bij eenige leden verdediging terwijl voorts door verscbillende leden bezwaren werden gemaakt tegen den vorm van bet voorstel Tbans wordt aan 'tHbl. uit Rotterdam berigt, „dat de logementhouder J. en zijne vrouw te Rotterdamdie vroeger genoemd zijn in verband met den moord van rnevr. van der Kouwen en hare dienstbode te 's Hage inderdaad zijn gearresteerd. Er loopen geruchten dat verminkte geldstnkken hij hen zijn gevonden of gouden voorwerpen welke aan rnevr. v. d. K. zouden heblieu toehehoord. De vrouw zou vroeger bij deze dame hebben gediend cn later met J. zijn gehuwd beideD hebben naar men verhaalt zoo bier te lande als in bet buitenland groote verteringen gemaakt. Deze en anderegeruchten doen de ronde maar met zekerheid is er niets van bekend." Naar men verneemt, blijft de sergeant Kleian alle schuld ontkennen aan den dood van den sergeant H. Daar bij met zijn neef en den verslagene alleen in den slaapkamer was en de neef verklaart geslapen te heblien en dus niets te hebben gezien van het voorgevallene blijft do instructie van deze zaak moeilijk ondanks de bezwarende getuigenissen tegen den beschul digde die kort voor't ongeval met den verslagene handgemeen is geweest. Te Deveuter is eene ledige wooingin welker uabijheid men bezig was een kelder te graven ingestortware het onheil bij den dag geschieut de arbeiders zouden onder de puinhoopen bedoiven zijn geraakt. Het Vad. meldt dat ook in den Haagin de Jacob-Cats straat, een huiszoeking heeft plaats gehad in verband met den geheimzinnigen moord. Voor de vacature in de lie kamer ontstaan door bet overlijden van jbr. J. A. C. A. van Nispen vac Sevenaaris in het hoofdkiesdistrict Nijmegen met 1176 van 1227 geldig uitgehragte stemmen gekozen jhr Raphael van Nispen van Sevenaar. Te Scbageu is de volgende treurige gebeurte- nis voorgevallen. Twee boerenjongens waren met elkander aan bet vecliten. De vader van een dezer jongens hen willende scheiden moet eeu van beiden eea schop hebben gegeven die erostiger schijnt aangekomen te zijn dan de bedoeling was. Die jongen moet kort daarna gestorven zijn. Er zou procesverbaal zijn opgemaakt en een visum repertnm hebben plaats gehad, waarvan de nitslag zeer ongunstig voor den landbouwer, een tot dns- ver algemeen geacht man moet zijn uitgevallen. Een van de laatstemisschien wel de laatste onzer landgenooten die deelnamen aan den vermaarden zeeslag voor Algiers in 1817, namelijk Willem van den Bok, gegageerd matroos, is vrijdag te 's Bosch in den hoogen ouderdom van 83 jaren overleden hij bevond zicli tijdens dien zeeslag als matroos aan boord bij baron van de Capelle op het fregat Melampns: Te Minnertsga (Friesl.) is een ailertreu- rigst ongelnk voorgevallen. Een 3jarig kind dat ziek te bed lag, schijnt iu een onbewaakt oogenblik in de woonkamer en met vuur in aan- raking te zijn gekomen, 't heeft zich deerlijk gebrand en is kort daarna overleden. Terwijl, naar men ons mededeelt, de werving voor 0 -Indie hier te lande slechte resul taten blijft geveu komen er nit het buitenland telkens transporten vrijwilligers aan. Zoo is in de laatste maand het aantal aangekomen Belgen 209 geweest. Antwerpeu is dingsdag en woensdag in opschudding geweest 't Schijnt dat een paar kweekelingen van het athenaeum in de oogeG van eenige vrouwen onder het gepenpel zich niet devoot genoeg getoond hebben toen het „aller- heiligste" werd voorbijgedragenalthans de kweekelingen werden mishandeld en moesteD in het gebouw van het athenaeum de vlagt nemen. Dit onbeduidend incident kreeg door de in gandsch Belgig bestaande gisting een grooten omvang. De beffe des volks schoolde voor het gebouw zamen en den daarop volgcnden dag nam de oploop een bepaald oproerig karakter aan. Dc zamengeschoolden toonden zich vijandig gezind jegens de liberalen zongen oproerigc liedjes enz.en toen de polilie maatregelec nam om de orde te herstellen badden bepaalde ongeregeldhedeu plaats. Men geraakte met de poiitie slaagsde burgemeester word door een bende uitgejouwd de ruiteu van bet athenaeum en van [een koffiehuis werden ingeslagen. Te gen den nacht is de menigte niteengegaan. Men hoopt dat de rust niet weder zal verstoord worden. Op welke wijze de huisvadbrs in China die met een talrijke kroost gezegend zijn zich van hun kinderen ontdoen lczen wjj in het werk van den Graaf de Beauvoir: „Reis om de we reld „Op een wandeliDg door de zoogenaamde doodenstad van Kanton kwamen wij op een vuile plaatswaar wij een maud bemerkten die zich bewoog. Na de stof, waarin de mand genaaid wasdoorgesneden te hebben vonden wij een zieltogend halfbevroren kind Terwjjl dit kind in onzearmen stervende washoorden wij in een nabijzijnd boschje eveneens k'indergeschrei en vouden een ander kind blaauw van koude met den dood worstelendezijn ledematen waren ge- broken, hetzij met opzet, hetzij dit bij het weg werpen was gescbied. Op een wandeling van Daauwelijks 500 meter vonden wij niet minder dan 7 zulke arme stervende wezens eenigen met nitslag bedektanderen met messteken verwond en alien half bevroren. „De heer Giullemin een Fransch zendeling deelde ons later mededat geen armoede schaamte of vooroordeel de oorzaak dezer bar baarsche handelingen ismaar alleen tegenzin in de vermeerdering van de leden des huisgezins. De zendelingen doen evenwe! liietin veel goeds ook gaan vier mannen iederen morgen uit en brengen de alsdan gevonden kinderen in het kinder-bospitaal. In eene week worden daar somtijds 250 kinaeren iugebragt, die meestal stervende zjjn dewijl men aan die kinderen nog dikwijls een sterken drank ingeeft. Ongeveer 90 percent dezer kinderen behooren tot hetvrouwe- lijk geslacht." Een correspondent van de Hour op Thitai, vermeldt de bnitengewone ongelukken die de manschappeu van een Eugulsch schip op de vaart van Xieuw Znid-Wales naar San Francisco troffeu. Het scbip de Airey Force van Liverpool een nienw ijzeren schip van 1025 ton, stranddeden 17 January op een koraalrif bij de Gambrio ei- landen kapitein en manschappen waren verpligt het schip te verlaten. Eeu schooner uit Tahiti nam hen uit de booten op bragt hen naar Ta hiti en korten tijd daarop werden zij door den consul aldaar op een Amerikaansch schipde Margaret Grochard. naar San Francisco gezonden. Dit schip sloeg bij een storm om veertien per sonen werden gered waarvan 7 tot de Airey Force beboorden. De gereddeu zwierven viel dagen op zee voor zij land bereikten en leefden alleen van oranje appelendie een deel der scheepslading uitmaakten. De weinigen die van de bemanning der Airey Force zijn .over gehleven waaronder ook de kapitein een jongmensch van 21 jaar, beboorthebben zich nu ten derde male naar San Francisco op weg begeven Dordrecht, 3 Jnnij. 25jarige Echtvereeniging GOVERT VAN DER PEIJL CORNELIA STOFFELS. Neuzen, 5 Junij 1875. Htinne dankbare kinderen i n 'L e e 1 a n d. 12^e AFDEELING. VERGADERING in het Societeitslocaalten huize van G. van der Pluijm in Wapen van Amsterdam te Hulst, op Maandag den 7 Junij 1875, des namiddags ten 2'/- ure. ON DER WERP. Bepaiing rytoerregeling van dezeive en gelijktijdige aangifte van deelneming. De Secretaris L. VAN YVAESBERGHE—JANSSENS. Die nog in het bezit zijn van bocken uit de bibliotheek van het departemcut Axelder maatscbappij tot nut van 't algemeenworden belcefd verzocbt dezeive ten spoedigsten te willen laten hezorgen bij A. E. C. VAN DISHOECK te Axel. u tie aanvoer was heden niet raim en ruimdo tot bijna Tor ige prijzen langzaam op. Puike Zeeuwsche Vlaarasche Tarwe f S.70 a f 9,00 en mindere f 7,fiU a f 7,90, KogceZeeuwsche en Vlaam. sche f 7,20 a I 7.50. Overmaassche f 7,00 a f 7,20. Gerat Zeeuwiche en Vlaamschu winter f 6,00 a f 6,80. 0»erraaa«8che f 6,00 a f 6.50, Zeeuwache en Vlaarasche aoraer f 6,40 a f 6,70, OTerraaassche f 6,00 a f 6,20. Haver, dunne f 4,10 a f 4,70. difcke f 5,00 a f 5,50. Paardenboonen f 8,20 a 8,60, Iluivenboonen f 9,50 a f 10,—. Wittcboonen f 14,00 a f 15,00. Hruinebounen f 15.00 1 a 15.50. Erwten 9,50 a 10.00. Kooliaad f 12,00 a f 13,80. Lijnzaad 71 a 81 at. VAX EN TOT BEVOKDEKING TAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1