algemeen I Sis at3'-""den'■••A ezxlz ,T g2=: flU ,"cb !ese'sedieDi1 h»'i J No. 1046. Woensdag 2 Junij 1875. 15de Jaarg. B:nnenlandsche Berigten. t'Ho! rekeni"e va° Buitenlandsche BtTigten. Sba2.'er 5 "erge2dd ee" """'jks=- b''er',',"D ''5 i,M",re° <le'- ?l fPolitielr Jverziiyt. Het is tegenwoordig op 't buitenlandsch ge- ed voor den letwat conscientieusen journalist dm zjjnen lezers gaarne idaarheid en waarheid meedeelt, inderdaad een moeijelijke tijd. Niet dat onze dagen niet ernstig genoeg zouden zijn; met, dat er voorzeker niet genoeg oingaat, voor de toekomst onzes werelddeels allergewigtigst; maar er wordt zooveel medegedeeld, dan van dezen dan van genen kant, er wordt zooveel politiek stroovuur op de openbare markt aan- gebragt, dat het waarlijk onmogeiijk is, hier het kaf van 't koren' te scheiden. Zoo is bijv. de vraag, of wij voor enkele weken voor een werkelijk oorlogsgevaar stonden of enkel een knaleffeck hebben gehad met poli- tieke of beursbedoelingen, nog volkomen onop- gelost. Zelfs de invloedrijkste bladen, aU de Engelsche Times o. a,, ze laten ons volkomen in 't onzekere. En toch ware 't voor de rust en 't onderlinge vertrouwen der volkeren eene zeer gevienschte zaak, zoo men met beslistheid den waren stand van zaken kon meedeelen. Maar er schijnt op dit gebied geen helder dag hen t le mogen schijnen. Engelsche bladen houden nog altijd vol, dat hun gouvernement veel voor het behoud' van den vrede heeft gedaan. Van andere zijde trekt men letwat de schouders op, lagchend uitdruk- kende: Och, gij overzeesche buur! wat verbeeldt ge u eigenlijk nog, dat ge regter zijt in de °-e- i beurtenissen van 't vaste land; waar was nw in. I vloed tijdens den jongsten oorlog ten behoeve van uwen meer dan twintigjaren getrouwen bond- genoot, Prankrijk; gij zijt onder de Europesche magten afgedaald tot den rang van 't keffertje, j wien de groote wijsgeerige doggen zonder notitie I voorbijgaan. En het antwoord hierop door de Times ge- geven is„Wij, Engelschen, wij zijn in alien geval het rijk.ste volk der wereld. Kn hoe vreemd dit een Duitscher in de ooren moge klinken, i als wij willen, kunnen wij het inagstigste wor- I den. Niet alleen dat onze hulpbronnen veel grooter zijn, dan van eenig volk op het vasteland, zij zijn ook niet zoo gemakkelijk uit te putten! Wij aarzelen niet te verklaren, dat, in vergelij- ■ving van de andere landen, Engeland tegenwoor- dig miustens even sterk is, als tijdens den grooten oorlog tegen Prankrijk, en het is niet Voorne- mens, zulk eene magt te verwaarloozen. De volken van het vaste land bedriegen zich, wanneer zij denken, dat Engeland zijne diplomatic niet meer gebruiken zal ten gunste van den vrede en ter verdedigmg der geregtigheid. Niets ligt minder in de b 'doelingen der Engelsche staatslieden, dan in bedreigingen te wedijveren met aanmatigende mededmgers. Maar bedreigingen zullen hen ook niet weerhouden, van den invloed des lands ge- bruik te maken. Zij zullen zelfs minder geneigd zijn, om hunne magt ongebruikt te laten, omdat het land het oplappen van zijue wetgeving moede is en al den tijd heeft, om te letten, op hetgeen in het buitenland voorvalt." Een vreemd en met ophef door den telegraaf medegedeeld berigt is, dat von Bismarck zijn officieel buitenlandsch dagbladen-bureau zou heb ben opgeheven. Er zal hierover later wel eenige inlichting volgen. Althans men weet, wat ruhn gebruik in den laatsten tijd van dit modern politiek wapen is gemaakt van bijkans alle zijden en men vraagt, of nu de tijd gekomen is, dat dit wapen als onnoodig kan worden weggeworpen. Uit Spanje meldt men bij voorfduring, dat de kracht van den opstand afneemt. Carlis- tische deserteurs zeggen, dat er wanorde onder de benden heerscht. Met al dat schijnt de kracht met geheel gebroken, daar een telegram meldt, dat een marine-commandant bij eene poging, oin den mvoer van wapenen voor de Carlisten te beletten, werd doodgeschoten. 't Schijnt dus, dat de kusten nog steeds onveilig blijven en de op- stand van buitenlands door toezending van wape nen aanhoudend ondersteund wordt. En kan dit net ooilogsmaterieel geschicden, hoeveel gemak- ij -er unnen dan nog voortdurend de Carlis- Usche benden van buiten af weer aangevuld orden. Het mag er ook voor gehouden wor sen, dat de Carhstische gelederen veel door vreemdeh.igen worden gevuld, die zich niet gemakkelyk aan de eens aanvaarde zaak kunnen onttrekken. Heeft don Carlos dus bij voor c uring geldelijke, materieele en raanschappe- i ondersteuning, dan kan de opstand nog Dug duren, terwijl 't land zelf inmiddels wordt te gronde gerigt. Garribaldi heeft een goed voorbeeld, daar hij thans het zwaard met de spade heeft verwisseld hie ltahe en inzonderheid den kerkelijken staat we vaart moet aanbrengen. Zijne plannen van doorgraving, kanalisering en landverbeterin"- moe- ten zestig millioen kosten en de oude veteraan veelat als half verlamd en verzwakt voorgesteld neett zijne aangebodene wet zelf verdedigd. Dat het zoo erg nog niet met hem scesleld is, blijkt UI S^ange reizen, die hij doet, en de festi- viteiten, die hij bijwoont. In Italie zijn thans ook de geestelijken dienst- P igtig gesteld, die echter mogelijk andere betrek- ingen dan die van soldaat, bij 't leger zullen bekleeden, De verdediger tnr. A. J. van Deinse heeft geconmudeerd tot eene andere qualificatie van welkp 6" iWC "10edvvil!ige mishandeling mSir Z a™ye °1 bele'Sei 0m te werken van meei dan .winhg dagen heeft teweeggebragt Bij de re- en dupliek werd van beide ziiden en en ander nader toegelicht, doch bij de «-e- noemde oonciusieu gepersisteeril. b /elf I, V',aag des V00rz,Bers of de beschuldigde te v! t0t Z1Jne vei0lltschuldiging had aan schuE!antUTldde deze: aGeen veront- aDeen f n' tmJQbeer lle President; ik vraag alleen bescherming en erbarmin°\" Jumj. "ltSpraak is bepaaid °P a vrijdag 4 IVeuzen, 1 Junij. VlfS d° districtsafdeeiing Oostelijk Zeeuwsch laanderen van het Nederlaudsch onderwjjzers genootschap werd den 29 Mel jl. de heer school alS 1001erWpzer aan (ie openbare 101 lenoeuid tot haren afgevaardigde oq gon"eTeile Vergaderin« ,e bouden den 28, 2d en 30 Juh a. s; te Haarlem. leu dat »ng °D uunen vviJ mededee- van' kL T'ke0 Sedui'ende de adatiug "edeelt a °P het Nederlandsch fooid tiin g,eVOe,'d'1 1Q"1' /'oover volledig vol- Junii he,' I °F bepaalde tijdstip van 1 J het kanaal weder aau reglemeutair npil kan worden aangevuld en de scheepvaart onmid- de yk heropend kan worden iudien uit, Belgie t benoodigde water daartoe worde aangevoerd toelaten ™ken zulks Naar wij vernemeu zal alhier a. s. zonda- mid'Jag oinstreeks half twee ure een stoomboof van Antwerpen aankomen met een 200 iugezc- De societeit Gezelligheid, bij dec heer P. F voor de nlbier vergaderdheeft haar lokaal vooi de Antwerpenaren gedurende dien dag dispombel gesteld. s Voor het provinciaal geregtshof in Zee- land werd ,1. zaturdag behandeld de zaak van Johannes Maihijs Weltersoud 32 jaren van beroep bouvvkundige, geboren te Zierikzee en wonende te Neuzen thans te Middelburg gede- tineerdbeschnldigd van strafbare paging tot welke poging door nite,|ijk bed.yt gebleken en tot een begin van nitvoering oveigeslagen, met dan door toevallige van des daders w,| onaf hankelijke omstandigheden harer uitvoenng beeft gemist. Uit de voorgelezen processtukken en de ver- klarmgen van tien onder eede gehoorde getuigen waaivan een tevens als deskundige en drie on nade°rP VaD|1en heSCb"ldigde gedugvaard, werden Lh h n T'Dg fgeven omtrcnt het plaats gehad hebhende in den avond van 28 Febrnarij feelzaete, in ons nummer van 3 Maart breed voeng medegedeeld. De beschuldigde, dieter teregtzittiug een zeer deemoedige houding aannam bleef volhouden dat hi) alleen uit jaloezie het feit heeft geplem-d en met het doel gehad beeft zijn rneisje "te dooden. Ook beriep hij zich als motief voor een genadige straf op zijne drie kinderen uit zijn mi. C. W E. Vaillant is dit veeleer een bezwaar daar hi) als vader van drie kinderen niet gelijk tZkZt" g-CSter met een joogeling, die der- 0eiyii leit in jengdige onbezonnenheid pleegt advocaat generaal mr. N. H. van Nes van Meerkeik achtte den animus occidendi, het opzethet voornemen om een manslag te begaan wettig en overtuigend bewezen en eiscbte eene veroordeelmg van den beschuldigde tot tucht- huisstraf van 5 tot If, jaren of tot zoodanige andere straf als het hof, op grond van het loeger onbesproken gedrag van den beschnldi<*de Snipn rm,n-eri8tlge VaQ de toegebragte beleelli- 90 gr '- ,£>1 .t(K'Passing van art. 9 der wet van 29 Junij 1854 vermeenen zal te behooren - De langgewenschte wetwaarbij wij weer goudgeld m omloop zullen krijgen is eiudeliik door de tweede karaer aangenomen welk voor beeld ook zeker door de eerste zal L -7 gevolgd. De wet treedt reeds den 1 Julij d'ezes J H 10 werklug> om met 1 Januarij 187G te bliifr 7 f 1Zien- Tot °P 'aatstgenoemd tijdstip anHP ohec|aaua,nnten vao zilveren standpennin-en toTheSr Aan den generaaEmajoor' P^Ms maatden nVa" fZOndheid' ee" ^e.lof van drie «heenV°°nLdg» eTf'pTr'" dL "'/'beMaagde Toen hii°eSt 8t']a"' ln zeer beschonkea'-oestand. ioen hij over dien toestand door den president weid onderhouden antwoordde hijHet is de pligt van lederen burger te zorgeo, dat de belas- tuigen zooveel rnogeljjk opbrengen hoe meer ik'iuijo'pligt!" ''eS 'e nilau wgezetter veranl by an est van den knjgsraad in de .4e militaire afdeelingeen bevel van gevangennemin" ver- leend als beschnldigd van moord met voorbe- dachten rade op den sergeant Hellegers van genoemd bataillon. °mtrent het voorval, wordt. nader het volgende gemeldt. I wee^ onderofficieren der mineurs, H. en K.hadden s middags te voren twist gehad toen ten rnim 11 ure 'savouds eerstgenoemde te bed lag, heelt de broeder van laatstgeuoemde insgehjks sergeant van het korps, de tromp van zijn geladen karabijn op de borst van den te bed hggende gezet en haar afgeschoten, zoodat de getroflfene terstond een ljjk was. Zijjn karabijn daarop andermaal geladen hebbende, traelHte de aader zich zelt te dooden doch door tusscben- komst zijner kameraden trof hem het schot in den regterschouderde verwonde verkeert niet in een gevaarlijken toestand. - De heer Dudok de Wit is jl. woensdag des namiddags te 1 nur, in welstand te Weeuen aangekomen. Hij had den In Mei des nachts te 4 uien Amsterdam verlateo. werkkring blijven vervullen, doch voor zoo verre zi, zich bereid verklaren on, gelden aan7e nemen en met hijbetaling van rente uit te keeren °ep Z 2 "ie ^e'('en daarloe inbren^ s,eu by de postkantoren of die aldaar komen pviagen, zouden zij in overleg met de postdirectie moeten aa„„e,„ep een va„ |0,lel I bonder fe"e° "°0r met de postdirecr.Te te bouden correspondentie. v i ontwerp der inrigtingen re-elin- humidor in!ePrbaDkeD geZ°ndeQ °m nuniie opime te vernemen. - Voor een geldleening van 250.000 voor e gemeente Arnhem rentende 5 ten honderd m het ,aar, is voor f 1.266.000 ingeschreven. Den 2on Mei 11. stierf op Bronbeek een de k,acht zlins levens, een kracht:a- man van46jaar, die in gestalte boven de meesten jlllner wapentooeders nilslak. Men wist dat h'ij j„ 1858 tot 1873; dat by achtervolgens van soldaat was opgekiommen tot sergeant majoor; dat hii de expedition op Boni en Celebes had medegemaakt cn zich kloek had gedragen, getuigen de ouder- seheidmgen die hij op de borst droeg en dat hy in m3 eervol ontslag had bckomen' uit deu niilitaireu dienst met een gage 272 en in het Invahdenhuis Bronbeek was opgenomen. Daar leeiae by byna twee jaren rustig en tevreden en genoot aller achting. Julius Disteli stierf na eene korte ziekte. Zyne nalatenschap werd onderzocht en men vond eene som van ongeveer vijfhonde>-d rancs aan goads in ziju bezit Dit was reeds een tamelyk groot bedrag maar bij nader onderzoek bleek, dat Disteli by zijn bankier te Zurich een kapitaal had l,ggen van rnim honderd dnizend bancsbehalve hypotheken en andere bezittin<*en Zyne pap,e,-en bragten verder aan het licbt °dat by van 1840 tot 1853 bij het Zwitsersebe lege,' had gediend in 18t)3 le luit. Maar hij had in laatst- genoemd jaar zijn eervol ontslag op verzoek eilangd en was in Romeinschen dienst getreden wederom was hij, als soldaat beginneude, tot 2n luit opgekiommen, maar na dien rang in 1857 verkregen te hebben, had hij hem nogmaals neder- gelegd om by het Nederlandsch-Indische le«-er te dienen. Waarom wat heeft bij herhalfng den offic. be vvogen weder van gemeen af car,were te maken Wat is de oorzaak geweestdat de gefortuneerde manin de kracht des ievens aan het verblijf op Bronbeek, hoe goed het daar dan ook zyn mogede voorkeur gaf boven een onafhankelyk zelfstandig leven? Niemand kan deze vragen beantwoorden. Zijne opklirnming in den dienst is wel het beste bewijs, dat hij een geschikt en hekwaam man was" en aan zijne kameraden gaf hij nooit den indruk van een giengaard. De overledene laat een broeder en zoster na die in het bezit zjjner nalatenschap treden. De te Apeldoorn gevestigde maatschapnij voor iandontginning heeft een belangrijke koon ges.oten zy is namelyk eigenaresse geworden van al de bouwterreinen langs dejAvenue Brn»- mans te Brusselter waarde van ongeveer&7 millioen francs. Een zonderlioge manier van I landontginniDg. Als een beilzaam middel tegen het venijn by de rnnaeren bezigt men thans in Drentbe gearoogde padden die aan de hjdende dieren by gedeelten worden iogegeven. Tot ons genoegen vernemen wij dat de minister van fiuantien van zins is bij wijze van proef aan eenige postkantoren de gelegenheid te openen tot. het inbrengen en terugontvangen van spaarpenningen. De spaarbanken zouden geheel vry en onafhankelyk baren tegenwoordigen De Belgische kamer heeft met' 29 tegen 22 stemmen besloten tot de afschaffiug van de kamers van koopbandcl en fabrieken. Verleden week gingen zeven jongelingen. van de voornaamste familien te Luik met eene boot spelevaren op de Ourthe. Nabij de sluis ran Vennes kantelde het kleine vaartuig en de beuianning vie! in het water. Vier der jon<>-e- liagen, werden onmitldelijk gered twee zJjn verdronken en de zevende kwam al zwemmen'de aan den kant- De verdronkenen zijn elk slechts zestien jaren oad.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1