ALGEMEEN No. 1043. Zaturdag 22 Mei 1875. 15de Jaarg. Binnenlandsche Berigten. Buitenlandsche Berigten. Politiek Overzigft Men gaat nog steeds voort met vredesverkla- ringen, als ware het zelfs of men vreesde dat de versehillende uitspraken van Russische, Duitsche, Oostenrijksche en ook Engelsche zijde met een ongeloovig hoofdschodden door de volkeren zouden worden begroet. Opmerkelijk, dat bij al die politieke beweging, bij al die co-uferentien, bij al die onderhandelingen, de vroegere primus en toongever zoo geheel en al op den achtergrond treed. Het is compleet of Erankrijk van de actieve thans geheel in de lijdelijke rol is over- gegaan en er buiten dat land om wordt gehan- deld evenals met de kleinere staatjes Nederland, Belgie, Zwitseriand enz. wordt gedaan. De magtige gebieder over 40 millioen inwoners, Mac-Mahon, hij noch zijne ministers hadden zoo het scheen in de politiek van den laatsten tijd een enkele stem. Thans berigt men, dat toch nog zoo onder de j hand, dat wil zeggen niec officieel, de belangen van Erankrijk met den grijzen en geachten staats- man iltiers zullen worden besproken en deze ex-president te Brussel te dien einde eene bijeen- komst met keizer Alexander zal houden. Men vraagt waartoe dit, waartoe ook Erankrijk niet officieel in de raadzaal der vorsten opgenomen Is het, omdat men Erankrijk niet wilde, of was integendeel die regering tot toetreding ongenegen en wenschte zij zich streng te reserveeren, teneinde bij alle gelegenheden de handen vrij te houden? Wat er van zij, het isolement van Erankrijk bij de jongste staalkundige onderhandelingen verdient opmerking en werpt wel eenige schaduw op het lieflijk vredesveld dat men ons in de laatste dagen zoo van al 1 e kanten voortooverde. Irankrijk alleen zal niet ligt zich aan een tweede kuur als die van 1870 wagen en zoekt dus natuurlijk naar bondgenooten. Zeker is het dat in Oostenrijk nog een magtige partij leeft die de vernedering van 1806 en het geen daaruit later is voortgevloeid met leedgevoel herdenkt en gaarne zou willen wreken. Dat daarom Frankrijk een bondgenoot in Oosten rijk zou vinden bij eenigen kans van slagen, is bij kans niet te betwijfelen; maar daar legt keizer Alexander zijn zwaard in de schaal en verzekert dat met het ontstaan van eenig Eransch bond"e- nootschap een of- en devensieven RussischNoord- Duitschen bond in het leven treedt en deze ver- eenigde magi, welke coalitie die in deze dagen tegen haar zou durven optreden? Blijkens berigten van het Spaansche krijgs- tooneel hebben de Carlisten zaturdag met 16 stukken geschut een aanvang gemaakt met hel, bombardement van Guetaria. Hoewel de kogels ernstige schade aanrigten, wendden de Carlisten vergeefsche pogingen aan, om de poort door dynamiet te doen springen. Het fort San Anton, ondersteunt door de stoomschepen Conseula, Africa en Segurac,f in^de baai van Zarauz Jiggende, be- den politieken gang in de meeste Europesche landen, in zonderheid in Duitschland inneemt. De geschiedenis wijst slechts een 12tal pausen aan die dezen hoogen ouderdom bereikt liebben en als waar is wat zoo van tijd tot tijd wordt medegedeelddan moet er wezenlijk gezegd wordendat de hoog bejaarde naar ligchaam en geest beide een buitengewone kracht moet bezitten. Men berigt dat de regterhand des pausen, kardinaal Antonelli, ernstig ongesteld is. Men moet het er voor houden dat het verlies van dezen veteraan in pauselijke dienst wezenlijk zwaar zou vallen. Antonelli is van het Vaticaan, wat een Bismarck van Duitschland, een Thiers van Erankrijk, een Gladstone van Engeland en een v. Beust of Andrassy van Oostenrijk mogen genoemd worden. Hun hand bewoog zich in de belangrijkste gebeurtenissen des tijds en nog wordt vooral door Antonelli de staatkunde des pausen of liever van 'l Vaticaan geleid. antwoordde den aanval krachtig. T°en de belegerden later op den dag verster- king, ook van artillerie, hebben ontvangen, schijnen de Carlisten hun plan om Guetaria te vermeesteren, te hebben laten varen, Volgens den berigtgever van het Journal des Debats hadden zij bij hun aanval drie mortieren en 8 kanonnen en hebben zij 380 bommen en 800 granaten in de stad geworpen. Op twee plaatsen is daar- door brand ontstaan, doch de vlammen zijn spoe- dig gebluscht. De belegerden hebben zich volgens dien berigtgever dapper verdedigd en de Carlisten zijn met groot verlies afgetrokken. Het verlies der Alphonsistische troepen is zegt hij van weinig belang. Hoewel Guetaria zelf veel van het bombardement heeft geleden is het fort San Anton niet beschadigd geworden. Overigens wordt er tegenwoordig weinig meer op 't politiek gebied vernomentenzij men let op de bestendige recepties die de thans 84-jarige paus Pius IX houdt en welke gelegenheden men kan beschouwen als bestemd om der wereld het standpunt te verkondigen dat het Vaticaan t.egen o Neuzen, 21 Mei. Heden heeft alhier de aanbesteding plaats ge- bad van het gedurende 3 jaren onderhouden van de uitwateriogswerken behoorende tot het kanaa! van Neuzen onder het beheer der genie te Vlissingen. Hiervan is aannemer geworden de heer D. P. J. van Rees alhier, voor /"ll89 per jaar. De begrooting bedroeg 1400 per jaar. In het afdeelingsverslag der tweede kamer over bet tractaat met Belgie betreffende het kanaal ian Neuzen naar Gent, wordt geen twijfel ge- opperd omtrent de bestaande noodzakelijkheid om die overeeokomst aan de goedkeuring der kamer te onderwerpen. Alleen werd in versehil lende afdeelingen opgemerkt dat de verbetering en verrniming van 't kanaa! hoofdzakelijk in t belang van den Belgischen handel geschiedt en de overeenkomst derhalve eveneens tot voor- deel van Belgie strekt, terwijl er ook schaduw zijden ten nadeele van den Nederlandschen handel bestaau Wel is waar staat daartegenover art. 11, dat de haven van Neuzen omtrent de tarieven voor goederenvervoer langs de Belgische staatsspoorwegen met de meest bevoorregte havens van Belgie gelijk stelt; doch deze bepaling komt evenzeer ten goede aan den Belgischen handel en nijverheid terwijl bovendien art 8 van het tractaat van 9 November 1867 reeds hetzelfde beginsel bad aangenomenzoodat de overeen komst van 1874 slechts bevestigtwat. Nederland reeds bij de overeenkomst van 1870 had ver- kregen en waarvan het dus eigenlijk de nakoming van Belgie reeds kan eischeu ook zonder dit tractaat.. Al kon men zich dus niet ontveinzen dat de voordeelen der overeenkomst van 1874 geenszins boven alle twijfel verheveu zijn zoo hadden toch de meeste leden geen bezwaar tegen de I aanneming van het wetsontwerp. Ook om daar- door aan eene bevriende niogendheid een blijk I van welwillendheid te seven. i In de zitting der tweede kamer van jl. woensdag is de algemeeue beraadslaging over het wetsontwerp voorziening boudsdolheid en ook over art. 1 afgeloopen. Na verwerping van vijf amendementen is ook art 1 zelf (bet beginsel der wet) verworpen met 36 tegen 25 st. De minister verzocht schorsing van bet debat om alsnog wijziging in het ontwerpte brengen. Voorts heeft de kamer in zijne zitting van 20 Mei versehillende kleine wetsontwerpen aan^e nomen waaronder dat tot verkoop van voorma lige vestinggrondetf aan de gemeente Slnis. De beer Jos. Visser, te Slnis heeft van de commissie ad boc berigt ontvangen dat bij met voldoenden uitslag het examen als opzigter der 1 lie klasse voor den waterstaat en bur^erlijke enopenbarewerkeninNed. Indie, heeft afgelegd. Naar wij vernemen zal te Goes eene roomsch katholieke bijzondere school worden opgerigt eD is het gebouw daarvoor reeds aanee- wezen. Ud Bath wordt in de N. R. Ct- geschreven dat ook daar vee! gebrek aan water heerscht, en de moestuinen er nog even dor staan als voor een maand. De aardappelen en granen staan er echter uitmuntend, doch uijen zijn veel nitgereden suikerpenen zijn gezaaid in hoop op regen. Benoemd tot opziener der domeinen in de provincie Zuid-HollandD. J. C.Scheele, thans tijdelijk opzigter der domeinen in genoemde provincie, te Dordrecht. Ce minister van finantien brengt ter ken- nis van de belangbebbenden, dat in den loop van dit en bet volgende jaar vijftig commiezen der vierde klasse der directe belastingenin- en uitgaande regten en accijnsen kucnen worden aangesteld op eeDe bezoldiging van f 420 'sjaars en eene gratificatie van f 75 voor uitrnsting, nadat zij op de linie van toezigt zijn in dienst gesteld. Blijkens bet daarover verschenen verslag is het wetsontwerp betrekkelijk den vrijdom van grondbelasting van arbeiderswoningenvoorna meljjk om den vormdie aan ongrondwettig privilegie in zaken van belastingen doet denkeu, ongunstig in de afdeeliDgen ontvangen. Er waren leden die de bedoeling van het ontwerp beter apprecieerden, nl daarin zagen een premie voor het bouwen van arbeiderswoningendie aan behoorlijke gezoudheidsvereiscbteu voldoen. Omtrent het plaats gehad hebbende ver boor in zake den raoord- van der Kouwen ver nemen wij naderdat de woning van de in verboor genomen personen dag en nacht door de poiitie hewaakt wordt. Ook vernemen wij., dat een pakje met gouden en zilveren voor- werpen naar den regter te 's Hage is gezonden, en dat de vrouw van den in verhoor genomen persoon deze week per spoor een reisje naar s Hage maakte, zonder te weten dat zij door de poiitie werd nagegaan Blijkens een bij de regering ontvangen telegram nit Atchin van den 15 dezerwas loekoe Daoed door de hoofden van drie Sagies tot sultan uitgeroepen. De gezondbeidstoestand was bevredigend ofschoon nog enkele gevallen van cholera voor kwamen. De veroordeelde gewezen mede-directeur der gefailleerde Overijselsche bank Jacob Wolff, heeft aan Z M. gratie van zijne strafgevraagd, tengevolge waarvan hij nog' niet naar Hoorn getransporteerd is. In de nabijheid van Maeseijck moet een aanzienlijke hoeveelheid gouden en zilveren munten zijn gevonden die gedeeltelijk te Bijsen zijn geslagen en dagteekenen van de 12e en 13e eeuw. Bjjna alle vertoonen den beeldenaar van een bisschop. De burgemeester van Urk heeft een 80tal kinderen alien beneden de 10 jaren die werk- zaam waren bij of in de ansjoviszouterijen van daar verwijderd. Een Groniugerlandsche burgervader zond on langs de volgende boodschap aan een onder- wijzervan wien ZEd achtbare vermoedde dat hij zich met „kranten-geschrijf" had opge houden: „Beschuldigde zorge er voor, dat dusda mge berigten nit deze gemeente niet meer in de kraut geschreven worden op straffe van de ongenade des burgemeesters." Als de 1 urksche sultan wecr een grootvizier noodig heeftverdient deze burgemeester ter aanbeveling. le Bussem heeft een spoorwegwachter op zeer treurige wijze het feven verloren. Hij poogde v,en jong kind, dat zich op de rails had gewaagd, te redden voor dat de trein aankwam. Hij bragt bet kind op bet perron, doch werd zelf overreden. De vvagens gingeu over zijne beiden beenen, en binnen een uur was hij een Ijjk. De „Standaard bevatte dezer dagen een hoofdartikel van den heer Groen van Prinsterer, waarin deze op nienw verklaartdat bij de gedragslijn van de „Standaard':ook in het'niet aandringen op wijziging van art 194 der grond- wetalleszins goedkeurt. Dit art. acbt de beer Groen zelfs voor een deugdelijk onderwijs alleszins bruikbaar, indien het meer „losgemaakt was van het wanhegrip der liberalen!" Het wordt hoe langer hoe fraaijer. Art 194 zal nn nog in eere gaau komen ook bij de bestrijders Bij de familie Hovel, te Doesburg, heeft; dezer dagen eene dienstbode haar 70jarige werkzaamheid gevierd. De oude getrouwe heeft den leef'tijd van 92 jaren bereikt. ^en kantore der firma gebr. Piek aan de Heymans-Weteringgemeente Oudsboorn is, naar men berigteen diefstal met buiten- en binnenhraak gepleegd. Volgens het Vad. zou voor een bedrag van 135,000 ontvreemd zijn. De firma heeft. 1000 uitgeloofd voor het op- sporen der dadersdie tot dusver spoorloos verdweneu zijn. "7 een k!'ief v'au een onderofficier ontleent de Indier het voigende Atchin, 22 Maart 1875. De gezondheidstoestaod is tegenwoordig veel beter, de cholera neemt zeer af, indien ze niet reeds is gewekeu. Er is hier gebrek aan sergeanteu zoodat de Europesche met de inlandsche onderofficieren rou- leereu: soms drie vrije nachten, soms ook ook maar 6eu en Diettegenstaande het 5e en 6e bataillon met de mariniers en de 5e komp, van het lOe bataillon alleen de kraton en Pakan Atchin be- zetten. Dertien waehten zijn er in 't geheel. Nieuws van belang is erniet. Eergisternacht was de vijand voornemens een aanval op onze versterkingen te doen Bij nader inzien veranderde bij zeker van idee, want wij hebben maar enkele schoten gehoord. Zooveel de vijand bij den aan vang dei expeditie op het bivak Penajoeng heeft gevuurd, zoo rustig hebben wij het nu. Van tijd tot tijd hoort men wel een peletonsvuur van ile uiterste posten maar dat duurt niet langer dan 5 a 6 salvos. Decorvees, bij de nieuvve ver- sterkiDg werkzaam worden nog van tijd tot tijd bescboteu maar dat is zoo gering dat de kolonne tot bescherming tegenwoordig uitrukt zonder ar tillerie. Steeds staat eene nitrnkkingskolonne gereed van 150 man, alle 24 uur te kommacderen, om bij bet minste of geringste dadelijk bij de hand te zijn. De vijand wordt voortdurend wakker gehouden door de drie achterlaadstukken achter den kraton, gerigt op Bital, alsook van de versterking. Oleg- leh, waar ze steeds bezig zijn daar onze mees^ schoten doel treffen zal het werken hun eindelijk wel te zwaar vallen. De^ artesische put is nog niet gereed, maar meer dan 50 eilen diep. De machinist, belast met het makeu van ijsis aangekomen en zal spoedig p m 400 kilo per dag aan bet hospitaal kunnen verschaffen. De Voeding is uitmuntend en kan niet beterbijna alle dagen aardappelen met suijboonen, roode koolzuurkool of princessen- boonenalle zondagen versch varkensvleescb 'smorgens beerlijke gort met stroopof hard j dan wel versch brood. Alle dranken zijn te verkrijgen in de cantine tegen ordentelijke prijzen Te Gent hadden volgens de Fiaudre Liberale, den 17 Meiter gelegenheid eener processie ongeiegeldheden plaats. Vooral bij den terugkeer van de bedevaartgangers uamen die ongeregeld- heden een ernstig karakter aan. Zij, die er aan deelnamen werden ni.it stoksiagen ontvangen, men maakte zich van de vaandels meester, enz Aan het gevecht werd ten slotte door de poiitie een einde gemaakt. Een der bedevaartgangers, Pieter Schoepe heeft er het leven bij verloren. De poiitie van Brussel heeft op 66n dag meer dan honderd processen-verbaa! opgemaakt tegen melkverkoopstersdie hunne waar wat al te schoon gewasscben hadden. - Blijkens een uitvoerig verslag omtrent den proeftogt van de Bessemer naar Calaisheeft dir. schip drie eigenschappen die het vrij onge- schikt aiaken voor zijne bestemmingi», De schommelende kajuit kan slecht werken, wau- neer de beweging der golven niet zeker minimum overscbreden heeft. Ongelukkig is reeds dat minimum van beweging meer dauge- noeg om vele menschen zeeziek te doen worden 2°. De boot schijut zich niet goed te laten sturen. Vandaar, dat zij tegen het bavenhoofd te Calais O i n

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1