4LGEMEEN No. 1039. Zaturdag 8 Mei 1875. 15de Jaarg. Binnenlandsche Berigten. JPolitielr Overzig-t. De ophanden zijnde bijeenkomst der keizers van Eusland en Duitschland, waarbij men wil, dat ook Frans Jozeph van Oostenrijk zich zal aan- sluiten, wordt in verband gebragt met groote plannen voor bet behoud van den Europeschen vrede. Inmiddels houdt Wilhelm zich met mili- taire inspection bezig, zeker ora zijnen col- lega's de prachtige en uitstckende organisa- tie der Pruisische legers weder eens te doen aanschouwen. 't Is toch overvloedig bekend, dat vooral onze tegenwoordige vorsten en grooten bij voorkeur in groot en schitterend militair vertoon opgaan. Dat is dan de zoogenoemde vrijheid der I9e eeuw geworden, dat de land- zaat in grooten schitterenden legerdrom en op 't magtvvoord van den alleenlieerscher wordt ten toongesteld; dat het resultaat van bescha- ving en verlichting, dat het zwaard alleen 't inid- delpunt moet genoemd worden, waarom de onder- linge verhouding der volkeren zich beweegt. Neem heden Duitschlands militaire prioriteit weg en ge hebt morgen den oorlog voor eene andere. Nog altijd wordt gedraald met het laatste antwoord van Belgie op Pruisens brieven bekend te maken, toch schijnt die toon verzoenend te zullen zijn. 't Liet zich verwachten, dat het kleine Belgie zijn oostenlijken reusen-buur niet al te hoog- hartig zou beliandeleneene andere vraag echter is of er veel verandering door in den toestand zal worden gebragt. De gang der Pruisische politiek toch, waarbij nu weer de opheffing der klooster orden komt, doet verwachten, dat zich langs zoo meer malcontenten in Belgie zullen vestigen en wordt er dus al in schijn minder vijandelijk opgetreden, in het geheim zal des te meer gei'ntrigueerd worden. Erankrijk houdt zich thans bezig met de kroon op 't werk ;der republiek te zetten, nl. het kiezen van een senaat. Is eens dat werk volbragt, dan is inderdaad eene groote schrede voorwaarts ge- daan op den weg der politieke veiligheid voor het inwendige bestuur des lands; dan eerst mag gezegd worden, dat het standpunt van Mac-Ma- hon fundament gekregen heeft en de republiek een bolwerk heeft tegen de steeds wisselvallige luimen der nationale vergadering. Uit Spanje blijven de berigten uiterst schaarsch. De laatste gewagen van een opstand onder een deel der Carlisten. Die eenigzins met het ka- rakter der Spaansche guerilla's bekend is, weet, dat zulke intermezzio's bij 't avontuurlijk leven, dat ze leiden, als te huis behoort. Hoe het verder gaat, toont het berigt, dat de Carlisten het kasteel Mondragon in Biscaye ver- brand hebben en dat de mijn-eigenaars eene schatting van 25,000 douros (62,500 gulden) moesten opbrengen, wilden ze hunne werkzaam- heden voortzetten. Er worden geen middelen geschroomd, om het den afvalligen Carlisten gemakkelijk te maken. Er zullen depots worden aangelegd, waarin de afvallige soldaten ondersteuning en werk vinden. rS'tiiizen, 7 Mei. Benoemd tot le Untenant, bij het vvapen der maiAchaussSedivisie Noord-Brabant en Zeeland de le luitenant der cavalerie jonkheer J. A. Boreel de Maregnault. van Gent, 4 Mei. Doorde onder. officieren van het wapen der koninklijke mar£- chauss^es in Zeeland is gisteren middag een fraai geschenk aangeboden aan bunnen vcrtrek- keuden kapitein F. F, Graaflandbestaande in een album met de portretten der geversals een buldeblijk en aandenken bij het verlaten van genoemd korps. JBoschliapelle, 4 Mei. Wederom hebben wij een geval van brand, in het naburig Kampen heden nacnt voorgevallen, te vermelden. Hoewel de wind gunstig was, stond het buis met stalling zoo digt door woningen omgeveudat zonder bijzondere hulp der bur-en er meer gebouwen in de asch zouden zijn gelegd. Het verbrande perceel was onbewoond en er is van hetzelve niets dan de muren behouden gebleven. Volgens een te Brugge verschijnend dagblad zou de Belgische minister vau openbare werken geneigd zijn coneessie te verleenen voor den aanleg van een spoorweg tusschen Brugge en Breskens (ZeelandV De eoncessie-aanvrager zou een ingezetene van Middelburg zijn. Bij de tentoonstelling der maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt te Oost- burgop den le July a. s. worden de volgende prijzen nitgeloofd voor dekhengsten geboren v66r of in Junij 1872, merriepaarden idem, mernepaarden van e£n tot drieljaar oud spring- stieren geboren voor of in Junij 1873, melkkoeijen en \aarzen van een tot drie jaar oud voor ieder der opgenoemde soorten 3 prijzen, de eerste prijs f 15de tweede f 10 de derde 5. Voorts voor springrammenoojjen beeren en zeugen, voor ieder soort insgelijksdrie prijzen, de eerste f 10, de tweede /5en de derde een getuigschrift. Ein- delijk voor werktuigen en wel voor cen verzatne- hng werktuigen en gereedscbappen voor den land bouw en stalgereedscbappeD uitmuntende door voltalligheid en bruikbaarbeid 25, voor een dorschwerktuig f 25 voor een handdorschwerk- tuig voor een waleploeg voor een kleine of Duitsche ploegvoor een zaaiwerktuig en voor - stroosnijdervoor ieder dezer werktuigen Met de strekking van het wetsontwerp tot afschaffing van bet vuur-ton- en bakengeld heeft men zichblijkens het uitgebragt verslag in de afdeelingen der tweede kamer over't gebeel ingenomen verklaard. Iustemmende met den wensch van den minis ter om de lasten op de scheepvaart drukkende zooveel mogeljjk weg te nemenvertronwde men tevensdat de regering het niet laten zou bij dezen bescheiden stap tot vrijmaking van het verkeer. Algemeen werd het verlangen uitge- sproken dat de minister, op dezen voorfgaande, verminderiDg mogt brengeu in de tarieven der haven-, kanaal- en sluisgelden welke dikwijls hoogst drukkend zijn voor de binnenlandsche scheepvaart. 1 egen het voorstel zelf werden voornamelijk twee bedenkingen ontwikkeld. Vooreerst werd door enkele leden in onderscheiden afdeelingen er op gewezen dat het uit een finantieel oog- punt toch wel niet aangaat mecrdere belastingen af te schaffen zonder aequivalent. Zij wensehten dat vooral ook raaatregelen tot verbetering onzer inkomsten zouden worden genomen. Andere leden voerden hiertegen aan, dat de renten door amortisatie bespaard niet beter konden worden besteed. In de tweede plaats werd door enkele leden betoogddat de regering ook thans wel weder wat uitsluitend de belangen van handel- en scheepvaart bevordert. Ook de belangen van den landbouw eischen voorziening en deze ledeu meenden dat door afschaffing der tollen op de rijkswegen vermiridering van sluisgelden enz de algerneene welvaart meer dan door dit ont werp zou worden gebaat. Deze beschouwingen werden echter door ande- ren als eenzijdig bestreden en ook werd het be- klag ongegrond geachtalsof in deze de kleine schipperij werd achtergesteld. Het voorstel tot aanslniting bij een stelsel van scbeepsmetingin de meeste staten geidende werd algemeen toegejuicht, te rneer daar dit stelsel boven het onze nitmunt. Op het spoe dig tot stand komen van den algemeenen maat- regel van inwendig bestuur, waarbij de meting geregeld zal worden werd aangedrongen. Met zekerheid kunnen wij mededeelen dat bet zuidelijk zendiugsfeest dit jaar gehouden zal worden den 30 Junij op een terrein gele gen onder's Heer Arendskerke op Zuid-Beveland. Tengevolge der langdurige droogte wordt te Zierikzee thans 2 <i 3 cent voor een erorner drinkwater betaald en is het scbrobben der straten of bet wasschen van glazeu met zoet water verboden. Het standbeeld van mr. Thorbecke dat zaturdag met goed gevolg in de fabriek van de firma J. .L Enthoven Co. te's Hage is gegoten, is echter nog niet gereed De manteldie het beeld zal sieren moet nog gevormd worden en zal waarschijnlijk eerst binnen een paar maanden gegoten kunnen worden. Bjj beschikking van den minister van binnenl. znken is ingetrokkeu de vergunning aan J van der Maanden en Cie. te Amsterdam, verleend voor een stoombootdienst tot vervoer van goederen en vee tusschen Rotterdam en Gent. Verleden week verloor iemand te Amsterdam in den omtrek van den Hollandscben spoorweg, een portefeuillewaarin o. a. ruim /'400 aan bankpapier was. Deze werd gevouden door twee eerlijke werklieden want zij gaven hiervan terstond kennis aan de politie Ter belooning ontvingen zij van den verhengden persoon die het geld verloren had te zamen de aanzienlijke som van f 200. Het Nederlandsche stoomschip Zuidbeve laud :s in de haven van Antwerpen plotseling gezonken. De bemanning is gered de lading bestond uit trasean de cologne en een paar kisten met geld. Dezer dagen is te Helmond door de justitie een onderzoek ingesteld naar een kindermoord waaraannaar men vermoedtzekere C de W.. oud 19 jaren, die onlangs bevallen is, zich zou bebben scbuldig gemaakt. Zij zou bet kind hebben gewoigo. De opschudding in de gemeente was zoo groot, dat tijdens het onderzoek mar6chauss6es te paard moesten gerequireerd worden om de volksmenigte uit elkander te jagen. Het-,buis der yerdacbte die bedlegerig is, wordt doorde politie streng bewaakt. Op Urk wil men een fonds vormen tot ondersteuning van hulpbeboevende onden van dagen. Behalve een vijftal weduwen vind men daar op eene berolking van 1800 zielen 40 mannen boven 70 jaar en behalve de diaconien bestaan er geen instellingen tot hulpverstrekking. Binds eenige weken verzamelen zich elken avond te Bolsward, in een bepaalde boomengroep midden in de stadzulke kolossale zwermen spreeuwendat men hun getal op vele duizen- den stellen kan. Zware takken breken onder bet gewigt. Als men er in scbiet, vailen eenige tientallenmaar de zwarte massa blijft. Men heeft nu een bel in de boomen gehangen en door t voortdurend luiden gelukt 't ze een weinig naar ander geboomte te verdrijven. Met krni- wagens vol wordt de ruest vervoerd van deze vogels afkomstig terwijl een onaangenarae stank de lucht bederft. De commissionair en handelsagent H. Willemsteijnte Gorinchemis sedert eenige dagen spoorloos verdwenen zonder eenige orde op zijne zaken te hebben gesteld. Men spreekt van een aanzienlijk passief. Ook te Dokkum spookt het bijgeloof nog. Maandagavond werd de bescberming der politie ingeroepen voor een bejaarde vrouw uit de Isteeg aldaar die door baar buren beschul- digd werd bun kind betooverd te hebben. Het kind dier buren isziekelijk; de oude buurvrouw had uit goedheid voor de kleiDe krauke 'teen en ander gereed gemaakt en tot dank scholden de ouders van 't kind haar Jvoor toovenares. De oude vrouw durfde haar woning niet te verlaten uit vrees van mishandeld te zullen worden. De ouders van het „betooverde" kind lieten den duivelbanner halen die zijn best doet om den booze te verjagen. Men deelt aau het U. D. raede, omtrent de oprigtiog van muziekcorpsen bij de infanterie- reginienten dat men daarmede op groote bezwa- ren blijft stuiten in die mate zelfs dat men vreest dat de meeste dier corpsen dit. jaar nog niet tot stand zallen komen Met twee is men tot dusver ten voile geslaagd. Op de kust van Oost-Finmarken heeft dezer dagen een vreeseljjke storm gewoed die vele menschenlevens heeft gekost, Achten- twiutig groote en vjjf kleine booten die zich op zee bevouden om te visschen zijn met man en muis vergaan. AaDgezien de groote booten met minstens 5de kleine met 3 koppen bernand zijn gingen hierbij zeker 155 menschenlevens verloren. Dorschmachines. Groote voornitgang op landbouwkundiggebied isdenieuwe I>or»cli- iiiaohine der roemvol bekende firma Ph. MAYFARTH Co. in Frankfort a. M, met de welke 2 mannen in et»n uur zooveel dorschen als 3 dorschers in eenen gebeelen dag. Niet 66n korreltje laat zij in de arenver- breekt ook geen en dorscbt bijna alle koornge- wassen even goed nit. Reeds over twee en twiutig tliiizciid dezer dorschmachines zijn in bedrijfwaarlijk eene goede getnigenis voor derzelver deugd. De aankoopsprijs is slecbts franco spoorvracht. Bestellingen kunnen per brief bij genoemde firma of haren Agent gemaakt worden. regering, d>tge„e weg te makenhoevele milliarden diertjes hier des avonds rondvliegen. Prov. blad van Zeeland no. 38 van 1 Mei jl. bevat de magtiging tot oproeping tot den werkelijken dienst der ver- lofgangers van de lichtingen 1871, 1872, en 1873. Daarbij is bepaald, dat zullen warden opgeroepen lo. tot het houden van herhalings-oefeningen bij het regiment grenadiers en jagers, het le, 3c, 4e, 6e 7e en 8e regiment infanterie, tegen den 2n Julij, de miliciens- verlofgangers der ligting van 1872 en tegen den 3n Augustus, die der ligting van 1873 b. bij de regimenten resting-artillerie tegen den 15n Mei de miliciens-verlofgangers der ligting van 1873, met uitzonde- nng van die, beboorende tot de torpcdo-compagnie c. bij het corps pontonniers, tegen den 16n Julij, de miliciens- verlofgangers der ligting van 1872. De miliciens, onder at h en c bedoeld, zullen in het genot van onbepaald verlof behooren te worden hersteld, nadat zij gedurende dertig dagen in werkelijken dienst zullen zijn gehouden. 2o. tot het houden van oefeningen op groote schaal en het bijwonen van troepen-vereenigingen d. bij het 2e en 5e regiment infanterie de miliciens-ver lofgangers der ligtingen van i872 en 1873 e. bij het 2e regiment huzaren de miliciens-verlofgangers der ligting van 1871 f. bij de compagnien hospitaal-soldaten de miliciens-ver lofgangers der ligting van 1872; zullende zij bij den staf der compagnien, waartoe zij behooren inoeten opkomen. g. de miliciens-verlofgangers der ligting van 1872, van de regimenten vesting-artillerie, met uitzondering van die behoo- rende tot de torpedo—corapagnie h. bij het bataillon mineurs en sappeurs de miliciens-ver- lofgaHgers der ligting van 1872. De tijdstippen voor de opkomst en bet vertrek met groot verlof der miliciens, onder 2o. genoemd, zullen nader worden medegedeeld. De miliciens-verlofgangers der ligting van 1871, die gehuwd zijn voor het tijdstip, waarop zij bij de militie werden inge- lijfd, of wel. voor den In Jnnij dezes jaars, krachtens eene door den minister van oorlog verleende toestemming, zullen voor ditmaal buiten oproeping worden gelaten. 3o. tot oefening in den wapenhandel bij het regiment veldartillerie. de miliciens-verlofgangers der ligting van 1872, die daarbij den In .Mei nanstaande van de regimenten hnzaren zallen werden overgeplaatst, de eene helft tegen den In October, de andere helft tegen den 2n November, zullende zij in het genot van onbepaald verlof behooren te worden her9teld, nadat zij gedurende dertig dagen in werkelijken dieust zijn gehouden. De miliciens-ver.'ofgangers, die wegena ziekte niet op den bepaalden tijd onder de wapenen komen, zullen, zoo wel in het algemeen belang van den dienst als om misbruik tegen te gann, te dier zake niet voor diligent worden gehouden, maar in den regel verpligt zijn, zich na hunne lierstelling bij hun korps te vervoegen, teneinde gedurende zes weken in den wapenhandel geoefend te worden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1