BOlRlillSPil III1AI terstonI GROOTHANDEL in STEENKOLEN, B E K E NI) M AKIN G. 2 SCHOOL El SCHOOLHUIS BOUWGROND EH MOESTUINLAND, LANDBOUWliEIIEEDSCHAP LET WEL! Heden middag 2 ure OPENBARE VERKOOPING VERKOOPING Reizigers en Kooplieden. Overjarige Derrie, OPESBAXE VEXK00PISI8EN Verkooping k u i; i s :p o ldee. OPENBARE VERKOOPING kap itaI en Op tijd van betaling. B. 1.4-9.70 BOUWLAND cn WATERte Philippine, aan het dorp, Landbouwers Inspan, BEHIfil van FRANZ HAN I EL en C°., te Ruhr or t. J. J. O C H T M A Nt e Goes. van de groote sluizen van het kanaal door Zuid Bevelandte Hansweert ente Wemel- dinge, de scheepvaart door de groote sluizen aldaar van den tienden IMei. tot den negenden October aanstaande, van tijd tot tijd vertrngingr zal 011- dervindendat sehepenwelke eene mindere breedte hebben dan 8,40 meter, ge durende de stremming der scheepvaart door de groote sluizen geregeld door de kleine sluizen kunnen worden geschuten dat men, voor sehe pen welke eene me.erdere breedte hebben dan 8,40 meter, bij den havenmeester te Hans- weerd iuligting kan verkrijgen omtrent den tijd van stremming, en de uren dat zij geschut kunnen worden. Middelburg, den 30 April 1875. Voor den Commissaris des Koniugs voornoemd P.D. VAN C1TTERS Lid van Gedeputeerde Staten. Het Bestuur van den COEGORS-, NIEUWEN ZEVENAAR en NIEUWEN EGLANTIERPOL DER, brengt bij dezer ter kenuis van de eige- naren van gronden in dien polder 1, Dat de begrooting van inkomsten en uitgaven des polders voor het dienstjaar 1875/6 met de memorie van toelichtingalsmede de vekening van ontvangsten en uitgaven over het dienstjaar 1874/5 met al de daarbij behoorende bescheiden ter inzage van de eigenaren van gronden in den betrokken polder gelegen ten kantore van den ont vanger griffier des polders zijn nedergelegd en daarvan inzage zal kunnen worden ge comen van Donderoag den 6 tot en met Zatcrdag den 15 Mei 1875, des voormiddags van 9—12 uren, en dat gemelde begrooting en rekening in afschrift of druk verkrijgbaar zijn gesteld tegen betaling der kosten. en 2. Dat er op Donderdag den 27 Mei 1875, des voormiddags ten 10 uren te Axel, in het logement „het Gulden Vlies," eene vergadering van ingelanden zal worden gehoudenen waarin de grondeigenaren die de bevoegdheid misseu om in de verga dering zitting te nemenals toehoorders kunnen verscbijnen. Axel, den 1 Mei 1875. Het Bestuur voornoemd F. DEKKER, Dijkgraaf. S. A. DE SMIDT, Ontvanger-Griffier. Het Bestuur van den GROOTE HUISSENPOLDER maakt bekend dat zijne verantwoording wegens de inkomsten en uitgaven over het dienstjaar 1874/5, met de betrekkelijke rekening van den Ontvanger Giiffier, benevens de begrooting der inkomsten en uit gaven voor het dienstjaar 1875/6, met memorie tot toelichting, gedurende achtdageu, te rekenen van heden, ter inzage van de eigenaren der landen in den polder zijn nedergelegd ten kan tore van den Ontvanger-Griffier, cn tegen beta- ling der kosten in afschrift of druk verkrijgbaar zijn, Zaamslag, den 5 Mei 1875, Het Bestuur voornoemd A. RIEMENS. Dijkgraaf. J. A. VAN BOVEN, Ontvanger Griffier. zal door den Notaris C. J. A. F E R C K E N te Neuzer.in bet openbaar te koop worden aangeboden 30 stuks Loopvarkens f aan het Schuttershof te Neuzen. door het ministerie van den Notaris C. J. A. F E R C K E N te Neuzen. Breeder bij billetten omschreven. en Op Vrijdag, den 14 Mei, 1875, -!• des namiddags 2 ureten verzoeke van LEENDERT BAREMAN, Willemszoon koehou der te Hoek, aan het door den verkooper bewoond buis nabij het Mauritsfortvan: 2 baatgevende en 1 vette KOE, 9 HOENDERS en 1 HAAN, en verder BOUW-, VLAS- en MELKGEREEDSCHAP. Breeder bij billetten omschreven. W estdorjx'. Door de Notaris S. A. D E SMIDT Az te Axel zal, ten verzoeke van het GEMEENTE- BESTUUR van WESTDORPE, op Dinsdag den 25 Mei 1875 des namiddags 3 uren, ter gemeente kamer aldaar in het openbaar worden te koop geveild Het oude SCHOOLGEBOITW en de ONDER- WIJ(ZERSWOIVII\G te Westdorpe, welke zoo te zaineii ids iedee afzosiderlijk znllcn worden gepresenteerd. Verdere inlicbtingen te bekomen bij genoemden. Notaris en bij den Secretaris der gemeente. ZEG HET VOORT. bewoonde hofstede in den Kruispolder, gemeente Hontenisseaanhooren de conditien en doen voordeel, ZEGT HET VOORT. GEMEENTE HONTENISSE, Mr. J. G. 11 DEIl'iE, Advo- caat en Notaris te Hulst.zal ten verzoeke van APOLONIA VAN DORSSELAERWeduwe van DIGNUM DE WAAL Landbouwster wonen- de in den Kruispolder, gemeente Hontenisse, in het openbaar presenteren te verkoopen EERSTELIJK. Op 2>isi«s*lag-den li 3 iTIri Ides vootpmscE«aa«§om9 uur jireclrs. It E E S T I A A I, 11 kloeke WEHKPAAEDEN, waar- onder 4 puike MERRIES, 1 tweejarig PAARD2 JAARLINGEN en 1 VEULEN. 12 baatgevende KOEIJEN, 2 VAAR- SEN dik van KALE, 4 RUNDERS, 1 vette STIER, 10 KALYERS, 3 VARKENS dik van BIGGEN, 1 KERN- HOND en 1 jonge HOND en 100 HOENDERS en HANEN. LANDBOUWGEREEDSCHAP. 5 MenwageDS waaronder 3 met ijzeren Asseu, 1 Speelkar1 Vrachtkar, 6 Ploegen, 1 Meeploeg. 6 ijzeren en 8 houten Eggen, 1 Stroosnijmachine, 2 Rolbiokken, 6 Sleden 1 Sleep, 2MolbordeD, 2 Beerbakken met Pomp1 Windmolen 1 Geesselsteen3 Snijbakken1 Stroomolen 1 Vlasreep, 1 Vlasbraak 6 Ziften 1 Zaadzeil met toebehooren 4 Ladders, 1 Slijpsteen, Water- bakken 2 lange Wagens1 Trekzaag, 1 Bijl, Schoppen Spaden Rijven Kappers Vorken, Rieken Mesthaken en verder LANDBOUWGE REEDSCHAP. MELKGEREEDSCHAP. 1 Kern 2 Melkkuipen Melkteelen diverse Emmers, 1 Melkschraag. Boterbak en Melkzift. HUISRAAD EN DIVERSE GOEDEREN. 1 Kabinet, 2 Kleerkassen, waaronder 1 eiken houten 10 Tafels24 Stoelen1 Commode Kasje> 1 glazen Kas 4 Banken 3 Ledikanten, 3 pluimen Bedden 2 Kaffenbedden 1 Huisklok, Schilderijen 2 Kagchels2 ijzeren Potten Ketels 1 Wa-folijzer2 Strijkijzers, ijzeren Roos ters 1 blank Ovenscheel1 Rondijzer, 1 staande en 1 liggeode PlaatlHanglamp, Koper-, Tin, Blik-IJzer-, Glas-, Geleijerd- en ongeleijerd Aardewerk 1 Baktrog, Ovengerief, 1 Vleesch- kuip, 1 Vleeschkist3 Waschknipen 1 Koffij- trommel, ijzeren Gewigten, 1 Geweer, 1 Revolver en verdere GOEDEREN. TEN TWEEDEN. Op Woensdag den 12 Mei 1875, des voormiddags om 9 uur. STROO, GEZAAGD HOUT, BRANDHOUT enz. 2000 bosseD Stroo 400 bos Zaadstroo4000 Takkebossen 25 Dorschvloerdeeleu, 60Planken, 40 stuks gezaagd Hout en Balken 100 Schelf- balken Mestplanken, Rijsbout, Kodden, 3 mijten Fasseel200 kilo's Spek 20 hectoliters Aard- appelen en wat er verder zal worden aangeboden. Die daartoe gading hebben komen ten dagen en uren voornoemdop de door de Verkoopster Mr. J. G. V A JV D E I N S E Advocaat en Notaris te Hulstzal ten verzoeke van JOSEPHUS JUDOCUS DE RECIITER en mede eigenaren en landbouwers te St. Jan Steenop Donderdag- den 83 Mei BS75, des voormiddags om 9 uur, in het openbaar presenteren te verkoopen 7 WERKPAARDEN, 1 JAARLING1 VEULEN, 9 MELKKOEIJEN, 3 RUNDERS, 4 MUTTENS4 VARKENSwaaronder 2 dik van BIGGEN30 HOENDERS en HANEN. 4 Menwagens1 Vrachtkar, 1 Speelkar, 4 Ploegen1 Waalsche en 1 Ondergronds- ploeg2 ijzeren en 5 houter. Eggen2 Rolbiokken3 Sleden 1 Sleep 2 Snij bakken met Messeneene partij Egge- tanden Aanscbijnen en Zwingen, 1 Vleesch- blok 1 Graanmaat3 Ziften, 3 Schoppen, Rieken Vorken Rijven Spaden, Kappers en Mesthaken. 1 Kern 2 Melkkuipen EmmersTeelen en verder MELKGEREEDSCHAP. Eene groote partij StrooPlackenLatten, Bandroedeu gezaagd Hout, Kepers en eene partij Brandbout. Ongeveer 200 voer MEST in de Put en 20 hectoliters Aardappels. 2 Tafels 3 Kleerkassen 1 Huisklok, Koper, Tin geleijerd en ongeleijerd Aardewerk Glaswerk eene partij oud IJzer en wat er verder zal worden aangeboden. Die daartoe gading hebben komen ten dage en uur voornoemd op de door de verkoopers bewoonde Hofstede in den Ferdinandaspolder gemeente Sint Jan Steen aanhooren de con ditien en doen voordeel. ZEGT HET VOORT. Mr. J. G. VAN D E INSE, Ad vocaat en Notaris te Hulst, zal ten verzoeke van de weduwe JAN FRANCIES HEIJMAN, landbouwster te Terhole, gemeente Hontenisseop Wof.nsdagden 19 Mei 1875, des voormiddags om 9 uur, in het open baar presenteren te verkoopen 3 WERKPAARDEN, waaronder 1 MERRIE met VEULEN, 3 KOEIJEN 2 RUNDERS, 2 MUTTENS en 5 VARKENS. 1 Vrachtkar1 Stortekar 1 Chais, 2 ploegen, 1 Slede1 Windmolen1 Geesselsteen1 Kniebak. HoniStroo, Mest, Brandhout, gezaagd Hout en oud IJzer. Eenig zindelijk HUISRAAD bestaande hoofd zakelijk in TafelsStoelen1 pluimen Bed geleijerd- en ongeleijerd Aardewerk en wat verder zal worden aangeboden. Alles zich bevindende ten woonhuize van d verkoopster te Terholegemeente Hontenisse. ZEGT HET VOORT. PHILIPPINE. De Notaris WILLEMS, te Selzaete, daartoe in rechte benoemdzal ten overstaan van den heer vrederechter des kantons Assenedein het openbaar verkoopen sectie C no. 442 en 443, zeer geschikt tot bouwgrond en verdeeld in 11 koopen volgens uitgezette plakbrieven. '/2 o/o instelpremie te winnen. ZITD AGEN: Instel DINSDAG 27 APRIL 1R7- Toeslag 11 MEI telkens ten 4 ure namiddagter herberge van Pieter Wii.lems op den Posthoorn Assenede. S C H OO NI >1.1 K E. Door J. F. C A R R E A URentmeester te IJzendijke zal op Dingsdag den 11 Mei 1875 ten verzoeke en profijte van den heer BER- NARDUS FLORIMOND TAS, landbouwer te Schoondijkeop de door ZEd. bewoonde hof stede toebehoorende aan den heer LOUIS GRAAF GOETHALS—MALFAIT te Gent, in het openbaar worden te koop gepreseuteerd een zeer goed onderhouden bestaande in 11 goede WERKPAARDEN waaronder 1 met Veulen 1 driejaarscbe MERRIE, 1 twee- jarigedito, 2 jaarlingen dito 9 baatgevende MELKKOEIJEN, 3 tweejarige bekalfde VAARZEN 4 eenjarige VAARZEN1 twee jarige STIER, 3 eenjarige dito, 8 a 10 KALVERS, 10 groote VARKENS in soort 1 grooten tweejarigen BEER. Voorts BIGGEN. HOENDERS, GANZEN en ander PLUIMGEDIERTE. 6 Menwagens, 1 Driewielskar1 Chais of Veerkar, 3 Waalsche Ploegen, 5 kleine Ploegen, II Eggen in soort waaronder drie ijzeren, 3 Rolbiokken, 3 Zerapeggen1 Molbord, 2 Beerbakken, 1 Windmolen' 3 Schroobakken waaronder 1 Engelschen Karngerief, Kruiwagens Maten Zeefdec Rieken Vorken enz. Eindelijk een groote partij HOOI, STROO en BRANDHOUT. Orde der Verkooping: 's Voormiddags 10 uur preeies het Brandhout Hooi. Stroo, Kaarngerief, Stalgereedscbappen enz 's Namiddags om 2 uur preeies het Beestiaal en Landbonwgereedschap. De koopen van en beneden f 3.contant. De koopers voorzien zich van soliede borgen. ZEGT HET VOORT. De ondergeteekende maakt bekend dat bij van beden 1 Mei zijn L,oi»-em.ent heeft geopenden voor een prorapte bediening zal zorgen. Hij beveelt zich in de gunst van een ieder. Sas van Gent 3 Mei '75. AUG. DE RECHTER. Bij J. F. TRUIJMANMolenaar te Boschkapeileis te bekomen op zijn Hof, aan f 2.35 cent den HOOP. ZEGT HET VOORT. Te bekomen puik Vet voor Wagen- smeec aan lage prijzenhandelaren en winkeliers ruim Rabat bij A BAART Kuitaart. eene IVTeid benoodigd bij J. DE SMIDT Jz. te Neuzen. Madame NOLSON—LEFEBVRE te Neuzen, biedt zicb aan tot het geven van Ijessen in de Fransclie taal eu op de Piano. VERTEGENWOORDIGD VOOR 7£eeli*nd DOOR Snelpersdruk van J. K. G. Dhont te Nenzen IOp W O E N S D A G DEN 12 M E I 1'875, des namiddags ten 1 ure, ten ver- zoeke van CORNELIS BRUGGEMAN, berbergier te Neuzen, aan het „S c h u 11 e r s h o f" be- woond.btj August van Duijse, te Neuzen van Eene partij nieuw gezaagde PLANKEN van verschillende lengte RIBHOUT, BALKEN van verschillende lengte en zwaarte, MEST PLANKEN, LATTEN, TINGELS, gegalva- uiseerd IJZERDRAAD, 500 meters TELE GRAAFKABEL, M1 a VAN TE VAN een en VAN GELEGEN TE VAN EN TE AAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 2