ALGEMEEN No. 1038. Woensdag 5 Mei 1875. 15de Jaarg. Binnenlandsche Berigten. lngezondene Stukken. Handelsberigten. Advertentien. OPENBARE VERKOOPING. Onroerende Goederen KANAAL DOOR ZUID-BEVELAND. iiK nOFSVBBBJB, Een beplante DIJK, Eene partij BOUWLAND I Eene partij BOUWLAND I'olitielr Overzigt. DePrnisisch Belgische brieven-correspondentie, die zooveel beweging heeft gemaakt, begint reeds min of meer in 't vergeetboek te geraken, ofschoon van Belgische zijde nog een antwoord en wel in vreedzaraen geest wordt verwacht. Eveneens schijnt totaal verdwenen al, wat er werd medegedeeld van een ltaliaansch Oosten rijksch bondgenootschap tegen Pruisen. Pruisens kroonprins en kroonprinses zijn met de meeste hoffelijkheid in Italie bejegend en zelfs hielden de koning en de kroonprins herbaaldelijk ver trouwelijke gesprekken. De van dien kant opgestoken oorlogswind zal dus wel vooreerst bedaard zijn. Ook van Fransche zijde wordt tegenwoordig weinig vernomen dat de vrees voor een spoe- digen oorlog zon kunnen wettigen. Het Fran sche blad de Constituonnel meldt zelts, dat op verlangen van den president der repnbliek, eene voorgenomene revue over de troepen is nitge- steld om aan de Dnitsche bladen geen stof tot aanvallen te geven. Een ander berigt vermeldt het verbod van ves- tiging van uit Duitschland verdrevene congrega tion, in Frankrijk in de nabijbeid der grenzen. In de Zeitung fiir Lotharingen wordt de vol- gende mededeeling gelezeu Op last der Fran sche regering heeft de betrokkene minister aan de plaatselijke autoriteiten der steden en dorpen, gelegen in de oostelijke departementen, voor zooverre deze zich uitstrekken langs Duitschland, eene circulaire gezonden van geheel exceptionelen aard. In bedoeld document worden zij aange- maand, naauwlettend toe te zien dat in de ge meenten, aan het hoofd waarvan zij zijn gesteld, geen geestelijke corporatie zich vestige of worde opgerigt door orden of corporationwelke in Duitschland zijn opgeheven. Met alle wettelijke middelen behooren zij de pogingeo daartoe strekkende, tegen te gaan. Men ziet uit dit besluitdat de Fransche regering ten stelligste het voornemen heeft opgevat, om er voor te waken dat zij niet door daden of woorden der ul- tramontaansche party in ongelegenheid gerake. Duitschland gaat inmiddels standvastig voort met zijne staats-kerkelijke wetten. De Pruisische Staats-Anzeiger bevat de wet op de intrekking der staatstoelagen aan de katbolieke bisdommen en geestelijken. Zij is op 22 April door den keizer, als koning van Pruisen, te Wiesbaden onderteekend. Het Pruisische huis van afgevaardigden heeft de tweede lezing der wet op het beheer van de gelden en goederen der katholieke gemeenten teneinde gebragtal de overige artikelen werden overeenkomstig de voordragt der commissie aangenomenmet uitzondering alleen van art. 53waarop een amendement van den heer We'hrenpfenning is aangenomen strekkende, om ook de uit de kerkelijke gelden uit te keeren bezoldiging aan weerspannige geestelijken in te bouden. Men schijnt in Spanje in de meening bedrogen, van door onderhandeling met de opperhoofden tot een einde van den burgeroorlog te komen. Men is daarom begonnen, met gouden sleutels de ge sloten deuren te openen en heeft voor elk sol- daat, die zich onder de vanen van Alfonsus wil scharen een haudgeld uitgeloofd. Het volgende tarief is daarvoor vastgesteld een soldaat zonder wapenen 5 douro's (een douro /2,50); een soldaat, gewapend met een remmington-geweer, 10 douro'seen soldaat, die een paard medebrengt, 20 douro's een dito, gewapend en met een paard, 30 douro's. Aan de officieren worden de vol gende voordeelen beloofd zij ontvangen passeu en mogeu zich te Avila vestigen, wanneer hunue diensten niet onmiddellijk vereischt worden hebben zij vroeger in 't leger gedienddan ontvangen zij de halve soldij van den rang, dien zij vroeger bekleedden die geen deser- teurs waren, ontvangen de helft van de soldij die zij in 't leger van don Carlos trokken- Honig dus genoegmaar de Navarrezen zijn schijnt het, niet bijster op zoetheid gesteld. Slechts bitter weinigen laten zich vangen en zoo ziet men ook al weer hieruitdat de oorlog alleen door den oorlog ten einde zal kunnen worden gebragt. De nuntius van het pauselijke hof is in Spanje met koninklijke eer ontvangen. INeuzen, 4 Mei. Jl, vrijdag morgen zijn alhier van Vlissingen aangekomen de le en 2e compagnie van het 3e bataillon 3e regiment infawteriealsmede een compagnie vesting artillerie uitNijmegen. 'sMid- dags 12 ure vertrokken van hier naar Vlissingen de 5e compagnie van het le en de 5e compagnie van het 3e bataillon van genoemd regiment infanterie. De verkiezing voor leden der tweede kamer zal plaats hebben op dingsdag den 8 Junij a. s.; aan de beurt van aftreding, voor het kiesdistrict Middelburgis de heer mr. J. P. R. Tak van Poortvliet. Men schrijft uit Groede 30 April. Het beruchte proces over de euorme nalatenschap van den ridder Stroo te Eecloo gevoerd door de wettelijke erfgenamen tegen verschillende roomsch catholieke kerken en gestichten in Belgie en Zeeuwsch Vlaanderen, is grootendeels beslist in het voordeel dezer laatsten. Tengevolge daar- van is reeds aan verschillende liberaal ge- zinde pachters de pacht der door hen gebruikt wordende hofsteden opgezegd. Te Oostburg is dezer dagen een koffij- servies verkocht, door Napoleon I bij zijn bezoek aan Breskens in 1805 gebruikt. - Aangenomen het beroep naar Nienwvliet, door W. K. Breukink em. pr. te Acquoy. In de op den 28 April jl. gehouden openbare vergadering van den raad van stateafdeeling voor de geschillen van bestuuris o. a. ingekomen een kon. besluit van den 15 dezer, houdende afwijzing van het beroep van den raad der gemeente Meliskerke van een besluit van ged. staten van Zeelandwaarbij goedkeuring is onthouden aan de gemeente-begrooting voor 1875, wegens het daarop niet-uittrekken onder de uitgaven van een post tot verzekering van gemeente eigendommen tegen brandschade(waarbij de meerderheid was verkregen door gemoeds-bezwa- ren van drie raadsleden). Jl. vrijdag avond was de landbonwer v. d. D. te Heinkenszand bezig met zijn knecht water te halen uit een grooten put op zijn hof- stedeteneinde zijn tuin te besproeijen. De knecht zette een emmer aan het tuinhek en begaf zich in de schuur. Terwijl v. d. D. zich in den tuin bezig hield nam zijn vierjarig zoontje den emmer weg, denkelijk met het doel om ook water te scheppendoch met het ongelukkig gevolg dat hij met den emmer in den put viel en ver dronk. Toen v. d. D- ongeveer 10 minuten i nadat de knecht den emmer had neergezet in huis ging en zijn zoontje niet vond, ging men aan het zoeken en zag de ongelukkige moeder tot hare groote ontsteltenis haar lief kind ieven- loos in den put drijven terwijl alle middelen om hem in 't leven terug te roepen vruchteloos waren Door het hoofd bestuur der maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland is maandag 4 Mei een adres aan de tweede kamer gezonden ter ondersteuning van het verzoek door de Geldersche maatschappij van landbouw ingediend tot het instellen eener enquete omtrent den veldarbeid van kinderen. Een bij de regering ontvangen telegram uit Indie, dd. 30 April, meldt, dat delndische regering uit Atchin alleen bevredigende tijdingen omtrent den gezondheidstoestand ontvangen had. Zaturdag namiddag is op de burgerlijke begraafplaats aan het kanaal te 's Hage de gedenksteen onthuld geplaatst op het graf van mr: J. R. Thorbecke. Het Vaderl. meldt, dat Cornelia Vermeere, die in het vorige jaar door een ongeluk beide handen en een been verlooren in de plaats daarvan thans kunsthanden en een kunstbeen heeftte Rotterdamwaar hij woont, in het hnwelijk is getreden met een 46jarige weduwe. Naar men verneemt heeft Dr. Hes te Amsterdamde uitvinder der nieuwe brandstof, waarvan wij onlangs melding maakten buiten de Weesperpoort een terrein aangekochtten einde daarOp eene fabriek te plaatsen met voor- loopig vijf machineswelke dagelijks 300 000 kilogrammen dezer brandstof kunnen leveren. Een eenvoudig landmandie te Hoorn sigaren kochtzag boven de deur van het magazijn eeu koninklijk wapen met het gewone devies. Daar de sigaren hem goed bevielen bestelde hij later per brief een kistje en schreef als adres Den heer J. E. Maintiendrai, sigarenkoopman te Hoorn. De soldaat Roghairwieuevenals den lsten luit. Comfurius de beide oogen zijn uitge schotenis met een transport kolonialen mili- taire in het vaderland teruggekeerd. Roghair heeft 300 pensioen. In Indie bragt. men voor hem bovendien f 6000 bijeen bij j aankomst in Nederland werd hij aan de boot j opgewacht door heeren en damesom hem deelneming te betuigen en deze lieten de bewijzen dier deelneming in den vorm van bankbiljetten in zijn handen achter ben daarvan was /200 groot. Binnenkort zullen voor de regtbank te Deventer eenige personen teregtstaac als ver- dacht van het verkoopen van lijnmeel met gemalen krijt vermengd Naar aanleiding van de wijze waarop de ge- schiedenis van het bewuste groote hoender-ei in uw laatste nommer voorkomt neem ik de vrijbeid n eenige plaatsruimte te verzoeken, ten j einde opheldering te geven. Zonder die ophel- dering komt dat berigt wel wat uit de lucht gevallen voor. Het Vaderland bragt ons het opmerkelijke nieuws dat te 'sGravesande een boender-ei gelegd was van 20,50 centimeter in ovalen, 16.50 in ronden omtrek gemeten. Daarop deelde ik aan de redactie van dat blad mede dat ik 30 July 1856 van een'landbouwer uit nwe gemeente een bonder-ei ontvangen had van 20.70 centimeter ovaal, 17 95 rond gemeten, en verder 'tgeen in die courant daarover staathetwelk vermoede lijk daaruit in de uwe is opgenomen. Er was dus aanleiding door en verband met het berigt van '8 Gravesande in genoemde courant op genomen. Gaarne neem ik deze gelegenheid te baat om mede te deelen dat ik nog veel te ouderwetsch op taalgebied ben om de x in Axel door ks te vervangenen alzoo de spelling van den naam dier gemeente op die wijze als ze in dat geval bij u en in 't Vaderland voorkomt niet van mij afkomstig is. Axed, 3 Mei 1875. H. J. VAN ECK. Gent, 30 April. Louden3 Mei. 287ste Staats-Loterij BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN. van 26 April tot 3 iVIei, Rotterdam 3 Mei. De Notarissen Mr. J. P. DRONKERS en C. J. A. F E R C K E N te Neuzen zullen op V b ij d a g den4Junij 1875, des naraid- dags ten 1 ure. in het „N e d e r 1 a n d s c h Logement" bij A. Batenburg te Nenzen ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen MARINU3 DE FEIJTER en ADRIANA HAME LINCK, publiek veilen en verkoopen, de volgende binnen de gemeente Zaamslag gelegene als Eerste Perceel. bestaande in WOONHUIS, SCHUURTJE, ERF, TUIN. WEILAND, WATER en DIJK staande en gelegen in den Margarethapolderkada3ter sectie A no. 77 78798283 en 84 te zamen groot4 hectaren 71 aren 10 centiaren. Tweede Perceel. zijnde een eind biunendijkgelegen tusschen den Margaretha en Nieuw Otbene polder, ka- daster sectie A no 171 en 215 te zamen groot 1 hectare 45 aren 30 centiaren. Derde Perceel. in deu Nieuw Othene polderkadaster bekend sectie ANis. 223224 en 225 te zamen groot 5 hectaren 62 aren 20 centiaren. Vierde Perceel. in den Nieuw Othenepolderkadaster sectie A nis. 238, 239 en 240 te zamen groot 3 hectaren 48 aren80 centiaren. Deze goederen zijn te bezigtigen op I 2 en 3 Junij en kunnen worden aanvaard als Het eerste perceelmet nitzondering van den tuin, het weiland en den dijk op den 10 Junij 1875en al het overige na het rooven van den oogst van dit jaar. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemde Notarissen. De Commissaris des Konings in de provincie Zeeland, maakt bekeud, dat, tengevolge van het ligten en weder-inhangen der qzeren vloed- en ebdenrei 2040 kilo. Vlas 40 tot 62 stnivers. Mcehrap. Handel iots levendiger, prima kwaliteit tot vesta prijzeDkoopers. AardappeJen. Zeeuwsche f 2,50 a f S.Geldersche 12.40 a 2.70 Eijeren f 2,65 a 2,90 per 100 atuks. Roode ea Witte Tarwe op staal ad 100 kilo fr. 25.50. Rogge op staal fr. 15,25 Gerst fr, Haver fr. 19.00. Boek- weit fr. 17.50 Paardeoboonen fr. 19,50, Koolr.aad fr. 38.— Lijnzaad; fr. 38,Lijnkoeken fr. 29.50. Koolzaadkoekea fr_ 22,50 boter fr 3,— per kilogr. Eijeren f 2.— per 26 staka. Granen atil en onveranderd. Prijzen van f 100 en daarboren 5e klasse. Trekking van 28 en 29 April, f 2000 op no. 16744 1000 779 5426 6039 6539 16457 20519 400 270 2598 4455 4849 6408 14006 14913 17133 253 4194 4776 5676 6107 6521 10262 11185 12780 13851 13924 15092 20939 1331 2920 8711 3739 3795 5194 7458 9478 10939 11580 12S67 13944 16651 17234 17419 17831 18495 20814 Trekking van 30 April, f 1000 op no. 540 3009 6475 11621 11879 17121 19656 6216 7310 8264 12582 635 4723 7476 7578 9179 12278 17470 741 1226 2615 5446 9883 200 100 400 200 100 Gf.boorten 26 April. Mattheus, z. v. Joziaa Dees en van Maria de Bruijne. 29 April. Cornelia Izaak, z. v. Abraham Elias Bliek en van Maria Kolijn. 29 April. Jan Pieter, z. v. Antonij Reigel en van Suzaana Dieleman 30 April. Maria Pieternella, d. v. Leendert de Doelder en van Helena de Doelder, 1 Mei. Johanna, d. v. Charles van Wijck en Elisabeth de Smidt. Overlijden 28 April. Cornelia Hendrik van den Berge oud 5 m.z. v. Reinier en van Janna van Heijnsberg. 2 Mei. Janna Cornelia van Peteghem, oud 58 j.echtgenoot van Pieter de Mnl. Bij matige toevoer van Tarwe werden vroegere prijzen be- dongen, pnike Ropge 10 ct. hooger, Gerst 20 ct. hooger, Wit- teboonen 25 a 50 ct. lager.Sj Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe f 8.50 a f 9.00 Overtnaassche 8,80 a 8.80 mindere f 7.80 a f 8,20 Hogge Zeenwsche en Vlaamsche f 7,60 a f 7,90 Overmaasche f 7,00 a f 7,70. Gerst, nieuwe Zeeuwsche winter f 7,30 a f 7,60 mtndere f 6,50 a I 7,20, zomer dito f 6,90 a 7,10. mindere f 6,20 a f 6,80. Haver, korte f 5,50 a f 6,40, lange f 4,00 a f 5,40 Paardenboonen f 8,50 a f 8,80. Duivenboonen f 9,25 a f 10, Bruineboonen f 14,75. a f 16,25. mindere f 10,00 a f 14.25 Witteboonen, Walehersche f 15,50 a f 16,25. Zeeuwsche I 15,00 a 15,50, minder f 11,50 a f 15,25. Erwten, nieuwe Walchencha fit,a f 11,75 Zeeuwsche f 9.50 a f 10,50 mindere 9.25.a 10,75 Koolzaad Zeeuwsche en Flakkeesch 59 a 61 Lijnzaad f 339 per

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1