ALGEMEEN No. 1037. Zaturdag 1 Mei 1875. 15de Jaar^. Binnenlandsche Beri^ten. Bnitenlandsche Berigten. Handelsberigten. Advertentien. JPolitielr Overzigt. Er is iuderdaad tegenwoordig veel bevveging op poiitiek gebiedzonder dat eveuwel °met eenige zekerheid valt op te maken, tot vvelk resnltaat al die drukte nog zal koinen 6f ze tot een meer gezonden stand van zaken 6f eindelijk weer op een nienwen oorlog zal nitloopen. Het laatste blijft veelal toverkeersckendegevoeien en Prnisen schijnt dan ook onder al die beweging, voor niets nog scherper oog te bebbendan voor op de groote en degelijke grondslagen ondernomene legerhervormingin Frankrijkmet zeldzame eenstemmigbeid voortgezet. Met groote bezorgdbeidschrijft men uit Berlijnslaat men hier die leger-organisatie gade en wat de Fransche bladeu daaromtrent ook mogen verzekerenwij kunnen niet voorbij zien, dat, volgens de nieuwe wet op de kaders, de Frausche infanterie 269 bataillocs meertelt^ dan in 1870 en dat zij in vredestijd onze infan terie met 171 bataillons te boven gaat. Daar komt bijdat bet raadselacbtig blijft, hoe Frankrijk eenigzins dnurzaam in vredestijd een ieger van zes nonderd dnizend man en 80 duizend paarden zou kunnen onderhouden en het ia op dien grond dat men bij de opzweping, die van zekere zijde plaats heeftvreestdat er achter dien ijverigen en eenstemmigen arbeid, oorlogsplannen voor de naaste toekomst en bij de eerste gunstige gelegenbeid op 'tspel zijn. 't Spreekwoord zegtwie schurftig is vreest de roskam en 't is dus vvel volstrekt geen wonder, dat Pruisen het gevoel met zich omdraagt, de eerste de beste gelegenheid op revanche of weSrwraak te zullen worden onthaald en dit gevoel steeds een ruim veld van beschouwiog bij tzelve inneemt. Het is op dien grond, dat in Duitschland zeli met alle gestrengheid wordt gewaakt tegen al wat eenigzins den vader landschen geest der natie ondermijnen of het volk afkeeiig kan maken van de tegenwoordi" gerolgde poiitiek, die steeds wordt voorgesteld, als geen ander doel dan 's lands veiligheid op 'toog te hebben De politie waakt alorn met argns oogen op elken reiziger wiens roorkomen eenigzins verdacht isof wieus bestemming in eenigzins twijfelachtig lieht staat. Bekend is ook de gestrengheid tegen de dag bladen of hnnne redactenren. De Germania meldt, dat men eene huiszoeking heeft gedaan naar het boekwaarnit de nameu der medewerkers van dat blad moesten aan't licht komen. Als het waar is, dan is die handeling wedr een blijk van de nuchtere onnoozelheid eener anders scherpziu- nige administratiedaar zoodanig onderzoek natuurlijk wel op nul moest uitloopen. Men meldt dan ook, dat de hierop befrekkelijke documenten v66r het onderzoek eenvoudig zijn verscheurd en verbrand. an tijd tot tijd komen de onde helden der openbare beweging weer op het tooneeldoch gelukkig in vrij wat gemagtigder karakter, dan waarin ze zich vroeger hebben leeren keunen. Zooals men weet, boudt zich de held van Aspre monteGaribaldi, met zjjne vreedza»e ontgin- ningen en alwateringsplaunen van den voorrna lingen pauselijken staat bezig. Thaas ook is de vurige vaderiander de ijverige luchtreiziger en oorlogsheld van 1870, de tribune held,de politieke radicaal, Gambetta, die, sedert hij op't spoorweg- station te Versailles op een pak slaag werd onthaaldi weinig van zich heeft doeu hooren met eene zeer bezadigde taal opgetreden in de Parijsche voorstad Belleville, te midden eener uitgebreide schare van toehoorders. Hij is thans niet als vroeger veroordeelaar van iedere rege ringsdaad hij is thans niet meer de sociale drijver, die al wat de maatschappij heeft eu bezit afkeurt eu door 'tsljjk haalthij laat zich kennen, als den bezadigden mar, diemetgeheel den gang van zaken tevreden is, en die, in plaats tot oorlog op te rocpen, tot vredelievende gezindheid jegens het buitenland aanmaant eenige posten dringend te vereischen waartoe generaal Pel aanstalten maakt." aldaar ontslageu hoofdonderwijzer J. H. Schneb- le, als gevolg van een door de regtbank van Goes uitgesproken vonnis. Bij genoemdec Schnebbelie werd bij deszelfsar- restatie bevonden een revolver geladen met zes kogels. Benoemd tot voorzitter van het bestnur van den polder Stoppeldijke de heer A. G. V. Horn bach. 30 April. Is een gouden bruiloft op zich zelf een zeer zeldzaam feest nog zeldzamer is de wijzewaarop die der echfelieden Peter van der Veen en Johanna de Vree verleden dingsdag alhier gevierd werd. En toch gold het hier geen feest van voorname peisonen. Neen! een onberispelijken leveuswandel is de eenige adelwaarop de jubilarissen mogen aanspraak maken. De gansche menigte nam dan ook deel aan 't feest. Tallooze vlaggen wapperden eerebogen waren opgerigttoepas- selijke opschriften aangebragt. De harmonie yecilia" die zoo bereidwillig elke feeste lijkheid met hare liefelijke toonen opluistert ruidjes enz. gingen de eerbiedwaardige ouder- lingen te negen uren's morgens afhalen en naar de kerk geleidenalwaar een solemneele mis werd opgedragen. Na afloop van den H.dienst opende de harmonie weder den togt Een vei rukkelijk tooneel bood de zamengedrongen menigte aan op wier gelaat een blijde aandoe ning zigtbaar was. De menigvuldige heilwen- schen de hnldeblijken van allerlei aard, welke aan de gelukkige echtgenooten ten deel vielen waren oorzaakdat de stoet slechts langzaam kon vorderen en vrij laat de plaats bereikte alwaar verder de dag iu gepaste vrolijkheid werd door- gebragt. Dat de eerbiedwaardige echtgenooten ook eens nun diamanten feest mogen vierenis zeker de wenseh van alle ingezetenen. Onze hulde^ zij gebragt aan de ingezetenen van btoppeulijk in 't algemeen welke bij die gelegenheid getoond hebben dat zij den ouder- dom de eer weten te gevendie hem toekomt. za'ui'dag 22 Mei a. s. zal doordefirma van Zeijlen ft Decker, scheepsreeders te Middel burg, ten hare kantore de aanbesteding plaats he iben van het maken van een droogdok aldaar. drukte, door de scheepvaart te Middel- burg te weeg gebragt, begint zachtkens aan proportien te verkrijgen De firma J. Smit Czn te Alblasserdam heeft het voornemen haar vijf (ir!®'!iastscliepen zameD 5987 ton metendeop Middel burg te dirigeeren. Het eerste dier vijf kan reeds de volgende maand nit Indie bier verwacht worden; het is de Johanna kapt. W. H. K. E. Rosingh, groot 797 last of 1510 ton. Met. 1 Junij a. s. wordt de vereenigde post en telegraafdienst te Veere opgeheven en de te Zwollemaakte verleden week een uitstapje naar Staphorst met zijne familie, Bij de terug komst kreeg hij twist met zijn vader en sprong in de nieuwe Wetering, om een einde aan zijn leven te makendoch hij werd gered en de vrede werd geteekend. Bij den ambtenaar van den burger!ijken stand te Duiven in Gelderland, werden verleden week mgeschreven drie gebroeders Bus, uit Oud-Zeve- naar met drie gezusters Peelenuit Groessen. Deze jeugdige paren zullen in de parochiekerk te Gioessen op 6dn zelfden dag in het huwelijk treden, J Pe Aksel is de heer van Eck in het bezit van een verzameling uitgeblazen hoendereijeren daarin bevindt zich er een van 20 70 centim. ovaal van 17.95 rond gemeten. Dat ei woog indertijd 121 grammen. Die soort van eijeren kwam van zoogenaamde Maastriehtsche hoenders, de legsters wierden niet geroemdomdat ze minder eijeren dan de gewone hoenders gaven en men, al waren ze veel grooter, er even goed 13 voor een doziju moest leveren eu tegen den zelfden prijs als de gewone hoendereijeren. Die eijeren haddeu in den regel twee dooren. nrievenpost op vorigen voet teruggebragt tot tijd en wijle wederom behoefte aan den rijkstele graaf mogt ontstaau. ■Pe Billand (Zu:d Beveland) zal de bijzon- dere school in 1876, wegeus gebrek aan deelue ruingworden opgeheven. Wij vernemen dat bij den raad van state aanhangig zijn of zeer spoedig aanhangig zullen gemaakt worden wetsontwerpen tot verhooging i van de pensioenen bij de landmagt; tot wijziging van de wet op de iukwatiering en tot herziening ran de onteigeningswet, benevens een voordragt tot reorganisatie van het leger. Men scbrijft aan het U. D. Der schipperjj gaat het thans alom evenals den bandel. Op de Hollandsche korenbeurzen zijn dagelijks bijna evenveel schippers als kooplieden om vracht te zoeken 'teen gaat even traag als t ander. Massa's turfschepen liggeu in Hoi land, zonder aitrek de fabrieken van steen, kalk enz. hebben het nog slap, wegens de geringe aan vraag uaat bouwmaterialen; t vooruitzigt is voors rS'euzen, 30 April. Heden morgen is te Sas van Gent gearres teerd en alhier gevaukelijk doorgevoerd den hands niet gunstig. Te Amsterdam wordt een nieuw ambt in t leveu geroepea. Er wordt eeue oproepingge daan van solicitanten naar de betrekking van )7hondenr angertot uitvoering der verordening, ilie bepaalt, dat losloopeude ongemuilde honden moeten worden opgevangen. Een wachtmeester der huzarenmet verlof Te Zevenbergen vierden in de afgeloopen week G. Bax en zijn echtgenoote hun zeventig jarig huweljjksfeestte merkwaardiger daar het B's tweede huwelijk is. le Wageningen heeft zich eene commissie gevormddie eene proeve wil uemen tot ver- delging van de meikevers welke binnen kort in overgroote massa te wachten zijn. Zij stelt zich voor, om binnen de grenzen derfinantieele krachten die te harer beschikking zullen worden gesteldkevers te doen vangendooden en verwerken tot tnest en tot veevoeder deze te verkoopen en de opbrengst percentsgewijze te verdeelen onder hen, die gelden hebben verstrekt Volgens het Vaderland hebben de ambachts lieden te Almelo betaling in Hollandsch geld gevorderd en daar hun eisch niet is ingewilligd zijn zij algemeen tot werkstaking overgegaan. Maandagmiddag hebben de ambachtslieden algemeen den arbeid hervat, op de belofte van de patroonsdat zij tegen dingsdagrnorgen de werkgevers zullen zamenroepen tot een bijeen komst, om ook ran dezeu voortaan de uitbetaling der rekeningen in Hollandsch geld te erlangen Door de hemoeijingen van den heer Gre gory, commissaris des konings in de provincie Jrenthe is thans de staat eigenaar van de meeste Hunnebedden in Drenthe. In de gemeente Bar ger c. s is hij in bezit van zeven geheelen van e6n met mede eigenaren. In het mail-overzigt van de Indidr leest men o a. het volgende: „Officieele berigten uit Atchin ontbreken voor het oogenblik De correspondentien van daar hangen een treurig tafereel op van de verwoes- tingen die de cholera in de vorige maand onder onze troepen aangerigt heeft. De ziekte bepaalde zich intusschen tot den Kraton hetgeen weinig verwondering kan wekken, omdat op geene andere plaats boven en in den grond dergelijke opeen boopiug van menschen eu allerlei overblijfselen heett plaats gehad. Zoo wel in de meer vooruitge- schoven postenketen als aan het strand blijft onze krijgsmagt wel blootgesteld aan koortsen maar maakt de cholera weinig of geen slagtoffers. Het is diep te betreuren dat generaal Pel niet leeds vroeger ernstige maatregelen heeft genomen om de verpeste omgeving van den Kraton door de ziekeu te doen ontruimenThans zullen, naar wij vernemeu op aaDdriugen van den chef van de geneeskundige dienst, op de grasvlakte bij den Kiaton barakken worden opgerigt. Wanneer men nagaat, dat volgens onze particuliere berigten op 5 dezer de cholera minderende zou zijn, het geen door anderen wordt tegengesproken maar toch nog 10 man per dag ten grave zou stepen dan kan men begrijpen dat de stemming der troepenmagt in Atchin niet bijzonder opgewekt is. Men is aldaar bezig met het boren van een artesische put en eene ijsmachine is van hier afgezonden die 1400 pond per dag zal kunnen opleveren. De telegraaf van de kust naar den Kraton is in werking. Verleden week is er 's nachts lirand ont- staan in de groote lucifersfabriek te Faatin naby Farijs. De werkplaats van de doosjes eu c e zagerij^ zijn eene prooi der vlammen geworden. oorts zijn verscheidene andere tot de fabriek behoorende gebouwen zwaar beschadigd. Aan matenalen is, naar schatting, een waarde ver- meld van 200,000 fr.de schade aan gebouwen wordt op eene gelijke som geraamd, Voor het ovenge is geen der personen gedeerd. Dr. Kenealy heeft met zijne voorsteIlin°- waarover wjj verleden week reeds het een en ander mededeelden in het lagerhuis een neerlaag geleden, die hem, voor iangen tijd althans on° mogelijk zal maken. Zijn voorstelnl. om een commissie te benoemen in zake het Tichborne- procesis, nadat hij een redevoering had ge- houden die, drie uren dnurde, onder algemeene hiraliteit met 433 stemmen tegen 1 die van den welbekenden exentrieken Ierschen majoor U German verworpen, SSorelret'SH, 29 April. 287ste Staats-Loterij. Heden overleed na een lang durig lijden in den krachtvollen leeftijd van ruim 35 jaar mijue geliet'de echtgenoote FRANCINA L)E KORNE mij nalatende twee kinderen te jeugdig, omdit zoo zwaar verlies te kunnen beseffen. Hansweert 23 April 1875. JOHs. KOLE Mz. Heden overleed. tot mijne en mijner kinderen diepe droefheid, mijn hartelijk geliefde echtgenoot deheerREIJER .PO FHOVEN, in leven Magazijnmeester der I Artillerie, in den ouderdom van ruim 71 jaren. Neuzen, 24 April 1875. Wed. R. POTHOVENScheeehout. Eenige en algemeene kennisgeving. De Heer BORSIUS betuigt zijnen ..if opregten dtmk voor de vele en hartelijke deelneming, die hij bij het over- lijden van zijnen geliefden jongsten "zoon mogt ondervinden. Middedburg, 27 April 1875. De militaire positie schijut het nemen van nog Jongelieden, tusschen de 14 en 10 jaren die weuschen mede te dingen naar eene eerlang openvallende plaats als HWEGKELI1G bij de Normaallessen te Middelburg, waaraan eene rijkstoelage van f 300,— voor kost en inwoning met bewasschiug is verbonden, worden rO u^vcu oLI UtJ Mantle niat c> De aanvoer was heden beperkt. Tarw. onreranderJ. Paarden- ea Duirenboonen 40 cent lager,- Erwten 50 cent lager. I'uike Zeenwsclie en Vlaamscbe Tarwe 1 8 70 af 9 0(1 TdT J'70, f 8,°0, Ro-?e, Zeeuwsetie en Vlaam- sche f 7,20 a f 7.50, Overmaassche f 7,00 a f 720. Ger«t Zeenwscne en Vlaamscbe winter f 6,20 a f 7,00. Overmaassche i ZeeuW8che en Vlaamsche zomer f 6 40 a f 0,70, Overmaassche f 6,00 a f 6,20, Haver, dnnne f 4 30 /„A4'80- dlkke I 5.0il a f 5,50. I'aardenboonen f S 40 a f 8,80, Duivenboonen f 9,50 a f 10,Witteboonen f 14 00 J f U,50. Bruineboonen f 15.00 fa 10.00. Erwten 9 50 a 10,50. Koolzaad f 1160 af 12,40 Lijnzaad 72 a 81 »t. Prijzen van f 100 en daarboven 5e klasse. Trekking van 27 April, f 1000 no. 16131 20508. f 400 2850. 6483. 10103. 18542. 20596. f 200 11843. 12345. 15691. 16293. 20590. 3114 3633- 4218- 5257. 5358.5490.6987. 10820. 11313. 12680. 15625. 17418. 18592.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1