ALGEIHGGN j No. 1035. Zaturdag 24 April 1875. 15de Jaarg. iinnenlandsche Berigten. JPolitielr Overzisft. Als de geschiedschrijver eenmaal voor bet hoofd- stuk onzer dagen zijn opscbrift zal kiezen, kan het geen ander zijn dan het tijdperk van den staats-kerkstrijd. Het is waar, er is bijkans geen tijdvak aan te wijzen, waarin die strijd niet in alle wereldsche kwesties ecn magtigen invloed deed gelden maar zoo onverbloemd en helder, als hij in onze dagen te voorschijn treedt, zoo eenig en alles beheerschend, als hij nu vvordt gevoerd, dit scheen voor onze dagen bewaard. Men maakt er toch van weerszijden geen geheim van, dat men elkander op leven en dood wil gaan be- strijden, en al is het, dat Pruisen hierin den toon geeft, geen enkel land bijna, waar dit niet is begonnen of waar althans niet de voor- teekenen in aantogt zijn. 0, 19e eeuw! met uvve booggeroemde verbroedering, verdraagzaam- heid, algemeene humaniteit, waar blijft zoodoende het werk, waarop ge zoo langen tijd uwen trots hebt gebouwd? Vervolgen wij onze mededeeling over den stand dezer Europesche beweging, dan treedt natuurlijk de spanning tusschen Pruisen en Belgie op den voorgrond. Het. punt in kwestie is: heeft eenige staat, welke ook, het regtom een anderen maatregelen op te dringen, die hij tot handhaving zijner eigene veiligheid noodig acht, en waardoor hij zich dus indirect in het bestuur van een naburig land mengt? Het antwoord op die vraag moet in hoofdzaak door de geschiedenis gegeven wor- den, en dan zien wij, dat bijkans elk eenigzins toongevend land onzes werelddeels van dat middel heeft gebruik gemaakt. Of is het niet bekend, hoe vooral Prankrijk er bij Belgie steeds op heeft aangedrongen, dat land niet te maken tot eene verzamelplaats der onvergenoegden en zamenspanners tegen zijne bestaande orde van zaken, of ontving ook Zwitserland niet rneer- malen eene aanwijzing, om dezen of genen woel- geest buiten zijne grenzen te zetten. Geen kleinere nabuur bijna, die niet in dit opzigt aan pressie van zijn grooteren heeft blootgest.aan, en 't schijnt ook reeds, dat de thans door Pruisen aangenomene houding voor de vierscbaar van Europa, tvaarvoor ze, zoo 't schijnt, door Pruisen zelf is gebragt, tot op zekere hoogte wordt toegestemd, als is het ook, dat men daaraan alsnog zijne daadwerkelijke medewerking onthoudt. Het Engelsche parlement heeft zich, gelijk men weet, reeds met de zaak bezig gehouden en wat de telegraaf ons nu dienaangaande wederom mededeelt, is, als het vorige, van geruststellenden aard. Door het parlementslid O'Reyly is maandag arand in het lagerhuis de vraag gednan, of het waarheid was, dat Duitschhind reeds in Januarij 1874 aan Engeland zou hebben voorgesteld, zich over de woelingen der clericalen in Belgie tot het Brusselsche babinet te wenden, en voorts of die gedachtenwisseling schriftelijk, dan wel mondeling had plaals gehad? De president minister Disraeli verklaarde, in antwoord daarop, het volgendeHet is waar, dat priiis Bismarck zich genoodzaakt heeft gezien bij Belgie zekere vertoogen in te dieiren, aan- gaande hctgeen hij (Bismarck) noemt zamen- spanning tusschen Jezuiten-priesters, die naar Belgie de wijk hebben genomen, en katholieken in Duitschland. Het was in Januarij 1874. Bismarck wenschte, dat Engeland die vertoogen zou onderstfe'uiien, en deed in dien zin een voorstel aan den Britschen gezant te Berlijn. Lord Granville uitte hie'rop, in een gtsprek met den Duitschen gezant te Louden namens Enge land de hoop, dat er geenerlei aanleiding zou bestaan tot een geschil tusschen DaiUchland en Belgie; daar het Belgische gouvernement zich in zijne betrekking met het buitenland altoos uiterst voorzigtig had betoond en steeds had doen blijken, alle aanleiding tot klagten bij na- burige staten te willen vermijden. Lord Granville zeide verder, dat hij hoopte en vertrouwde, dat prins Bismarck de Belgische I'egering niet zou dringen, om de grenzen te overschrijdendie haar als regering van een katholiek land zouden kunnen worden afgebakend. Neuzen, 23 April. Men verneemt dat tot vice-consul van Enge land albier benoemd is de heer H. C. E. van IJsselsteijc. Gisteren heeft albier de openbare aanbesteding plaats gehad van 1°. Het eenjarig oDderboud van de kazerne- gebouwen te Neuzen aannemer de heer D. P. J. van Rees, voor f 1200,—de begrooting be- droeg 1300 2° Het eenjarig onderhoud van de werken te Neuzen en te Ellewoutsdijk aannemer de beer D. P. J. van Rees, voor /"29S5,de begroo ting bedroeg /3600. 3». Het eenjarig onderhoud van de zeewerin- riugen te Netazen aannemer de heer J. Jansen, te Hoek voor 4050,de begrooting bedroeg f 4500,—. Vrijdag 11. des voormiddags om half twaalf are had in de kleine statie te Gent op bet verzoek van den beer Colson, bestuurder van betstoom- wezen te Selzaete, wederom een administratief onderzoek plaatsteneinde de oorzaak der out- riggeling, welke op den 10n dezer maand td Gent heeft plaats gebad - zamen te ontdekken. Te dieneinde waren verscheidene ingenieursj bij de staatsspoorwegen van Belgie door de beide maatscbappijen van Gent—Neuzen en Gent Brugge uitg'enbd'digd. Na verscheidene Vragen aan de boofdconduc- teurs der lijnen Gent—Brugge en Gent—Neuzen te hebben gedaanen na herbaalde mal'en de lijn gemefen en zich overtuigd te hebben dat de locomotiefwelke ontriggeld is gewcest. in voltnaakt goeddu staat zich bevond, alstfiede de lijn, is de vergadering verdaagd zonder dat men de oorzaak der oritriggeling heeft kunnen ontdekken. Bij de tweede kamer is ingekomen he^ wefsontwcrp tot bekrabbtiging der overeenkoms' met Belgie betreffeude de verbetering van he^ kanaal GentNeuzen. Het eindverslag op de hdoger onderwijs-wet is uitgebrngt. Tegen woensdag zijn verscbillende wetsontvverpen aan de orde, waaronder de onteigeningswet ArnhemNijmegen, en wijziging in de artikelen van het wetboek van kocphan- del betreffende de levensverzekering Wij vernemendat de strekking vandeinge- dieutle voordragt tot nadere tijdelijke voorzieniug omtrent het Nederlandsch muutwezen is, om de bevoegdheid tot aanmunting van goud ook voor particulieren open te stellen en daarentegen, voor zoovcel bet zilver be'trefr, die bevoegdheid te beperken tot de aanmunting van regeringswege. Doze maatregel zou werken tot 1877, om daarna te beslissen welken staudaard wij definitief zullen aannemen. Benoemd tot rijksveldwachter te Helder (N. H.) de onbezoldigd rijksveldwachter P. J van de Veken te Zaamsiag. Door het hnlpkantoor te Overslag is in de 2e belft der tnaaud Maart jl. een brief verzonden geadresseerd aan J. van Zundert te Heusden welke aldaar onbestelbaar is. Op pensioen gesteld, op verzoek de kapitein van de divisie marecbauss^e in Noord-Brabant en Zeeland F. F. Graafiand te Sas van Gent ten bedrage van /'990 'sjaars. Bij bevelschrift der arrondissement regt bank te Goes is naar den procnrenr generaal bij het provinciaal geregtshof in Zeeland verwe zen J. M. Welters ond 32jaren, bouwkundige, wonende te Neuzen tbans gedetineerd te Goes, ter zake dat hij zich op 28 Fehruarij 11.met G. Boon., C. J. de Witte en eenige andere personen beeft bevonden in de herberg van V. Willems te Selzaete (Belgie)dat, toen genoemdc G. Boon met wie de beklaagde verkeering bad met ecn der aauwezigen had gedanst en ander- maal wilde gaan dansen de beklaagde haar tot tweemaal toe heeft aangevalleneen dolkmes nit zijn zak heeft gegrepen en haar berhaaldelijk daarmede heeft gestoken met bet doel haar het leven te benemen waarin bij echter is verhinderd door het ter hulp Snellen van genoemden C. J. de Witte, die den beklaagde heeft vastgegrepen en gehouden fengevolge waarvan G. Boon de gelegenheid heeft gehad den beklaagde te out vlugtenzoodat zij slecbts drie verwondingen bekomen heeft, een aan den pink der regtei hand, een aan de linkerzijde van den hals en een op den rng aan de regterzjjde welke laatste wonde doodelijk had kunnen zijn zoo bet dolkmes niet op het schouderblad was afgestuit. Wij vernemen zegt het Vaderland dat de minister van oorlog in overleg "met zijn amht- genooten bepaald besloten heeft zijn portefeuille neer te leggen. Het schijnt echter iu de bedoeling te liggen eerst zekerbeid te hebben omtrent de optreding van een opvolger, voor dat generaal Weitze! werkelijk zijn demissie neemt. Door den minister van finantien is bepaald dat de 288e lotei ij bestaat uit 21.000 loten 10 500 prijzen en 2 premien. D# collecte wordt geopend op maandag 24 Mei e. k. en gesloten op zaturdag 5 Junij d. a. v. De trekking van de eerste klasse beeft plaats den 21 Junij, terwijl de laatste 100 nommers op zaturdag 11 September worden getrokken. In bet Provinciaal blad van Zeeland no. 31 komt voor eene circulaire van den commis- saris des konings aan de burgemeesters dezer provincie waarin bij te kennen geeftdat het blijkens ontvangen berigt. gebeurtdat beambten, belast met het toezigt op de visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen consenten voor visschers aanvragen of zich belasten met het overmaken van gelden voor verschuldigde retri butieu of concentgelder^ Daar zoodanige bemoeijingen schadelijk op hun dienst moeteu terugwerken verzoekt hij de burgemeesters om voor zoo ter zulks voor hunue gemeente van toepassing mogt kunnen zijn de politie beambten onder hen werkzaamvoor te bouden dat zij zich van die bemoeijingen in bet vervolg hebben te onthouden. Een landbouwer onder Westkapelle moet bij zijn spitten een goede vondst gedaan hebben, ter plaatse waar vroeger een hofstede gestaau heeft, nameljjk een zilvereu bekertje en een aar den kan en daarin aan waarde ruim f 400, be Staande in rijksdaalders en drieguldenstukken. Zaturdag middag kregen te 's Hage twee viscbvrouwen, die bij de vischbanken bezig waren haar mauden schoou te maken, een bevige ruzie waarbij zij echter niet handgemeen raakten. De drift bad niettemin voor een der vrouwen Mie Lammers geheetenbet noodlottig gevolg dat ze plotseliug dood bleef. Volgens bet verslag der stoomvaartmaat schappij Nederland, is iu 1874 met 9 uitreizen en 8 tbnisreizen een bruto winst gemaakt van bijna 5 ton Na aftrek van onkosten en afschrij vingen blijft er een saldo beschikbaar van /"230 000 waarvan na aftrek van f 47 000 voor bet assu rance reservefonds, 5 pet. aan de aandeelbouders kan worden uitgekeerdhet eerste dividend, dat deze maafschappij kan uitdeelen. Naar de Arab. Ct. verneemt, bestaat bet plan in de vulgende maand te Haarlem eene bijeenkomst te doen plaats hebben waarop de verscbillende vereenigingen tot bescherming van dieren zullen zijn vertegenwoordigdteneinde in overleg te treden omtrent bet wenscbelijke - om zamenwerking te brengen tusschen deze ver schillende vereenigingen en de wijzewaarop die zou kunneu worden verkregen. Een arbeidersvronw in den Znidlandscben Polder is van haar 24e kind bevallen. De vrouw is 42 jaar oud en 25 jaren gebuwd. Uit een in de Staats courant opgenomen staat der uit Nederland in 1874 als landrer- huizers over zee vertrokken personen blijkt dat dit getal 1042 bedroeg, waarvan 304 uit Zeeland. Te Amsterdam is een proef genomen met een nieuwe brandstof, uitgevonden door dr. J. A, Hes. Deze stof, de helft goedkooper dan'jde slechtste soort steenkoleGlaat geen slakken maar een dnnne ascb na beslaat bij eene gelijke hoegrootheid gewigt minder ruimte dan steen- kolenen kan met alieen dienen om in ma chines maar ook in kagcbels en baarden te worden gestooktja zelfs zou er licbtgas uit kunnen worden bereid, terwijl eindelijk de asch over de aardappelvelden gestrooid, de aardappeleu tegen de gevreesde ziekte zou vrijwaren. Waar- lijk bijna zou men op eens te gelukkig worden Een fabriek zal eerstdaags in aanbouw komen, om de nieuwe brandstof, die in den vorm van briquets wordt gemaakt, op groote schaal te vervaardigen de wijze van zamenstelling is een geheim. De Amst. Ct, verneemt, dat de Wiliems- toren te Dillenburg op 29 Junij a. s. feestelijk zal worden ingewijd. Het hoofdbestuur der Geldersche maat- schappij van landbouw heeft besloten 1aan eene commissie op te dragen een onderzoek in te stellen naar de uitkomsten van de berziening der belastbare opbrengst der gebouwde eigen dommen in de provincie Gelderland 4 en 2. een ad res tot dc regering te rigten waarin op de voordeeleu der aanneming van de gouden munt. met betiekking tot den laudbonw, wordt gewezen. Te Groningen heeft zaturdag II. de hoog- leeraar J. H Jansen den dag herdacht, waarop hij vooi 2o jaren zijne betrekking bij de genees- kundi-e faculteit der hoogeschool aldaar aac- vaardde. Zoo als men weet, bebben onze meeste hoolilouderwijzers hun loopbaan aaugevangen met kweekeling te zijn. Volgens onze ervaring behooren de besten onzer hooldonderwijzers onder hen, die hun dpleidin<» op die wijze genoteu. Zoo denkt er echter de heer Y. Ykema niet over. Hij beweert in de N Bijdragen dat kwee- kehngen v66r do klasse opgeleid worden tot „pedante, onuitstaanbare wezens, tot ouderwijzers die den sleurgang der traditie niet uit ee'rbied Oi overtuiging, maar nit slaafscbe stompzinnigbeid zullen volgen." Het komplimfentjedat de heer Yhiermede maakt aan de overgroote meerderheid zijnerambts- broeders ook aan zichzelf? is kort maar kras en piomp, Onze visscbers klagen zeer over den verre- gaande moedwil, dien zij bij de uitoefening van bun bedrijf van de Engelsche visschers te verduren hebben. Deze ruwe lieden vergenoegen zich met all een met bunne groote, goed bemande loggers door de uitstaande netten van ooze visschers heen te wenof ze, zoo die ben hinderen, door te smjden, maar ze zijn zelfs brutaal geuoeg de viscbscbuiteu te entereu en dooraaans vergdzeld van zeer groote bonden aan boord te komen om zich uieester te maken van wat bun aanslaat. Onze visschers zijn met hunne kleine botttsrs en zwakkere bemaum'ng niet tegen ben opgewassen en maken zicb, bij^de nadering van zutke Eifgetefchen, dadelijk nit de voeten, 't Wordt bankelijkbeid van Belgie tegenover de Napoleou- llnhin^T^!- uarUliene expeaitre tegen - De heer I, C. Dadok de Wit zal op 1 Mei Atch.n, te At]eh wegens beloomug VaU zijn a. s.:s nacbts te 4 urenAmsterdam verlaten de schaduw. Twee personen stierven tengevolge van zonnesteken. L t-l: MM iu »v/. ..muviuigvu "VI lunioiv jaicu uo Ouai

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1