ALGEMEEN No. 1033. Zaturdag 17 April 1875. 15de Jaarg. Binnenlandsche Berigten. Buitenlandsche Berigten. Ingezondene Stukken. f Ir*olitielc Overzigt. De oorlogzuchtige toon, die in de laatste dagen in de journalistiek is aangeheven, begint reeds te kalmeren. Omtrent de hoog opgevijzelde notaas tusschen Pruisen en Belgie gewisseld, ontvangt men van den Engelschen president- minister Disraeli, op eene interpellatie van den afgevaardigde Lewis, de beste inlichting. De Engelsclie regering weet niets van eene dreigende Pruisisclie nota aan Belgie; maar heeft alleen van eerstgenoemde zijde vertrouwelijke mededeeling ontvangen van een tot Belgie gerigt vertoog, doorgaans in vriendschappelijken toon gesteld en de Engelsclie minister spreekt als het gevoelen der regering uit, dat met het Belgische antwoord „de zaak is afgeloopen." Ziedaar dus, den plotselingen storm terugge- bragt tot een tamenlijken bries, die wel nog de politieke zee eenigen tijd zal verontrusten, maar vooreerst voor den orkaan des oorlogs nog weinig doet vreezen. De Pruisische kroonprins en kroonprinses zul- len in plaats van een officieel nu een gewoon burgerlijk bezoek aan Italie brengen. Misschien dat een beleefd bedankje van Italiaansche zijde voor een zoo snel opvolgend en omslagtig officieel bezoek van eene geheel vorstelijke familie daarvan oorzaak is: misschien ook wel om zich te vrrjer in Italie te kunnen bewegen. De hooge reizigers zullen nu te Monze een bezoek ontvangen van den kroonprins en de kroonprinses van Italie en met deze uitstapjes misschien wel naar Rome doen. Berlijn verwacht binnen weinige dagen keizer Alexander van Rusland en den koning van Zweden; terwijl daarna keizer Wilhelm zich naar Eras en Gastein zal begeven, tot het ondergaan zijner gebruikelijke badkuur. Dat er druk gepolitiseerd wordt over die drukke vorsten-bijeenkomsten dezer dagen, is Wel geen wonder,, en dat die beschouwingen al naar den kant, van Waar ze komen, zeer verschillend gekleurd zijn, evenmirt. Hier heet het, dat Oostenrijk en Italie zich verborvden tegen Prui sen; elders, dat pogingen tot verzoenifig van den patis met Victor Emanuel of het tegenwoordige Italie waren aangewend; wedr elders, de band dat tusschen Italie en de Noordsche mogendheden allervertrouwelijkst is. Men zal dus wel best doen, alle ineeningen in hunne waarde telaten. De berigten van het Spaansche oorlogstooneel waren in de laatste dagen zeer schaarsch. Nu echter schijnt er weer eenige beweging te komen. Uit Madrid wordt gemeld, dat bij Torlosa de Carlisten geslagen zijn en een lOOtal manschap- pen verloren hebben. Omtrent de gedragslijn der regering komen echter bedroevende berigten, waaruit moet wor- den opgemaakt, dat het onder Isabella gevoerde stelsel van verbanning onder don Alfonso nog niet is uitgestorven. Twee professoren aan de Madridsche hoogeschool zijn verbannen, omdat ze zich niet konden vereenigen met de strenge en teruggaande maatregelen, ten opzigte van het onderwijs genomen. Ook zou de generaal Concha, die den tegenwoordigen minister van oorlog beschuldigd heeft, van de zaken op Cuba glad bedorven te hebben, een banvonnis gekre- gen hebben. De jeugdige Alphonsus, de speelbal der per- soonlijkheden en de partijschappendat is even goed, als de rust van Spanje, ook onder zijne Regering ten eenenmale, verdreven. De Zwitsersche bladen maken een besluit van den Bondsraad openbaar, waarbij eene volks- stemming uitgeschreven wordt, over de wetten op het burgelijke huwelijk, den burgerlijken stand en het stemregt der Zwitsersche burgers. Die volksstemming, door meer dan honderdduizend ingezetenen gevraagd, moet krachtens de bepa- lingen der constitute, van regtswege plaats hebben en zal zondag 22 Mei in alle kantons gehouden worden. IVeuzen, 16 April. Naar wij vernemen zal bij besluit van den gemeenteraad de algemeene begraafplaats alhier worden vergroot met eene oppervlakte van circa een Gentsch gemet of 300 roeden. Jl. maandag avond gaf het muziekgezelsehap Apollo alhier in het Nederlandsch logement een concert De uitvoering der stukken liet niets te wen schen over en de contribuerende leden dames en geintrodnceerden waren regt erkentelijk voor het kunstgenot dat hen te smaken was gegeven. Moge Apollo meer en meer in bloei toenemen en vrucht dragenzoowel door het werk der werkende leden als door den welverdienden steun der burgerij dezer gemeente Bbschkapelle13 April Heden na middag ontstond alhier in den wijk Schapershoek brand in eene v66r eeu paarjaar nieuvv gebouwde arbeiderswoning met stal. Door den hevigen wind aangezetsloegen alras de vlammen boven het gebouw uit en verkeerden de belendende bewoners mede in gevaar. Met kraehtdadige hnlp der ingezetenen slaagde men er in verdere onheileu te voorkomen. Het meeste huisraad kleederenbrandstof benevens eene geitwerden de prooi der vlammen terwijl van het gebouw alieen de muren niet de zoldering zijn overge- bleven. Over de kwestie betreffende de goedkeu ring van het met Belgie gesloten tractaat omtrent het kanaal Neuzen-Gentwordt uit Brussel aan het Handelsblad het volgende geschreven i) De hevige oppositie, die zich daartegen open baartwordt in Autwerpen zelf, zooals ik uit den mond van ingezetenen dier stad heb ver- nomen door hen, die aldaar buiten de partijen staan of de zaak met kalmer overleg nagaan, grootendeels als een politiekestormram beschotiwd, door hare sterke overdrijving eer nadeel dan voor- deel kunnende doen aan de zaakdie men voorstaat. Volgens die meer bedaarde en lijde lijke toeschouwers der Antwerpsche beweging, behoeft de haven van Antwerpen de concurreotie van Neuzen niet te duchten althaus zeker niet in die mate als men vcoigeeften worden onder de hevigste opposanten personen gevonden die bij het tot stand komen der overeenkomst het minst te verliezen hebben of door het aankoo- pen van terreinen zoowel te Neuzen alsteVlis- singen en het daarstellen in die plaatsen van succursalen voor hunne handelshuizenden Nederlanders het gras voor de voeten hebben weggemaaid." De officieren van het rarnizoen te Vlissin gen hebben aan den beer W. Ruiscb, officier van gezondheid 2e klasse, een fraaije schrijftafel als berinnering bij zijne overplaatsing van Vlissingen naar Amsterdam vereerd, Als een bijzonderheid kan gemeld worden, dat bij den landbouwer J. Tolboek te Wolfaarts- dijk een koe is drooggemaaktdie na het werpen yan haar vierde kalf drie achtefeenvolgende jaren melk heeft gegeven en v66r het droogma- ken nog twee kan per dag gaf. Volgens het Dagbl. wordt op de Haagsche kermis een vermetele waaghals verwachtdie ineengehurkt in een monsterkanon gaat liggeu zich daarnit laat wegscbieten en op zijn togt. door de lucht een hangende trapeze grijpt om aaaraan zijn toeren te verrigten Uit den Haag wordt aan het Ufrechtsch dagblad aaugaande de plannen der regering ten aanzien der droogmaking van de Zuiderzee met vrij groote zekerheid medegedeeld, dat de regering staatsuitvoering boven die bij concessie verkiest. De briefschrijver meent er zelfs bij te kunnen voegendat hiervanbehoudens onvoorzieu oponthoud, ook weldra openlijk zal blijlsen. Uit het versing van de kamer van koop- handel en fabriekeu te Schiedam, over het jaar 1874, blijktdat bij het einde van dat jaar 314 branderijen in die gemeente in werking waren waarvan 7 in genoemd jaar werden gehouwd. De productie bedroeg indattijdsverloop 40,952,856 hectol. gedistilleerd ad 50 pCt., docb hieid geen gelijken tred met de jvenneerdering der bran derijen. Men isblijkens een advertentie in bet Zondagsblad van den Sfaud. te Amsterdam van plan om door middel van zingen op straat te evangeliseeren. De geschikte persoon heeft zich reeds daartoe bereid verklaard. De arr. regtbank te Amsterdam heeft eene belangrijke beslissing genomen in zake den wind handel in dividenden der Nederi. handelmaat schappij. Zij heeft aan een firma, die als corn- missionair voor anderen zulke dividenden gekocht en daarvoor uitschotten en provisie te goed had, haren eisch tot betaling daarvan ontzegdop grond dat de wet geen vordering heeft wegens spel en weddenschapwaarop in dit geval de handeling neeikwam als zijnde geen koop op levering, maar enkel speculatie op r jjzing ol daling bedoeld geweest. Dat de commissionair als last - hebber met dezen aard van de handeling niet te maken zou hebben werd niet als geldige verde diging aangenomenomdat de lastgeving over een door de wet afgekeurde handeling liep. Naar men verneemtzal het regt om gednrende tien jaren van het in 1808 bij heteiland Terschelling gestrande en in het zand bedolven Lugelsche oorlogschip Flora te halen wat daarvan te krijgen is, door de regering worden verkocht De kooper van dit regt zalwat hij ook van of uit dit vaartuig moge halen aan den staat niets behoeven af te geven. Nu v<56r eenige dagen uit Utrecht berigt werd, dat reeds in dit jaar 1600 paarden uit ons land naar Frankrijk zijn uitgevoerd deelt men ons op grond van vertrouwbare iulichtingen mededat dit cijfer minstens viermaal te groot is en er tot dusver nog geen 400 paarden naar Frankrijk uit ons land zijn getransporteerd. De arrond.-regtbank te Zwolle heeft een persoon die op oudejaars avond door het lossen van een schot in de Christ, geref. kerk te Avereest, tjjdens de godsdienstoefeningschrik en verwar- ring te weeg bragtwegens storing van eene godsdienstoefening, veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf en f 8 boete. Te Zwolle zijn bij het ver'oouwen van een woningop een diepte van p. m. 1 meter onder den vloer 6 geraamten van menschen gevonden Ook in andere huizen in die buurt zijn vroeger bij verbouwing doodsbeenderen gevonden. Naar men zegtmoet daar ter plaatse in vroegere tijden een kiooster of dergelijk gesticht hebben gestaan. Volgens een bij de regering ontvangen telegram is de gezondheidstoestand te At"hin bevredigend de ziekte minder kwaadaardig en de sterfte gering Er was slechts een cholera- geval. r> Kapt. Boyton heeft zijne poging om van Eugeland naar Frankrijk, in zijne reddingsgewaad gekleed zwemmende' over te steken met goed gelukt volbragt. Hij is zaturdag morgen om drie uur van de Admirality Pier te Dover in zee gesprongen en des avonds ruim te half negen ure te Boulogne-sur Mer aangekomen In regie lijn is de afstand van Dover naar Boulogne 46 kilometers; doch yerschillende stroomingeu en het, wisselen van het getij maakte het nood- zakeljjk dat een weg het meest gelijkende op eeu S werd gekozen die minstens U38 kilometers lang is De beste Frausche loods M^qnin zeilde in een loodskotter vooruitom hem den weg te wijzeu. Volgens de mededeeling in de Temps werd Boyton door de stroomingen verbinderd op Boulogne aan te houden en heeft de loods hem op 't laatste genoodzaaktzich aan h'oord van den kotter te begeven Bij zijn aankomst te Boulogne was zijn reddingsgewaad nog in zeer goeden toestand en hij zelf voliriaakt welvarende. Een onafzienbafe meuigte wachte hem re Boulogne op en begroete hem aan de kaai met daverend gejuich. Te Helsingfors stierf de zeekapitein Bar, een paar weken nadat zijne vrouw overleden was. De 8 kinderen stonden hnlpbehoevend daar, want de vader had meer schulden dan geld nagelatende oudste zoon was vaandrig en dus nog niet in staat zijne zusters en broeders te onderhouden en de daarop volgende zoon volgde nog de lessen aan de polytechnische school. Deze, van zwaarmoedigen aard, werd door de rampen die hun troffen razend en schoot zijne broeders of zusters dood of worgde hen slechts de oudste die dienst had, bleef gespaard.' Twee van de jongste kinderen leven nogmaar er is weinig hoop op hun behoud. Mijnheer de redacteur! Verscheidene maanden dunrt reeds het conflict tusschen den heer Schnebbelie, hoofdonderwijzer, en den gemeenteraad. In plaats van een einde muil wilde opeDdoen, werd neergestoken; daarna beklommen we de borstwering en verspreiden ons op dezelve. Nu zagen we een 40 a 50 tal aan opinm zwaar verslaafde broeders op den grond om eey nog smenlend bivouacvuur liggen ieder koos zijn man en op 't commando „vnnr" beten er'30 in 'tzand- de overigen zocbten een goed heenkomen, hetwelk hnn gedeeL hjk gelnkte. Toen we gingen tellen hadden we 23 dooden II zwaar en 2 ligt gewonden, 5 gevangenen, 1 kacon (12 pd.j 25 oude tromplaadgeweren (met vuursteenen,) welke dadeliik stukgeslagen werden, benevens een tonnetje kruid en twee zakken kogels te pakken. Nu zaten we er wel in, doch nu moesten we ons staande nouuen. Er werden 1 korporaal en 2 man afgezonden om ver- s ernag te viagea, die dan ook 8/4 uur later aaukwam (2 bataillons infanterie en een sectie berg-artillerie) 1/4 uurs voor de aankomst der bataillons kwam er een transport Atchineezen, beladen met rijst, lombok en verdere levensmiddelen. Toen (we hadden ze laten naderen tot p. m. 15 pas van de borst wering keken de kerels op alsof ze gek waren want in plaats van met een hoezeemet een snelvuurtje begroet te worden is met zeer pleizierig. Ze lieten dan ook de rijst in den steek en liepen wat ze loopen konden. Hierbij kregen ze 5 dooden en i zwaar gewonden. Doch toen werd het tijd dat er versterking kwam, want we kregen een vuur dat meer dan baai was. Enfin we trokken na een kwartier terug en lieten het overige maar aan de bataillons over, die er dien dag nog een versterking bij, benevens 3 kampongs in de asch. legden Al het zwaar geschut wordt voor Bital gebragt. Op de voor ons bezette missigit longbatta hebben de Atchineeschq heeren de roode of uitdagingsvlag in den grond gestoken. Ze kunnen dit ook best doen. want bij de geringe getalsterkte der troepen, veroorzaakt door ziekte, evacuaties en het aantal bentings die bezet moeten worden gehouden, hebben ze nog 2 steenen en e'e'n andere leggen, waar ze nog alle denkbare versterkingen aanbrengen. Dat daar iederen dag 4 a 0 gek wets ten zijn, is zeer goed te begrijpenwant er wordt onopnoudelijk uit gevuurd. Ons tractement is verhoogd tot f0.90 per dag, dus f9 in de tien dagen. Nu krijgen we een flesch wijn per dag, sigaren en tabak, hetwelk de doctor geeft, die niets anders te doen heeft dan certificaten teekenen. 't Handgeld is verminderd tot w s0l<bj na 6 Jarbn dienst 8 ct. per dag. Doch ik moet er niets meer van hebben en ga naar Holland terug, dan breng ik Atehineesche bullen mee, als Tampat Ka- poer, enz 's Kouings verjaardag heb ik nog nimmer zoo plei zierig doorgebragt. Soldaten, korporaals, onderofficieren eu officie- ren tot den kapitein toe, alien aan't tonsteken. Verbeeld u een kapitem in uniform in een zak te zien springen! Goochelen van korporaal Bamberg, algemeen bekend; optogt, tandakspel, een lndische dans, (tobengspel,) ovaties gebragt aan de ver sterkingen en boven alles vrij wijn. Mijn liefste wat wilt ge nog meer Aan een particulier schrijven van een onderofficier uit Paudetie Longbatta (Atchin,) dd. 10 Maart, ontleenen wij het volgende Het eerste waar ik mee beginnen moet is met te vertellen dat ik op dit oogenblik nog frisch en gezond ben, uitgezonderd nu en dan wat koorts doch deze is hier een algemeene ziekte; geen mensch is er vrij van. Doch de cholera sle'ept ze dagelijks met sectien naar Petjoet kotta daar zijn er dan ook gedurende de expeditien reeds 5000 ondergestopt. Van de 28 onderoffi cieren, welke op 10 Dec. jl. bij aankomst alhier present waren zijn er nog 8; de overigen ziju dood of geevacueerd. Van mijn compagnie alleen 4. Ziet er dat niet aardig uit Nu gaan we van tijd tot tijd patrouilleren. Deze patronilles zijn sterk 1 luitenant, 1 sergeant, 2 korporaals en 30 soldaten, en dienen om het terrein te verkennen. Des nachts, wanneer men niet zien kan, moet men sluipend door digt begroeide bosschen, slooten, moerassen en twee meter hooge suikerrietvelden heentrekken. Omdat 't zoo lekker is, gebeurt het nu (doch dat heeft zelden of nooit plaats) dat wij onverhoeds worden aangevallendan komen we van een slechte kermis t'huis. Dit is, zoolang ik hier ben, slechts eens gebeurd, waarbij een Europeeseh korporaal zwaar gewond werd en een inlandsch fuse- lier het leven verloor. In den nacht van 10 op 11 Februarij jl. werd ik om twee uur geroepen, om op patrouille tegaan; met lastindien't mo- gelijk was een op p. m. 800 passen gelegen voor ons vijande- lijke benting bij verrassing in te nemen. Als generaal Pel zegt „indien het mogelijk is, is 't voor den 2den luitenant natuur- lijk een bevel. Het was een duistere nacht, doordien de lucht zwaar bewolkt wasde wind huilde het was een weer dat uitmuntend ons ten stade kwam. Wij marcheerden om 3 uur af, en toen wij op 2 a 300 passen van de versterking genaderd tvaren, maakte ik halt en rapporteerde het den luitenant. Deze loste nu zijne 28 fuseliers in tirailleurs op. Wij kropen toen als slakken op onzen buik vooruit, door randjoes en bamboedorium heen, en bereikten, na een half uur in den modder gewenteld te hebben. i en rand der borstwering, welke slechts 1 meter hoog was. Nu moet ik vooraf zeggen, dat er uitdrukkelijk gelast was op straffe des doods niet te vuren, daar dit ons aller dood zoude zijn. Een half slapsnde schildwacht, die net zijn

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1