ALGEMEEN k No. 1030. Woensdag 7 April 1875. 15de Jaarg. Binnenlandsche Berigten. Buitenlandsche Berigten. Na den rnwen wintertijd wordt steeds begeerig Daar de zachte en levenwekkende lentezon nit gezien, die ademtogt welke de natuur uit haar langen winterslaap zal opwekken, om zoo alora leven en genot te verspreiden, Nog gevoelt men zick teleurgesteld door de barre uoorder koude, nog steeds rust het oog verlangend op het donker gekleurde aardrijk. „Zoo bad", scbrijft iemand, tbans krijgsgevangen te Estellaaan de Times uit Spanje den 19 Maart jl.„de troonsbestijging vau don Alfonso de besle verwachtingen opgewekt. Wij zagen het oogen'olik naderenwaarop wij tot onze haardsteden zouden terug keeren, om onze ouders, onze vrouwen onze zosters weder aan 't hart te drukken, IJdele hersenschim jammerlijk ontwaken De monarch verschijnt in't noorden wapenschouwingenpraalvertoon en luidrnch tigheid vergezellen hemals ietsdat van zelf spreektalles was vol leven en opgewon- denheid Zoo hartelijk inderdaaddat ik althans den vijand voor den geweldigen aandrang er van reeds half als verstoven zag. Ik verzeker u, de beweging ontsprong van zelf, als bij ingeving; en zoo nietdan ben ik stekeblind geweest. Eenige dagen later, de hemel betrok wedr en verdwenen was onze hoop." En nu gaat de schrijver aan eene opsomming der met zooveel ophef verkondigde knjgsgebeurte nissen te Pampaluna te Bilbao, te Lacar enz., in alle waarvan de nietigheid van Spanjes opperbevelhebbers tegen de bekwaamheid der Car listische zeer ongunstig afsteekt en zeker is. dat, wanneer de zaak van don Alfonso op't slagveld moest. worden gewonnenhij nog jaren lang mis8chien voor altijd op 't rustige bezitj van zijn troon zou moeten wachten. Gelnkkig komt hem een ander en beter vriend de verdeeldheidderCarlisten te hulp. Cabrera's Toorbeeld weikt aanstekend en dagelijks verlaten hoofd- en miudere officieren de zaak des preten dents. Ook schijnt de bevolking, den strijd moedezich ten gunste van het einde te ver- klaren en met de afvallige troepen van don Carlos gemeene zaak te maken. 't Schijnt echter wel, dat deze zijne zaak nog volstrekt niet opgeeft, maar integendeel met het hem overgeblevene ge- deelte met alle magt Spanje dieper wil indringen. Onze landgenoot Wils, uit Rotterdameen hoofdofficier in het Carlistische leger breekt eene lans ter verdediging van den zich thans in Duiticbland ophoudenden prins Alfonso neef van don Carlos en zijne gemalin,, en logen- straft alle berigten van verregaande wreedheid, door dit echtpaar in den thans verlaten strijd uitgeoefend Dat de Spanjaarden bij al den strijd hun ouden aard niet verlooehenenblijkt ait een groot stierengevecht op 't paascbfeest gehouden waarbij zeven stieren en een dozijn paarden gedood werden. 16000 ruenschen woouden dit afschnwelijk dierengevecht bij. 't Schijntdat de tegenwoordige Fransche regering het bepaalde oogmerk heeftdoor een geinatigd en onpartijdig bestuurzich te handhaveu Dat zij daarbij de ultra's niet op bare hand heeft, is begrijpelijk. Dat de republikeinen de verwijdering der verklaarde Buonapartisten uit alle ambten en betrekkingen eischengeen wonder; maar of de republiek er vaster om zou staanis zeer te betwijfelen. De circulaire des ministers van justitie Du- faareaan de binnenlandsche besturen ademt een zeer concilianten geest. Neuzen, 6 April. Gedurende de le helft der maand Maart jl. zijn door het postkantoor alhier de navolgende brieven verzondendie wegeus oribekendbeid der geadresseerden niet besteld zijn kunneu worden als Wed. Cohen te AikemadeJ. van der Sijde Ameland J. Nijholt te Ameland en de Kok Nijmegen. Gedeputeerde staten hebben bepaald dat t het visschen in bet kanaal van Neuzen naar de Othensche Kreek gedurende den gesloten vischtijd van dit jaar zal geoorloofd zijn. Naar wij vernemen is door de arrondisse- mentsregtbauk te Goes besloten tot het aanstellen yan een tweeden deurwaarder bij die regtbank, in het kanton Axel, standplaats Neuzen. Over het voorstel-KappeynebetrefFende utn aanleg van spoorwegen voor rekening van den staatheeft in de afdeelingen veel verschil van meeniug bestaan. Onderscheidene leden keuiden het af, omdat het te veel sporen van overhaasting droegeen politieke strekking had en een spoorwegkoorts deed ontstaan. Deze beweringen werden door anderen betwistdie meenden dat dit voorstei niet schraler was toe- geligt dat de regeringsvoordragt van 1860; dat de bonding der regering het gebruik van het regt van initiatief, in deze gemaaktvolkomen wettigde, en dat ten aanzien der bewering dat het voorstei een politieke strekking hadmen veeleer vragen mogtof de gedragslijn doorde regering gevolgdhet vermoeden van staatkun- dige bedoelingen niet moest opwekken Vrijdag jl. is te Vlissingen de tijding ge- airiveei d dat de marinewerf met annexe gebouwen voor 99 jaren in erfpacht aan den heer Smite, s. is aigestaan. Die pacht nu is op de volgende wijze geregeld Het eerste jaar wordt door den pachter aan het rijk betaald/3000. Yervolgens met de pachtsom opklimmende tot ua 26 jaren, als wanneer berekend kan worden dat gemiddeld' 13.000 per jaar aan het rijk betaald is. De zaak zal op verzoek van den heer Smit zoo spoedig mogelijk in de tweede kamer aan de orde komen Dat deze tijding voor Vlissingen van het grootste gewigt is, zal wel niet behoeven gezegd te worden. Reeds nu kan berigt worden dat de heer Smit op den Peperdijk (ook onlangs door hem van het gemeentebestuur van Vlissingen overgenomen) vijftig arbeiderswoningen zal laten bouwen teueinde zijn eigen werkvolk naar Vlis singen te kunuen verplaatsen. Bij bevelschrift der arrond.-regtbank teGoes, i3 naar den procureur gen. bij het prov. geregtshof in Zeeland verwezen Eduard Minnescheeps makelaarvroeger wonende te Neuzenthans te Gentter zake dat hij op 24 September 1874 met nog vier andere personen heeft gejaagd in den Borsselschen polder, geraeente Borsselen in het jagtveld van den heer W. van den Broecke te Domburgdat hij bij die gelegenheid op de vraag van den rijksveldwachter H. van Ommen te Borsselenom aan hemrijksveldwachter te vertoonen de vergunning vau den eigenaar van het jagtveld om daar tejagen, heeft geant- woord dat hij die vergunning wel bezatdoch dat deze zich op dat oogenblik bevond in den binnenzak van zijn overjasaanwezig in het huis van den veermau te Borsselen en vervolgens zijn wilddrager heelt verzocht die vergunning aldaar te gaan halendat genoemde beambte zich daarop met dien wilddrager naar dat veerhuis heeft begevenen die wilddrager aldaar uit bedoelden zak heeft gehaald en aan genoeinden rijksveldwachter overhandigd een geschrift on geveer van den volgenden inhoud de ouderge teekende geeft aan den heer Minne en zijn gezelschap permissie om te jagen op de jagt veldeu gelegen onder de gemeente Borsselen" Domburg 12 September 1874," en verder onderteekend„van den Broecke." en met kleiue letters er onder verkortburgemeester" dat dit geschrift niet was geschreven noch ondeiteekend door den heer van den Broecke voornoemden mitsdien valschen dat hij beklaagde hiermede bekend en mitsdien des bewustalzoo van dat valsche stuk heeft gebruik gemaakt. Uit een 11. zaturdag in de eerste kamer door den minister van binnenlandsche zaken gedane mededeeliug blijktdat het aantal stuks veein de maand Maart door de longziekte aangetast 209 bedroeg en dat het getal besmette of verdachte runderen op 1 Maart bedroegin Friesland 70 en op 1 April in Zuid Holland 46 en in Utrecht 6. De minister neemt in overweging om tegen den weidetijd het cordon van afsluiting wijder te trekken en dan buiten dien kring het stelsel van almaking toe te passen. Bij de tweede is ingekomen een ontwerp tot afschaffing van vuurton- en bakengeld en de meting van zeeschepen ingaande 1 Julij a s. De^ opbrengst van het geheele middel is voor 1875 geraamd op vijf tonterwijl de kosten gemiddeld 250.000 beliepen. Het berigt in de Duitsche bladen, betrefFende een verloving van prins Alexander derNederlanden met een Pruisische prinses, wordt in een Havas- telegram uit 's Hage tegengesproken. Nederland met zijn ongestadig klimaat levert toch in evenredigheid minder teringlijders op dan vele andere plaatsen. Op elke 10.000 inwoners toch sterven te Parijs 43 teBerlijn39, te Muiden 31. in Nederland slechts ongeveer 25 personen aan tering. Zeeland vertoont zich hier dan weder het gunstigstde verhoudingscijfers voor die provincie zijn 16 in 1869, 19 5 in 1870 en 20 in 1871 het laagste cijfer levert Tholen 14. Donderdagnacht is op de Pijpenmarkt te Amsterdam een zeer hevige brand uitgebarsten j ln een Perpeel, waarin gevestigd zijn de bnreelen van het Nieuws van den Dagen van het Amster- damsch LfFectenbladbenevens de zetterij en drukkerjj van de heeren RoelofFzen en Hubner, door wie ook nog het Paleis van j ustitie en de Volksheraut worden gedrukt. Al spoedig deelden de vlammen zich mede aan het belendende perceel waarin beneden een meelmagazijn terwijl het bovenste gedeelte mede in gebruik was van gemelde boekdrukkers. Beide I huizen zijn totaal uitgebrand. j Wij vernemendat een aantal papieren en boeken der administratie van het Nieuws van den Dag geborgen zijn. Overigens zijn al de machinerieen en al de aanwezige goederen door de vlammen vernield. Ruirn een zeventigtal letterzetters en drukkers waren in de verbrande perceelen werkzaam. Alles was bij verschillende Amsterdamsche assu radeurs verzekerd roor eene sorn van f 150.000. Het bestuur der vereeniging Het Neder- landsche Rnndvee-Stamboek heeft bij circulaire kenuis gegeven dat het Stamboek is geopend en dat van nu aau het aan de leden toebehooreude uitmuntende Nederlandsche rundvee van iulandsch ot gekruist ras daarin kan worden ingeschreven Het bestuur zal zorgendat de runderen waarvoor de opname gevraagd is, door den inspec- teur den heer K. J. Akkerman te Schermeer, ot den hoofd inspecteur, den heer G. J. Henge- veld, te Utrecht, worden onderzocht en, wanneer het rand goed wordt bevondendat de noodige branding met het merk der vereeniging, op de linkerbil worde gedaan. Hierna zal de inschrijvingwaarvoor volgens de statuten f 10 per rund moet worden voidaan, door den secretaris geschieden en een volledig afdchriit daarvau franco aan den eigenaar worden toegezonden. Slechts ae kalveren, afkomstig vac twee in het Stamboek voorkomende runderen worden mits aan zekere bepalingen is voldaau, in het kalverboek der vereeniging ingeschreven. Het voornemen bestaat om tegen den winter de eerste afievering van het Stamboek in druk uit te geven. Gedurende het jaar 1874 zijn in 'a rijks munt vervaardigd en afgeleverd voor rekening van het rijk: 1 000 000 tiencentsstukken voor rekening van particulieren 44 005 gouden duka tec, 12.785.726 2'/2-gnldenstukken ongerekend de dukaten te zamen uitmakende eene nominale waarde van 32 089.315. Te Steeubergen is een boerenarbeider op een vreeselijke wijze om het leven gekomen. lerwijl hij in den stal een losgebroken jonge vaars wilde vangen kwam hij in de nabijheid van een driejarige stier. Dii. dierwoedend gewordengreep den man aan en wierp hem viermaal met de hoorns in de hoogte, waardoor hem inwendig zware verwondingen werden veroorzaaktwaaraan hij reeds des avonds bezweek. Een bijna 80jarige weduwe te Gorinchem oefeut hier sedert lang het bedrijf nit van kaart- legsteren vooral op marktdagen krijgt deze ntoderne madarne Le Normand druk bezoek van boeren en buitenlui. Zoo ontving zij korteling op een dier dagen een agent van politie in burgerkleeding ten harentaan wien zij een schoone toekomst uit de kaart voorspelde hij daarentegen voorzegde haar een strafregterlijke vervolgingwelke voorzegging op 1 April' 11. voor het kantongeregt aldaar werd bewaarheid alwaar zij toen teregt stond als bescbuldigd van het zich ophouden met waarzeggcrijreeds herhaaldelijk was zij te dier zake tot een geld- boete veroordeeld. Het openbaar ministerie eischte tbans een gerangenisstraf van vijf dagen tegen de oude kaartlegster. De regelings commissie voor bet XlVe taal en letterkundig congres dat te Maastricht op 2425 en 26 Augustus e. k. zal gehonden wordenheeft thans hare uitnoodigingsbrieven verzonden. De Willemstoren te Dillenburg is thans geheel voltooid en zal den 29 Junij e. k. worden ingewijd. De commissie, welke dit'gedenkteeken aan den grooten Zwijger heeft tot stand gebragt, zal echter daarmede haar taak niet als afgedaan beschonwen. Zij zal voortgaan met hetinzame- len van geldelijke bijdragen. met het doel om het inwendige van het gedenkteeken te versieren met voorwerpenbetrekking hebbende op den grondvester der onafhankelijkheid van Nederland. In het mailoverzigt van den Indier leest men o. a. Er loopen hier geruchten omtrent den stand van zaken in Atcbin, die zoo zij zich bevestigen, ons van harte zullen verhengen. Wij vernemen toch eene herhaling van hetgeen bij het vertrek van generaal van Swieten werd gezegd nn de heer London zich reisvaardig maaktnamelijk dat de oorlog ten einde spoedt De vijand zou geheel en al ontmoedigd zijn en de kleine man in Groot-Atchin den strijd moede wezen. De bank van het Credit Mobilier te Parijs, heeft van het syndicaat te Brusselhet grootste deel der aandeelen van de nationale bank van Luxemburg aangekochtmet het regt om bank- noten uit te geven. Verleden week achtervolgden eenig politie- agenten te Autwerpen een kerelwiens signale ment overeenkwam met dat van Flup den Belg, een vau de dievendie ook uit de dievenwagen ontsnapt was waarvan wij dezer dagen melding maakten. De vlugteling werd eindelijk op de Graanmarkt aangehouden, Toen hij op het policie-bnreau gebragt was, werd ontdektdatde aangehoudene een deserteur was van het 5e linie- regiment. Gat het volgende geval nogmaals tot voorbeeld dienen aau die pachters, welke de onvoorzigtig heid begaan zich van petroleumlampen in de stallen te bedienen, Joannes Duguesne eigenaar te Bergh, bij Campenhout, gebruikt ook altijd deze lampen in zijne stallen, toen woensdagavond eene kat bij toeval de lamp omversprong. Dadelijk vatte het stroo vuurwaarop de pachter toeliep om het met den voet uit te dooven maar ongelukkig deelde het zich aan zijne kleeren mee en in een oogwenk was hij geheel door het vuur omringd Intusschen breidde het vernielde element zich verder uiten aan blusscheu viel niet te denken Paarden koeijen kalveren varkenshonderden zakken graan en een groote hoeveelheid stroozijn vernield. De eigenaar is des uachts aan de gevolgende zijner wonden overleden. Ferdinand de Lesseps heeft het plan van den onderzeeschen tunnel tusschen Engeland en Frankrijk op de vergadering van het aardrijks- kundig genootschap, den 17 February te Parijs gehouden, besproken. Vooreerst deelde bij mede, dat Thom6 de Gamond de man die 25 jaren aehtereen dat plan had bestudeerd en aaugeprezen, zoo arm wasdat hij van de lessen door zijn dochter gegeven moest leven. Na het lot van hem die de gedachtewelke men thans gaat uitvoerenhet eerst heeft opgevataan de zorg der uitvoerders te hebben aanbevolensprak hij over de gedane peilingen en de gevonden diepte. Als men de torens van de Notre Dame in het kanaal dompelde, zouden zij er nog 12 meter

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1