ALGEMEEN No. 1028. Woensdag 31 Maart 1875. 15de Jaarg. Binnenlandsche Berigten. Buitenlandsche Berigten. JPolitielr Overzi»t. Met liet voorjaar schijnt de oude reislust der vorsten weer te ontwaken. Het vertrek des keizer» van Oostenrijk naar Italie, is, gelijk men vveet, aanstaande, en men meent, dat het nu haast zeker is, dat de grijze keizer Wilhelra, wiens gezondheids-toestand verbetert zijne verleden jaar uitgestelde reis naar Italie binnen kort zal volbrengen. Of de vorstelijke personen ook naar Rome zullen gaan, wordt niet gemeld. Het ware anders niet ongeschikt, dat in eene bij- eenkomst met Pius IX eens m 't licht werd ge- steld, dat, zooals de zaken nu gaan, noch voor de verschillende staten, noch voor den H. stoel veel heil te vinden is. Bij al het gevaar, dat men in den gespannen staatskerkelijkan toestand ziet, is toch die gedu- rige vriendschappelijke bijeenkomst van Europa's grootmagten een zonnestraal, die de hoop doet koes- teren, dat de donkere wolken zonder zvvare bot- singen zullen voorbij drijven. Immers, waar, zooals uit de uiterlijke positien van de laatste maanden moet worden opgemaakt, Rusland, Oos tenrijk, Pruisen (Noord-Duitschland), Italie met Engeland in de achterhoede, eene staatkundige lijn trekken, daar is bijkans geene magt denk- baar, die zich met vrueht tegen eene dusdanige coalitie zou kunnen verzetten. Uit Frankrijk weinig nieuws. De nieuwe ministers hebben wijselijk eerie week of zes voor- bereidingstijd genomen, om met hun staatkundi- gen arbeid te voorschijn te komen. Het ontbreekt natnurlijk niet aan allerlei gis- singen omtrent te nemen maatregelen, vooral tegen de Napoleontische partij, die, zooals be- 'kend is, onder 't volk grooten invloed bezit. In 6en opzigt komen de omstandigheden den Napo- leonisten zeer te stade. Men weet, dat in Frankrijk zooals bijkans overal, ja zelfs misschien nog erger, eene algemeene lusteloosheid In handel- en bedrijf- zaken bestaat; een toestand, sterk afstekende bij de laatste tijden des keizerrijks en het Fransche volk, dat gewoon isalles van de regering te wachten, maar ook haar van alles te beschuldigen; men ziet in dit opzigt menigmaal verlangend naar de oude vleeschpotten uit, niet bedenkende, dat gelijke oorzaken altijd gelijke gevolgen moeten hebben. De prins van Wales is, zoo men zegt, tot herstel van gezondheid, op Franschen bodem. Zijne ongesteldheid moet echter niet veel te be- teekenen hebben. De uitvoering van werken aan de dokken te Chattam heeft weer den strijd in herinnering ge- bragt tusschen Engeland en Frankrijk onder Napoleon I. Daar zijn de beenderen gevonden van honderden Fransehen, in Engelsche gevan- genschap overleden. Thans is men bezig met de laatste stoffelijke overblijfselen van die slaglotferS van staatkundige dnjverij bijeen te zamelen en een gedenkteeken op die plaats op te rigten. Door vijandschap op Engelands kust gebragt, rust thans hun overgebleven gebeente in den bodem van dat bij hun leven gehate land. De aarde weigert niet, het stof te ontvangen, waar eens de geest, door drij vers opgezweept, vreeselijk woedde. Zal bij een dusdanigen terugblik, mag men vragen, het levende menschengeslacht dan nooit leeren? Ook Portugal heeft zijn kerkelijken strijd ge had met de vervulling eener door overlijden open gekomene bisschopsplaats. De regering van Por tugal droeg voor den overledene, voor iemand als plaatsvervanger dien men wist, dat in diens geest zoude voortwerken. De kanunniken echter meen- den, dat ze door decreten van 't concilie van Trente aan eene keuze uit hun midden gebon- den waren en benoemden iemand tegen den wil der regering. De minister heeft daarop gelast, alle gemeenschap met de kanminiken af te breken en hunne tractementen in te houden. Het volk van Portugal was op de hand der regering, schrijft 1 Journ. des Debats. De jongste berigten uit Spanje doen de hoop verlevendigen, dat het eindelijk gelukken zal, den Carlistenopstand meester te worden. De toetre- ding van den langdurigen bestrijder der Spaanschs regeringspartij, Cabrera, den hardnekkigen en in- vloedrijken Carlist, tot de Alphonsistische rege ring, het manifest door hem uitgevaardigd,schijnt een voor de Carlisten zeer verderfelijken invloed te hebben gehad. De zich noemende koning, don Carlos, heeft, gelijk te denken viel, zijn vroeger getiouwen aanhanger dan ook van al diens Carlistische titels vervallen verklaard. Neuzen, 30 Maart. Maakten wij voor eenigeu tijd melding van de agitatie, die te Antwerpen heerschte tenge- volge der overeenkomst door de regeringen van Belgie en Nederland geslotenbetreffende de haven van Neuzeu en het kanaal van Gent, thans begint men ook te Ostende eene petitie deswege op touw te zetten. Te Ostende is de verbittering niet minder groot dan te Antwerpen en men gaat zelfs zoo ver, art 11 der bedoelde overeenkomst te vergelijken met het tractaat van Munster (1648), waarbij de vereeoigde proviucien zich het regt voorbehielden de Schelde te sluiten en den Belgischen handel te dooden. Eervol ontslag verleendop verzoekaan J. F. Hamelijnck als 2n luitenant bij het 5e bataillon rustende schutterij in deprovincieZeeland. Het gemeentebe8tunr van Goes heeft het voorstel gedaan aan onderscheidene gedeelten der stad wier naraen verouderd zijn, of die nog geen officieel naara droegen, namen te geven die merkwaardige mannen in herinnering znllen brengen. Onder deze komen ook voor de van den Boschstraat en de Smallegangesstraat. Aan den afgetreden min. van marine L G. Brocxis toegekend een pensioen van vier duizend gulden (/4000) 's jaars. Bij het ingediende ontwerp tot wijziging der wet voor de nationale militie wordt voorge steld de sterkte te bepalen op 67500 man jaarlijksche ligting van 13500 man De zee-militie bedraagt niet meer dan 1000 man Hetoutwerp bevat eenige verbeteringen in de bestaande wetten, waarvan de ondervinding het wenschelijke of noodzakelijke heeft aangetoond. De strekking der voornaamste bepalingen is vermeerdering van het maximum of sterkte der militie verkregen door beperking van het thans overdreven getal vrjjgestelde en tevens het bekomen ran meer elementen van onmisbare militie kaders Onder anderen wordt bij een oneven getal broeders het grootste getal dienstpligtigeven als de eenige zoons geen eenig kind zijnde. Naar men verneemt, hebben de rapporteurs over het wets ontwerp tot wijziging van de kjestabel aan den minister twee vragen gesteld lo. of hij de adviezen van de gedeputeerde staten vvilde overleggen 20. of hij, na de ontw kkelde bezwaren bij de door hem voorgestelde formatie van het district Amsterdam volhardde waarop door den minister geautwoord is, dat hij bepaald moest weigeren mededeeliug te doen van de bepaalde adviezen; en, wat het andere aanbelangt dat hij na raadpleging van de nitkomsten van een onderzoek naar de bevolking op uit December 1874 tot bet besef was gekomen, dat er niet 2, maar 3 nieuwe leden moeten bijgekozen wor den en dat hij zich dus roorstelt dien con form eene naaere gewijzigde voordragt te doen. Dagelijks heeft de verzending van eijeren uit Duitschlaud naar Amsterdam en Rotterdam op zeer groote schaal plaatsde meeste eijeren worden uit Munster aaugevoerd in de omstreken aldaar wonen landliedendie er een lOOOtal kippen op nahouden De Duitsche eijeren zijn echter van veel minder qualiteit dan de Hoi- landsche en klein van stuk men betaalt aldaar voor de 100 stuks /"2.50, terwijl de handelaar hier te lande er gemakkelijk f'dbO tot 4 voor krijgt. Voor de tweede maal ziet in ons land een Japansch boek het licht. Bij de firma E. J. Brill, te Leiden, zal het licht zien een gedeelte van een Japansche encyclopedic met Fransche vertaling, bewerkt en nitgegeven door den heer L, Serrurier cand. notaris te Leiden. Vroeger verschenen de Japaasche tractaten in 1862 met de vijf mogendbeden gesloten bezorgd door prof. Hoffman. Men verzekertdat jufvrouw Kruseman voornemens zou zijn naar Indie te gaan, omdat naar meu haarzelve in den mond legtzij haar j rol hier te lande als uitgespeeld beschouwt. Te Marken is maandag begraven de wed. Klok een van de oudste en zeker de rijkste bewoonster van het eiland. Men zegt, dat de overledene een kapitaal van circa drie ton schats heeft nagelaten. In de meeste van de in de laatste jareu gebouwde botters was zij belang hebbende. Bij het bezoek dat H. M. de koningin in 1873 aan het eiland bragtbezocht H. M. ook de woning van de wed. Klok, teneinde de bij deze aanwezige antiquiteiteu te bezigtigen Vooral munt daaronder uit een zeldzaam prachtige geheel ongescbouden gebeeldhouwde of uitge sneden kast. Toen H. M een paar oude Delftsche potten nader beschouwdezeide de wed. Klok „Mevrouw de Keuningin mag ik ze je meegeven H. M. vond dit al te goed toen zei ze„Veur Mevrouw de keuningin is nix te goed en ze krijgt alles wat ze graag hebben wil." H. M. zond haar eenigen tijd daarna H D. photographisch portret, met eigenhandige signature. Tot haar (food beschouwde de weduwe dit geschenk als het schoonste en het kostbaarste wat ze bezat. Volgeos het U D. heeft men, in weerwil van het ougnustig wederonder de Bildt en elders reeds ooijevaars gezien. Uit Apeldoorn meldt men aan de N. R. Ct., dat het verhaal van De Tijd omtrent Jan Bot en zijne ontvangst bij zijne majesteit bezijden de waarheid is. Jan Bot heel t niet de eer gehad door Z. M. ontvangen te worden. In den nacht van 21 dezer brak te. Oos- terhout brand uit in het gasthuis. Door reperatie aan de groote klok, kon deze niet geluid worden waardoor een geruimen tijd verliep ecr de brand weer op de plaats des onheils was aangekomen zoodat de brand op het hoofdgebouw kon over slaan. Slechts een klein gedeelte van 't uitge strekte gebouw is in de asch gelegd. De zieken werden tijdig vervoerd. Bij den landbouwer Castelein te Jaarsveld is een kalf geboren met twee koppen en acht pooten. Als een bijzonderheid verdient zeker ver meldingdat een tweeling znsterpaar te Almelo jl. zaturdag haar 84e verjaardag vierde. Twee barer kennissen kwamen o. a. gelukwenschen de vier personen tellen te zamen 331 jaren alien zijn in het bezit van al hun zintuigen en knnnen nog zonder bril lezen. De heer C. B.te Diepenveen die sedert eenigen tijd niet al te goed bij het hoofd was heeft zich even v<Mr dat de trein van Zwolle aankwam op de rails van den spoorweg gelegd met het doel om op deze wijze een einde aan zijn leven te maken. De daad werd door een seinwachter ontdekt, die den machinist een signaal gafdoch daar er geen mogeljjkbeid was om te stoppeu ging de trein over het ligchaam van den ongelukkicrehetwelk later geheel ver- minkt werd terug gevonden. De heer B. behoort tot de aanzienlijkste standen der burgerij en was zeer gezien en geacht bij zijn medeburgers. Volgens een Engelsch blad kunnen alle palen voor bederf bewaard worden door ze te bestrijken met gekookte lijnolie, waarin zooveel houtskoolgruis is geroerddat het raengsel de stevigheid van gewone olieverf bezit De uit- vicder verklaartdat aldus behandelde palen na zeven jaar in den grond gezeten te hebben nog even gaaf waren als toen zij er ingebragt werden. Er wordt nog voortdurend gesproken over de verdwijniug der 39.000 fr. ten nadeele der nationale bank. Dit voorval blijft met het grootste geheim omhuld. Bielens houdt vol dat hij de bankbiljetten verloren heeft. Ter gelegcnheid van goeden vrjjdag, waaide op al de schepen in de havens en op de reede te Antwerpen de vlaggen halftop. Te Antwerpen zijn drie gevangenen, Karel Cols, kapitein der „Zaturdagsche Bende bijge- naamd „de Sterke SmidFrans Vervoort luitenant derzelfde bendebijgenaamd „den Titers kop,:' en Philip Claesbijgenaamd „Flup den Belg uit de dievenwagen ontsnaptterwijl zij van de correctioneele regtbank naar de gevange- nis werden teruggevoerd. Cols werd 's avonds ten 10 ore door de poiifie gevat. Vervoort een uur later in een berberg waar de politie wist dat een beminde van hem woonde. Vervoort he^ft bekend dat ze met. hun drieen door een stoot de dievenwagen hebben aan stukken getrapt. Hij maakte hier bij echter de opmerking, dat zij hem geen drie maanden zouden gevangen houdendewijl hij intilsscbentijd wel zou weten te ontsnappen. Hij zegt dat deze ontsnapping alleen voor de grap is uitgevoerddat er geen plan voor gemaakt was enz. In eene houtzagerij te Namen was maandag jl. een 20jarig werkman bezig bij een circuleer- zaagtoen een jongen voorbijkwamdie hem nit aardigheid omverliep. Dejongeling 't gevaar beinerkende en de zaag van zijn schouder trach tende te keeren strekte zijne hand uit, doch te vergeefs zijn linkerarm werd bij den schouder geheel afgezaagdterwijl vier vingers van de regterhand eveneens werden medegenomen. De ongelukkige is naar het hospitaal gebragt. Bij het graven van het nienwe droogdok te Ostende heeft men tamelijk goed bewaarde overblijfselen gevonden van een schip, dat, te oordeelen naar den vorm der kanonnen aan boord gevondenzou dagteekenen van de beruchte belegering dezer stad. Onder de overige zeld- zaamheden welke men eenige dagen later heeft gevondenbemerkt meu een stuk koperter groote van een tiencentiemestuken waarop men in duidelijke letteren leestPortum Iccium, GoesDux en op de keerzijde de woorden Centu FAB. MRBRIT. De letters in oud schrift, schijnen het werk van eenen soldaat of van een legeroverste van Cesar te zijndie deelgenomen heeft aan de overweldiging van Engeland. Te Saarlouis is een kind geboren, dat, naar men verhaalt, dadelijk spreken kon. Ver- scheidene vrouwen hebben het een uur na de ge- boorte hooreu antwoorden op de vraag, hoe laat het was. Hieruit blijkt dat het niet slechts spreken kon, maar zelfs met de geheimen van de wijzer plaat vertrouwd was' Een vrome werd daags daarop geroepen om het wondetkind te beschou- wen en te onderzoeken. Hij vroeg het, terwijl, 't met de oogen hem aanstaarde, hoe laat het gisteren gesproken had, en wederom antwoordde hettwee uur. Vervolgens heeft het medege- deeld dat het in de wereld gezonden was om te voorspellen dat 1875 een goed jaar, 1876 een jaar des bloeds zal zijn. Toen bet deze levenstaak vervuld had, is het, gelijk te verwachten was gestorven. Omtrent de ontploffing in de mijn Fiestaux te Couillet verneemt men dat deze zoo geweldig is geweestdat men stukken ijzer van 250 kilos op eenen afstand van 200 meters heeft gevonden. De kolenmijn Fiestaux behoort aan eene Fran sche maatschappij welke te Parijs gevestigd is men werkt er sedert 6 jarenen dit is het eerste ongeluk dat men er te betrenren heeft. In een aanval van godsdienstigen waanzin heeft een persoon in de nabijheid van Colchester zijn vader en zijn moeder vermoord. Hij waande God te wezen en rekende het zijn pligt aldus te handelen. De Londensche diergaarde is met een zon- derling en zeldzaam exemplaar uit de dieren- wereld verrijktnl. met een slang-etende slang (Ophiophagus Elaps Hamadryas Ophiophagus,) de gevaarlijkste en vergiftigste aller slangen. Te Londen zal dit jaar in de Italiaansche opera eene 22jarige prima donna optredeu Etena Varesifdochter van den vermaarden baryton

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1