ALGEMEEN No. 1026. Woensdag 24 Maart 1875. 15de Jaarg. B.nnenlandsche Berigten. Buitenlandsche Berigten. De BURGEMEESTER van NEUZEN maakt bekenddat op de Secretarie dier gemeente voor een ieder ter inzage ligt gednrende 30 dagen te rekenen van bedende opgaaf be vattende de uitkomsten der berziening van de belastbare opbrengst der gebonwde eigendommeu, volgens de wet van den 22 Julij 1873 (Staatsblad no 116), en dat de Commissie dier berziening tot bet geven van inlicbting aan hen, die zich daartoe aanmeldeu zal zitting houden ten rami buize dier gemeente op Dingsdag, den 13 April e k.des voormiddags van 10 tot 12- en des namiddags van 2 tot 4 ure N E17 ZEN, den 23 Maart 1875. De Burgemeester voornoemd J. A. VAN BOVEN. Politiek Qverzijrt. Het is 15 jaar geleden, dat de Oostenrijksche, Itu- liaansche en Fransche legerbenden in de velden van Ville-Franca den strijd voerden, die eindigde met den bij hettractaat van Zurich beslisten afstand van Oosienrijks heerschappij in Italie. 15 jaar geleden en wij zien de in 1S591860 hevig, vijandig tegenover elkander staande vorsten van Oostenrijk en Italie, binnen weinigedagen in de eigene overwonnene geweslen elkander de vriend- sciiapsband drukken. In 't Venetiaansche paleis, waar de Oostenrijksche aristocratic den gering- sten aanhangeling van Sardinies koning niet kon dulden, zullen wij keizer Frans Jozef en Victor Emanuel, als twee gelijken, in al den luister hu i- ner vorstelijke waardigheid zien optreden. Zoo verandert in enkele jaren veelal de gedaante der wereld en ligt in die kortstondige verwisseling, in die spoedige genezing van diepe volksrampen, in zeker opzigt een wezenlijke troost voor de volkeren, en er ligt niet minder menige ernstige les in opgesloten. Wat zullen die Oostemijkers en Italianen in I860 elkan der hebben gehaat met een magtigen en hevigen haat wat zullen ze elkander voor al, wat laag en gemeen is, hebben uitgescholden en verachtwat zullen ze al om beproefd hebben, elkander te schaden en, ware 't mogelijk, in het ongeluk te stortenen nu, na naauwelijks 15 jaren, drukken hunne vorsten als twee vrien- den elkanderen de hand. Is het dan niet dwaas, zooveel goed en bloed op te offeren voor iets, dat in latere jaren blijkt, niets dan eene her- senschim, dan een ingebeeld en opgeschroefd idee van noodzakelijk volksbestaan te zijn. Oos tenrijk mist Italie, zonder er door verzwakt, maar misschien veeleer versterkt te zijn. De les is waarlijk niet ontijdig, als we den hevigen strijd zien, die in Duitschland wordt ge- voerd en die misschien te eeniger tijd tot uit- barsting zal komen; maardie ook maar weinige jaren zal noodig hebben, om te doen inzien, dat ze in het waarachtige volksbelang te eenemalen on noo dig was. Het wetsontwerp, waarbij de bezoldigingen der geestelijken worden ingehouden, die zich niet aan de wetten van den staat willen onderwerpen, is bijkans aangenomen; de twee eerste para- graphen met. eene meerdetheid van 263 tegen 88 stem men In Frankrijk beginnen ile nevelen eener raad- selachtige staatkunde gaandeweg op te klaren Men mag verwachten, dat het den tegenwoordi gen president-minister Buffet ernst zal zijn, het thans wettige repnblikeinsche staatsschip, als een bekwaam en omzigtig stnurman, door zijn moeije- lijken togt te brengen. Daarenboven heeft de nationale vergadering een president gekozen, van wiens standvastig en eerlijk staatkundig leven men eene opregte toewijding aan de bestaande orde van zaken mag verwachten De hertog d'Audiffret Pasquier is een man ▼an 60 jaren en bezit al het karakter van den edelaardigen, vrijen en royalen Iranschman. Tij- dens de regering van Napoleon 111 hield zich de hertog buiien alle politieke bemoeijingen enkel met provincials- en gemeente-belangen bezig. Het schijnt, dat men plan heeft gaandeweg, de maires te verwijderen, die openiijk blijken hebben gegeven, dat zij de zaken van het derde keizer- rijk zoeken te bevorderen. De toespraak, waarmee d' Audiff'ret Pasquier als president der nationale vergadering is opge- treden, heeft een zeer gunstigen indruk gemaakt wegens hare ronde, openhartige taal. Het is verderfelijkdus sprak hij o. a., voor een dag maar de openbare vrijheid te moeten prijs geven. Het zal de trots dezer vergadering zijn, die vrijheden weder in eere te hebben her- steld; het zal haar trots zijn.te toonendat die vrijheden de beste waarborgen zijn voor orde en veiligheid. Een ander berigt omtrent Mac-Mahon deelt. mede, dat de laatste aan den president der kamer excuus heeft gevraagd, dat hi j lien zoolang heeft gepasseerd, hctgeenaan zijneonkundein staat- kundige zaken moest worden toegeschreven. Als dat waar is, mag men den president der republiek wel den nachtrok aantrekken. 't Is natuurlijk, dat het erkennen der regering van Alfonsus als wettig Spaansch koning door den invloedrijken Garlist Cabrera nog al eene zaak van beteekenis is, en wel in dit opzigt dat daardoor andere personen in het leger van don Carlos dienende, misschien zullen worden overgehaald, de zaak van don Carlos te verlaten. Neuzen, 23 Maart. De hoogbejaarde slagter J van Fraaijenhove, die den 15 Februarij de/.es jaars zijnen 80en jaardag vierde heeft II. donderdag bij den land bouwer P. Sebelfhout te Zaamslag nog een varken geslagthetwelk een zuiver gewigt van 548 pondeu of 274 kilograunnen had. Volgeua getuigenis van dien hoogbejaarden man die 58 jaar het slagtersbedrijf heeft uitgeoefeudwas dit het zwaarste dat bij in zijn leven heeft ge slagt. (Sus van Gent, 22 Maart Dezer dagen is alhier een adres opgezonden naar deu minister van biiiDenlaudsche zaken met verzoek den sluis mee8ter P. L Nolson te behoudendie sedert 17 jaien met ijver en naanwgezetheid zijne betrekking heeft vervuld. Het adres is door ruim 40 hanteekeniugen voorzieuwaaronder die van deu burgernee-terde meeste leden van deu gemeenteraad en de voornaamste grondei genaren. I.Jzendijlie19 Maart. In de eerste algemeene vergadering van afgevaardigden van het nienwe waterscbap voor de uitwatering der polders te Biervliet, zijn gisteren benoennt Tot voorzitterde beer J F. Carpreauont- vanger griffier van verschillende polders te IJzen dijketot leden van het dagelijks bestuurde beer Js. Cornelisdijkgraaf van den Groot en Klein Zoutepolder en de beer F B. de Coster dijkgraaf van den Nieuwe Passegeulepolder beide te Biervliettot ontvanger griffierde heer J. L. J. de Bats, ontvanger griffier van ver schillende polders te Biervliet. Bij bet bij de tweede kamer ingekomen ontwerp tot wjjziging der wet op de nationale militie wordt voorgesteld om het jaarlijkscbe contingentdat nu clfdnizend man bedraagt tot dertienduizend te verhoogen. Z. M heeft aan F Nagtglas, te Middelburg, met ingang van 15 April, op verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn betrekking van ijker der maten, gewigteu en weegwerktuigen, behou- dens aanspraak op pensioen. De gemeenteraad van Middelbnrg heeft, wat die gemeente betreftde beer Pieterse te 's Hageconcessie verleend voor den aanleg van een paardenspoorweg Middelburg-Vlissiugen en Midoelliurg Domburg Naar wij vernemen heeft de heer Krupp, de bekende Dnitsche staalfahriekant, teVlissingen een huis doen hnrenwaar door een zaakgelas- tigde van hem eeu kantoor zal worden ingerigt teneinde het ioezigt te bouden op den invoer van ijzererts bestemd voor, en den nitvoer van spoorsiaveu en ander fabrikaat afkomstig uit de groote werkplaats van den heer Krupp te E»-sen. Het prov. geregtshol in Zeeland heeft jl vrijdag uitspraak gedaan in de zaak der 33 St. Plnliplander8besehuldigd van rebellie en den burgemeester dier gemeente W. S von Haedelbesehuldigd van medepligtigbeid aan rebellie, op den 11 Julij 1874 te St Pbilips- land gepleegd. De uitspraak van het hof luidde, dat voor 24 besebuldigdenwaaronder ook de burgemeester von Haedelde schuld niet was bewezeu zoo dat zij zijn vrijgesproken Negen zijn schuldig v-rklaard aan rebellie, gepleegd door meer dan 20 personen en met het oog op bun vroeger onbesproken gedrag, onder aanne ming van verzachtende omstandighedeu, veroor deeld drie tot 6 maanden 66n tot 4 maanden en de vijf overige tot 3 maanden eorrectioneele gevangenisstraf, alsmede solidair in de kosten. In 1874 zijn in Gelderland en Zeeland van bet kroondomein tienden afgekocht te zamcu voor een kapitaal van ^44 177 48. Het verdient de aandacbt van het publiek dat de Hollandsche Spoorwegmaatschappijmet het oog op het koniuklijk besluit orutrent bet loopen van spoorwegambtenaren langs in bewe ging zijnde wagensgoedgevonden heeft te bepalen dat de reizigers vijf minuten vddr het vertrek van den trein in de stations aanwezig behooren te zijn. Als een bijdrage tot het scbromeljjk verbruik van sterken drank kan dienendat in het afge loopen jaar in de gemeente Bredajruim 144 000 liter jenever werden veraceijnsd, zijnde ongeveer 7000 liter meer dan het jaar 1873. Ongetwijfeld moet dit outzettend cijfer voor een gedeelte aan het talrijke garnizoen worden geweten. De schatkist vaarde er echter wel bij en streek hiervoor ruim 76 000 op. Naar men aan het Hbl mededeeltzullen door de Nederlandsche bank in bet vervolg als onderpand voor beleeningook worden aangenomen de door den staat gegaraodeerde obligation der Russische spoorwegmaatscbappijen ber.evens de aandeelen Warschau Weenen en Warschau Brom berg, alien met een surplus van 30 pCt. Bij de politie te Utrecht, melden zich dezer dagen twee personen aan ten einde vergnnuing te vragen om aan het puhliek ter bezigtiging te stellen twee kalveren, die met de ligebamen aaneen gegroeid waren Na een iugesteld onder zoek bleek het echterdat men met een paar opligters te doen haddie het voorwerpdat zij ten toon wilden stellenop een zeer kunst matige wijze aaneen genaaid hadden. Te Lexmond heeft zich ten huize van den landbouwer M. T. de J. een geval van kwaden droes voorgedaan bij een veulendragend merrie paard Het paard is, op advies van den veearts, door den burgemeester onteigend en daarna op diens last afgemaakt. Als een bijzonderheid verdient vermelding, dat van de zeven zoons in een gezin te Ambl Vollenhove aan geen hunner een dienstpligtig uummer bjj de loiing voor de nationale militie is te benrt gevallen De oudste zoon nam iu 1855 aan de lotiog deel en de jongste in dit jaar. Dezer dagen oveHeed de te Zuidland gebo ren landbouwer Lodewijk Bijldie zijn aanzienlijk vermogenhetwelk op meer dan 6en millioen begroot wordt, aan de zes onderstaaude inrigtingen en stiehtingenalien te Rotterdam vermaakt htelt alsaan de regenten der Luthersche gemeentenhet bestuur der maatschappjj tot nut der zeevaarthet bestuur der Zuidhollandsche maatschappij tot redding van sehipbrenkelingen, de inrigting voor doofstommen, de werkinrigtingen voor hnlpbehoevende blinden, en aan het gerefor meerd burger weeshnis Verder heeft gemelde Bijl de volgende legaten vermaakt, als: aan zijne huishoudster een inkomen van /5000's jaars aan zijne beide knccbts f 2000 ieder en aan twee vroeger bij hem gewoond hebbeude knechts ieder flOOO 's jaars. De bloedverwantenevenals de armen en behoeftigen van Zuidland zijn vergeten. Een regerimrstelegrairi van 17 Maart, van generaal majoor Pel aau de Indische regering berigtdat de gezondheids toestand in Atchin in de laatste dagen aanmerkelijk is verbeterd. Aan een brief van 27 Januarijgeschreven door eeu officier uit de naaste omgeving van generaal majoor Pel te KottaRadja, is het vol gende ontleend Aangezien de kommacdant Pel, wiens bedaarde moed te bewonderen is, overal is waar het gevaar ret grootste is, zoo beb ik menig kogeltje langs me heeu hooren fluiten Ge zult misschien zeggen een opperbevelhebber moet zich zoo niet wagen- in theorie en in een Europeschen oorlog mag dit bet geval zijn maar hier moet men er wel van afwijken. Wij hebben hier met een volhardenden vijand te doen dien we elken kampong met veel ver lies moeten ontnemeu. Niettegenstaande alle ellende doet het ieger zijn pligt en hoopt tot op het einde aan de verwachting te beantwoorden. Ze zijn heden morgen weder duchtig aan het kloppen geweestgewone Atchineescbe geweer- schoten gelijken we! kanonschoten, zooveel lading doen ze er op „Men hoort van tijd tot tijd nog wel eens een kwinkslag onder al de miseres. Op eenigen afstand van mij schoten ze eeu Europeaan die bezig was zijn broek te wasschen, er doorheen hij zeide heel lakoniek„ik bof tochdat ik hem niet aan heb „Over het algemeen houden zich ooze Holland sche jongens, zoo ook tegenwoordig de mariniers, zeer goed de Duitschers ook de Franschen het minst Een der Hollandsche „sigarenmakers'' zeide dan ook onlangs tot een Fracschraannu begrijp ik dat jelui in '70 zoo op je dhebt gehad als je ten minste zoo beroerd gevochten hebt als nu Men heeft er echter ook opper- besten onder, doch die zijn uitzonderingen, Het in Atcbin veroverd kanondezer dagen per mailboot Dahlia te Nieuwediep aan gebragt en bestemd voor Bronbeek is een bronzen 24 cM lang 4.6 meter, en weegt ruim 7000kg. De inscriptie is aangebragt in Arabische karak terssommigeu meenen daarnit bet jaartal 1674 te ontcijferen en verzekeren dat dit kanon in dien tijd door den toenmaligen koning van Spanje aan het rijk van Atchin is ten geschenke gegeven. Op een wedstrjjd ter bevordering van de vlasteeltte Pontrieux in Bretagne gehouden zijn hier te lande eervolle vermeldingen met diploma's, voor monsters lijnzaad aanwijzingen van plombeeringen der lijnzaadbalen enz., verkre- gen door de firina's C E Moll Co Duthil Cruys v. Casteel Knight en Jan v. Wage- ningen Zn te Rotterdam. De firma Seneisau Co, aldaar heeft de zilveren medaille behaald voor verstrekte inlicbt.ingen over vlasteelt en voor hare diensten in het voorkomen van ver- valsching van zaailijnzaad Het schijnt niet onpractisch te wezen, zegt de Landb. Ct., om kraaijen als haisdiereu te gewennen. Een grondeigenaar in den omtrek van Stettin heeft zulk e'en tamme kraai, die zeer nnttig is. Alle kikvorschen, die in haar bereik komen, bijt ze dood, als ook de muizen als zich roofvogels vertoonen en het jonge pluimvee be dreigeu, is zij steeds bij de hand en verdrijft de roovers. Aan ratten waagt zij zich slechts vliegend en beproefd dan ze met den snavel in den nek te bereiken, wat zeer dikwerf gelukt, Ook maakt zij bij de komst van een vreemde alarm om huisgenooten opmerkzaam te maken. Men maakt dikwijls veel gerucht over de geboorte van een zevenden zoon maar iets dat zeker veel zeldzamer is en meer melding verdient is de geboorte van een elfden zoon. Dit is het geval geweest te Houthem in Belgie waar de ecbtgenoote van F Lommez, haren elfden jongen heeft ter wereld gebragt Koning Leopold, bier- van verwittigd zijnde, heeft aan die gelnkkige ouders eene som van 100 fr. doen geworden In den namiddag van 17 Maart jl. is aan

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1