ALGEMEEN I! No. 1024. Woensdag 17 Maart 1875. 15de Jaarg. B nnenlandsche Berigten. Buitenlandsche Berigten. Politiok Overzig t. j koeltjes ontvangen. Welligt zint men reeds op een ander liof De stroom der wereldgebeurtenissen gaat op dit oogenblik kalm zijnen gang. Men bespeurt wel, dat er beweging in 't water is; men ziet wel, dat die stroom nog alle clementeu in zich bevat, om krachtiger voort te Snellen, ja, buiten zijne oevers te treden, maar voor het oogenblik gaat hij stil zijnen gang in zijne gebaande bedding. Zoo hebben thans de Pranschen een ministerie, een negental mannen, die het zwakke en veel bestookte schip der repnbliek door de schui- mende golven van hartstocht en politieke kans- berekening moeten been sturen. Wij willen ge- looven, dat dit negental inderdaad een knap en ervaren personeel uitmaakt; maar dit neemt niet weg, dat het eene zware en moeijehjke taak op aijne schouders heeft genomen zoo zwaar, als misschien ergens elders in ons werelddeel beslaat, We willen de vele politieke intrigues niet herinneren, die ze znllen te verijdelen; de ge- duchte krachtsontwikkelinvr der Buouapartisten, die ze zullen te verzwakken en le verbrijzelen hebben; maar wij herinneren de in de laatste maattden geblekene oneenigheid van de republi- keinen zelven wij herinneren de zoo't schijnt ten eeneumale bij den Franschman ontbrekende deugd, om ter liefde van zijn land eenige con- cessie of opoffering te doen de hardnekkig- heid, waarmee de tegenwoordige nationale verga- dering ondauks haar primitief karakter zich aan hare zeiels heeft vastgeklemd; wij herinneren de stem, die daar nog altijd opgaat: abas les Prus- siensretirons 1'ancienne gloire de la patrie! (weg met den Pruis! laa' ons den ouden roem van Frankrijk terug halen!) Wij weten 't uit den mond van den Franschen hoogleeraar Kenan, dat men niet overal, dat het verstandige deel d#r Franschen niet uitsluitend zoo denktmaar zeker is het, dat begereu een krachtig wapen blijft in de lianden der partij- gangers. Zoo spant men zich tegenwoordig van Buonapartische zijde in, om de oorlogskracht van Pruisen te verkleinen; men deelt aan het Fran sche volk mede, dat door de overda-d of de mime geldmiddelen, waarin de Duitsche officieren bij vroeger verkeeren, hun roegsr zoo mannelijk en standvastig karakter verloren gaatdat, door die weelde uitgelokt,hetwelk zich een burgerlijk element onder de wapenen begeeft, daarvoor niet de tninsie intelligentie noch karakter bezit De Pruisen mogen den Franschen dankbaar zijn; want immers, „een vriend, die mij mijn feilen toont," wij gelooven. dat de vergelijking van den splinter en den balk hier wel juist op hare plaats zal zijn. Zoolang keizer Wilhelm I, v. Molkte en v. Bismarck hunnen blik over de zaken kunnen laten gaan, zoolang het geslacht van 187U niet totaal is uitgestor- ven, zoolang behoeft aan eene verzwakking der Noord-Duitsche oorlogskracht niet te worden ge- dacht. Keizer Willhelm I is ongesteld en daarmee wankelt zoo gaandeweg het driemanschapdat zoo grooten invloed in ons werelddeel uitoefende en nog volhoudt. t. Moltke, naauwelijks hersteld, Bismarck, naar rust verlangende, Wilhelm, waukelend en sukkelend, wie weet, hoe een of ander droevig en gewig- tig berigt Europa komt verrassen. Wie echter ■net de verbreking van dit driemanschap eene andere staatkunde moge verwachten, wij gelooven, hij heeft buiten den algemeeuen geest des Duit- schen volks gerekend. Uit de keuze van een zestal nieuwe kardina- len mag ook worden opgemaakt, dat 's Pausen ligchamelijke toestand niet beter wordt. In Spanje verkeert men in den dubbelzinnigen toestand, dat de jeugdige Alfonsus XII en zijn te- genstander don Carlos beiden de ondersteuning van 't vaticaan ondervinden. Inmiddels begint de geestdrift der Spanjaarden voor hun nieuwen koniug reeds te bekoelen. Zijne zuster is thans overgekomen, om de honneurs van 't hof te ver- tegenwoordigen; maar men heeft haar maar zeer Neuzen 16 Maart. In zijne zitting van den 11 dezer heeft de handelskamer van Gent met algemeene stemmen besloten bij den koning eeu verhoor te verzoe ken, om Z M. onder het oog te breDgen, dat de heiangen van het land de goedkeuring van het tractaat eischen, den 24 Junij 1874 met Neder laud gesloten, betrekkelijk het kanaal van Neuzen naar Gent I Gtsteren middag kwart na een ure zijn dan ook de handelskamer, de handels en njjverbeids kring, benevens de voomaamste industrieelen en haudelaren der stad Gent door Z. M. den koning der Belgen te Brussel ontvangen. De konins: ontving de deputatie zeer welwil lend, die zich vervolgens ter audientie bij den heer Malovv, den minister van fiuantien begaf. Zijne excellence antwoordde, dat er reden tot danktiaarheid bestond, dewjjl Beljjie meer ver kregeu had, dan waarop het aanspraak kon maken. Ook de afgevaardigden van Antwerpen zijn ten drie ure bij Z. M. tengehoore toegelaten, doch deze moeten zich minder tevreden betoond bebben over den hun te beurt gevallen ontvangst Bij koninkljjk beslnit is een jaarlijks pensioen verleend van f 163 aan den gewezen post bode J P. Mangold te Axel. Vroeger post bode van Koewacbt op Hulst. Breskens, 15 Maart. In deze en andere gemeentcn van 't voormalig vierde district van Zeeland circuleeren adressen aan de regering om adbesie te scheuken aan het voorstel van de heeren Kappeijne c s. tot het verkrjjgen van een spoorweg in deze streken. Uiervliet, 15 Maart. Men verneemt dat zich voor de vacante onderwjjzers-betrekking te Driewegen (gem. Biervliet) op een trakte ment. van f 600 niet minder dan zeventien sollicitanten bebben aangemeld Hiertoe heeft zeker veel bijgedragen de gnnstige bepaling van 't gemeentebestnnrdat aan sollicitanten buiten 't district 10 en aan die buiten de provincie 15 vergoeding voor reiskosten zullen gegeven worden Uzondijke, 14 Maart. Woensdagjl brak er omstreeks zeveti uren 's morgens eeu hevige brand uit bij den landhouwer van Kerkvoorde te Watervliet(Maagd van Gent.) Daar er in die gemeeuie geene brandspuit iswas men genoodzaakt hulp tc zoeken bij de brandweer van IJzendjjkedie dadelijk aan bet verzoek voldeed en onmiddellijk uitrukte. Na kraehtige pogingen aangewend te hebben, gelukte het den brand te biusschen Ter belooning kreeg ieder, die aan de spuit werkzaam wasvan den land bouwer r. K twee francs De oorzaak van den brand is onbekend. De ark vol vruehten is eene prooi der vlao.meu geworden. De bevolking in de onderscheidene gemeen ten van het westeljjk gedeelte van Zeenwsch Vlaanderen was op 31 Dec. 1874 als volgt Naar wij vernemen zijn de ontwerpen en besfekken voor het te Middelbnrg te bonwen drooge dok, opgemaakt door den hootd ingenieur J. Dirks te Amsterdam, maandag bij het ge ineentebestuur ontvangen, zoodat de hehandeling dezer gewigtige zaak in den gemeenteraad spoe dig te gemoet gezien kan worden. Door de gezarnenljjke leden der voor 25 jaren door den heer de Waardt Felten te Mid delbnrg opgerigte begrafenis maatscbappijwerd dezer dagen aan den heer mr W. C "Borsius eon Irgai zilveren pi^ce de milieu aangeboden als bljjk van erkentelijkheid voor de belanglooze beraoeijingen welke genoemde beer gedurende dat tijdvak alg coinmissaris vau bedoelde maat scbappij beeft aangewend. Het geschenk werd door den heer Borsius onder dankbetuiging aanvaard. OJoes14 Maart. In eene vergadering van een 40tal iugezetenen is dezer dagen besloten een poging in het werk te stellen tot de oprigting eener ambacbtsschool in verband tot de burger avondschool. Voor het prov hof in Zeeland is verleden week behandeld de zaak der 33 personen nit St Philipslaud. besehnldigd vanrebellie, gepleegd door meer dan twintig personen alsmede van den burgemeester dier gemeentebesehnldigd van medepligtigbeid aan die rebellie. De zaak beireft bemoeijelijking van een regterlijke ontrni- ming eener woning Nadat de denrwaarder met bebnlp van veldwacbters den inboedel bnitenge bragt bad, zjjn de ineubelen door een volksinenigte weder in het buis gebragt. Volgen de acte van beschuldiging zon de burgemeester de taak van den denrwaarder bemoeijelijken zich tegeu de rebellie van bet volk niet verzet hebben. Mr E Fokker is in deze zaak als verdediger opgetreden. Na het verhoor der getGigen en beschuldigden beeft de advocaat generaal zijn requisitoir geno men dat strekt tot vrijspraak van de 4e5e, 20e 25e27e32e en 33e bescbnldigdea en tot schuldigverklaring der overigen aan hetgeen hun ten laste is gelegden veroordeeling tot tnchibnisstraf van 5 tot 10 en van den burge meester van 5 tot 15 jaren alsmede in de kosten, of tot zoodanige ligtere straf als het hofuithoofde van het vroeger oubesproken gedrag en den opgewoDden toestand der beschnldigden tjjdens bet gebeurdezal vermeenen te behooren De uitspraak is bepaald op a. s vrjjdag. Men schrijft nit Zierikzee Thans open baart zich in hijna iedere plaats een ernstig streven om bet vroeger zoo vaak genite ver- langen verdwijning der tienden tot waarheid te makec. In Ouwerkerk zijn er dezer dagen voor rnim 30 000 afgekocht en van de 26 tiendblokkendie Noordwelle telt, worden er eerstdaagsnaar men van geloofwaardige zijde meldt24 van den tienlast bevrijd. In de zitting der tweede kamer van jl. maandag is bij vierde stemming tot tvveeden commies griffier der kamer gekozen mr A D. van Assendelft de Coniugh te Rotterdam met 34 van 67 stemmen tegen mr. W. I, Wint gens Jr. - die 33 st bekwam. De Nederlandsche vereeniging tot invoering der lijkenverbranding telt tbans 1223 leden. De te Amstei'damjgevestigde Nederlandsche maatschappij voor tuinbouw en plantkunde en de afdeeling Rotterdam dier maatscbappij zal op 3, 4, 5 en 6 Julij a. s. te Rotterdam een groote tentoonstelliug van rozen aardbezien en planten houden Daarvoor zijn uitgeloofd 10 gonden 60 zilveren, 70 brouzeu medailles en34getnig scbritten Desverkiezende kan men in plaats van eene gouden medaille krjjgen f 50, in plaats van eene zilveren f 10 en in plaats van eene bronzen f 5 De opgave van in te zenden voorwerpen moet gescbieden door invnlling Tan een bij het pro gramma gevoegd borderel. De borderellen wor den banco ingewacht tot 27 Junjj bij den heer Robert Baelde, penningmeester der tentoonstel lings commis8ie te Rotterdam. Men verzoekt aan het Utr. D. 't publiek weder opmerkzaam te maken op eene bedriegerij, die door middel van advertentien wordt beproefd. Er stond dezer dagen een oproeping iu 't Han delsblad, waarin men te Londen een Hollandscben correspondent vroeg, tegen eeu salaris van/1800 A f 2400 en vrijeu overtogt. Brieven moesten worden gezouden aan mr Anderson 36 St Pe ters RoadMile end. Een paar heeren schre veu er op. Beiden bekwamen 't antwoorddat zij geplaatst waren maar de een dat hij 12shill- 6 p.de ander dat hij 10 moest OTermaken als bewjjs dat men aannam waarna men een gezegeld contract zon bekomen Als er welligt een lOOtal sollicitanten zjjn, zou znlk eer, oplig terjj: altijd nog eeD aardig sommetje voor den gewaanden heer Anderson opleveren wanneer men zoo dwaas was 't geld over zenden. Dat velen er nog wel ingeloopen zjjn kan men zeker aannemen. Voor het kantongeregt te Arnhem zijn twee knapen van 9 en 10 jaren gedagvaard „wegeus het buiten noodzaak ioopen over grasgewas" Ze hadden namelijk iu den ijstjjd over het gras gcloopen om een singel te bereikeniets dat overal door honderden gedaan wordt. Dat de politie thans proces verbaal optnaaktegeschiedde dan ook niet zoozeer om het gras als met het doelde jongens van het zwakke ijs te honden. De strat', aan de twee knapen opteleggen, zal wel niet zwaar zjjn nn het ijs verdwenen en dus geen afscbrikkend voorbeeld meer noodig is. Voor de regtbank te Zwolle zal eene niet alledaagsche zaak behandeld worden. Een boeren- jongen uit Zuidwoldc heeft op ondejaarsavond een pistool afgeschoten in bet kerkgebouw van de Christelijk gereformeerde gemeente te Avereest, waardoor de godsdienst oefeniDg is vertraagd en verstoord gewordenhebbende het schot eene algemeene ontsteltenis en verwarring, vooral onder de rionwen te weeg gebragt, zoodat ver- scheiden personen het kerkgebouw moesten ver- laten. Een veehandelaar nit Oramendie op de veemarkt te Deventer vier koeijen had geplaatst, zonder bet marktgeld (in bet geheel 20 cent) te betalenis deswege door de regtbank te Deventer veroordeeld tot vier geldboetenelk ad f 50. Te Ulzen kwam voor een paar dagen een vrouw dronken te buis en zette zich met haar 2jarig kind op den schoolbij een vuur van gloeijende kolen. De kolendamp maakte haar bewustsloosen toen haar man te huis kwam zag hij haar in vlam staan. Hij rukte het kind weg welks kleeren reeds brandden en trachtte toen zjjn vrouw te redden. Deze is ecbter aan de bekomen brandwonden gestorven het kind heeft geen letsel bekomen. Als een groote zeldzaamheid deelen wjj mede, dat in het dorp Knjjpe 21 personen woneD, die te zamen 1750 jaren tellen. De oudste is ruim 90 en de jongsten 80 jaar oud. Buiten- dien zijn er nog velen van 70 tot 80 jaar. Uit Brassel schrijft men aan de Amst Ct. dat Z M de koning der Nederlanden de zange- ressenschool door hem daar gestichtvoor goed heeft gevestigdonder bestunr van den beer Cabeldie vroeger als tenor zoo schitterde. Z M. heeft ten dien einde het huis in de Rne Ducule gekochtdat door wjjlen den bankier Couteaux bewoond werd. Te Parijs is in het jaar 1874 1.295 520 kilo's paardenvleescb verbruikt. Er zjjn thans 50 paarden slacbterijen te Parijs en 5 in de voorsteden. Iu den morgen van woensdag is er een hevige brand ontstaan in de Rue Pierre Levee 9 te Parjjs in de piano fabriek van den beer Mertens De brand die een schade heeft 7eroor- zaakt van ongeveer 100 000 frcs. wordt, even als die der fabriek van Hetz aan kwaadwilligheid toegeschreven. Te Parijs is een proef genomen, die, daar zij zeer gelnkkig geslaagd is van veel belaug kan wordeu geacht. Twee paarden voor eeu rjjtuig gespannen werden, te midden eener dolle vaartplotseliugdoor een enkele beweging van den koetsier aan een veer, losgemaakt van het rjjtuig, dat met een vernnftig uitgedacbte rem pal bleef staan, terwijl de paarden. ontdaan van den last spoedig huu vaart temperden en gevat werden. De wjjzewaarop de paarden zoo op eens van het rjjtuig kunnen worden gescheiden, moet eenvoudig maar bijzonder gelukkig gevonden ziju. De proefneming geschiedde bij de beeren Maitre et Passard, 18 a veu tie de Villiers, Paris- Batignolles. Maaudagavoud ten ongeveer 8 unr is te Orleans een meteor neergevallen welke bij z': nederdaliog een lichte streep naliet en een st Aardenburg Biervliet Brtskens Cadzand Eede Groede Heille Hoofdplaat Nieuwvliet Oostburg 1738 1997 1511 1284 1224 2665 586 1559 655 1887 par tranaport 15056 Retranchement 848 Schoondijke 1742 St. Anna ter Muiden 262 St. Kruii 679 Sluis1508 Waterlandkerkje. 626 IJzendijke. 2742 Zuidzande1171 geheele bevolking 24634 tranaportere 15056

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1